Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”часники крим≥нального процесу, €к≥ виконують допом≥жну роль
до ос≥б, €к≥ виконують допом≥жну роль у крим≥нальному процес≥

належать: св≥док, за€вник про злочин, пон€т≥, перекладач, експерт,

спец≥ал≥ст, секретар судового зас≥данн€, заставодавець, поручитель тощо.

÷≥ учасники крим≥нального процесу спри€ють крим≥нальному судочинству за

допомогою виконанн€ завдань, покладених на них законом.

—татт€ 68. ѕерекладач

1. ” раз≥ необх≥дност≥ у крим≥нальному провадженн≥ перекладу по€снень, показань або документ≥в сторони крим≥нального провадженн€ або сл≥дчий судд€ чи суд залучають в≥дпов≥дного перекладача (сурдоперекладача).

2. ѕерекладач маЇ право:

1) ставити запитанн€ з метою уточнень дл€ правильного перекладу;

2) знайомитис€ з протоколами процесуальних д≥й, в €ких в≥н брав участь, ≥ подавати до них зауваженн€;

3) одержати винагороду за виконаний переклад та в≥дшкодуванн€ витрат, повТ€заних ≥з його залученн€м до крим≥нального провадженн€;

4) за€вл€ти клопотанн€ про забезпеченн€ безпеки у випадках, передбачених законом.

3. ѕерекладач зобовТ€заний:

1) прибути за викликом до сл≥дчого, прокурора, сл≥дчого судд≥ чи суду;

2) за€вити самов≥дв≥д за на€вност≥ обставин, передбачених цим  одексом;

3) зд≥йснювати повний ≥ правильний переклад, посв≥дчувати правильн≥сть перекладу своњм п≥дписом;

4) не розголошувати без дозволу сл≥дчого, прокурора, суду в≥домост≥, €к≥ безпосередньо стосуютьс€ сут≥ крим≥нального провадженн€ та процесуальних д≥й, що зд≥йснюютьс€ (зд≥йснювалис€) п≥д час нього, ≥ €к≥ стали в≥дом≥ перекладачу у звТ€зку з виконанн€м його обовТ€зк≥в.

4. ѕеред початком процесуальноњ д≥њ сторона крим≥нального провадженн€, €ка залучила перекладача, чи сл≥дчий судд€ або суд пересв≥дчуютьс€ в особ≥ ≥ компетентност≥ перекладача, зТ€совують його стосунки з п≥дозрюваним, обвинуваченим, потерп≥лим, св≥дком ≥ розТ€снюють його права ≥ обовТ€зки.

5. «а зав≥домо неправильний переклад або за в≥дмову без поважних причин в≥д виконанн€ покладених на нього обовТ€зк≥в перекладач несе в≥дпов≥дальн≥сть, встановлену законом.

—татт€ 69. ≈ксперт

1. ≈кспертом у крим≥нальному провадженн≥ Ї особа, €ка волод≥Ї науковими, техн≥чними або ≥ншими спец≥альними знанн€ми, маЇ право в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро судову експертизу" на проведенн€ експертизи ≥ €к≥й доручено провести досл≥дженн€ обТЇкт≥в, €вищ ≥ процес≥в, що м≥ст€ть в≥домост≥ про обставини вчиненн€ крим≥нального правопорушенн€, та дати висновок з питань, €к≥ виникають п≥д час крим≥нального провадженн€ ≥ стосуютьс€ сфери њњ знань.

2. Ќе можуть бути експертами особи, €к≥ перебувають у службов≥й або ≥нш≥й залежност≥ в≥д стор≥н крим≥нального провадженн€ або потерп≥лого.

3. ≈ксперт маЇ право:

1) знайомитис€ з матер≥алами крим≥нального провадженн€, що стосуютьс€ предмета досл≥дженн€;

2) за€вл€ти клопотанн€ про наданн€ додаткових матер≥ал≥в ≥ зразк≥в та вчиненн€ ≥нших д≥й, повТ€заних ≥з проведенн€м експертизи;

3) бути присутн≥м п≥д час вчиненн€ процесуальних д≥й, що стосуютьс€ предмет≥в та обТЇкт≥в досл≥дженн€;

4) викладати у висновку експертизи ви€влен≥ в ход≥ њњ проведенн€ в≥домост≥, €к≥ мають значенн€ дл€ крим≥нального провадженн€ ≥ з приводу €ких йому не були поставлен≥ запитанн€;

