Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћодуль 2. “ехнолог≥€ управл≥нн€ проектом
«м≥стовий модуль 3. ѕеред≥нвестиц≥йна фаза проекту

“ема 14. –озробка концепц≥њ проекту.

‘ормуванн€ ≥нвестиц≥йного задуму проекту. ѕопередн€ проробка ц≥лей ≥ завдань проекту. ѕопередн≥й анал≥з зд≥йсненност≥ проекту. ѕобудова —Ћ— проекту. ”став проекту.

“ема 15. јнал≥з ≥нвестиц≥йних можливостей.

—труктура попереднього техн≥ко-економ≥чного обірунтуванн€ проекту. јнал≥з ринку, концепц≥€ маркетингу. ќпис зм≥сту проекту: функц≥ональне призначенн€ послуг, основн≥ параметри проектних р≥шень. ѕопередн≥й план проекту: опис виробничого плану та етапи впровадженн€. ѕроектний анал≥з. ќц≥нка життЇздатност≥ та ф≥нансовоњ реал≥зуЇмост≥ проекту.

“ема 16. “ехн≥ко-економ≥чне обірунтуванн€ проекту та б≥знес-план.

—труктура “≈ќ. ѕор€док розробленн€, узгодженн€ та затвердженн€ проектно-кошторисноњ документац≥њ. —труктура б≥знес-плану. ¬их≥дна ≥нформац≥€ дл€ б≥знес-плану. «м≥ст б≥знес-плану. ѕрийн€тт€ р≥шенн€ про ≥нвестиц≥ю.

«м≥стовий модуль 4. –озробленн€ проекту.

“ема 17. ѕлануванн€ проекту.

ћета, призначенн€ ≥ види план≥в. ѕроцес плануванн€ проекту. ќсновн≥ та допом≥жн≥ процеси плануванн€. ќбовТ€зков≥ елементи плану проекту. “ипов≥ помилки плануванн€. ‘≥нансове плануванн€. ќсновн≥ етапи ф≥нансуванн€ проекту.

“ема 18. –озробка проектноњ документац≥њ.

—клад ≥ пор€док розробки проектноњ документац≥њ. ”правл≥нн€ розробкою проектно-кошторисноњ документац≥њ. ¬иди проектних ф≥рм. ≈кспертиза проектно-кошторисноњ ≥ проектноњ документац≥њ.

“ема 19. “ехн≥чн≥ та орган≥зац≥йн≥ аспекти реал≥зац≥њ проекту

ѕлануванн€ проектних д≥й. ѕринципова схема реал≥зац≥њ проекту. —истема управл≥нн€ проектом.

“ема 20. ќрган≥зац≥йн≥ структури управл≥нн€ проектом

«агальн≥ принципи побудови орган≥зац≥йних структур. ќрган≥зац≥йна структура ≥ система взаЇмов≥дносин учасник≥в проекту. ќрган≥зац≥йна структура ≥ зм≥ст проекту. –озробленн€ орган≥зац≥йних структур проекту. ћетоди орган≥зац≥йного моделюванн€ проекту. ‘ункц≥њ проектного оф≥су та його структура.

«м≥стовий модуль 5.  онтроль та регулюванн€ проекту.

“ема 21.  онтроль виконанн€ проекту

 онтроль €к основа управл≥нн€ проектною д≥€льн≥стю. ≈тапи контролю проекту. ѕринципи побудови ефективноњ системи контролю. ¬иди контролю: попередн≥й, поточний, заключний. “ехнолог≥€ оц≥нки проектноњ д≥€льност≥.

“ема 22. ѕроектн≥ в≥дхиленн€.

—ценар≥њ управл≥нн€ в≥дхиленн€ми. ”правл≥нн€ ризиками. ”правл≥нн€ проблемами. ”правл≥нн€ зм≥нами.

“ема 23. ”правл≥нн€ €к≥стю проекту.

—учасна концепц≥€ управл≥нн€ €к≥стю. ћенеджмент €кост≥ проекту. —тандарт управл≥нн€ €к≥стю проекту. «абезпеченн€ функц≥онуванн€ ≥ удосконаленн€ системи менеджменту €кост≥ проекту.

“ема 24. ”правл≥нн€ комун≥кац≥€ми проекту

—хема внутр≥шньоњ та зовн≥шньоњ комун≥кац≥њ проекту. ѕроцеси функц≥њ управл≥нн€ комун≥кац≥€ми. ѕлануванн€ системи комун≥кац≥й. ≤нформац≥йна система управл≥нн€ проектом.

“ема 25. «авершенн€ проекту.

