Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«аходи боротьби з забрудненн€ми атмосфери
Ќј¬„јЋ№Ќќ - ћ≈“ќƒ»„Ќ»…

 ќћѕЋ≈ —

«јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬

« ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ќ—Ќќ¬» ≈ ќЋќ√≤ѓ

спец≥альн≥сть 5.10010201 Ђ≈ксплуатац≥€ та ремонт машин ≥ обладнанн€ агропромислового виробництваї

 

¬икладач ÷аренко ќ.ƒ.

 

 

–ецензент

«ћ≤—“  ќћѕЋ≈ —”

 

1. ћетодичн≥ рекомендац≥њ дл€ забезпеченн€ самост≥йноњ роботи ЕЕ.

1.1. ¬ступ (по€снювальна записка)ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.

1.2. “ематичний план самост≥йноњ роботи ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

1.3. —писок рекомендованоњ л≥тературиЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.

1.4. ѕрограма самост≥йноњ роботи студент≥вЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.

1.5. ћетодичн≥ рекомендац≥њ

2. –обочий зошит дл€ самост≥йноњ роботи ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..Е..

3. «авданн€ дл€ контрольноњ роботи з тем, винесених на самост≥йне опрацюванн€ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ј√–ј–Ќќѓ ѕќЋ≤“» » “ј ѕ–ќƒќ¬ќЋ№—“¬ј ” –јѓЌ»

¬Ќ« Ђ ≥ровоградський техн≥кум механ≥зац≥њ с≥льського господарстваї

Ђ«ј“¬≈–ƒ∆”ёї

«аступник директора з

навчальноњ роботи

____________ќ.√.ћаменко

Ђ___ї____________2014 р.

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

ƒЋя «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя

—јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬

« ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ђќ—Ќќ¬» ≈ ќЋќ√≤ѓї

спец≥альн≥сть 5.10010201 Ђ≈ксплуатац≥€ та ремонт машин ≥ обладнанн€ агропромислового виробництваї

 

 

¬икладач ÷аренко ќлена ƒмитр≥вна

 

 

–озгл€нуто ≥ схвалено на зас≥данн≥ цикловоњ ком≥с≥њ загальноосв≥тн≥х дисципл≥н

ѕротокол є ______ в≥д ________________

 

√олова цикловоњ ком≥с≥њ ________„ерепен€ Ћ.¬.

(п≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

¬ступ

 

ƒо найактуальн≥ших проблем сьогоденн€, в≥д €ких залежить ≥снуванн€ людства, Ї еколог≥чн≥ проблеми. ƒл€ њх вир≥шенн€ перш за все необх≥дн≥ нов≥ п≥дходи до природного середовища. ≤з розвитком цив≥л≥зац≥њ ≥ науково-техн≥чного прогресу, обс€г≥в виробництва та його в≥дход≥в проблеми стосунк≥в м≥ж природою й сусп≥льством дедал≥ загострюютьс€. —причинений економ≥чними, пол≥тичними та серйозними еколог≥чними прорахунками стан природного середовища ”крањни оц≥нюЇтьс€ фах≥вц€ми €к критичний.

¬ ”крањн≥ загинули сотн≥ малих р≥чок, деградують „орне та јзовське мор€, знищена значна частина л≥с≥в  арпат, еродован≥ ірунти, забруднен≥ в≥д промислових ≥ автомоб≥льних викид≥в велик≥ м≥ста тощо.

Ќа сучасному етап≥ розвитку сусп≥льства еколог≥€ вир≥шуЇ коло проблем ≥ використовуЇ методи, матер≥али ≥ принципи, €к≥ виход€ть далеко за меж≥ суто б≥олог≥чних наук.

—учасна еколог≥€ Ї одн≥Їю з головних фундаментальних наук, своЇр≥дною ф≥лософ≥Їю виживанн€ людства, стратег≥Їю перебудови цив≥л≥зац≥њ у XXI ст., €ка маЇ в≥дпов≥дати сьогодн≥шн≥м реал≥€м взаЇмов≥дносин населенн€ планети ≥ навколишнього середовища, головним чином моральноњ перебудови на баз≥ розвитку колективного ≥нтелекту, повного взаЇморозум≥нн€, взаЇмод≥њ та взаЇмодопомоги ус≥х нац≥й у справ≥ збереженн€ б≥осфери ≥ стаб≥льного розвитку.

Ћ≥кв≥дац≥€ глобальноњ еколог≥чноњ кризи Ї на сьогодн≥ найважлив≥шим завданн€м людства. ¬елике значенн€ дл€ його вир≥шенн€ маЇ орган≥зац≥€ всеб≥чноњ еколог≥чноњ осв≥ти, вихованн€ еколог≥чноњ св≥домост≥ студент≥в.

Уќснови еколог≥њФ Ц це наукова дисципл≥на, що вивчаЇ взаЇмод≥ю господарськоњ д≥€льност≥ людини, зокрема промисловост≥, транспорту, енергетики, с≥льського господарства з навколишн≥м природним середовищем, ≥ розробл€Ї принципи та засоби, €к≥ виключають пр€м≥ ≥ поб≥чн≥ негативн≥ антропогенн≥ впливи на б≥осферу.

ƒисципл≥на Ђќснови еколог≥њї маЇ св≥тогл€дно-профес≥йний характер та використовуЇ дос€гненн€ та методи фундаментальних та прикладних наук, зокрема: б≥олог≥њ, географ≥њ, х≥м≥њ, ф≥зики.

ѕ≥сл€ вивченн€ дисципл≥ни студент повинен знати:

− структуру екосистем ≥ б≥осфери, еволюц≥ю б≥осфери;

− основн≥ пон€тт€ ≥ закони еколог≥њ;

− вплив фактор≥в середовища на здоров'€ людини;

− глобальн≥ проблеми навколишнього середовища;

− еколог≥чн≥ принципи використанн€ природних ресурс≥в ≥ охорону природи;

− основи рац≥онального природокористуванн€; елементи екозахисноњ техн≥ки ≥ технолог≥й;

− основи еколог≥чного права ≥ принципи та засоби охорони навколишнього середовища.

—тудент повинен вм≥ти:

− встановлювати взаЇмозвТ€зок елемент≥в в екосистемах ≥ моделювати екосистеми;

− оц≥нювати стан екосистем ≥ вм≥ти прогнозувати насл≥дки своЇњ профес≥йноњ д≥€льност≥ з погл€ду б≥осферних процес≥в;

− планувати заходи щодо охорони природи стосовно до конкретних умов рег≥ону.

¬ажливе значенн€ у навчальному процес≥ маЇ самост≥йна робота, €ка спри€Ї розвитку та творчому мисленню студента. ¬она нац≥лена на розширенн€ знань, €к≥ студенти отримують на лекц≥йних зан€тт€х.

Ќа вивченн€ дисципл≥ни Ђќснови еколог≥њї в≥дводитьс€ програмою 54 години, з €ких 24 години вид≥л€Їтьс€ на самост≥йне вивченн€ матер≥алу. «а нормативами кредитно-модульноњ системи (ECTS) у навчальному навантаженн≥ студент≥в в≥дведено значну частку на самост≥йну роботу. “акий п≥дх≥д даЇ можлив≥сть враховувати вс≥ дос€гненн€ студента не т≥льки у виконанн≥ обс€гу навчальноњ програми, а й участь його в наукових досл≥дженн€х. —амост≥йне вивченн€ матер≥алу рекомендовано проводити за методичними вказ≥вками, користуючись наведеною нижче л≥тературою.  онтроль за самост≥йною роботою студент≥в зд≥йснюЇтьс€ викладачем, €кий проводить лекц≥йн≥ та практичн≥ зан€тт€, через усне опитуванн€ на практичних зан€тт€х, тестуванн€, перев≥рку зошит≥в дл€ самост≥йноњ роботи, написанн€ контрольноњ роботи.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ дл€ самост≥йноњ роботи з дисципл≥ни Ђќснови еколог≥њї складений зг≥дно д≥ючоњ програми 2011 року з основ еколог≥њ дл€ студент≥в других курс≥в вищих навчальних заклад≥в ≤-≤≤ р≥вн€ акредитац≥њ, €к≥ зд≥йснюють п≥дготовку молодших спец≥ал≥ст≥в базовоњ загальноњ середньоњ осв≥ти.

 

“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

« ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» Ђќ—Ќќ¬» ≈ ќЋќ√≤ѓї

є те-ми Ќазва теми програми є —– темј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»  ≥ль-к≥сть годин самост≥йноњ роботи
         
≤≤ семестр
  ќрган≥зац≥€ ≥ функц≥онуван-н€ еколог≥чних систем   јгроб≥оценози (агроекосистеми) та њх ознаки  
  —учасн≥ проблеми охорони природи в с≥льському господарств≥   «ниженн€ ≥ застереженн€ забруднень  
  «абрудненн€ в с≥льськогосподарському виробництв≥  
  Ўк≥длива д≥€ забрудненоњ атмосфери  
  ѕравова охорона атмосферного пов≥тр€  
  ¬одн≥ ресурси ”крањни та њх охорона   ѕравова охорона вод  
  –ац≥ональне використанн€ ≥ охорона земельних ресурс≥в ”крањни   «абрудненн€ та засм≥ченн€ ірунт≥в  
  ѕравова охорона земель ≥ м≥нерально-сировинних ресурс≥в  
  ќхорона рослинного ≥ тваринного св≥ту ”крањни   ѕравова охорона рослинного св≥ту  
  ѕравова охорона тварин  
  ќрган≥зац≥йна ≥ стратег≥чна система рац≥онального природокорис-туванн€   Ѕ≥отехнолог≥€  
  —истеми рац≥онального природокористуванн€  
         
         
         
  ¬—№ќ√ќ √ќƒ»Ќ —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»  

—ѕ»—ќ  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌќѓ Ћ≤“≈–ј“”–»

ќ—Ќќ¬Ќј Ћ≤“≈–ј“”–ј:

1. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—.,  ост≥ков ≤.ё. ќснови еколог≥чних знань: ѕ≥дручник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц 408 с.

