Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ематична структура програми лекц≥йних зан€ть
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки, молод≥ ≥ спорту ”крањни

Ћьв≥вський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ≤вана ‘ранка

ф≥лософський факультет

кафедра пол≥толог≥њ

 

 

¬.—. Ћ»“¬»Ќ

 

ѕќЋ≤“ќЋќ√≤я

 

Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќ»… ѕќ—≤ЅЌ» 

дл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€

факультету ≥ноземних мов спец≥альност≥ "ф≥лолог≥€"

Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ≤вана ‘ранка

 

 

Ћьв≥в Ц 2012


 урс "ѕол≥толог≥€" Ї обовТ€зковим навчальним курсом, котрий вивчаЇтьс€ студентами IV-V курсу заочноњ форми навчанн€ факультету ≥ноземних мов з≥ спец≥альност≥ "ф≥лолог≥€". ƒаний курс розрахований на 54 години та вивчаЇтьс€ у другому семестр≥ IV курсу ≥ першому семестр≥ V курсу навчанн€. ¬ структур≥ годин курсу виокремлено так≥ частини: лекц≥йн≥ зан€тт€ Ц 8 годин, сем≥нарськ≥ зан€тт€ Ц 6 години, самост≥йн≥ завданн€ Ц 40 години. јудиторних годин Ц 14.

ћетою курсу Ї вивченн€ пол≥толог≥њ €к навчальноњ дисципл≥на в межах њњ двох напр€м≥в: ≥стор≥€ пол≥тичноњ науки та теор≥€ пол≥тичноњ науки.

—труктура курсу.  урс складаЇтьс€ з двох зм≥стовних модул≥в. ” ћодул≥ ≤ розгл€даютьс€ загальн≥ особливост≥ становленн€ пол≥толог≥њ €к навчальноњ дисципл≥ни, а теж ≥сторичн≥ особливост≥ пол≥тичноњ науки (≥стор≥€ пол≥тичних вчень). ” ћодул≥ ≤≤ в≥дбуваЇтьс€ ознайомленн€ ≥з теоретичними особливост€ми пол≥тичноњ науки на п≥дстав≥ анал≥зу основоположних категор≥й пол≥толог≥њ.

ћетодолог≥чн≥ рекомендац≥њ.  урс складаЇтьс€ ≥з 6 тем, котр≥ вивчаютьс€ лекц≥йним (див. “ематичний плани дисципл≥ни), сем≥нарським та самост≥йним методом (на самост≥йне вивченн€ в ц≥л≥сному обс€з≥ були винесен≥ де€к≥ ≥з тем курсу й окрем≥ питанн€ у межах лекц≥йних зан€ть). ” програм≥ курсу розм≥щено основн≥ проблеми, котр≥ необх≥дно зТ€сувати у рамках кожноњ ≥з тем. ” планах лекц≥йних зан€ть з курсу "ѕол≥толог≥€" пропоновано перел≥к чотирьох планових лекц≥й курсу та перел≥к питань, котр≥ винос€тьс€ на зан€тт€, обовТ€зковий та рекомендований список використаних джерел. «апропоновано перел≥к тем та питань, котр≥ винос€тьс€ на самост≥йне та практичне вивченн€. «апропоновано перел≥к запитань на модульний контроль ≥ п≥дсумковий зал≥к. ƒл€ цього список використаноњ л≥тератури, наприк≥нц≥ навчально-методичного пос≥бника, значно полегшить процес п≥дготовки до зан€ть, модульного контролю та зал≥ку.