ѕередача в експлуатац≥ю. «акритт€ контракту. ¬их≥д з проекту. —творенн€ бази знань по проекту.

–екомендована л≥тература.

Ѕазова

1. «акон ”крањни в≥д 21 жовтн€ 2010 р. є 2623ЦVI Ђѕро п≥дготовку та реал≥зац≥ю ≥нвестиц≥йних проект≥в за принципом ЂЇдиного в≥кнаї: [≈лектронний ресурс]. Ц zakon.rada.gov.ua/laws/anot/2623Ц17

2. Ќаказ ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ ”крањни в≥д 19.06.2012 року є 724 Ђ‘орма ≥нвестиц≥йного проекту, дл€ реал≥зац≥њ €кого може надаватис€ державна п≥дтримкаї // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1310-12/paran4#n4;

3. Ќаказ ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ ”крањни в≥д 20.06.2013 р. є 699 Ђѕро де€к≥ питанн€ п≥дготовки документ≥в дл€ реал≥зац≥њ проект≥в соц≥ально-економ≥чного розвиткуї, в частин≥ “ехн≥ко-економ≥чне обірунтуванн€ проекту // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1066-13;

4. Ќаказ ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ ”крањни в≥д 13.11.2012 р. є 1279 Ђѕро затвердженн€ ћетодичних рекомендац≥й з розробленн€ ≥нвестиц≥йного проекту, дл€ реал≥зац≥њ €кого може надаватис€ державна п≥дтримкаї//http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=32854.

5. Ќаказ ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни в≥д 06.09.2006 р. є 290 Ђѕро затвердженн€ ћетодичних рекомендац≥й з розробленн€ б≥знес-плану п≥дприЇмстваї // http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category

6. ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 09 листопада 2011 р. є 1154 Ђѕро утворенн€ –ади з питань запровадженн€ ≥нновац≥йноњ модел≥ функц≥онуванн€ буд≥вельного комплекту ≥ розгл€ду буд≥вельних проект≥в, що мають важливе значенн€ дл€ соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥он≥вї: [електронний ресурс] Ц режим доступу Ц http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1154-2011

7. ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11 кв≥тн€ 2002 р. є 483 Ђѕро пор€док затвердженн€ ≥нвестиц≥йних програм ≥ проект≥в буд≥вництва та проведенн€ њх комплексноњ державноњ експертизиї: [ [≈лектронний ресурс] Ц –ежим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

8. ѕрограма економ≥чних реформ на 2010Ц2014 роки  ом≥тету з економ≥чних реформ при ѕрезидентов≥ ”крањни Ђ«аможне сусп≥льство, конкурентоспроможна економ≥ка, ефективна державаї: [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa _reform_FINAL_1.pdf

9. Ѕушуев —.ƒ. ”правление проектами: основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектних менеджеров / —. Ѕушуев. Ц  .: ≤–≤ƒ≤”ћ, 2006. Ц 208 с.

10. Ѕушуев —. ƒ. »нвестиционные инструменты проектного менеджмента / —. ƒ. Ѕушуев, Ё. ј. √урин; ”краинска€ ассоциаци€ управлени€ проектами. Ц  .: ”кр»Ќ“Ё», 1998. Ц 184 с

11. √рашина ћ. ќсновы управлени€ проектами / √рашина ћ., ƒункан ¬. Ц —ѕб.: ѕитер, 2006. Ц 208 с.

12. ƒе арло ƒуг. Ёкстремальное управление проектами. eXtreme Project Management / ƒуг ƒе арло. Ц ћ.:  омпани€ p.m.Office, 2005. Ц 588 с.

13. »нновационные механизмы управлени€ программами развити€ / јзаров Ќ.я., ярошенко ‘.ј., Ѕушуев —.ƒ. Ц Ђ—аммит- нигаї, 2011. Ц 528 с.

14.  апитанов ¬.ѕ. ѕроектный процесс: управление и обоснование: ”чебное пособие /, - —евастополь, ќќќ ЂЁксперт  рымї, 2008. Ч 256 с.

15.  ендалл ƒ.». —овременные методы управлени€ портфел€ми проектов и офис управлени€ проектами: [пер. с англ.] /  ендалл ƒ.»., –оллинз —. . Ц ћ.: ѕћ —офт, 2004. Ц 576 с.

16.  реативные технологии управлени€ проектами и программами: [ монограф≥€] / Ѕушуев —.ƒ., Ѕушуева Ќ.—., Ѕабаев ».ј. Ц  .: Ђ—аммит- нигаї, 2010. Ц 768 с.

