Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ритер≥њ оц≥нюванн€ знань ≥ вм≥нь студент≥в
« метою перев≥рки р≥вн€ розум≥нн€ студентами визначеного програмою курсу теоретичного матер≥алу, визначенн€ м≥ри його засвоЇнн€, усп≥шност≥ оволод≥нн€ навчально-досл≥дницькими та прикладними навичками, ум≥нн€ самост≥йного вивченн€ та розвТ€занн€ проблем курсу, а також виробленн€ навичок письмовоњ ≥ усноњ самопрезентац≥њ використовуЇмо поточну, пром≥жну та п≥дсумкову форми контролю.

ѕоточний контроль усп≥шност≥ студент≥в

«д≥йснюЇтьс€ за трьома напр€мами:

Ј контроль за в≥дв≥дуванн€м студентами лекц≥йних зан€ть (а викладач пер≥одично перев≥р€Ї усп≥шн≥сть в≥дв≥дуванн€ студентами лекц≥й);

Ј контроль за систематичн≥стю та активн≥стю роботи студент≥в п≥д час проведенн€ лекц≥йних ≥ сем≥нарських зан€ть;

Ј контроль за виконанн€м завдань самост≥йного опрацюванн€.

ќц≥нюванн€ в≥дбуваЇтьс€ прот€гом семестру ≥з метою контролю р≥вн€ засвоюванн€ та творчого застосуванн€ знань у вигл€д≥ усного опитуванн€, контрольних тематичних завдань, а теж терм≥нолог≥чних диктант≥в, написанн€ творчоњ роботи (реферату, допов≥д≥ або ж есе) ≥з проблем курсу. ѕередбачено проведенн€ модульного контролю у вигл€д≥ письмових завдань.

¬с≥ запланован≥ форми поточного контролю (окр≥м модульного тесту) оц≥нюютьс€ в≥д 0 до 5 бал≥в, де 5 Ц це найвища, а 0 Ц це найнижча оц≥нка. ≈се оц≥нюЇтьс€ в 3 бали, реферат/допов≥дь Ц 5 бал≥в. ”с≥ отриман≥ оц≥нки сумують. ѕот≥м до отриманого ц≥лого числа додаютьс€ результати модульного контролю, €кий оц≥нюютьс€ в≥д 0 до 20 бал≥в. “аким чином формуЇтьс€ п≥дсумкова оц≥нка за семестр, €ка не перевищуЇ 50 бал≥в. —ума бал≥в, поза модульним контролем, не може перевищувати 30.

ѕ≥дсумковий контроль р≥вн€ знань студент≥в

«д≥йснюЇтьс€ раз на семестр у форм≥ зал≥ку. —тудент допускаЇтьс€ щодо п≥дсумкового контролю за наступних умов:

Ø в≥дв≥данн€ б≥льше половини лекц≥йних зан€ть (кожне нев≥дв≥дане зан€тт€ понад встановлену м≥н≥мальну норму без поважноњ причини призводить до втрати бал≥в ≥/або до в≥дпрацюванн€);

Ø виконанн€ модульного завданн€ ≥з позитивною оц≥нкою (за сумою модул€ потр≥бно отримати не менше 10 бал≥в);

Ø здобутт€ у п≥дсумку роботи за семестр не менше 25 бал≥в за результатами поточноњ та пром≥жноњ форм контролю разом.

«ал≥к проводитьс€ в тестов≥й форм≥, ≥ покриваЇ собою навчальний матер≥ал семестру. ѕри виведенн≥ загальноњ оц≥нки студента викладач бере щодо уваги результати €к поточного так ≥ п≥дсумкового контролю знань. ѕри цьому частка сумарноњ оц≥нки, котру студент може отримати за результатами поточноњ та пром≥жноњ форм контролю разом, становить 50 % (тобто не б≥льше 50 бал≥в), та частка п≥дсумковоњ форми контролю (зал≥к) Ц 50 % (також не б≥льше 50 бал≥в) в≥д загальноњ оц≥нки (€ка становить 100 бал≥в максимум).

Ў јЋј я ќ—“≤ ѕ≤ƒ—”ћ ќ¬ќѓ ќ÷≤Ќ »

Ќац. шкала (≥спит) Ќац. шкала (зал≥к) –ейтингова шкала ќц≥нка за шкалою ≈—“S ѕо€сненн€
5 (в≥дм≥нно) зарах. 90-100 ј ¬≥дм≥нно (в≥дм≥нн≥ знанн€ з предмету)
4 (добре) 81-89 ¬ ƒуже добре (р≥вень знань з предмету вище середнього, однак допущено к≥лька незначних помилок)
71-80 ƒобре (загалом добра робота, але Ї р€д помилок)
3 (задов≥льно) 61-70 D «адов≥льно (задов≥льний р≥вень знань з предмету, однак Ї серйозн≥ недол≥ки)
51-60 ƒостатньо (знанн€ з предмету в≥дпов≥дають м≥н≥мальним вимогам)
  2 (незадов≥льно) незарах. 25-50 F’ Ќезадов≥льно (дл€ отриманн€ позитивноњ оц≥нки необх≥дна додаткова робота з предмету (право перездач≥ ≥спиту/зал≥ку збер≥гаЇтьс€ за студентом))
1-24 F Ќезадов≥льно (потр≥бна велика додаткова робота з предмету (дл€ перездач≥ ≥спиту/зал≥ку студент повинен здати пром≥жн≥ форми контролю))

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 328 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2178 - | 1997 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.