Лекции.Орг


Поиск:
Модель социометрического опитування
СОЦІОКАРТА

 

Критерії Укажіть номера членів групи, зазначені в списку
1. Кого б Ви хотіли вибрати своїм бригадиром?  
2. Кого б Ви не хотіли вибрати своїм бригадиром?  
3. Хто може запропонувати Вас як бригадира?  
4. Хто не запропонує Вас як бригадира?  

 

Коли соціокарти заповнені і зібрані, починається етап обробки. Найбільш простими способами є графічний і табличний.

СОЦІОГРАММА

 

(графічний метод обробки даних соціометричного опитування)


1. Іванов

 

 

2 Петров 3 Сідоров

 

4 Андрєєв 5 Козлов

 

Позитивний вибір

Взаємний вибір

Відхилення

Із соціограми видно, що в бригаді чисельністю 5 чоловік найбільш авторитетним є член 5 (Козлов). Він одержав найбільшу кількість позитивних виборів: чотири з чотирьох можливих. Найбільш несприятливу соціально-психологічну позицію в бригаді займає член 4 (Андрєєв). Він одержав два негативних вибора і не одного позитивного. На основі соціограми побудуємо соціоматрицю.

 

СОЦІОМАТРИЦЯ

(кількісний метод обробки даних)

       
   


Прізвища що виби-рають   Прізвища обираних   Іванов Петров Сідоров Андрєєв Козлов Число зроблених позитивних виборів Число зроблених негативних виборів Алгебраїчна сума зроблених позитивних і негативних виборів
Іванов Х - + + +      
Петров + Х   +        
Сідоров   - Х + +      
Андрєєв   -   Х -     -2
Козлов + + + + Х      
Число отриманих позитивних виборів           Х Х Х
Число отриманих негативних виборів           Х Х Х
Алгебраїчна сума отриманих позитивних і негативних виборів   -2       Х Х Х

 

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1 Болотіна Є. В. Соціологія: курс лекцій / Е. В. Болотіна, В. Б. Мішура. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 104 с. – ISBN 966-379-097-0.

2 Болотіна Є. В. Соціологія: навчальний посібник / Є. В. Болотіна, В. Б. Мішура. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 128 с. – ISBN 978-966-364-440-0.

3 Болотіна Є. В. Соціологія: тематичний глосарій / Є. В. Болотіна, В. Б. Мішура. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-379-140-1.

4 Горелов, А. А. Социология: учебник / А. А. Горелов. – М.: Эксмо, 2006. – 496 с. – ISBN 5-699-13220-1.

5 Городяненко, В. Г. Социологический практикум: учебно-методическое пособие / В. Г. Городяненко. – К.: Академия, 1999. – 160 с. – ISBN 966-580-052-3.

6 Городяненко, В. Г. Соціологія: підручник / В. Г. Городяненко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Академія, 2002. – 560 с. – ISBN 978-966-580-245-7.

7 Дворецька, Г. В. Соціологія: навчальний посібник / Г. В. Дворецька. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с. – ISBN 966-574-320-1.

8 Дворецька, Г. В. Соціологія праці: навчальний посібник / Г. В. Дворецька. – К.: КНЕУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-574-217-5.

9 Добреньков, В. И. Социология: учебник / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 624 с. – ISBN 978-5-16-001842-3.

10 Жоль, К. К. Соціологія: навчальний посібник / К. К. Жоль – К.: Либідь, 2005. – 440 с. – ISBN 966-06-0364-9.

11 Касьянов, В. В. Основы социологии и политологии / В. В. Касьянов. – Ростов н / Д.: Феникс, 2006. – 380 с. – ISBN 5-222-09996-2.

12 Колесников, Ю. С. Прикладная социология: учебное пособие / Ю. С. Колесников. – Ростов н / Д: Феникс, 2001. – 320 с. – ISBN 5-222-01643-9.

13 Кравченко, А. И. Основы социологии и политологии: учебное пособие / А. И. Кравченко. – М.: Академический Проект, 2004. – 352 с. – ISBN 5-902358-31-0.

14 Кравченко, А. И. Социология: учебник / А. И. Кравченко. – М.: Проспект, 2005. – 534 с. – ISBN 5-482-00180-6.

15 Мертон, Р. Американская социологическая мысль: тексты / Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Щюц. – М.: МУБП, 1996. – 560 с. – ISBN 5-89313-001-4.

16 Піча, В. М. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: навч. словник-довідник / В. М. Піча, Ю. В. Піча, Н. М. Хома. – К.: Каравела, 2002. – 480 с. – ISBN 966-95596-2-6.

17 Радугин, А. А. Социология: курс лекций / А. А. Радугин, К. А. Радугин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 2004. – 224 с. – ISBN 5-88860-055-5.

18 Сурмин, Ю. П. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие / Ю. П. Сурмин, Н. В. Туленков. – К.: МАУП, 2000. – 304 с. – ISBN 966-608-046-Х.

19 Яременко, С. Н. Социология для технических вузов: учебное пособие / С. Н. Яременко, Т. Л. Кончанин С. Я. Подопригора. – Ростов н / Д: Феникс, 2001. – 416 с. – ISBN 5-222-01948-9.


Навчальне видання

 

 

БОЛОТІНА Євгенія Валеріївна,

МІШУРА Віталій Борисович

СОЦІОЛОГІЯ

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

для студентів економічних спеціальностей заочного відділення

 

Редактор

 

Комп’ютерна верстка О. П. Ордіна

 

/2011. Підп. до друку Формат 60х84/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж прим. Зам. №

 

Видавець і виготівник

«Донбаська державна машинобудівна академія»

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру

серія ДК № 1633 від 24.12.20 11

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

1436 - | 1241 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.