Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМАЗагрузка...

064-151

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА

з дисципліни

“ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”

для студентів за напрямом підготовки

6. 060101 “Будівництво”

денної та заочної форм навчання

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”

Протокол № 20 від 10.11.2008 р.

Рівне-2009


Контpольна тестова програма з дисципліни “Основи охорони праці” для студентів за напрямом підготовки 6. 060101 “Будівництво” денної та заочної форм навчання: кредитно-модульна система організації навчального процесу / Г.І. Туровська, Рівне: НУВГП, 2009. – 28 с.

 

 

Упорядник: Г.І. Туровська, к.т.н., доцент, доцент

 

 

Відповідальний за випуск В.Й. Чабан, к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності

 

© Туровська Г.І., 2009

© НУВГП, 2009
ВСТУП

 

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Національна освіта України чітко визначила орієнтир на входження в європейський освітній простір, що передбачає насамперед модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог. Входження нашої країни до єдиного Європейського та Світового освітнього простору забезпечує запровадження Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS), яка передбачає широке впровадження тестування студентів. Це дозволяє адекватно оцінювати їхні вміння і знання, а також легко використовувати систему оцінювання, прийняту в університеті.

Контpольна тестова програма з дисципліни “Основи охорони праці” розроблена з метою широкого впровадження тестування, яке передбачається при використанні кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Це забезпечує практичне запровадження Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи, а також вільний перерахунок досягнень студентів з національної шкали у шкалу ЕСТS.

 

Методичні рекомендації по роботі з тестами

У методичних вказівках наведена контрольна тестова програма за темами, що вивчаються в курсі “Основи охорони праці”. Щоб дати правильну відповідь на запитання, необхідно:

· Опрацювати текст лекції, основну та додаткову літературу, що рекомендував викладач.

· Уважно читати запитання.

· Пам’ятати, що на кожне запитання є лише одна вірна відповідь.

· Серед відповідей є правильні, але не повні відповіді. Такі відповіді при вирішенні тесту слід вважати неправильними. Обирайте найкращу, найточнішу відповідь.

· Пам’ятати, що одна і та сама відповідь у різних числових форматах може виглядати по-різному.

За одну правильну відповідь виставляється 1 бал, або його еквівалент відповідно до прийнятої шкали оцінювання знань. За неправильну відповідь – 0 балів.

 

КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА

1. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатність людини в процесі праці, – це:

2. Охорона праці.

 

2. Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є:

3. Закон “Про охорону праці”

 

3. Накладання дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством, – це … відповідальність (вставити пропущене слово):

2. Дисциплінарна.

 

4. Яку відповідальність працівники несуть за шкоду, заподіяну підприємству через порушення покладених на них обов’язків?

3. Матеріальну.

 

5. Яка настає відповідальність, якщо порушення вимог законодавства та інших нормативних актів про охорону праці створило небезпеку для життя або здоров’я громадян?

1. Кримінальна.

 

6. Яка з відповідальностей накладається на посадових осіб, винних у порушеннях законодавства про охорону праці у вигляді грошового штрафу?

2. Адміністративна.

 

7. Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:2. Кабінет Міністрів України. 3. Комітет по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 5. Місцева держадміністрація, місцеві Ради народних депутатів:

2. Тільки (2, 3, 5).

8. Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:

2. Держпромгірнагляд України.4. Державний Комітет України з ядерної та радіаційної безпеки. 5. Органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України:

1. Тільки (2, 4, 5).

9. Який інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником?

2. Первинний.

 

10. При зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, що впливають на стан охорони праці, проводиться … інструктаж (вставити пропущене слово):

3. Позаплановий.

 

11. При виконанні разових робіт, непередбачених трудовою угодою, при проведенні робіт, на які оформляються наряд-допуск, а також при ліквідації аварії, стихійного лиха проводиться … інструктаж (вставити пропущене слово):

3. Цільовий.

 

12. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

1. Вступний.

 

13. Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

1. Вступний.

 

14. При якій кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

1. 2 і більше

 

15. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?

2. 16

 

16. Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?

3. 3 доби

 

17. З якою втратою працездатності нещасні випадки на виробництві підляга­ють розслідуванню зі складанням акту Н-1 (доби)?