2. ƒжигерей ¬.—., —торожук ¬.ћ., яцук –.ј. ќснови еколог≥њ та охорони навколишнього середовища. Ќавчальний пос≥бник. Ц ¬ид. 2-ге, доп. Ц Ћьв≥в, јф≥ша, 2000. Ц 272 с.

3. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц 368 с.

4. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: Ћ≥бра, “ќ¬, 1998. Ц 248 с.

5.  учер€вий ¬.ѕ. ≈колог≥€. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2000. Ц 500 с.

6. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц 240 с.

7. ѕот≥ш Ћ.ј. ≈колог≥€: Ќавч. пос≥б. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц —. 9 Ц 31.

 

ƒќƒј“ ќ¬ј Ћ≤“≈–ј“”–ј:

8. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—. ѕрактикум ≥з загальноњ еколог≥њ: Ќавч. пос≥бник. Ц  .: Ћиб≥дь, 1997. Ц 160 с.

9. ¬одний кодекс ”крањни Ц в≥д 6 червн€ 1995 р.

10. «акон ”крањни Ђѕро тваринний св≥тї

11. «акон ”крањни Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€ї - в≥д 16 жовтн€ 1992р.

12. «акон ”крањни Ђѕро охорону навколишнього природного середовищаї - в≥д 25 червн€ 1991 р.

13. «акон ”крањни Ђѕро природно-запов≥дний фонд ”крањниї - в≥д 16 червн€ 1992р.

14. «акон ”крањни в≥д 19 червн€ 2003 року Ђѕро охорону земельї

15. «емельний кодекс ”крањни Ц в≥д 13 березн€ 1992 р.

16.  одекс ”крањни Ђѕро надраї - в≥д 27 липн€ 1994 р.

17. Ћ≥совий кодекс ”крањни Ц в≥д 21 с≥чн€ 1994 р.

18. ќдум ё. Ёкологи€: ¬ 2 т. Ц ћ.: ћир, 1986.

19. –уснак ѕ.ѕ. ≈коном≥ка природокористувнн€. Ц  .: ¬ища школа, 1992. Ц —.

ѕ–ќ√–јћј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“≤¬

 

є —–   “ема самост≥йноњ роботи  ≥льк≥сть годин ‘орми контролю Ћ≥тература
1. јгроб≥оценози (агроекосистеми) та њх ознаки   ѕерев≥рка завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€, тестуванн€  
2. «ниженн€ ≥ застереженн€ забруднень   “естуванн€, сп≥вбес≥да, перев≥рка конспекту  
3. «абрудненн€ в с≥льськогосподарському виробництв≥   ѕерев≥рка зошит≥в дл€ самост≥йного опрацюванн€, тестуванн€  
4. Ўк≥длива д≥€ забрудненоњ атмосфери   ≈кспрес-контроль, тестуванн€, перев≥рка виконанн€ письмових завдань  
5. ѕравова охорона атмосферного пов≥тр€   —п≥вбес≥да, опитуванн€, тестуванн€  
6. ѕравова охорона вод     —п≥вбес≥да, перев≥рка розвТ€занн€ еколог≥чноњ задач≥  
7. «абрудненн€ та засм≥ченн€ ірунт≥в   “естуванн€, перев≥рка зошит≥в дл€ самост≥йного опрацюванн€  
8. ѕравова охорона земель ≥ м≥нерально-сировинних ресурс≥в   —п≥вбес≥да, ≥ндив≥дуальне опитуванн€, тестуванн€  
9. ѕравова охорона рослинного св≥ту   ѕерев≥рка зошит≥в дл€ самост≥йного опрацюванн€, тестуванн€  
10. ѕравова охорона тварин   ѕерев≥рка розвТ€занн€ еколог≥чних задач, сп≥вбес≥да, тестуванн€  
11. Ѕ≥отехнолог≥€   “естуванн€, сп≥вбес≥да, перев≥рка розвТ€занн€ екозадач  
12. —истеми рац≥онального природокористуванн€   —п≥вбес≥да, перев≥рка конспекту, тестуванн€  

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

(структура методичних рекомендац≥й)

—амост≥йна робота є1

“ема: Ђјгроб≥оценози (агроекосистеми) та њх ознакиї

ћета: сформувати та поглибити знанн€ студент≥в про агроекосистеми €к один ≥з напр€мк≥в прикладноњ еколог≥њ; розкрити основн≥ компоненти агроекосистем; розгл€нути особливост≥ взаЇмов≥дносин вид≥в в агроб≥оценозах, ознайомитись з факторами, €к≥ визначають продуктивн≥сть агроб≥оценоз≥в.

ѕлан:

1.. –≥зновиди агроб≥оценоз≥в.

2. ¬заЇмов≥дносини вид≥в в агроб≥оценозах.

3. ѕродуктивн≥сть агроб≥оценоз≥в ≥ методи управл≥нн€ нею.

ќсновна л≥тература:

1. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц —. 74 Ц 86.

2. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц —. 46 Ц 49.

ƒодаткова л≥тература:

3. ƒжигерей ¬.—., —торожук ¬.ћ., яцук –.ј. ќснови еколог≥њ та охорони навколишнього середовища. Ќавчальний пос≥бник. Ц ¬ид. 2-ге, доп. Ц Ћьв≥в, јф≥ша, 2000. Ц —.39 Ц 40.

4.  учер€вий ¬.ѕ. ≈колог≥€. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2000. Ц —. 290 Ц 333.

5. ѕот≥ш Ћ.ј. ≈колог≥€: Ќавч. пос≥б. Ц  .: «нанн€, 2008. Ц —. 118 Ц 135.

«авданн€:

1. ѕор≥вн€ти природн≥ б≥оценози та агроб≥оценози. –езультати пор≥вн€нн€ занес≥ть у таблицю:

ќсновн≥ показники ѕриродний б≥огеоценоз јгроб≥оценоз
1. ¬идова р≥зноман≥тн≥сть    
2. —т≥йк≥сть    
3.  ругооб≥г речовин    
4. —аморегул€ц≥€    
5. Ѕ≥оценотичн≥ звТ€зки    
6. ѕродуктивн≥сть    

2. Ќавед≥ть конкретн≥ приклади еколог≥чно чистих технолог≥й с≥льськогосподарського виробництва.

3. ¬изначить еколог≥чн≥ принципи функц≥онуванн€ агроекосистем ≥ агроландшафт≥в.

4. Ќапиш≥ть еколог≥чн≥ насл≥дки х≥м≥зац≥њ с≥льського виробництва.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

ѕри вивченн≥ даноњ теми необх≥дно звернути увагу, що у природ≥ п≥д впливом д≥€льност≥ людини все б≥льше про€вл€ютьс€ зм≥ни. ѕри цьому природн≥ б≥огеоценози вит≥сн€ютьс€ штучно створеними агроб≥оценозами, що Ї спрощеною, зб≥дненою, а тому ≥ нест≥йкою еколог≥чною системою.

«азначаЇтьс€, що агроб≥оценози ≥снують не ≥зольовано в≥д загального природного середовища. ÷ю особлив≥сть необх≥дно твердо памТ€тати тому, що в с≥льськогосподарському виробництв≥ не завжди враховуютьс€ складн≥ взаЇмозвТ€зки ≥ взаЇмозумовлен≥сть €вищ природи.

Ќерозум≥нн€ того, що в природ≥ все взаЇмоповТ€зане ≥ взаЇмозумовлене, часто призводить до пагубних насл≥дк≥в. Ќаприклад, вирубуванн€ водоохоронних ≥ полезахисних л≥с≥в завжди негативно в≥дбиваЇтьс€ на навколишньому природньому середовищ≥.

¬ажливо ч≥тко визначити основн≥ компоненти агроекосистеми:

Ј культурн≥ рослини, €к≥ вис≥ваютьс€ чи висаджуютьс€ за дл€ отриманн€ врожаю або п≥двищенн€ €кост≥ ірунту;

Ј св≥йськ≥ тварини;

Ј бурТ€ни, €к≥ Ї поки що неминучим супутником культурних рослин;

Ј м≥кроорган≥зми ірунту ≥ гною;

Ј р≥зноман≥тн≥ тварини (головним чином безхребетн≥, але також багато гризун≥в ≥ птах≥в), €к≥ повТ€зан≥ ланцюгами живленн€ з пос≥вами ≥ фермами;

Ј паразитичн≥ бактер≥њ, гриби ≥ в≥руси, що викликають захворюванн€ культурних рослин ≥ св≥йських тварин.

«вертаЇтьс€ увага на те, що пор≥вн€нн€ природних екосистем та агроекосистем показуЇ, що за багатьма параметрами в≥др≥зн€ютьс€ лише к≥льк≥сно, а в сукупност≥ це веде до глибокоњ €к≥сноњ своЇр≥дност≥ агроекосистеми.

