Лекции.Орг


Поиск:
Тема 9. Світова політика і міжнародні відносини
План семінару (2 год.)

 1. Міжнародна і зовнішня політика. Цілі і функції міжнародної політики.
 2. Основні сучасні міжнародні організації та їх роль у світовій політиці.
 3. Сучасний стан і проблеми міжнародних відносин.
 4. Україна в системі міжнародних політичних відносин.

Контрольні запитання:

 1. Визначте сутність понять «зовнішня політика», «світова політика», «міжнародні відносини».
 2. В чому суть, структура та зміст поняття «національний інтерес».
 3. Якими є геополітичні пріоритети України.

Питання для обговорення:

 1. Як співвідносяться поняття „мораль” і „міжнародна політика”? Наведіть приклади аморальності в міжнародній політиці однієї-двох держав світу.
 2. Чи ідентичні поняття „зовнішня політика” і „міжнародна політика”.
 3. Чи є синонімами поняття „міжнародна політика” і „міжнародні відносини”?
 4. Тривалий час аж до початку 90-х років існував двополюсний світ, який очолювали й уособлювали відповідно дві „наддержави” – США і СРСР. Куди перемістився полюсний центр після розпаду СРСР? В Росію? Чи інші країни? Аргументуйте свою відповідь

Завдання для самостійної роботи:

 1. Складіть схему: традиційне мислення і нове політичне мислення.
 2. Що таке дипломатія, її завдання.
 3. Назвіть головні принципи сучасної міжнародної політики.
 4. Які основні компоненти включають національні інтереси України?

Теми рефератів:

 • Політичний тероризм і його різновиди.
 • Національні інтереси України та системи їх пріоритетів.
 • Безпека України: чинники нестабільності.
 • Кризи цивілізації і проблеми глобалістики.
 • Екологічні проблеми людства та політико-правове забезпечення екологічного стійкого розвитку.

Методичні рекомендації:

У підготовці до семінарського заняття студент повинен, насамперед уяснити і осмислити ключові слова, поняття і терміни, що випливають з даної теми семінару, а саме: зовнішня політика, міжнародна політика, міжнародні відносини, національний інтерес, дипломатія, політична стабільність, міжнародне співробітництво, пацифізм, політика з позиції сили, внутрішня політика. При вивченні питань, винесених на семінарське заняття, рекомендуємо зосередити увагу на осмисленні основних теоретичних положень і концепцій. Складові міжнародних відносин. Діалектика внутрішньої та зовнішньої політики. Критерії класифікації форм та видів міжнародних відносин.

Основні тенденції розвитку сучасної світової політики. Співробітництво та взаємозалежність як чинник міжнародного життя. Взаємовідношення національних та загальнолюдських інтересів. Процеси інтеграції та дезінтеграції у системі міжнародних відносин. "Баланс сил" та "баланс інтересів" у світовій політиці.

Проблеми формування колективної безпеки. Роль ООН, інших міжнародних організацій у забезпеченні миру, безпеки, консенсусу.

Характеристика глобальних проблем сучасності. Прискорення ритму історії та загострення глобальних проблем: насильство в його різновидах та забезпечення ненасильництва миру; сировинна та енергетична кризи; „населення – продовольство”; відсталість та забезпечення економічного росту; культури та культурної політики; подолання небезпечних хвороб; мирного освоєння Космосу і надр Світового океану, культурно-цивілізаційних суперечностей тощо. Україна в системі міжнародних політичних відносин

Література:

 1. Декларація про державний суверенітет України. – К., 1990.
 2. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією // Урядовий кур’єр. – 1997. – 3 червня.
 3. Кириченко В. Національні інтереси: баланс компромісів, синтез доцільності // Віче. – 1992. – № 6.
 4. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини XX століття. – К., 1999.
 5. Лещенко Л. Національні інтереси України та її зовнішньополітична стратегія // Політика і час. – 1993. – № 7.
 6. Литвин В.М. Політична арена України. Дійові особи та виконавці. – К., 1994.
 7. Маркусь В. Атрибут самостійної держави. Зовнішня політика сучасної України // Політика і час. – 1993. – № 2.
 8. Основи політології / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 271-296.
 9. Політологія: наука про політику / Заг. ред. проф. Кремень В.Г. проф. Горлача М.І. – Київ-Харків, 2001.
 10. Про основні напрямки зовнішньої політики України // Політика і час. – 1993. – № 7.
 11. Решетняк Б.К., Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення. – К., 1988.
 12. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001. – С. 163-169.
 13. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник – К: Либідь, 2002. – С. 502-539.
 14. Удовенко Г.К. Дипломатія України: прагматизм і збалансованість // Урядовий кур’єр. – 1996. – 10 серпня.
 15. Україна на міжнародній арені: Зб. документів і матеріалів 1986 – 1990 рр. – К., 1993.