1. 1

 

18. Хто має бути головою комісії при розслідуванні нещасного випадку на виробництві?

5. Спеціаліст з охорони праці.

 

19. За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

2. НТ

 

20. Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

3. 10

 

21. 3 якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

2. З дня, який настає за днем прийняття заяви.

 

22. 3 яких причин є найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

2. Організаційних.

 

23. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

3.

 

24. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

4. Державний інспектор Держпромгірнагляду.

 

25. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

2. Адміністративне.

 

26. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?

2. Колективний договір.

 

27. Що означає перша група цифр в нормативно-правових актах з охорони праці (НПАОП)?

2. Державний орган, що затвердив акт.

 

28. Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці?

5. Державний нагляд.

 

 

29. При якій кількості працюючих створюється служба охорони праці на підприємстві (чол.)?

5. 50.

 

30. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

5. 0,5.

 

31. Система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують дію шкідливих виробничих чинників, – це:

3. Виробнича санітарія.

 

32. Шкідливий чинник призводить до:

3. Захворювання чи зниження працездатності.

 

33. Небезпечний чинник призводить до:

1. Травматичного ушкодження тканин чи органів організму або порушення його функцій.

 

34. Відповідно до Гігієнічної класифікації праці умови праці поділяють на:

3. 4 класи

 

35. Характеристика трудового процесу, яка відображає переважне навантаження на центральну нервову систему – це:

3. Напруженість праці.

 

36. Наявність шкідливих виробничих чинників, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого, – це умови праці:

2. Шкідливі.

 

37. Умови, при яких зберігається не лише здоров’я працюючих, а створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності, називаються:

2. Оптимальними.

 

38. На скільки груп поділяються небезпечні і шкідливі чинники?

4. 4

 

39. Яка найменша допустима площа виробничого приміщення на одного робітника (м2)?

5. 4,5.

 

40. Яке найменше допустиме значення об'єму виробничого приміщення на одного робітника (м3)?

5. 15.

 

41. Метеорологічні умови виробничих приміщень визначаються такими показниками:

5. Температура, в т.ч. температура поверхонь обладнання, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря.

 

42. Які параметри враховують при визначенні оптимальних параметрів мікроклімату приміщень:1.теплий і холодний періоди року; 2. характер робочого місця; 4. категорію роботи від фізичного навантаження:

1. Тільки (1, 2, 4).

 

44. На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

4. 4

 

45. Рівень виробничого чинника, дія якого при роботі встановленої тривалості за час всього трудового стажу не призводить до травми, захворювання чи відхилення у стані здоров’я в процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь, це – :

4. Безпечний рівень впливу виробничого чинника

46. Якими нормативними документами встановлені фактично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин?

3. ДЕСТ ССБП, санітарними нормами.

 

47. До речовин високотоксичних відносять речовини, в яких ГДК (мг/м3):

2. 0,1 - 1,0

 

48. Приточну вентиляцію встановлюють:

3. Обов'язково, якщо у приміщенні є токсичні речовини, неприємні запахи.

 

49. Штучну витяжну вентиляцію встановлюють:

3. Обов'язково у приміщеннях, де є токсичні хімічні речовини.

 

 

50. Які методи очищення повітря не належать до фізико-хімічних:

2. Аберація.

 

51. Прилад для визначення відносної вологості повітря називається:

1. Психрометр.

 

52. Прилад для визначення швидкості руху повітря називається:

2.Анемометр.

 

53. Прилад для визначення інтенсивності теплового випромінювання називається:

5. Актинометр.

 

54. Який вид випромінювання має найбільш іонізуючі властивості?

1. α-випромінювання.

 

55. Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

3. γ-випромінювання.

 

56. Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини в рік (в берах)?

4. 5,0

 

57. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини (%)?

2. 40-60

 

58. Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

2. Іонізуючу здатність.

 

59. Який вид випромінювань не відноситься до оптичного діапазону?

4. Електромагнітний.

 

60. Від чого не залежить ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини?

5. Сили струму.

 

61. Фільтруючий протигаз не можна застосовувати при концентрації отруйних речовин в повітрі більше (%):

2. 0,5

 

62. Прилад для контролю освітлення називається:

3. Люксметр.