17.  уриленко “. ѕ. ѕроектне ф≥нансуванн€ / “. ѕ.  уриленко. Ц  .:  ондор, 2006. Ц 208 с.

18.  учеренко ¬.–. ”правл≥нн€ проектами в п≥дприЇмницьких структурах: [навчальний пос≥бник] /  учеренко ¬.–.,  узнЇцов ≈.ј., ћарк≥тан ќ.—. Ц ’.: Ѕурун  нига, 2010. Ц 272 с.

19. Ћапыгин ё.Ќ. и др. ”правление проектами: от планировани€ до оценки эффективности. Ц ћ.: ќмега-Ћ, 2009. Ц 252 с.

 

 

ƒопом≥жна

1. The Government Extension to the PMBOKЃ Guide: http://www.pmi.org/Resources/Pages/Library-of-PMI-Global-Standards-Projects.aspx

2. јхметов  .—. ѕрактика управлени€ проектами. Ц ћ.: –усска€ редакци€, 2004. Ц 272 с.

3. Ѕушуев —.ƒ., Ѕушуева Ќ.—. и др.  реативные технологии управлени€ проектами и программами: ћонографи€. Ц  .: Ђ—аммит- нигаї, 2010. Ц 768 с.

4. Ѕэгьюли ‘. ”правление проектами. Ц ћ.: ‘ј»–-ѕ–≈——, 2002. Ц 208 с.

5. ¬ерба ¬. ј. ѕроектний анал≥з [“екст]: п≥дручн. / ¬. ј. ¬ерба, ќ. ј. «агородн≥х. Ч  .:  Ќ≈”, 2000. Ч 322 с.

6. ¬оропаев ¬.». ”правление проектами в –оссии. Ц ћ.: јланс, 1995. Ц 225 с.

7. √ейзлер ѕ.—., «авь€лова ќ.¬. ”правление проектами. Ц ћн.:  нижный дом, 2005. Ц 288 с.

8. √рашина ћ., ƒункан ¬. ќсновы управлени€ проектами. Ц —ѕб.: ѕитер, 2006. Ц 208 с.

9.  ер≥вництво з питань проектного менеджменту [“екст] / пер. з англ.; п≥д ред. —. ƒ. ЅушуЇва; ”крањнська асоц≥ац≥€ управл≥нн€ проектами. Ч 2-ге вид., перероб. Ч  .: ƒ≥лова ”крањна, 2000. Ч 198 с.

10. ќсновы профессиональных знаний и национальные требовани€ к компетенции специалистов по управлению проектами (Ќ“ ). - Ђ—ќ¬Ќ≈“ї. Ц ћ., 2004. Ц 127 с.

11. ѕайпе —. ѕроектный менеджмент. Ц ћ.: ƒело и —ервис, 2005. Ц 192 с.

12. ѕрактичн≥ ≥нструменти рег≥онального та м≥сцевого розвитку [“екст]: навч. пос≥б. / [¬. ј. –ач, ј. √оне, ћ. ј. „еренкова, ќ. ј. «еленко, ќ. ћ. –ач, ќ. ¬. –осошанська, ѕ. —в€нев≥ч, ќ. ћ.  уцел, ƒ. Ћ≥тч, ќ. ћ. ћедведЇва, √. —. „ерепаха]; за заг. ред. ¬алентина јнатол≥йовича –ача. Ч Ћуганськ: ¬≥ртуальна реальн≥сть, 2007. Ч 156 с.

13. –ач ¬.ј. ”правл≥нн€ проектами: практичн≥ аспекти реал≥зац≥њ стратег≥й рег≥онального розвитку: [навчальний пос≥бник] / ¬.ј. –ач, ќ.¬. –оссошанська, ќ.ћ. ћедведЇва; за ред. ¬.ј. –ача. Ц  .: Ђ .≤.—.ї, 2010. Ц 276 с.

14. –уководство к —воду знаний по управлению проектами PMBoK Guide. - PMI Standards Commitee. - ћосква, 2004. - 238 с.

15. –уководство по управлению инновационными проектами и программами: т.1, верси€ 1.2 / пер. на рус. €зык под ред. —.ƒ.Ѕушуева. Ц  .: Ќаук. св≥т, 2009. Ц 173 с.

16. “ернер ƒж.–. –уководство по проектно-ориентированному управлению  .: »зд-во: √ребенников Ѕизнес Ѕукс, 2007. Ц 552 с.

17. ”правление проектами: [учебное пособие] / ћазур ». »., Ўапиро ¬. ƒ., ќльдерогге Ќ. √. Ц ћ.: ќмега-Ћ, 2009. Ц 960 с.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 376 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2007 - | 1975 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.