Програмові вимоги з політології

 

 1. Предмет політології. Структура політології як інтегративної науки.
 2. Закони, категорії та принципи політичної науки.
 3. Методи політичного пізнання.
 4. Основні завдання та функції політології.
 5. Формування політології як самостійної науки.
 6. Політичні вчення Стародавнього Сходу.
 7. Політичні вчення Стародавньої Греції.
 8. Політична думка часів Середньовіччя.
 9. Політичні концепції Нового часу.
 10. Сучасні політичні школи.
 11. Політична думка епохи Київської Русі.
 12. Політична думка Києво – Могилянської академії.
 13. Ідеї конституційно – державного ладу в творчості українських мислителів ХVІІІ ст.
 14. Кирило – Мефодіївське товариство про державно – політичний устрій України.
 15. Політични думка України в ХІХ ст.
 16. Політична думка україни ХХ ст.
 17. Національно- державницький напрям в політичній думці України. (Д. Донцов, С. Дністрянський)
 18. Поняття політики: зміст та суть.
 19. Структура та функції політики. Межі політики у суспільстві.
 20. Суб’єкти та об’єкти політики.
 21. Влада як явище суспільного життя. Сутність політичної влади.
 22. Функції влади та методи її здійснення.
 23. Ресурси політичної влади.
 24. Легітимація політичної влади.
 25. Структура владних відносин та механізм розподілу влади.
 26. Поняття політичної системи. ЇЇ суть, характер та зміст.
 27. Характеристика структурних елементів політичної системи.
 28. Функції політичної системи.
 29. Типологія політичних систем.
 30. Основні напрямки становлення та розвитку політичної системи сучасної України.
 31. Виникнення та еволюція держави.
 32. Поняття та її визначальні ознаки.
 33. Функції держави.
 34. Форми державного правління.
 35. Форми державного устрою.
 36. Правова держава: сутність та основні принципи.
 37. Виникнення та еволюція політичних партій.
 38. Сутність та місце партій у політичній системі.
 39. Типологія політичних партій.
 40. Функції політичних партій у суспільстві.
 41. Поняття та типи партійних систем.
 42. Критерії оцінки ефективності партійних систем.
 43. Проблеми становлення багатопартійної системи в Україні.
 44. Політичний режим: суть та головні принципи.
 45. Типологія і динаміка політичних режимів.
 46. Основні риси політичного режиму в Україні на сучасному етапі.
 47. Зародження демократії. Ґенеза демократії в політичній думці.
 48. Зміст та сутнісні риси демократії.
 49. Новітні концепції демократії в сучасній політичній думці.
 50. Поняття громадянського суспільство.
 51. Суть громадсько-політичних організацій та рухів.
 52. Типологія громадсько-політичних організацій та рухів.
 53. Функції громадсько-політичних організацій та рухів.
 54. Сутність політичного лідерства.
 55. Сутність політичного елітизму.
 56. Політична еліта в структурі влади. Типологія еліт.
 57. Природа і соціальна сутність політичного лідерства.
 58. Типологія політичного лідерства.
 59. Роль виборів у демократичному суспільстві. Принципи виборів та їх організації.
 60. Типологія виборчих систем.
 61. Виборча система сучасної України.
 62. Абсентеїзм: поняття, ознаки, форми.
 63. Технологія проведення виборчої кампанії.
 64. Сутність та основні характеристики політичної свідомості.
 65. Механізм формування та структура політичної свідомості.
 66. Типи політичної свідомості та її основні функції.
 67. Поняття політичної ідеології, її суть, рівні та функції.
 68. Функції та типи політичних ідеологій.
 69. Дайте характеристику політичної ідеології лібералізму.
 70. Історія та становлення ідеології консерватизму.
 71. Консервативні концепції В. Липинського та С. Томашівського.
 72. Сучасні модерні політичні ідеології.
 73. Політична ідеологія соціал-демократії.
 74. Суть та основні характеристики політичної культури.
 75. Рівні і типологія політичної культури.
 76. Історичні особливості формування політичної культури.
 77. Функції політичної культури.
 78. Особливості формування демократичної політичної культури.

79. Природа, місце і роль міжнародної політики та міжнародних відносин у житті сучасного суспільства.

80. Міжнародні організації (урядові, неурядові, глобальні, групові, регіональні) і рухи, їх функції, завдання та тенденції розвитку в сучасному світі.

81. Організація Об’єднаних Націй (ООН): історія створення, структура, повноваження, роль у міжнародному житті. Україна і ООН.

82. Європейський Союз: історія створення, структура, повноваження, роль у міжнародному житті. Україна і ЄС.

83. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та її місце в сучасному геополітичному просторі.

84. Політичний конфлікт – постійно діюча форма боротьби за владу. Чи мають місце в житті сучасної України політичні конфлікти, що є причиною їх виникнення, шляхи їх розв’язання.

85. Міжнародні конфлікти, причини їх виникнення та шляхи вирішення.

86. Міжнародні відносини і міжнародна політика. Національний інтерес та національна безпека.

87. Глобальні проблеми сучасності та їх політологічний вимір, шляхи їх розв’язання.

88. Тероризм – нова глобальна проблема сучасності її сутність та вирішення.

 1. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства.
 2. Особливості політики України на сучасному етапі розвитку.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 526 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

1275 - | 1196 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.