63. Сигнальне штучне освітлення відносять до:

2. Аварійного.

 

64. Світловий потік, сила світла, яскравість та освітленість – це :

2. Кількісні показники.

 

65. Фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість – це:

2. Якісні показники.

3. Показники зорових умов роботи.

4. Вірна 2 і 3 відповіді.

 

66. Яка з наведених формул характеризує силу світла:

2. І=

 

67. Яка з наведених формул вірна для величини освітленості:

3. Е=

 

68. За якою формулою визначається контраст між об’єктом і фоном:

3. k= .

69. Вухо людини може сприймати спектр звуків у діапазоні:

2.Від 16 Гц до 20000 Гц.

 

70. Найвища частота звуку, що сприймається вухом людини становить:

3. 20000 Гц.

 

71. Найменша частота звуку, що сприймається вухом людини, становить:

3. 16 Гц

 

72. Одиниця інтенсивності звуку називається:

2. Бел

 

73. Поріг больових відчуттів людини становить:

1. 120 дБ

 

74. Допустимий рівень шуму на постійних робочих місцях згідно з граничним спектром ГС-75 становить:

1. 80 дБ

 

75. Рівень звукового тиску верстата складає 85 дБА. Визначте сумарний рівень шуму 10 верстатів (дБА).

3. 95

 

76. Яка з наведених формул є вірною для сумарного рівня звукового тиску кількох однакових джерел шуму?

3. .

 

77. Вібрація – це:

1. Механічні коливання пружного середовища.

 

78. Коливання пружного середовища з частотою від 20000 Гц до 109 Гц – це:

2. Ультразвук.

 

79. Гігієнічні норми вібрації, що впливають на людину у виробничих умовах, встановлені для тривалості (хв.):

3. 480

 

80. Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом?

1. Електромагнітного поля.

 

81. Чому дорівнює пороговий фібріляційний струм з частотою 50 Гц (мА)?

5. 100.

 

82. Чому в середньому дорівнює опір тіла людини (Ом)?

5. 1000.

 

83. На скільки категорій поділяються приміщення за небезпекою електротравм?

3. 3

 

84. На яку відстань до місця замикання електродроту на землю забороняється наближатися (м)?

4. 8

85. Яка напруга застосовується для живлення переносного світильника в особливо небезпечних умовах щодо електротравматизму від змінного струму (В)?

1. 12

 

86. Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000 В при потужності генератора (трансформатора) 100 кВА і менше (Ом)?

1. 10

 

87. Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою до 1000 В при потужності генератора (трансформатора) більше 100 кВА (Ом)?

4. 4

 

88. Чому дорівнює опір заземлення електроустановок напругою більше 1000 В у мережах з заземленою нейтраллю? Не більше (Ом):

1. 0,5

 

89. В які терміни контролюється опір захисного заземлення для цехових заземлюючих пристроїв (роки)?

1. 1

 

90. Яка періодичність випробування діелектричних рукавичок (місяці)?

3. 6

 

91. Яка періодичність випробування ізольованого інструмента з одношаровою ізоляцією (місяці)?

5. 12.

 

92. Що таке крокова напруга?

3. Напруга між двома точками електричного кола, що знаходяться одна від одної на відстані кроку (близько 0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина.

 

93. Навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих неструмововедучих частин, які можуть опинитись під напругою, – це:

2. Захисне заземлення.

 

94. Занулення – це:

3. Навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих неструмоведучих частин, котрі можуть опинитися під напругою.

 

95. Яка послідовність дій щодо надання першої допомоги при ураженні електричним струмом?

3. Звільнити потерпілого від дії електричного струму, викликати лікаря (за можливістю), надати долікарську допомогу.

 

96. Яка гранична норма піднімання і перенесення вантажів для чоловіків 18 років і старше (кг)?

2. 50

 

97. Гранична норма при систематичному перенесенні вантажів для жінок старше 18 років (кг):

2. 7

 

98. За ступенем небезпеки при навантаженні, розвантаженні і перевезенні вантажі поділяються на:

3. 7 груп.