ѕоточний контроль усп≥шност≥ зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ врахуванн€ результат≥в модульного контролю, а також опитувань на сем≥нарських зан€тт€х.  онтроль знань за результатами вивченн€ зм≥стовних модул≥в оц≥нюЇтьс€ в 20 бал≥в (а перел≥к запитань щодо модульних контрол≥в Ї запропоновано у частин≥ "ѕитанн€, €к≥ винос€тьс€ на модульний контроль").  ожне сем≥нарське зан€тт€ оц≥нюЇтьс€ за 5-бальною шкалою: "5" Ц в≥дм≥нно", "4" Ц добре, "3" Ц задов≥льно, "2" Ц доповненн€, "1" Ц коментар≥ (участь у дискус≥њ). –еферат та допов≥дь Ц до 5 бал≥в; есе Ц до 3 бал≥в. ѕовний рейтинг поточноњ усп≥шност≥ визначаЇтьс€ €к сума бал≥в, отриманих за п≥дсумками контролю знань на модул≥ (а детальн≥шу ≥нформац≥ю з приводу оц≥нюванн€ поточноњ усп≥шност≥ пропоновано в частин≥ "—истема оц≥нюванн€ усп≥шност≥ студент≥в: критер≥њ оц≥нюванн€ знань ≥ вм≥нь студент≥в"), додаткових письмових завдань (есе, допов≥д≥ та реферати), котр≥ у сум≥ оц≥нюютьс€ в≥д "0" до 15" бал≥в, а також трьох сем≥нарських зан€ть, €к≥ у сум≥ можуть також становити максимально 15 бал≥в. ћаксимальний показник поточного (а також пром≥жного) контролю усп≥шност≥ становить "50" бал≥в".

‘орма п≥дсумкового контролю Ц зал≥к у форм≥ тестового опитуванн€, що максимально оц≥нюЇтьс€ за шкалою в≥д "0" до "50" бал≥в. ѕерел≥к питань задл€ п≥дготовки до зал≥ку додаЇтьс€ у частин≥ "«авданн€ дл€ п≥дсумкового контролю знань студент≥в".

ќц≥нка за предмет включаЇ рейтинг поточноњ усп≥шност≥ та результати заключного зал≥ку у форм≥ тесового опитуванн€. ƒетальна ≥нформац≥€ подана у частин≥ "Ўкала €кост≥ п≥дсумковоњ оц≥нки".

“≈ћј“»„Ќ»… ѕЋјЌ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» "ѕќЋ≤“ќЋќ√≤я"

дл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€

факультету ≥ноземних мов спец≥альност≥ "ф≥лолог≥€"

Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ≤вана ‘ранка

  –озд≥ли ≥ теми курсу  ≥льк≥сть годин
– ј « ќ ћ   Ћ ≈   ÷ ≤ … Ќ » ’ —≈ћ≤ Ќј–—№ »’ — ј ћ ќ — “ ≤ … Ќ »’
–ќ«ƒ≤Ћ 1 (ƒќ ћќƒ”Ћ№Ќќ√ќ  ќЌ“–ќЋё є 1)
“ема 1. ѕол≥тика €к сусп≥льне €вище. ѕол≥толог≥€ €к навчальна дисципл≥на     -  
“ема 2. «ародженн€ пол≥тичних ≥дей та њх розвиток у св≥т≥        
“ема 3. ѕол≥тична думка ”крањни   - -  
–ќ«ƒ≤Ћ 2 (ƒќ ћќƒ”Ћ№Ќќ√ќ  ќЌ“–ќЋё є 2)
“ема 4. ƒержава. —уть, ознаки, функц≥њ та форми держави        
“ема 5. ѕол≥тична влада та пол≥тичний режим   - -  
“ема 6. ѕол≥тичн≥ парт≥њ. ѕарт≥йн≥ та виборч≥ системи. √рупи ≥нтерес≥в        
”—№ќ√ќ:        

“≈ћј“»„Ќј —“–” “”–ј ѕ–ќ√–јћ» Ћ≈ ÷≤…Ќ»’ «јЌя“№

дл€ студент≥в заочноњ форми навчанн€

факультету ≥ноземних мов спец≥альност≥ "ф≥лолог≥€"

Ћьв≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ≤вана ‘ранка

є теми “ема курсу дл€ лекц≥йного зан€тт€  ≥льк≥сть годин
–ќ«ƒ≤Ћ 1 (ƒќ ћќƒ”Ћ№Ќќ√ќ  ќЌ“–ќЋё є 1)  
  ѕол≥тика €к сусп≥льне €вище. ѕол≥толог≥€ €к навчальна дисципл≥на  
  «ародженн€ пол≥тичних ≥дей та њх розвиток у св≥т≥  
–ќ«ƒ≤Ћ 2 (ƒќ ћќƒ”Ћ№Ќќ√ќ  ќЌ“–ќЋё є 2)  
  ƒержава. —уть, ознаки, функц≥њ та форми держави  
  ѕол≥тичн≥ парт≥њ. ѕарт≥йн≥ та виборч≥ системи. √рупи ≥нтерес≥в  
”—№ќ√ќ  
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 297 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2069 - | 1903 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.