 

«апитанн€ дл€ самоконтролю:

1) ўо таке б≥оценоз?

2) яка структура б≥огеоценозу?

3) ўо таке агроценози? Ќавести њх приклади.

4) „и в≥др≥зн€ютьс€ агроб≥оценози в≥д природних б≥оценоз≥в?

5) яка структура агроекосистем?

6) ўо Ї основою агроб≥оценозу?

7) як≥ еколог≥чн≥ принципи функц≥онуванн€ агроекосистем ≥ агроландшафт≥в?

8) „ому агроб≥оценози ≥снують не ≥зольовано в≥д загального природного середовища?

9) ўо Ї умовою стаб≥льност≥ простих екосистем?

10) як можна дос€гти стаб≥льност≥ дл€ господарськоњ ст≥йкост≥ агроекосистеми?

 

‘орми контролю:

ѕерев≥рка завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€, тестуванн€.

“ести:

1. ≈колог≥чн≥ фактори, що повТ€зан≥ з р≥зними видами господарськоњ д≥€льност≥ людини:

ј) едаф≥чн≥;

Ѕ) аб≥отичн≥;

¬) антропогенн≥;

√) б≥отичн≥.

2. ќзнака, €ка Ї сп≥льною дл€ природних та штучних угрупувань:

ј) однаковий видовий склад рослин;

Ѕ) однаковий видовий склад тварин;

¬) зд≥йсненн€ коло об≥гу речовин;

√) однакова ст≥йк≥сть до неспри€тливих фактор≥в;

ƒ) близьк≥ значенн€ б≥олог≥чноњ продуктивност≥.

3. —труктурною одиницею б≥оценозу Ї:

ј) вид;

Ѕ) попул€ц≥€;

¬) сукцес≥€;

√) дивергенц≥€.

4. —п≥вв≥дношенн€ пон€ть Ђекосистемаї та Ђагроб≥оценозї Ї такими:

ј) це ≥дентичн≥ пон€тт€;

Ѕ) пон€тт€ Ђекосистемаї ширше, н≥ж пон€тт€ Ђагроб≥оценозї;

¬) пон€тт€ Ђагроб≥оценозї ширше, н≥ж пон€тт€ Ђекосистемаї;

√) пон€тт€ Ђекосистемаї тотожне пон€ттю Ђагроб≥оценозї.

5. —≥льськогосподарськ≥ рослини, в структуру €ких методами генноњ ≥нженер≥њ впроваджен≥ гени ст≥йкост≥ до шк≥дник≥в, можуть бути небезпечними тим, що:

ј) вживаючи њх в њжу, людина поњдаЇ чужор≥дн≥ гени;

Ѕ) при њх отриманн≥ або вирощуванн≥, ст≥йк≥сть може передатис€ ≥ншим рослинам або тваринам;

¬) дл€ њх вирощуванн€ необх≥дн≥ пестициди;

√) так≥ рослини можуть перетворюватис€ на генетичн≥ химери;

ƒ) сам≥ можуть стати ст≥йкими до герб≥цид≥в.

6. Ќеорган≥чним компонентом агроб≥оценозу Ї:

ј) б≥ом;

Ѕ) б≥отип;

¬) б≥отоп;

√) продуценти.

7. ƒо агроб≥оценоз≥в в≥дноситьс€:

ј) л≥сосмуга;

Ѕ) л≥с;

¬) поле;

√) тваринницька ферма.

8. ќсновною причиною нест≥йкост≥ агроекосистем Ї:

ј) невелик≥ розм≥ри цих систем;

Ѕ) невдале територ≥альне розм≥щенн€ агроекосистем;

¬) монокультура агроекосистеми повна њхн€ залежн≥сть в≥д людини;

√) зб≥дн≥л≥ ірунти, на €ких розм≥щенн≥ агроекосистеми.

9. ” б≥огеоценоз≥, на в≥дм≥ну в≥д агроб≥оценозу:

ј) колооб≥г не замкнутий;

Ѕ) ланцюги живленн€ коротк≥;

¬) елементи з ірунту, €к≥ рослини поглинають, ≥з часом повертаютьс€ до нього;

√) елементи з ірунту, €к≥ рослини поглинають, ≥з часом майже не повертаютьс€.

10. «датн≥сть агроекосистеми п≥дтримувати пост≥йну швидк≥сть в≥дтворенн€ живих орган≥зм≥в Ц це:

ј) ≥нтенсивн≥сть фотосинтезу;

Ѕ) б≥олог≥чна продуктивн≥сть;

¬) передача енерг≥њ ланцюгами живленн€;

√) швидк≥сть розмноженн€.

—амост≥йна робота є2

“ема: Ђ«ниженн€ ≥ застереженн€ забрудненьї

ћета: сформувати та поглибити основн≥ пон€тт€ про забрудненн€ навколишнього середовища, ви€вити причино-насл≥дков≥ звТ€зки м≥ж видом забрудненн€ та його впливом на навколишнЇ середовище та жив≥ орган≥зми. ‘ормуванн€ у студент≥в наукового розум≥нн€ проблем з даноњ теми €к природноњ законом≥рност≥ розвитку живоњ природи й людини у тому числ≥.

ѕлан:

1. ћ≥грац≥€ та кумул€ц≥€ шк≥дливих речовин у рослинах, тваринах ≥ людин≥.

2. ќчистка, знезараженн€, утил≥зац≥€ в≥дход≥в.

3. ¬икористанн€ гною €к добрива, палива, поживного середовища у виробництв≥ кормовоњ продукц≥њ дл€ тваринництва.

ќсновна л≥тература:

1. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц —. 107 Ц 114, 118-121.

2. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц —. 65 Ц 72, 160 Ц 170.

ƒодаткова л≥тература:

3. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—. ќснови еколог≥чних знань: ѕ≥дручник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц —.221 Ц 225.

4. ƒжигерей ¬.—., —торожук ¬.ћ., яцук –.ј. ќснови еколог≥њ та охорони навколишнього середовища. Ќавчальний пос≥бник. Ц ¬ид. 2-ге, доп. Ц Ћьв≥в, јф≥ша, 2000. Ц —.81 Ц 93.

5. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: Ћ≥бра, “ќ¬, 1998. Ц —. 204 Ц 208.

«авданн€:

1. ѕроанал≥зувати вплив забруднень на навколишнЇ середовище. –езультати анал≥зу занести до таблиц≥:

¬ид забрудненн€ «абруднювач≥ ¬плив на навколишнЇ середовище
     
     
     
     

 

2. ¬изначити основн≥ шк≥длив≥ речовини, €к≥ здатн≥ накопичуватись у тваринах, рослинах, людин≥.

3. ѕор≥вн€ти переваги та недол≥ки шл€х≥в утил≥зац≥њ в≥дход≥в, заповнюючи таблицю:

 

Ўл€х утил≥зац≥њ ѕереваги Ќедол≥ки
—кладуванн€    
«ахороненн€    
—палюванн€    
ѕереробка    
«ливанн€ в водойми    

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

ѕ≥д час розгл€данн€ даноњ теми студент повинен ч≥тко усв≥домити, що таке забрудненн€. «абрудненн€ Ц це по€ва у довк≥лл≥ людини забруднюючих речовин чи будь-€ких ≥нших агент≥в, €к≥ безпосередньо чи опосередковано негативно впливають на людину ≥ на створене нею дл€ власних потреб штучне середовище.

ЌаголошуЇтьс€, що речовини, €к≥ спричин€ють забрудненн€ навколишнього природного середовища, називають забрудниками або полютантами.

≤снують р≥зн≥ принципи класиф≥кац≥њ забруднень навколишнього природного середовища. Ќайпотужн≥шими джерелами практично вс≥х вид≥в забруднень Ї передус≥м велик≥ промислов≥ комплекси, але ≥ с≥льське господарство теж може негативно впливати на навколишнЇ середовище.

«азначаЇтьс€, що можна визначити наступн≥ вар≥анти надходженн€ х≥м≥чних речовин в орган≥зм людини:

Х •рунт → людина. ѕри виконанн≥ польових роб≥т за умови недотриманн€ техн≥ки безпеки або просто у польових умовах.

Х •рунт → атмосферне пов≥тр€ → людина. ћожливо через випаровуванн€ ≥ сп≥ввипаровуванн€ пестицид≥в, а також субл≥мац≥њ х≥м≥чних речовин з ірунту в атмосферу.

Х •рунт → п≥дземн≥ води → людина. “ака м≥грац≥€ спостер≥гаЇтьс€ при внесенн≥ пестицид≥в на поверхню ірунту, а згодом вони вимиваютьс€ опадами в б≥льш глибок≥ шари, де дос€гають ірунтових ≥ п≥дземних вод, €к≥ часто використовуютьс€ людиною €к питн≥ джерела.

Х •рунт → в≥дкрита водойма → людина. « дощовими ≥ талими водами пестициди змиваютьс€ у водойми, €к≥ часто використовують €к централ≥зован≥ джерела водопостачанн€.

Х •рунт → рослинн≥ продукти харчуванн€ → людина. ѕестициди або њх вторинн≥ продукти всмоктуютьс€ рослинами, з €ких виробл€ютьс€ продукти харчуванн€.

Х •рунт → рослина → тварина → людина. –ослини, що нагромадили х≥м≥чн≥ речовини поњдаютьс€ тваринами. Ўк≥длив≥ речовини можуть акумулюватис€ в орган≥зм≥ тварини ≥ так д≥статис€ до людини.

