Лекции.Орг


Поиск:
Розділ 1. Сутність і зміст метрології
Топольник В.Г.

 

Т 58 Метрологія, стандартизація, сертифікація та ліцензування: Навчальний посібник. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. - 168 с.

 

 

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. Викладено основні принципові відомості про метрологічну службу України, її структурну організацію та функції, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, система сертифікація продукції УкрСЕПРО, порядок проведення робіт з сертифікації продукції, атестації виробництва. Наведено контрольні питання та тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей майбутньої виробничої діяльності фахівців у сфері ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв.

Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються за напрямом підготовки "Харчова технологія та інженерія" спеціальності "Технологія харчування".

 

 

ББК 30я73

 

 

© Топольник В.Г., 2006

© Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2006

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП.........................................................  
Ч А С Т И Н А 1 М Е Т Р О Л О Г І Я...........................  
Розділ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕТРОЛОГІЇ.......................  
1.1. Метрологія – наука про виміри..........................  
1.2. Основні етапи розвитку метрології.......................  
1.3. Основні поняття та визначення..........................  
1.4. Міжнародна система одиниць фізичних величин..........  
1.5. Загальні поняття про технічні вимірювання..............  
Контрольні питання.......................................  
Розділ 2. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ..............................  
2.1. Види засобів вимірювання..............................  
2.2. Метрологічна характеристика засобів вимірювання.......  
2.3. Статистична характеристика вимірюваної величини........  
2.4. Засоби вимірювання, що застосовуються при контролі якості харчових продуктів і продовольчої сировини........  
2.5. Еталони, їх класифікація і види.........................  
Контрольні питання.......................................  
Розділ 3. МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ...................  
3.1. Задачі метрологічної служби України....................  
3.2. Державна метрологічна служба України..................  
3.3. Відомча метрологічна служба...........................  
3.4. Державний метрологічний контроль і нагляд.............  
3.4.1. Задачі державного метрологічного контролю і нагляду.........................................  
3.4.2. Права и обов'язки державного інспектора..........  
3.4.3. Відповідальність за порушення метрологічних правил..........................................  
3.5. Державні випробування та перевірка засобів вимірювальної техніки................................  
3.6. Метрологічне забезпечення підготовки виробництва......  
3.7. Метрологічне забезпечення й атестація нестандартизованих засобів вимірювання...................................  
3.8. Європейське та міжнародне співробітництво України в області метрології.....................................  
Контрольні питання.......................................  
ТЕСТИ З МЕТРОЛОГІЇ.....................................  
Ч А С Т И Н А 2 С Т А Н Д А Р Т И З А Ц І Я.....................  
Розділ 4. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ..................  
4.1. Основні відомості......................................  
4.2. Нормативні документи зі стандартизації і види стандартів.  
4.3. Особливості застосування нормативних документів і характер їхніх вимог...................................  
4.4. Системи стандартів....................................  
Контрольні питання.......................................  
Розділ 5. ОРГАНИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ..................  
5.1. Державна служба стандартизації......................  
5.2. Відомча (галузева) служба стандартизації...........  
5.3. Порядок розробки, затвердження і застосування стандартів підприємств харчування...............................  
5.4. Порядок упровадження стандартів.......................  
5.5. Державний нагляд за впровадженням і дотриманням стандартів.  
5.6. Нормоконтроль технічної документації...................  
5.7. Порядок розробки, побудови, викладення й оформлення технічних умов.......................................  
Контрольні питання.......................................  
Розділ 6 МІЖНАРОДНА І ЄВРОПЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ...................  
Контрольні питання.......................................  
ТЕСТИ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ...............................  
Ч А С Т И Н А 3 С Е Р Т И Ф І К А Ц І Я........................  
Розділ 7. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СЕРТИФІКАЦІЇ..............  
7.1. Основні поняття.....................................  
7.2. Система сертифікації України.........................  
7.3. Законодавча і нормативна основа сертифікації........  
7.4. Організаційна структура і види діяльності УкрСЕПРО..  
7.5. Основні функції структурних підрозділів і осіб Системи...  
7.6. Вимоги до органів з сертифікації й випробувальних лабораторій (центрів)................................  
Контрольні питання.......................................  
Розділ 8. АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА............................  
8.1. Вимоги до нормативних документів на продукцію, що сертифікується................................  
8.2. Вимоги до організації контролю за виготовленням і випуском продукції.................................  
8.3. Порядок атестації виробництва і технічний нагляд за ним  
Контрольні питання.......................................  
Розділ 9. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ПРОЦЕСІВ, ПОСЛУГ)..........................................  
9.1. Загальні правила проведення сертифікації.............  
9.2. Особливості сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини...............................  
9.3. Порядок проведення робіт із сертифікації продукції.....  
9.4. Сертифікація послуг.................................  
9.5. Сертифікація продукції іноземного виробництва.......  
9.6. Міжнародна сертифікація харчових продуктів..........  
9.7. Штрихове кодування................................  
Контрольні питання.......................................  
ТЕСТИ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ.................................  
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..................  

