Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒозалар және зақымдану белг≥лер≥
—әулелену дозасы, – «ақымдану белг≥лер≥
  «ақымдану белг≥лер≥н≥ң жоқ болуы
  Ѕ≥рнеше рет қайталанатын сәулелену кез≥нде шамамен 10-30 тәул≥к ≥ш≥нде жұмысқа қаб≥летт≥л≥к төмендемейд≥. Өтк≥р (б≥р рет қайталанатын) сәулелену кез≥нде сәулеленгендерд≥ң 10% -лоқсу және құсу, еңбекке қаб≥летт≥л≥г≥н оншалықты жоғалтпай шаршау
  Ѕ≥рнеше рет қайталанатын сәулелену кез≥нде шамамен 3 тәул≥к ≥ш≥нде жұмысқа қаб≥летт≥л≥к төмендемейд≥. 100-250 – дозалы өтк≥р (б≥р рет қайталанатын) сәулелену кез≥нде -зақымданудың әлс≥з белг≥лер≥ Ц б≥ р≥нш≥ дәрежел≥ сәулелену ауруы
  Ѕ≥рнеше рет қайталанатын сәулелену кез≥нде шамамен б≥р жыл ≥ш≥нде жұмысқа қаб≥летг≥л≥к төмендемейд≥. 250-300 – өтк≥р сәулелену кез≥нде ек≥нш≥ дәрежел≥ сәулелену ауруы. јуру көп жағдайда жазылып кетед≥.
400-700 Үш≥нш≥ дәрежел≥ сәулелену ауруы. Ѕастың қатты ауруы, температураның көтер≥лу≥, әлс≥зд≥к, шөлдеу, лоқсу, құсу, ≥ш өту, ≥шк≥ мүшелерге, тер≥ге және шырышты қабықтарға қан құйылу, қан құрамының өзгеру≥. ”ақытылы және ти≥мд≥ ем алған жағдайда сауығып кету≥ мүмк≥н. ≈мделмеген жағдайда өл≥м қауп≥ 100% жетед≥.
700 көп јуру көп жағдайда өл≥мге алып келед≥. «ақымдану б≥рнеше сағаттан кей≥н б≥л≥нед≥, төрт≥нш≥ дәрежел≥ сәулелену ауруы
1000 көп —әулелену ауруының кенеттен болған түр≥. «ақымданғандар жұмысқа қаб≥легт≥л≥г≥н б≥рден жоғалтады және сәулеленуд≥, алғаннан кей≥н алғашқы күндерден бастап б≥рт≥ндеп өле бастайды.

–адиаци€лық барлау. –адиаци€мен ластанған аймақта ≤Қ∆ жүрг≥зуд≥ң ти≥мд≥л≥г≥ көб≥несе сол жерде болған радиаци€лық жағдайдың нақты мәл≥меттер≥не байла≠нысты. ќсы мақсатпен келес≥ м≥ндеттерд≥ шешет≥н радиаци€лық барлау жүрг≥з≥лед≥:

Ј жерг≥л≥кт≥ жерде және ауаның жерге жақын қабатының радиоактивт≥ затпен ластануын табу және бұл туралы жұмыс басшысына ақпарат беру;

Ј құрылым жылжитын бағыттағы гамма Ц сәулелену мөлшер≥н≥ң күшт≥л≥г≥н анықтау және радиоактивт≥л≥кпен ластанған аймақтың шекарасын белг≥леу;

Ј ластанған участкелерд≥ игеру үш≥н айналып өту жолдарын (қажет болған жағдайда) ≥здеу;

Ј радиаци€лык жағдайдың өзгеру динамикасына бақылау жасау;

Ј судан, азық Ц түл≥ктерден, өс≥мд≥ктерден, топырақтан, объект≥лерден, техникалардан, мүл≥ктерден сынама алу және оларды зертханаға ж≥беру;

Ј метрологи€лық бақылау;

Ј радиоактивт≥л≥клен ластанған аймақтан шыққаннан кей≥н құрылымның жеке құрамына дозиметри€лық бақылау жүрг≥зу.

–адиаци€лық барлауды ұйымдастыру кез≥нде жұмысты жүрг≥зет≥н ауданда ≥шк≥ жағдайдың өзгеру≥н (желд≥ң бағыты және т.б.) немесе радиоактивт≥к ластанудың қайталануы мүмк≥н екен≥н есепке алу қажст. Құрылым орналасқан аудандағы радиаци€лық жағдайды бақылау үш≥н, сонымен қатар жұмысты жүрг≥зет≥н объект≥дерде радиаци€ны бақылайтын күзет орны құрылады, олардың нег≥зг≥ м≥ндет≥не:

Ј дер кез≥нде радиоактивт≥ ластануды табу және хабарландыру дабылын беру;

Ј радиоактивт≥ зат бұлтының қозғалыс бағытын анықтау;

Ј күзет ауданында радиоактивт≥ затпен ластанған участкелерд≥ бар≠лау, сонымен қатар метеорологи€лық бақылау жатады.