« огл€ду на законом≥рност≥ м≥грац≥њ х≥м≥чних речовин у навколишньому середовищ≥, особливого значенн€ набуваЇ охорона ірунту ≥ води в≥д антропогенного забрудненн€.

јктуальною проблемою м≥ст св≥ту Ї запоб≥ганн€ утворенню великоњ к≥лькост≥ в≥дход≥в. ” промисловост≥ дл€ цього необх≥дно застосовувати особлив≥ технолог≥њ ” побут≥ в багатьох випадках досить зм≥нити характер упаковки товар≥в, щоб р≥зко знизити к≥льк≥сть побутових в≥дход≥в.

«в≥льненн€ в≥д в≥дход≥в ведетьс€ в трьох напр€мках:

- складуванн€ або нав≥ть захороненн€ таким чином, щоб вони не впливали негативно на навколишнЇ середовище;

- знищенн€ в≥дход≥в шл€хом њхнього спалюванн€;

- очистка в≥д шк≥дливих речовин, що становить найб≥льш складний процес, €кий зд≥йснюЇтьс€ р≥зними способами.

 

«апитанн€ дл€ самоконтролю:

1) як≥ основн≥ форми ≥ насл≥дки антропогенного впливу на навколишнЇ середовище?

2) ўо таке антропогенне забрудненн€ довк≥лл€?

3) як≥ речовини називаютьс€ полютантами?

4) як≥ забруднювач≥ називаютьс€ ст≥йкими?

5) яку шкоду довк≥ллю завдаЇ антропогенне забрудненн€?

6) як≥ Ї види забруднень навколишнього середовища?

7) як≥ Ї вар≥анти надходженн€ х≥м≥чних речовин в орган≥зм людини?

8) ¬ €ких напр€мках ведетьс€ зв≥льненн€ в≥д в≥дход≥в?

9) як утил≥зують гнойов≥ стоки?

10) як≥ заходи необх≥дно дотримуватис€ при використанн≥ безп≥дстилкового гною?

‘орми контролю:

“естуванн€, сп≥вбес≥да, перев≥рка конспекту.

“ести:

1. ѕод≥л забруднень на механ≥чн≥, ф≥зичн≥, х≥м≥чн≥ та б≥олог≥чн≥ Ц це њх под≥л за ознакою:

ј) обТЇкту забрудненн€;

Ѕ) часу д≥њ забруднювача;

¬) способу впливу забруднювача;

√) джерела забрудненн€;

ƒ) вс≥ в≥дпов≥д≥ нев≥рн≥.

2. Ќайб≥льш масштабним ≥ небезпечним забрудненн€м дл€ людини та екосистем Ї:

ј) ф≥зичне;

Ѕ) б≥олог≥чне;

¬) х≥м≥чне;

√) рад≥ац≥йне.

3. ’≥м≥чне забрудненн€ включаЇ:

ј) аерозол≥;

Ѕ) генна ≥нженер≥€;

¬) пестициди;

√) св≥тлове;

ƒ) шум;

≈) пластмаси.

4. ‘≥зичне забрудненн€ включаЇ:

ј) теплове;

Ѕ) пестициди;

¬) шумове;

√) аерозол≥.

5. Ќазв≥ть найб≥льш≥ джерела б≥олог≥чного забрудненн€ навколишнього середовища:

ј) нафтопереробн≥ заводи;

Ѕ) тваринницьк≥ комплекси;

¬) комб≥нати з виробництва х≥м≥чного волокна;

√) п≥дприЇмства промислового б≥осинтезу;

6. ƒо найпоширен≥ших та найнебезпечних забруднювач≥в належать:

ј)карбон;

Ѕ) бензен;

¬) н≥трати;

√) н≥трити.

7. ћехан≥чн≥ коливанн€, що виникають п≥д час роботи р≥зних техн≥чних пристроњв Ц це:

ј) шуми;

Ѕ) в≥брац≥њ;

¬) забрудненн€;

√) випром≥нюванн€.

8. ћаксимальна шкода наноситьс€ навколишньому середовищу при позбавленн≥ в≥д ст≥йких орган≥чних речовин - пол≥мер≥в (наприклад пол≥етилену) шл€хом:

ј) спалюванн€;

Ѕ) розкладанн€;

¬) похованн€;

√) утил≥зац≥њ.

9. ≤снуЇ три типи очисних споруд:

ј) локальн≥;

Ѕ) рег≥ональн≥;

¬) масштабн≥;

√) загальн≥;

ƒ) районн≥.

10. –уйнуванн€ або нейтрал≥зац≥ю забруднюючих речовин в результат≥ природних ф≥зичних, х≥м≥чних ≥ б≥олог≥чних процес≥в називають:

ј) реутил≥зац≥Їю в≥дход≥в;

Ѕ) знешкодженн€м в≥дход≥в;

¬) самоочищенн€м середовища;

√) ст≥йк≥стю середовища.

—амост≥йна робота є3

“ема: Ђ«абрудненн€ в с≥льськогосподарському виробництв≥ї

ћета: розкрити насл≥дки негативного впливу с≥льськогосподарських п≥дприЇмств на навколишнЇ середовище; ознайомити з основними джерелами забрудненн€ в с≥льськогосподарському виробництв≥.

ѕлан:

1. «абрудненн€ пов≥тр€ного середовища ≥ ірунту при неправильному збер≥ганн≥ гною ≥ харчових в≥дход≥в на тваринницьких фермах.

2. «абрудненн€ с≥льськогосподарських площ промисловими п≥дприЇмствами.

3. Ќегативн≥ насл≥дки забруднень у с≥льськогосподарському виробництв≥.

ќсновна л≥тература:

1. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц —. 118 Ц 121.

2. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц —. 65 Ц 72.

ƒодаткова л≥тература:

3. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—. ќснови еколог≥чних знань: ѕ≥дручник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц —.221 Ц 225.

4. ƒжигерей ¬.—., —торожук ¬.ћ., яцук –.ј. ќснови еколог≥њ та охорони навколишнього середовища. Ќавчальний пос≥бник. Ц ¬ид. 2-ге, доп. Ц Ћьв≥в, јф≥ша, 2000. Ц —.84 Ц 89, 93.

5. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: Ћ≥бра, “ќ¬, 1998. Ц —.169 Ц 188.

«авданн€:

1. ” вигл€д≥ тез визначити шл€хи зниженн€ або виключенн€ негативного впливу тваринницьких комплекс≥в ≥ птахофабрик на природу.

2. –озвТ€зати еколог≥чн≥ задач≥:

Ј ¬несен≥ на пол€ орган≥чн≥ добрива (гн≥й) ви€вл€ють свою позитивну д≥ю лише через 2-3 роки п≥сл€ внесенн€.  р≥м того, при такому використанн≥ залишаЇтьс€ життЇздатне нас≥нн€ бурТ€н≥в, €йц€ глист≥в та ≥нше. «апропонуйте способи переробки орган≥чних добрив тваринного походженн€.

Ј ѕомилково на поле внесено ам≥ачноњ сел≥три в дес€ть раз≥в вище норми. «апропонуйте шл€хи в≥дновленн€ родючост≥ ірунту.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

¬ивченн€ теми варто починати ≥з зТ€суванн€ рол≥ с≥льського господарства у виникненн≥ сучасних еколог≥чних проблем. —≥льськогосподарське виробництво займаЇ важливе значенн€ Ц воно забезпечуЇ людство продуктами харчуванн€, а промислов≥сть Ц легку ≥ харчову Ц сировиною. —аме з розвитком с≥льського господарства було пов'€зане виникненн€ перших еколог≥чних локальних ≥ рег≥ональних зм≥н природного середовища.

Ќайб≥льшою еколог≥чною проблемою с≥льськогосподарського освоЇнн€ територ≥й Ї втрати ірунту.

ќсновними забрудниками ірунт≥в Ї м≥неральн≥ добрива (азотн≥, фосфорн≥, кал≥йн≥), пестициди, викиди металург≥йних завод≥в, в≥дкритий видобуток корисних копалин, см≥ттЇспалювальних фабрик, “≈—, звалища в≥дход≥в, атмосферн≥ опади.

ƒуже важливим Ї проведенн€ рекультивац≥њ земель, тобто проводити в≥дновленн€ порушених промислов≥стю земельних площ з метою њх використанн€ в ≥нших галуз€х народного господарства.

” с≥льському господарств≥ необх≥дне удосконаленн€ технолог≥њ оброб≥тку ірунту, мел≥орац≥й ≥ виробництва х≥м≥чних добрив ≥ засоб≥в захисту рослин, проведенн€ обірунтованих з еколог≥чноњ точки зору систем г≥дро -, л≥сомел≥орац≥њ та х≥м≥чноњ мел≥орац≥њ, удосконаленн€ систем землеробства, застосуванн€ елемент≥в його альтернативних тип≥в, виведенн€ з експлуатац≥њ малопродуктивних земель.

«азначаЇтьс€, що дл€ захисту врожаю в≥д шк≥дник≥в, сучасне с≥льське господарство застосовуЇ дедал≥ б≥льше х≥м≥чних засоб≥в боротьби Ц пестицид≥в та герб≥цид≥в. ¬ результат≥ цього на ірунт виникаЇ велике навантаженн€. ¬еликоњ шкоди завдаЇ ще така галузь с≥льськогосподарського виробництва, €к тваринництво.