 

ВСТУП

 

В умовах розвитку міжнародної торгівлі проблема забезпечення і підвищення якості продукції є актуальною задачею для всіх країн і підприємств, у тому числі й України.

Характерною рисою ринкової економіки є наявність конкурентного середовища. В даний час вже очевидно, що конкурентноздатність будь-якого підприємства залежить, у першу чергу, від якості його продукції або послуг як сукупності властивостей і характеристик, що володіють здатністю задовольняти реально існуючі і прогнозовані потреби споживача.

Істотну роль у підвищенні якості продукції грають метрологія, стандартизація і сертифікація. Метрологія, стандартизація і сертифікація – це нормативно-методична база забезпечення якості продукції і конкурентноздатності виробництва.

Здійснення будь-яких видів професійної діяльності у виробництві і поширенні продуктів харчування пов'язано з виміром кількості і якості продукції і послуг, та з забезпеченням єдності вимірювання. Цим займається метрологія.

Стандартизація, спрямована на досягнення оптимального ступеня упорядкування у визначеній області за допомогою установлення відповідних норм, вимог і правил. Сертифікація, що підтверджує відповідність якості продукції, процесів або послуг цим вимогам, нормам і правилам, у сучасних умовах є основними способами підвищення конкурентноздатності підприємства.

Дуже важлива роль метрології, стандартизації і сертифікації для рішення наступних задач народного господарства:

- забезпечення високої якості дитячого харчування;

- забезпечення безпеки продукції і послуг для життя і здоров'я громадян і навколишнього середовища;

- зниження ризику токсикологічного впливу харчових продуктів і питної води;

- створення науково обґрунтованих норм безпеки для потенційно небезпечних машин, устаткування і приладів;

- охорони і поліпшення умов життєзабезпечення;

- утилізації відходів.

Важливим є також удосконалення Національної системи стандартизації з метою забезпечення її повної відповідності умовам ринкової економіки; формування технічних регламентів по безпеці конкретних груп продукції, видів робіт і послуг; формування системи стандартів, що визначають взаємодію засобів зв'язку.

Якість – це показник, що відбиває не тільки властивості і здатність продукції задовольняти споживача, але і показник економічної складового підприємства, що випускає цю продукцію. При цьому підприємство повинне забезпечити сукупність усіх витрат, зв'язаних з випуском якісної продукції, що відповідає вимогам споживачів.

Вартість товару – це сума коштів, затрачуваних на забезпечення високої якості, і збитків, понесених підприємством через зневагу до якості. Непримітна вартість зневаги до якості може одного разу обернутися для підприємства великими моральними і матеріальними збитками, тому в умовах конкуренції не враховувати цього фактора не можна.

Вимога забезпечення якості повинна стати непорушним критерієм оцінки будь-якої справи. І якщо кожна людина в нашій країні буде дотримувати цього критерію, наше життя буде поліпшуватися, удосконалюватися і продовжуватися.

Якість життя сьогоднішнього дня базується на фундаменті якості, створеному раніше. Якість залежить від рівня наукового, соціального і духовного потенціалу країни. Науково-технічний прогрес визначає рівень розвитку трьох складових якості – стандартизації, метрології і сертифікації. На ці складові якості впливають міжнародні організації зі стандартизації, метрології і сертифікації. Діяльність підприємств по розвитку метрології, стандартизації і сертифікації організує і координує Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики України (Держспоживстандарт).

У професійній підготовці технологів, що працюють в умовах ринку, оволодіння знань і умінь в області метрології, стандартизації і сертифікації продукції і послуг, а також з питань ліцензування діяльності по виготовленню й обороту харчової продукції і надання послуг харчування здобуває важливе значення, особливо в організації метрологічної служби на підприємстві.


ЧАСТИНА 1

МЕТРОЛОГІЯ

 

Розділ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕТРОЛОГІЇ

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 512 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинать всегда стоит с того, что сеет сомнения. © Борис Стругацкий
==> читать все изречения...

1317 - | 1135 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.