5) ставити запитанн€, що стосуютьс€ предмета та обТЇкт≥в досл≥дженн€, особам, €к≥ беруть участь у крим≥нальному провадженн≥;

6) одержати винагороду за виконану роботу та в≥дшкодуванн€ витрат, повТ€заних ≥з проведенн€м експертизи ≥ викликом дл€ наданн€ по€снень чи показань, у раз≥, €кщо проведенн€ експертизи не Ї службовим обовТ€зком особи, €ка залучена €к експерт;

7) за€вл€ти клопотанн€ про забезпеченн€ безпеки у випадках, передбачених законом;

8) користуватис€ ≥ншими правами, передбаченими «аконом ”крањни "ѕро судову експертизу".

4. ≈ксперт не маЇ права за власною ≥н≥ц≥ативою збирати матер≥али дл€ проведенн€ експертизи. ≈ксперт може в≥дмовитис€ в≥д даванн€ висновку, €кщо поданих йому матер≥ал≥в недостатньо дл€ виконанн€ покладених на нього обовТ€зк≥в. «а€ва про в≥дмову маЇ бути вмотивованою.

5. ≈ксперт зобовТ€заний:

1)особисто провести повне досл≥дженн€ ≥ дати обірунтований та обТЇктивний письмовий висновок на поставлен≥ йому запитанн€, а в раз≥ необх≥дност≥ - розТ€снити його;

2) прибути до сл≥дчого, прокурора, суду ≥ дати в≥дпов≥д≥ на запитанн€ п≥д час допиту;

3) забезпечити збереженн€ обТЇкта експертизи. якщо досл≥дженн€ повТ€зане з повним або частковим знищенн€м обТЇкта експертизи або зм≥ною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозв≥л в≥д особи, €ка залучила експерта;

4) не розголошувати без дозволу сторони крим≥нального провадженн€, €ка його залучила, чи суду в≥домост≥, що стали йому в≥дом≥ у звТ€зку з виконанн€м обовТ€зк≥в, або не пов≥домл€ти будь-кому, кр≥м особи, €ка його залучила, чи суду про х≥д проведенн€ експертизи та њњ результати;

5) за€вити самов≥дв≥д за на€вност≥ обставин, передбачених цим  одексом.

6. ≈ксперт нев≥дкладно повинен пов≥домити особу, €ка його залучила, чи суд, що доручив проведенн€ експертизи, про неможлив≥сть проведенн€ експертизи через в≥дсутн≥сть у нього необх≥дних знань або без залученн€ ≥нших експерт≥в.

7. ” раз≥ виникненн€ сумн≥ву щодо зм≥сту та обс€гу дорученн€ експерт нев≥дкладно за€вл€Ї клопотанн€ особ≥, €ка призначила експертизу, чи суду, що доручив њњ проведенн€, щодо його уточненн€ або пов≥домл€Ї про неможлив≥сть проведенн€ експертизи за поставленим запитанн€м або без залученн€ ≥нших ос≥б.

—татт€ 70. ¬≥дпов≥дальн≥сть експерта

1. «а зав≥домо неправдивий висновок, в≥дмову без поважних причин в≥д виконанн€ покладених обовТ€зк≥в у суд≥, невиконанн€ ≥нших обовТ€зк≥в експерт несе в≥дпов≥дальн≥сть, встановлену законом.

—татт€ 71. —пец≥ал≥ст

1. —пец≥ал≥стом у крим≥нальному провадженн≥ Ї особа, €ка волод≥Ї спец≥альними знанн€ми та навичками застосуванн€ техн≥чних або ≥нших засоб≥в ≥ може надавати консультац≥њ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ ≥ судового розгл€ду з питань, що потребують в≥дпов≥дних спец≥альних знань ≥ навичок.

2. —пец≥ал≥ст може бути залучений дл€ наданн€ безпосередньоњ техн≥чноњ допомоги (фотографуванн€, складенн€ схем, план≥в, креслень, в≥дб≥р зразк≥в дл€ проведенн€ експертизи тощо) сторонами крим≥нального провадженн€ п≥д час досудового розсл≥дуванн€ ≥ судом п≥д час судового розгл€ду.

3. —торони крим≥нального провадженн€ мають право п≥д час судового розгл€ду за€вл€ти клопотанн€ про залученн€ спец≥ал≥ста або використанн€ його по€снень ≥ допомоги.