–адиаци€лық бақылау орны тәрт≥п бойынша үш адамнан тұрады. ќл сәулелену мөлшер≥н≥ң ƒѕ-5 (ј,Ѕ,¬), ƒ–√- 01“ және т.б. өлшеу≥штер≥мен, є3 метеокомплектпен, »ƒ-11 (ƒ ѕ-02 және т.б.) сәулелену мөлшер≥н≥ң қуатты жеке өлшеу≥штер≥мен, »ƒ-1 сәулелену мөлшер≥н≥ң өлшеу≥штер≥мен, секундомермен, хабарландыру және байланыс құралдарымен, ра≠диаци€лық жағдайдың параметр≥н жазатын журналмен, ауа сынамасын алатын жабдық жиынтығымен жабдықталған.

ƒозиметри€лық бақылау. ƒозиметри€лық бақылауды ≤Қ құрылымның жеке құрамы радиоактивт≥ ластану аймағындағы ≥с Ц қимылы кез≥нде сәулелену мөлшер≥ туралы мәл≥меттерд≥ дер кез≥нде алу мақсатында жүрг≥зед≥. јлынған ақпарат бо≠йынша құрылымның жұмыс тәрт≥б≥ анықталады. ƒозиметри€лық бақы≠лау топтық және жеке болып бөл≥нед≥.

“оптық бақылау ≤Қ құрылымның жеке құрамының жұмысқа қаб-летт≥л≥к деңгей≥н бағалау мен анықтау үш≥н және орташа сәулелену дозасы туралы мәл≥меттерд≥ алу мақсатында жүрг≥з≥лед≥. Ѕұл үш≥н құрылым »ƒ-1 сәулелену дозасының өлшеу≥ш≥мен қамтамасыз ет≥лед≥ (ƒ ѕ-50-ј ƒѕ-24, ƒѕ-22¬ жинақтарынан) 1 - 2 дозиметрл≥к есептеу бойынша радиаци€лық жағдайда б≥рдей әрекет етет≥н топтағы адам саны 14-20.

∆еке бақылау радиаци€лық зақымданудың ауырлық деңгей≥не алғашқы кезеңде диагностика жасау керек және әр құтқарушының доза туралы мәл≥метт≥ алуы мақсатында жүрг≥з≥лед≥. Ѕұл мақсат уш≥н ≤Қ құрылымның жеке құрамына доза қуатын өлшейт≥н »ƒ-11 өлшеу≥ш≥ бер≥лед≥.

–адиоактивт≥ ластанудың деңгей≥ техниканың, көл≥кт≥ң, ки≥мдерд≥ң, саймандардың, қорғау құралдарының, а€қ Ц ки≥мдерд≥ң және т.б. дәрежес≥ бойынша анықталады. јталған жұмыс құрылымға қойылған м≥ндеттерд≥ орындағаннан кей≥н, құтқарушылардың ластанған аудандардан шығуы кез≥нде, арнайы өңдеулерд≥ толық жүрг≥згеннен кей≥н жүзеге асырылады. –адиоактивт≥ ластануға душар болған және арнайы толық өндеуд≥ жүрг≥зу үш≥н келген құрылымның жеке құрамы, техникалары және көл≥г≥ бақылап бөл≥п тұратын күзет орны арқылы өтед≥, мұнда құрылымның ластан≠ған дәрежес≥н белг≥лейд≥ және арнайы өңдеу бойынша шараларды ұйымдастырады.  үзет орнының б≥реу≥ шығатын жерде ал келес≥с≥ арнайы өндеу алаңының шығатын жер≥нде тұрады. Ћастану дәрежес≥н ƒѕ-5,  –Ѕ-1 және т.б. аспаптардың көмег≥мен анықтайды. Құрылымның жеке құрамының және техникасының бақылап Ц бөл≥п тұратын күзет орны арқылы өту≥ кез≥нде дозиметрист≥ң ластанған жұмыс орны анықталады; қажет болған жағ≠дайда оған қатерс≥зденд≥ру жүрг≥з≥лед≥ немесе тұрған орыны ауыстырылады.

ƒозиметрл≥к бақылау аспаптарының жұмыс ≥стеу принцптер≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1407 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

1356 - | 1212 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.