 

99. Вантажно-розвантажувальні роботи в залежності від ступеня небезпеки поділяються на:

3. 4 групи.

 

100. Швидкість залізничного транспорту на території підприємства повинна бути не більше:

1. 10 км/год

 

101. Швидкість руху транспортних засобів на території підприємства не повинна перевищувати:

4. 5 км/год.

 

102. Ширина проїздів для автомобілів, електронавантажувачів повинна бути:

3. 5,5 м.

 

103. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей не може перевищувати:

5. 10 -6.

 

104. Скільки чинників необхідно для виникнення горіння?

3. 3

 

105. Скільки існує стадій горіння?

3. 3

106. Яка швидкість поширення полум'я горіння характерна для вибуху?

1. сотні м/с.

 

107. На скільки класів поділяються пожежі?

5. 5.

 

108. На скільки груп горючості поділяються матеріали і речовини?

3. 3

 

109. На скільки класів за температурою спалаху поділяються горючі речовини?

2. 2

 

110. Скільки існує видів самозаймання?

3. 3

 

111. На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення?

5. 5.

 

112. Приміщення відносяться до категорій А і Б, якщо розрахунковий надлишковий тиск вибуху в них перевищує (кПа):

5. 5.

 

113. На скільки класів поділяються пожежонебезпечні зони згідно з "Правилами будови електроустановок" (ПБЕ)?

4. 4

 

114. Які вибухонебезпечні зони утворюють газо- і пароповітряні середовища, згідно з якими здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?

1. 0, 1, 2

 

115. Які вибухонебезпечні зони утворюють пилоповітряні середовища, згідно яким здійснюється вибір електроустановок за ПБЕ?

2. 20, 21, 22

 

116. На скільки ступенів поділяються всі будівлі і споруди за вогнестійкістю?

4. 8

117. Вогнестійкість будівельних конструкцій вимірюється у:

2. Годинах.

118. На скільки видів поділяються вогнегасники залежно від вогнегасних речовин, що використовуються в них?

4. 4.

 

119. Диференційні пожежні датчики реагують на:

3. Швидкість збільшення температури.

 

120. Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше (м):

1. 1

 

121. Балони із стисненими газами встановлюються від батареї опалення не ближче (м)

1,0

122. Балони із стисненими газами встановлюються від печей не ближче (м) –

5,0

 

123. В якій колір маркується балон з сірчистим ангідридом –

білий

 

124. Вибух парового котла може статися при –

зниженні рівня води в колекторі котла

125. При якому значенні Р×V посудини, що працюють під тиском, місткістю V>25 л, робочим тиском Р>0,07 МПа, підлягають реєстрації і перебувають під контролем органів Держнаглядохоронпраці?

Р×V>20

126. Роботи в газонебезпечних місцях (ємностях, бункерах) проводиться за –

Нарядом-допуском

127. Яка допустима відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасника, для громадських будівель (м)?

20

128. При якому тиску проводиться гідравлічне випробовування посудин, ємкостей, резервуарів, цистерн, бочок (крім литих)?

1,25

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 2263 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Microsoft Excel – табличний процесор, програма для створення й обробки електронних таблиць
 2. VI. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. Робоча програма дисципліни
 3. Александр Лоуэн ПРЕДАТЕЛЬСТВО ТЕЛА. тка запротестовала, заявив, что не может этого сделать, потому что струйка мочи льется не вниз, а вперед
 4. Архівація даних. Робота з програмами - архіваторами Win Zip, Win Rar
 5. Аудиторная контрольная работа
 6. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
 7. Вимоги до оформлення роботи. Контрольна робота виконується рукописно в зошиті, або за допомогою комп’ютера (текстовий редактор Word
 8. Виробнича програма підприємства та її обґрунтування
 9. Вікова і педагогічна психологія. Так, криза нереалізованості виникає в тому випадку, коли, на думку людини, життєва програма не виконана
 10. Для чого призначена програма Microsoft PowerPoint?
 11. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. Контрольная работа включает два задания: «Анализ состояния двухкомпонентных сплавов» и «Анализ контрольного сплава на основе диаграммы «Железо – цементит»
 12. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ. Контрольная работа состоит из 4-х заданий


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.038 с.