4. —пец≥ал≥ст маЇ право:

 

1) ставити запитанн€ учасникам процесуальноњ д≥њ з дозволу сторони крим≥нального провадженн€, €ка його залучила, чи суду;

2) користуватис€ техн≥чними засобами, приладами та спец≥альним обладнанн€м;

3) звертати увагу сторони крим≥нального провадженн€, €ка його залучила, або суду на характерн≥ обставини чи особливост≥ речей ≥ документ≥в;

4) знайомитис€ з протоколами процесуальних д≥й, в €ких в≥н брав участь, ≥ подавати до них зауваженн€;

5) одержувати винагороду за виконану роботу та в≥дшкодуванн€ витрат, повТ€заних ≥з його залученн€м до крим≥нального провадженн€;

6) за€вл€ти клопотанн€ про забезпеченн€ безпеки у випадках, передбачених законом.

5. —пец≥ал≥ст зобовТ€заний:

1) прибути за викликом до сл≥дчого, прокурора, суду ≥ мати при соб≥ необх≥дн≥ техн≥чне обладнанн€, пристроњ та прилади;

2) виконувати вказ≥вки сторони крим≥нального провадженн€, €ка його залучила, чи суду та давати по€сненн€ з поставлених запитань;

3) не розголошувати в≥домост≥, €к≥ безпосередньо стосуютьс€ сут≥ крим≥нального провадженн€ та процесуальних д≥й, що зд≥йснюютьс€ (зд≥йснювалис€) п≥д час нього, ≥ €к≥ стали в≥дом≥ спец≥ал≥сту у звТ€зку з виконанн€м його обовТ€зк≥в;

4) за€вити самов≥дв≥д за на€вност≥ обставин, передбачених цим  одексом.

—татт€ 72. ¬≥дпов≥дальн≥сть спец≥ал≥ста

1. ” раз≥ неприбутт€ до суду без поважних причин або непов≥домленн€ про причини неприбутт€ на спец≥ал≥ста судом покладаютьс€ вс≥ витрати, повТ€зан≥ з оголошенн€м перерви в судовому зас≥данн≥.

—татт€ 73. —екретар судового зас≥данн€

1. —екретар судового зас≥данн€:

1) зд≥йснюЇ судов≥ виклики ≥ пов≥домленн€;

2) перев≥р€Ї на€вн≥сть та зТ€совуЇ причини в≥дсутност≥ ос≥б, €ких було викликано до суду, ≥ допов≥даЇ про це головуючому;

3) забезпечуЇ контроль за повним ф≥ксуванн€м судового зас≥данн€ техн≥чними засобами;

4) веде журнал судового зас≥данн€;

5) оформл€Ї матер≥али крим≥нального провадженн€ в суд≥;

6) виконуЇ ≥нш≥ дорученн€ головуючого в судовому зас≥данн≥.

—татт€ 74. —удовий розпор€дник

1. ƒо участ≥ в крим≥нальному провадженн≥ головуючим у судовому зас≥данн≥ може залучатис€ судовий розпор€дник.

2. —удовий розпор€дник:

1) забезпечуЇ належний стан зали судового зас≥данн€ ≥ запрошуЇ до нењ учасник≥в крим≥нального провадженн€;

2) оголошуЇ про вх≥д суду до зали судового зас≥данн€ ≥ вих≥д суду ≥з нењ;

3) стежить за дотриманн€м пор€дку особами, присутн≥ми у зал≥ судового зас≥данн€;

4) приймаЇ в≥д учасник≥в крим≥нального провадженн€ та передаЇ документи ≥ матер≥али суду п≥д час судового зас≥данн€;

5) виконуЇ розпор€дженн€ головуючого про приведенн€ до прис€ги св≥дка, експерта;

6) виконуЇ ≥нш≥ розпор€дженн€ головуючого, повТ€зан≥ ≥з забезпеченн€м умов, необх≥дних дл€ зд≥йсненн€ судового провадженн€.

3. ¬имоги судового розпор€дника, повТ€зан≥ ≥з виконанн€м обовТ€зк≥в, передбачених ц≥Їю статтею, Ї обовТ€зковими дл€ вс≥х ос≥б, присутн≥х у зал≥ судового зас≥данн€.

4. ” раз≥ в≥дсутност≥ в судовому зас≥данн≥ розпор€дника його функц≥њ виконуЇ секретар судового зас≥данн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 482 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

1505 - | 1304 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.