јкцентуЇтьс€ увага на тому, що основними проблемами охорони навколишнього середовища в зонах тваринницьких ферм Ї запоб≥ганн€ забрудненн€ гнойовими стоками р≥зних водойм, р≥чок ≥ п≥дірунтових вод.

≤снують основн≥ шл€хи запоб≥ганн€ забрудненн€ природного середовища в с≥льськогосподарському виробництв≥, а саме: введенн€ нових, модерн≥зованих, технолог≥й виробництва; спри€нн€ розвитку землеробства, що ірунтуЇтьс€ на основ≥ максимальноњ утил≥зац≥њ вс≥х в≥дход≥в, що утворюютьс€ в господарств≥; в≥дмова в≥д синтетичних м≥неральних добрив, пестицид≥в, регул€тор≥в росту, й харчових добавок; запоб≥ганн€ нормального стану ферм ≥ тваринних комплекс≥в тощо.

ќсновними шл€хами виходу з кризи у с≥льському господарств≥ Ц це ор≥Їнтац≥€ на вирощуванн€ еколог≥чно чистоњ продукц≥њ. ƒл€ цього актуальне впровадженн€ б≥олог≥чних метод≥в боротьби з≥ шк≥дниками, охорона п≥дземних ≥ поверхневих вод, створенн€ парку легких с≥льськогосподарських машин, що в сукупност≥ з перерахованими вище заходами у перспектив≥ дасть в≥дчутний економ≥чний ≥ еколог≥чний ефект.

 

«апитанн€ дл€ самоконтролю:

1) як≥ еколог≥чн≥ проблеми створюють велик≥ тваринницьк≥ комплекси?

2) як≥ еколог≥чн≥ проблеми виникають при вирощуванн≥ с≥льськогосподарських культур?

3) як≥ джерела забрудненн€ природного середовища у сфер≥ с≥льськогосподарського виробництва?

4) як впливають герб≥циди та пестициди на навколишнЇ середовище?

5) ƒо чого може призвести порушенн€ технолог≥њ застосуванн€ добрив?

6) ўо таке евтроф≥кац≥€ водойм? „ому вона виникаЇ?

7) як≥ Ї способи очищенн€ сток≥в тваринницьких комплекс≥в?

8) яких заход≥в необх≥дно суворо дотримуватис€ дл€ захисту навколишнього середовища в≥д забрудненн€ при використанн≥ безп≥дстилкового гною?

9) ” чому суть б≥отерм≥чного методу знезараженн€ твердоњ фракц≥њ гною волог≥стю не вище 70%?

10) як≥ основн≥ шл€хи запоб≥ганн€ забрудненн€ природного середовища в с≥льськогосподарському виробництв≥?

‘орми контролю:

ѕерев≥рка зошит≥в дл€ самост≥йного опрацюванн€, тестуванн€.

“ести:

1. ўо ¬и розум≥Їте п≥д евтроф≥кац≥Їю?

ј) передачу енерг≥њ троф≥чними ланцюгами;

Ѕ) здатн≥сть орган≥зм≥в виживати за екстремальних умов;

¬) зниженн€ €кост≥ водних обТЇкт≥в внасл≥док њх забрудненн€ орган≥чними речовинами;

√) незм≥нн≥сть властивостей автотроф≥в.

2. ¬≥д чого найб≥льше потерпають с≥льськогосподарськ≥ уг≥дд€ п≥вдн€ ”крањни?

ј) в≥д в≥тровоњ ероз≥њ ірунт≥в;

Ѕ) в≥д засоленн€ ірунт≥в;

¬) в≥д осушенн€ земель;

√) в≥д транскордонних забруднень пов≥тр€.

3. –екультивац≥€ земель Ц це:

ј) удобренн€ ірунту;

Ѕ) штучне в≥дновленн€ родючост≥ ірунту та рослинного покриву п≥сл€ техногенного порушенн€ або руйнуванн€ обТЇкт≥в природи;

¬) спец≥альне обробленн€ ірунту;

√) створенн€ запов≥дних зон ≥ д≥л€нок.

4. ѕестициди багатократно зб≥льшують концентрац≥ю:

ј) при порушен≥ правил збер≥ганн€;

Ѕ) пересуваючись ланцюгами живленн€;

¬) при п≥двищенн≥ дози використанн€.

5. √ерб≥циди Ц це:

ј) речовини, що використовуютьс€ дл€ виб≥ркового або суц≥льного знищенн€ рослин;

Ѕ) синтезован≥ речовини, €к≥ використовуютьс€ дл€ контролю чисельност≥ небажаних живих орган≥зм≥в в екосистемах;

¬) забруднююч≥ речовини, €к≥ можуть надходити з≥ ст≥чними водами у водн≥ обТЇкти;

√) речовини, що утворюютьс€ при згоранн≥ ракетного палива.

6. ўо призводить до зменшенн€ площ с≥льськогосподарських уг≥дь на «емл≥:

ј) ероз≥€ ірунт≥в;

Ѕ) буд≥вництво м≥ст, промислових обТЇкт≥в, транспортних комун≥кац≥й;

¬) зм≥на кл≥мату;

√) кислотн≥ дощ≥;

ƒ) опустинюванн€.

7. «астосуванн€ отрутох≥м≥кат≥в та герб≥цид≥в призводить до:

ј) зниженн€ вологост≥, виникненн€ в≥тровоњ ероз≥њ;

Ѕ) ущ≥льненн€ ірунту, знищенн€ рослинност≥, котра скр≥плюЇ ірунт;

¬) загибел≥ р€ду ірунтових орган≥зм≥в, накопиченн€ небезпечних дл€ живих орган≥зм≥в речовин;

√) посиленн€ взаЇмод≥њ з атмосферою, в≥тровоњ та водноњ ероз≥њ.

8. ќснову гнойових сток≥в становл€ть:

ј) пестициди;

Ѕ) н≥трати;

¬) фунг≥циди;

√) екскременти тварин.

9. ўо призводить до ущ≥льненн€ ірунту, знищенн€ рослинност≥, €ка скр≥плюЇ ірунт, ероз≥њ?

ј) щор≥чне розорюванн€ земель;

Ѕ) випас худоби;

¬) застосуванн€ герб≥цид≥в;

√) забрудненн€ водойм гнойовими стоками.

10. Ќайб≥льшими джерелами забрудненн€ природного середовища у сфер≥ с≥льськогосподарського виробництва Ї:

ј) застосуванн€ добрив;

Ѕ) використанн€ х≥м≥чних засоб≥в боротьби;

¬) евтроф≥кац≥€ водойм;

√) забрудненн€ водойм гнойовими стоками.

—амост≥йна робота є4

“ема: ЂЎк≥длива д≥€ забрудненоњ атмосфериї

ћета: зТ€сувати сутн≥сть механ≥зму д≥њ забрудненоњ атмосфери на жив≥ орган≥зми та екосистеми; ознайомитис€ ≥з заходами боротьби з забрудненн€ми атмосфери та особливост€ми контролю €кост≥ атмосферного пов≥тр€.

ѕлан:

1. Ўк≥длива д≥€ забрудненого пов≥тр€ на людей, рослин, тварин та агроекосистеми.

«аходи боротьби з забрудненн€ми атмосфери.

3.  онтроль €кост≥ атмосферного пов≥тр€.

ќсновна л≥тература:

1. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц —. 146 Ц 158.

2. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц —. 73 Ц 86.

ƒодаткова л≥тература:

3. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—. ќснови еколог≥чних знань: ѕ≥дручник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц —.130 Ц 148.

4. ƒжигерей ¬.—., —торожук ¬.ћ., яцук –.ј. ќснови еколог≥њ та охорони навколишнього середовища. Ќавчальний пос≥бник. Ц ¬ид. 2-ге, доп. Ц Ћьв≥в, јф≥ша, 2000. Ц —.101 Ц 108.

5. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: Ћ≥бра, “ќ¬, 1998. Ц —. 146 Ц 148.

6.  учер€вий ¬.ѕ. ≈колог≥€. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2000. Ц —. 381 Ц 383.

«авданн€:

1. ќхарактеризувати вплив забрудненн€ атмосфери на здоровТ€ людини, результати представте у вигл€д≥ схеми:


2. ¬изначити та записати у вигл€д≥ тез основн≥ заходи дл€ збереженн€ атмосфери.

3. ќхарактеризувати технолог≥њ, €к≥ використовуютьс€ дл€ очищенн€ газ≥в в≥д твердих та р≥дких часток.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

¬ивченн€ теми варто розпочати ≥з зТ€суванн€ сутност≥ забрудненн€ пов≥тр€. «абрудненн€ пов≥тр€ будь-€ка небажана зм≥на складу земноњ атмосфери в результат≥ надходженн€ в нењ р≥зних газ≥в, вод€ноњ пари ≥ твердих частинок (п≥д впливом природних процес≥в або в результат≥ д≥€льност≥ людини).

ѕриблизно 10% забруднювач≥в потрапл€ють в атмосферу унасл≥док таких природних процес≥в, а 90% забруднювач≥в мають антропогенне походженн€. ќсновними њх джерелами Ї: спалюванн€ викопного палива на електростанц≥€х (викиди диму) ≥ в двигунах автомоб≥л≥в; виробнич≥ процеси, не повТ€зан≥ ≥з спалюванн€м палива, але що привод€ть до запиленню атмосфери та ≥нш≥ чинники.

«азначаЇтьс€, що забруднююч≥ речовини, потрапл€ючи в атмосферу, перенос€тьс€ на велик≥ в≥дстан≥ в≥д джерела, а пот≥м повертаютьс€ на земну поверхню у вигл€д≥ твердих частинок, крапель або х≥м≥чних сполук, розчинених в атмосферних ос≥данн€х та чин€ть шк≥дливу д≥ю на жив≥ орган≥зми та навколишнЇ середовище.

ЌаголошуЇтьс€ увага на шл€хи д≥њ забрудненого пов≥тр€ на жив≥ орган≥зми, а саме:

1) доставл€ючи аерозольн≥ частинки ≥ отруйн≥ гази в дихальну систему людини ≥ тварин ≥ в лист€ рослин;

2) п≥двищуючи кислотн≥сть атмосферних опад≥в, €ка, у свою чергу, впливаЇ на зм≥ну х≥м≥чного складу ірунт≥в ≥ води;

3) стимулюючи так≥ х≥м≥чн≥ реакц≥њ в атмосфер≥, €к≥ привод€ть до зб≥льшенн€ тривалост≥ опром≥нюванн€ живих орган≥зм≥в шк≥дливими сон€чними промен€ми.

«ростанн€ надходжень токсичних речовин у навколишнЇ середовище, перш за все, впливаЇ на здоров'њ населенн€, пог≥ршуЇтьс€ €к≥сть продукт≥в с≥льського господарства, в≥дбуваЇтьс€ вплив на кл≥мат окремих рег≥он≥в ≥ стан озонового шару «емл≥, загибель флори ≥ фауни.

ћатер≥альн≥ збитки в≥д атмосферного забрудненн€ дуже значн≥. ¬становлено, що загальн≥ втрати, зумовлен≥ забрудненн€ми атмосферного пов≥тр€, вираховуютьс€ в м≥льйонах американських долар≥в на р≥к.

ќсь чому питанн€ контролю ≥ боротьби з атмосферними забрудненн€ми набули вже глобального характеру.

—еред системи заход≥в спр€мованих на запоб≥ганн€ атмосферних забруднень, вид≥л€ють дек≥лька основних груп: до першоњ групи в≥днос€ть заходи, спр€мован≥ на скороченн€ валових викид≥в забруднювач≥в в атмосферу. ÷е заходи техн≥чного, економ≥чного ≥ юридичного характеру: вдосконаленн€ технолог≥чних процес≥в промислових п≥дприЇмств; ор≥Їнтац≥€ на еколог≥чно безпечн≥ джерела виробництва електроенерг≥њ (в≥тров≥ -, гел≥о-, припливн≥-, г≥дроелектростанц≥њ); покращенн€ карбюрац≥њ палива, перех≥д транспортних засоб≥в на еколог≥чно безпечн≥ види палива.

«вертаЇтьс€ увага на те, що основними и найб≥льш д≥йовими методами боротьби з забрудненн€ми атмосфери Ї економ≥чн≥. ¬елике значенн€ маЇ виховна и просв≥тницька робота. ≤снують також орган≥зац≥йн≥, технолог≥чн≥ й ≥нш≥ засоби боротьби з забрудненн€ми атмосфери. “ак, дл€ захисту атмосферного пов≥тр€ в≥д забруднень автотранспортом велике значенн€ мають заходи по плануванню та розбудов≥ м≥ських поселень. «окрема озелененн€ автомаг≥стралей, зонуванн€ жилих масив≥в, створенн€ р≥знор≥вневих транспортних розвТ€зок, к≥льцевих дор≥г, використанн€ п≥дземного простору дл€ розм≥щенн€ автосто€нок, гараж≥в, створенн€ швидк≥сних автомаг≥стралей, сан≥тарно-захисних зон.

¬ажливо розгл€нути сутн≥сть пон€тт€ контроль €кост≥ атмосферного пов≥тр€. як≥сть атмосферного пов≥тр€ Ч це сукупн≥сть його властивостей, що визначаЇ ступ≥нь впливу ф≥зичних, х≥м≥чних ≥ б≥олог≥чних фактор≥в на людей, рослинний ≥ тваринний св≥т. як≥сть атмосферного пов≥тр€ може вважатис€ задов≥льним, €кщо вм≥ст дом≥шок у ньому не перевищуЇ гранично припустимих концентрац≥й (√ѕ ).

ќсновним критер≥Їм установленн€ норматив≥в √ѕ  дл€ оц≥нки €кост≥ атмосферного пов≥тр€ Ї вплив забруднюючих дом≥шок, що утримуютьс€ в пов≥тр≥, на орган≥зм людини. «а чистотою пов≥тр€ та його зм≥нами пост≥йно стежать органи сан≥тарного контролю сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служ≠би ћ≥н≥стерства охорони здоровТ€ ”крањни.

«апитанн€ дл€ самоконтролю:

1) ўо таке забрудненн€ атмосферного пов≥тр€?

2) як впливаЇ забрудненн€ атмосфери на здоровТ€ людей та стан довк≥лл€?

3) ўо таке гранично припустима концентрац≥€?

4) як≥ методи захисту пов≥тр€ного середовища ≥снують?

5) ¬ чому пол€гаЇ еколог≥зац≥€ виробництв?

6) ўо таке сан≥тарно-захисна зона?

7) ¬≥д чого залежить ширина сан≥тарно-захисноњ зони?

8) яким чином зд≥йснюЇтьс€ контроль €кост≥ атмосферного пов≥тр€?

9) ƒл€ чого використовують комплексний показник Ц ≥ндекс забрудненн€ атмосфери?

10) як≥ органи стежать за чистотою атмосферного пов≥тр€?

‘орми контролю:

≈кспрес-контроль, тестуванн€, перев≥рка виконанн€ письмових завдань.

“ести:

1. як≥ дощ≥ називаютьс€ Ђкислимиї?

ј) з рЌ < 5,8;

Ѕ) з рЌ 7,8 Ц 8,2;

¬) з рЌ 3,2 Ц 2,8;

√) в €ких м≥ститьс€ азотна кислота.

2. яка концентрац≥€ забруднюючоњ речовини в довк≥лл≥ вважаЇтьс€ граничною допустимою (√ƒ )?

ј) за €коњ настаЇ смерть людини;

Ѕ) за €коњ починаЇтьс€ деградац≥€ екосистеми;

¬) дозволена еколог≥чним стандартом;

√) максимальна концентрац≥€ забруднюючоњ речовини в природному середовищ≥, €ка не шкодить здоровТю людини.

3. ћаксимальна разова гранично допустима концентрац≥€ шк≥дливоњ речовини Ц це такий вм≥ст шк≥дливоњ речовини в одиниц≥ обс€гу або маси середовища, при €кому рефлекторн≥ реакц≥њ у людини внасл≥док д≥њ шк≥дливоњ речовини виникають на прот€з≥:

ј) 10 хвилин;

Ѕ) 20 хвилин;

¬) 30 хвилин;

√) 40 хвилин.

4. ”творюЇ шк≥дливу дл€ людини кислоту при попаданн≥ в його орган≥зм так≥ гази:

ј) окис азоту;

Ѕ) окис вуглецю;

¬) с≥рчаний анг≥дрид;

√) водень.

5. як≥ полютанти викликають захворюванн€ очей:

ј) д≥оксин;

Ѕ) чадний газ;

¬) озон;

√) вуглекислий газ.

6. ¬казати методи захисту пов≥тр€ного середовища:

ј) статистичн≥;

Ѕ) арх≥тектурно-планувальн≥;

¬) мон≥торинг;

√) орган≥зац≥€ сан≥тарно-захисних зон.

7. як≥ породи дерев використовують дл€ сан≥тарно-захисних зон?

ј) топол€;

Ѕ) верба;

¬) сосна;

√) каштан.

8.  онцентрац≥€ €кого газу в атмосфер≥ спричин€Ї парниковий ефект?

ј) окис азоту;

Ѕ) чадний газ;

¬) вуглекислий газ;

√) озон.

9. ўоб визначити стан забрудненн€ пов≥тр€ дек≥лькома речовинами, що д≥ють одночасно, використовують:

ј) гранично допустиму концентрац≥ю;

Ѕ) еколог≥чну експертизу;

¬) гранично допустим≥ викиди;

√) ≥ндекс забрудненн€.

10. Ўирина сан≥тарно-захисних зон становить:

ј) 1 Ц 50 метр≥в;

Ѕ) 50 Ц 100 метр≥в;

¬) 50 Ц 1000 метр≥в;

√) 2000 Ц 3000 метр≥в.

 

—амост≥йна робота є5

“ема: Ђѕравова охорона атмосферного пов≥тр€ї

ћета: ознайомити студент≥в ≥з правовими основами охорони атмосферного пов≥тр€.

ѕлан:

1. «акон Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€ї.

2. «м≥ни до закону.

ќсновна л≥тература:

1. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц —. 264 Ц 278.

2. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц —. 89 Ц 91.

ƒодаткова л≥тература:

3. «акон ”крањни Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€її в≥д 21.06. 2001 року є 2556-≤≤≤.

4.  учер€вий ¬.ѕ. ≈колог≥€. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2000. Ц —. 464 Ц 465.

«авданн€:

1. ” вигл€д≥ тез розкрийте основну суть «акону ”крањни Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€ї.

2. –озкрийте зм≥ст та призначенн€  ≥отського протоколу.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

«вертаЇтьс€ увага на те, що правов≥ основи охорони атмосферного пов≥тр€ передбачен≥ в еколог≥чному законодавств≥ ”крањни, зокрема в «акон≥ Ђѕро внесенн€ зм≥н до «акону ”крањни Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€її в≥д 21.06. 2001 року є 2556-≤≤≤.

¬ даному закон≥ зазначено, що атмосферне пов≥тр€ Ї одним з основним життЇво важливих елемент≥в навколишнього природного середовища.

¬ закон≥ ставл€тьс€ завданн€ збереженн€, пол≥пшенн€ та в≥дтворенн€ стану атмосферного пов≥тр€, в≥дверненн€ ≥ зниженн€ шк≥дливого х≥м≥чного, ф≥зичного, б≥олог≥чного та ≥нших вплив≥в на атмосферне пов≥тр€, забезпеченн€ рац≥онального використанн€ його дл€ виробничих потреб, а також зм≥цненн€ правопор€дку ≥ законност≥ у ц≥й сфер≥.

¬казан≥ зобовТ€занн€ установ ≥ орган≥зац≥й, д≥€льн≥сть €ких повТ€зана ≥з викидами шк≥дливих речовин у атмосферне пов≥тр€.

ЌаголошуЇтьс€, що буд≥вництво та введенн€ в експлуатац≥ю нових та реконструйованих п≥дприЇмств ≥ обТЇкт≥в, €к≥ не в≥дпов≥дають вимогам по охорон≥ атмосферного пов≥тр€ заборон€Їтьс€.

ќсоблива увага прид≥л€Їтьс€ п≥дприЇмствам агропромислового комплексу.

¬они повинн≥ дотримуватис€ правил транспортуванн€, збер≥ганн€ та використанн€ засоб≥в захисту рослин, стимул€тор≥в росту, м≥неральних добрив та ≥нших препарат≥в ≥ не допускати забрудненн€ атмосферного пов≥тр€.

ќсоби, €к≥ винн≥ у порушенн≥ прав громад€н на еколог≥чний стан атмосферного пов≥тр€, несуть крим≥нальну, адм≥н≥стративну та ≥ншу в≥дпов≥дальн≥сть в≥дпов≥дно до д≥ючого законодавства, а також повинн≥ в≥дшкодувати збитки, запод≥€н≥ внасл≥док правопорушень.

 

«апитанн€ дл€ самоконтролю:

1) „им передбачен≥ правов≥ основи охорони атмосферного пов≥тр€ в ”крањн≥?

2) ƒл€ чого ≥снуЇ еколог≥чна експертиза?

3) ўо Ї основним завданн€м «акону про охорону атмосферного пов≥тр€?

4) як≥ встановлюютьс€ нормативи у галуз≥ охорони атмосферного пов≥тр€?

5) як≥ Ї заходи щодо охорони атмосферного пов≥тр€?

6) як≥ заходи передбачено законом з метою в≥дверненн€, зниженн€ ≥ дос€гненн€ безпечних р≥вн≥в виробничих та ≥нших шум≥в?

7)  им ≥ на п≥дстав≥ чого встановлюютьс€ розм≥ри платеж≥в (з п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й) за викиди забруднюючих речовин у атмосферне пов≥тр€ та за ≥нш≥ шк≥длив≥ впливи на нього?

8)  им зд≥йснюЇтьс€ державний контроль у галуз≥ охорони ≥ використанн€ атмосферного пов≥тр€?

9) як≥ ви знаЇте правопорушенн€ в галуз≥ охорони атмосферного пов≥тр€?

10) яких правил повинн≥ дотримуватис€ кер≥вники агропромислових комплекс≥в в межах закону Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€ї?

 

‘орми контролю:

—п≥вбес≥да, опитуванн€, тестуванн€.

“ести:

1. «акон ”крањни Ђѕро охорону атмосферного пов≥тр€ї прийн€то:

ј) у жовтн≥ 1990 р.;

Ѕ) у жовтн≥ 1991 р.;

¬) у жовтн≥ 1992 р.;

√) у жовтн≥ 1993 р.;

ƒ) вс≥ в≥дпов≥д≥ нев≥рн≥.

2. —тандарти у галуз≥ охорони атмосферного пов≥тр€ розробл€ютьс€ ≥ ввод€тьс€ в д≥ю:

ј) ћ≥н≥стерством еколог≥њ ≥ природних ресурс≥в ”крањни;

Ѕ) ћ≥н≥стерством охорони здоровТ€ ”крањни;

¬) прокуратурою;

√)  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

3. ” галуз≥ охорони атмосферного пов≥тр€ законодавством не передбачено встановленн€:

ј) норматив≥в еколог≥чноњ безпеки атмосферного пов≥тр€;

Ѕ) норматив≥в гранично допустимих викид≥в забруднюючих речовин у атмосферне пов≥тр€ стац≥онарними джерелами;

¬) норматив≥в використанн€ атмосферного пов≥тр€ €к сировини основного виробничого призначенн€;

√) норматив≥в вм≥сту забруднюючих речовин у в≥дпрацьованих газах пересувних джерел;

ƒ) вс≥ в≥дпов≥д≥ нев≥рн≥.

4. Ќе вход€ть до складу норматив≥в еколог≥чноњ безпеки атмосферного пов≥тр€ так≥ нормативи:

ј) гранично допустим≥ концентрац≥њ забруднюючих речовин у атмосферному пов≥тр≥;

Ѕ) гранично допустим≥ р≥вн≥ акустичного впливу на атмосферне пов≥тр€;

¬) гранично допустим≥ р≥вн≥ електромагн≥тного впливу на атмосферне пов≥тр€;

√) гранично допустим≥ р≥вн≥ ≥он≥зуючого впливу на атмосферне пов≥тр€;

ƒ) вс≥ в≥дпов≥д≥ нев≥рн≥.

5. Ўк≥длив≥ впливи на атмосферне пов≥тр€, дл€ €ких не встановлено в≥дпов≥дних норматив≥в еколог≥чноњ безпеки:

ј) заборон€ютьс€ повн≥стю;

Ѕ) допускаютьс€ в окремих випадках з дозволу ћ≥неколог≥њ ”крањни;

¬) допускаютьс€ в окремих випадках з дозволу ћ≥н≥стерства охорони здоровТ€ ”крањни;

√) вс≥ в≥дпов≥д≥ нев≥рн≥.

 

—амост≥йна робота є6

“ема: Ђѕравова охорона водї

ћета: ознайомити студент≥в ≥з правовими основами охорони вод, усв≥домити важлив≥сть еколог≥чноњ осв≥ти ≥ вихованн€ у попередженн≥ та вир≥шенн≥ еколог≥чних проблем.

ѕлан:

1. ѕравова охорона водних ресурс≥в ”крањни.

2. ¬одний кодекс ”крањни.

ќсновна л≥тература:

1. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц —. 264 Ц 278.

2. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц —. 100 Ц 101.

ƒодаткова л≥тература:

3. ¬одний кодекс ”крањни 1995 р.

4.  учер€вий ¬.ѕ. ≈колог≥€. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2000. Ц —. 463 Ц 464.

«авданн€:

1. «аконспектувати роль ¬одного кодексу ”крањни в правов≥й охорон≥ вод в≥д забрудненн€.

2. –озвТ€зати еколог≥чну ситуац≥ю:

„ленами студентськоњ дружини охорони природи, €к≥ одночасно Ї громадськими ≥нспекторами охорони навколишнього природного середовища, при проведенн≥ рейду в басейн≥ р≥чки ƒн≥стер по перев≥рц≥ ≥ дотриманню еколог≥чного законодавства було ви€влено р€д порушень повТ€заних ≥з забором ст≥чних вод та побутових в≥дход≥в, розорюванн€ земель та вирубуванн€ дерев на берез≥ р≥ки. «а вс≥ма ви€вленими порушенн€ми було складено протоколи, €к≥ направили в ƒержавне управл≥нн€ ћ≥н≥стерства еколог≥њ у Ћьв≥вськ≥й област≥.

„и правом≥рн≥ д≥њ член≥в студентськоњ дружини?

яким нормативно-правовим актом регулюЇтьс€ д≥€льн≥сть громадських ≥нспектор≥в охорони навколишнього природного середовища?

ћетодичн≥ рекомендац≥њ:

ѕри розгл€данн≥ теми акцентуЇтьс€ увага на той факт, що правова охорона вод в≥д забрудненн€, засм≥ченн€ ≥ вичерпанн€ Ї центральним ≥нститутом водного права. ”с≥ води (водн≥ обТЇкти) п≥дл€гають охорон≥ в≥д забрудненн€, засм≥ченн€, вичерпанн€ та ≥нших д≥й, €к≥ можуть пог≥ршити умови водопостачанн€, завдавати шкоди здоровТю людей, спричинити зменшенн€ рибних запас≥в та ≥нших обТЇкт≥в водного промислу, пог≥ршенн€ умов ≥снуванн€ диких тварин, зниженн€ родючост≥ земель та ≥нш≥ неспри€тлив≥ €вища внасл≥док зм≥ни ф≥зичних ≥ х≥м≥чних властивостей вод, зниженн€ њхньоњ здатност≥ до природного очищенн€, порушенн€ г≥дролог≥чного ≥ г≥дрогеолог≥чного режиму вод. ƒ≥€льн≥сть ф≥зичних та юридичних ос≥б, що завдаЇ шкоди водам (водним обТЇктам), може бути припинена за р≥шенн€м суду.

«азначаЇтьс€, що правова охорона водних ресурс≥в ”крањни закладена в закон≥ Ђѕро охорону навколишнього природного середовищаї 1991р., де зокрема передбачаЇтьс€ державний контроль за використанн€м ≥ охороною водних ресурс≥в, веденн€ водного кадастру. ¬ажливим правовим документом Ї ¬одний кодекс ”крањни 1995 р.

¬ закон≥ наголошуЇтьс€ на забезпеченн€ правовоњ охорони вод в≥д забрудненн€, засм≥ченн€ ≥ виснаженн€ ≥ на регул€ц≥ю пор€дку њхнього використанн€.

„≥тко визначен≥ ≥ закр≥плен≥ обовТ€зки водокористувач≥в щодо рац≥онального використанн€ водних обТЇкт≥в, економного використанн€ води, в≥дновленн€ ≥ пол≥пшенн€ њњ €кост≥. ќсоблива увага прид≥л€Їтьс€ власникам засоб≥в водного транспорту, л≥сосплавним орган≥зац≥€м про недопустим≥сть забрудненн€ ≥ засм≥ченн€ вод внасл≥док втрати масел, х≥м≥чних речовин ≥ нафтопродукт≥в, деревини.

ѕри вивченн≥ правовоњ охорони вод, необх≥дно звернути увагу на те, що у ¬одному кодекс≥ ”крањни ч≥тко вказано про те, с≥льськогосподарськ≥ п≥дприЇмства зобовТ€зан≥ попереджувати забрудненн€ вод м≥неральними добривами ≥ отрутох≥м≥катами.

¬ кодекс≥ наголошено на встановленн€ в≥дпов≥дальност≥ ≥ в≥дшкодуванн≥ збитк≥в за порушенн€ водного законодавства: самов≥льне захопленн€ водних обТЇкт≥в, забрудненн€ ≥ засм≥ченн€ вод, безгосподарне використанн€ вод, введенн€ в експлуатац≥ю п≥дприЇмств та ≥нших обТЇкт≥в без споруд, €к≥ попереджують забрудненн€ ≥ засм≥ченн€ вод та ≥н..

«апитанн€ дл€ самоконтролю:

1) як≥ заходи по охорон≥ водних ресурс≥в ¬и знаЇте?

2) ƒе закладена правова основа водних ресурс≥в ”крањни?

3)  оли був прийн€тий ¬одний кодекс ”крањни?

4) як≥ Ї важлив≥ засоби охорони вод?

5) яка в≥дпов≥дальн≥сть встановлена за порушенн€ водного законодавства?

6) ўо таке водоохоронна зона?

7)  оли був встановлений режим зон сан≥тарноњ охорони водних обТЇкт≥в?

8) ўо таке прибережна захисна смуга?

9) яка роль смуг в≥дведенн€?

10) як≥ правов≥ вимоги встановлен≥ щодо охорони п≥дземних вод?

‘орми контролю:

—п≥вбес≥да, перев≥рка розвТ€занн€ еколог≥чноњ задач≥.

“ести:

1. ¬одний  одекс ”крањни був прийн€тий у:

ј) 1991 роц≥;

Ѕ) 1993 роц≥;

¬) 1995 роц≥;

√) 2000 роц≥.

2. ” преамбул≥  одексу зазначено:

ј) роль води дл€ житт€ всього живого;

Ѕ) методи очистки води;

¬) водн≥ обТЇкти на територ≥њ ”крањни Ї нац≥ональним надбанн€м;

√) джерела забрудненн€ води.

3. «авданн€м водного законодавства Ї:

ј) регулюванн€ правових в≥дносин з метою забезпеченн€ збереженн€, науково обірунтованого, рац≥онального використанн€ вод;

Ѕ) регулюванн€ земельних в≥дносин з метою створенн€ умов дл€ рац≥онального використанн€ вод;

¬) зменшенн€ обс€г≥в ст≥чних вод за рахунок удосконаленн€ технолог≥й виробництва;

√) впровадженн€ оборотного водопостачанн€.

4. ¬одн≥ в≥дносини в ”крањн≥ регулюютьс€:

ј)  онституц≥Їю ”крањни;

Ѕ) ¬одним  одексом;

¬) «аконом ”крањни Ђѕро охорону водї;

√) «аконом ”крањни Ђѕро охорону навколишнього природного середовищаї.

5. ƒо водного фонду ”крањни належать:

ј) поверхнев≥ води;

Ѕ) п≥дземн≥ води;

¬) океан;

√) не маЇ в≥рноњ в≥дпов≥д≥.

6. «она сан≥тарноњ охорони Ц це:

ј) територ≥€ ≥ акватор≥€, де запроваджуЇтьс€ особливий сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чний режим з метою запоб≥ганн€ пог≥ршенн€ €кост≥ води;

Ѕ) прибережна територ≥€, що може бути затоплена чи п≥дтоплена п≥д час повен≥ (паводка);

¬) надм≥рно зволожена земельна д≥л€нка ≥з засто€ним водним режимом ≥ специф≥чним рослинним покривом;

√) д≥л€нка р≥чки, що розташована вище або нижче водоп≥дп≥рноњ споруди.

7. ¬ €к≥й статт≥ ¬одного  одексу розкрит≥ завданн€ водного законодавства?

ј) у статт≥ є1;

Ѕ) у статт≥ є2;

¬) у статт≥ є5;

√) у статт≥ є17.

8. ¬ €к≥й статт≥ ¬одного  одексу визначено, €к≥ територ≥њ в≥днос€тьс€ до земель водного фонду?

ј) у статт≥ є2;

Ѕ) у статт≥ є4;

¬) у статт≥ є6;

√) у статт≥ є11.

9. ¬ €к≥й статт≥ ¬одного  одексу визначено водн≥ обТЇкти загальнодержавного ≥ м≥сцевого значенн€?

ј) у статт≥ є3;

Ѕ) у статт≥ є4;

¬) у статт≥ є5;

√) у статт≥ є10.

10. ¬ €к≥й статт≥ ¬одного  одексу визначено €к≥ територ≥њ ”крањни становл€ть њњ водний фонд?

ј) у статт≥ є3;

Ѕ) у статт≥ є7;

¬) у статт≥ є9;

√) у статт≥ є12.

 

—амост≥йна робота є7

“ема: Ђ«абрудненн€ та засм≥ченн€ ірунт≥вї

ћета: зТ€сувати сутн≥сть, причини та насл≥дки забрудненн€ ірунт≥в; зрозум≥ти еколог≥чн≥ насл≥дки мел≥орац≥њ земель та переущ≥льненн€ ірунт≥в; ознайомитис€ ≥з заходами щодо зниженн€ ≥ запоб≥ганн€ втрат земель в≥д забруднень та засм≥чень

ѕлан:

1. «абрудненн€ ≥ засм≥ченн€ ірунт≥в.

2. «аходи щодо зниженн€ ≥ запоб≥ганн€ втрат земель в≥д забрудненн€ ≥ засм≥ченн€ промисловими, с≥льськогосподарськими ≥ побутовими в≥дходами.

3. ћел≥орац≥€ земель та њњ еколог≥чн≥ насл≥дки.

4. ѕереущ≥льненн€ ірунт≥в.

ќсновна л≥тература:

1. «аверуха Ќ.ћ., —еребр€ков ¬.¬., —киба ё.ј. ќснови еколог≥њ: Ќавч. ѕос≥бник. Ц  аравела, 2006. Ц —. 171 Ц 180.

2. ћалимон —.—. ќснови еколог≥њ. ѕ≥дручник. Ц ¬≥нниц€: Ќова  нига, 2009. Ц —. 101 Ц 113.

ƒодаткова л≥тература:

3. Ѕ≥л€вський √.ќ., ‘урдуй –.—. ќснови еколог≥чних знань: ѕ≥дручник. Ц  .: Ћиб≥дь, 2004. Ц —.161 Ц 176.

4. ƒжигерей ¬.—., —торожук ¬.ћ., яцук –.ј. ќснови еколог≥њ та охорони навколишнього середовища. Ќавчальний пос≥бник. Ц ¬ид. 2-ге, доп. Ц Ћьв≥в, јф≥ша, 2000. Ц —.83 Ц 93.

5. «лоб≥н ё.ј. ќснови еколог≥њ. Ц  .: Ћ≥бра, “ќ¬, 1998. Ц —. 148 Ц 149.

6.  учер€вий ¬.ѕ. ≈колог≥€. Ц Ћьв≥в: —в≥т, 2000. Ц —. 463.

«авданн€:

1. ѕроанал≥зувати насл≥дки антропогенних вплив≥в на ірунти, результати анал≥зу представити у вигл€д≥ таблиц≥:

¬ид впливу ќсновн≥ зм≥ни ірунт≥в
ўор≥чне розорюванн€  
—≥нокоси, збиранн€ врожаю  
¬ипас худоби  
«рошенн€  
ќсушенн€  
—творенн€ звалищ  
«астосуванн€ отрутох≥м≥кат≥в  
¬икиди в атмосферу  
«нищенн€ л≥с≥в  
—т≥чн≥ води  

 

2. Ќавести класиф≥кац≥ю ірунтових забруднень.

3. –озвТ€зати еколог≥чн≥ задач≥:

1)„ерез осушенн€ бол≥т потерп

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 863 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1291 - | 1241 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.496 с.