Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истема покарань
“≈ћј 17. —»—“≈ћј “ј ¬»ƒ» ѕќ ј–јЌ№

—истема покарань

ќсновн≥ покаранн€

ƒодатков≥ покаранн€

ѕокаранн€, що можуть призначатис€ ≥ €к основн≥, ≥ €к додатков≥

–екомендована л≥тература до теми:

1.  онституц≥€ (ќсновний «акон) ”крањни: «акон ”крањни в≥д 28 червн€ 1996 р. є 254к/96-¬– / ¬ерховна –ада ”крањни // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1996. - є 30. Ц —т. 141. Ц (Ѕ≥бл≥отека оф≥ц≥йних видань).

2.  рим≥нальний кодекс ”крањни: «акон ”крањни в≥д 5 кв≥тн€ 2001 р. є 2341-≤≤≤ ¬ерховна –ада ”крањни // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2001. Ц є25-26. Ц —т. 131.Ц (Ѕ≥бл≥отека оф≥ц≥йних видань).

3.  рим≥нальний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар /ё.¬. Ѕаул≥н, ¬.≤. Ѕорисов, —.Ѕ. √аврик та ≥н.; «а заг. ред. ¬.¬. —ташиса, ¬.я. “ац≥€. Ц вид. третЇ, переробл. та доповн. Ц ’.: “ќ¬ Фќƒ≥сейФ, 2006.Ц 1184с.

4. ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 24 жовтн€ 2003 р. є7 (≥з зм≥нами)Фѕро практику призначенн€ судами крим≥нального покаранн€Ф// ¬ерховний —уд ”крањни. Ц –ежим доступу: www. scourt.gov.ua.

5. ѕостанова ѕленуму ¬ерховного —уду в≥д 28 грудн€ 1996 р. є 15 (≥з зм≥нами в≥д 26 грудн€ 2003р.) Фѕро практику призначенн€ в≥йськовослужбовц€м покаранн€ у вид≥ триманн€ в дисципл≥нарному батальйон≥Ф Ф// ¬ерховний —уд ”крањни. Ц –ежим доступу: www. scourt.gov.ua.

6. ¬артилецька ≤.ј., ѕлугатир ¬.—.  рим≥нальне право ”крањни. јльбом схем: навч. пос≥бник /«а заг. ред. ¬.я. √орбачовського. Ц  .: јт≥ка, 2003. Ц —.118 -137.

7.  рим≥нальне право ”крањни: «агальна частина: п≥дручник /ё.¬. Ѕаул≥н, ¬.≤. Ѕорисов, ¬.≤. “ютюг≥н та ≥н.; за ред. ¬.¬. —ташиса, ¬.я. “ац≥€. Ц 4-е вид., переобл. ≥ допов. Ц ’.:ѕраво, 2010. Ц —. 328 Ц341.

8.  рим≥нальне право. «агальна частина: ѕ≥дручник /за ред.ј.—. Ѕен≥цького, ¬.—. √уславського, ќ.ќ. ƒудорова, Ѕ.√. –озовського. Ц  .: ≤стина, 2011. Ц —. 825 Ц 843.

9. Ќауково-практичний коментар  рим≥нального кодесу ”крањни. Ц 4-е вид., переробл. ≥ доповн. /«а ред. ћ.≤. ћельника, ћ.≤. ’авронюка. Ц  .: ёридична думка, 2007. Ц1184с.

10. ‘р≥с ѕ.Ћ.  рим≥нальне право ”крањни. «агальна частина: Ќавч. пос≥бник. Ц  ињв: Ф÷ентр навчальноњ л≥тературиФ, 2004. Ц —. 279-290.

 

—истема покарань

ѕ≥д системою покарань розум≥ють встановлений крим≥нальним законом ≥ обов'€зковий дл€ суду вичерпний перел≥к покарань, розташованих у певному пор€дку за ступенем њх суворост≥. —истема покарань закр≥плена у ст. 51   .

—истема покарань характеризуЇтьс€ наступними ознаками:

а) система покарань встановлюЇтьс€ виключно законом про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть. ¬ид, меж≥ (розм≥ри), п≥дстави та пор€док застосуванн€ покаранн€ можуть бути встановлен≥ т≥льки в крим≥нальному закон≥;

б) систему покарань подано у вигл€д≥ њх перел≥ку, €кий Ї обов '€зковим дл€ суду;

в) перел≥к покарань, що утворюЇ њх систему, Ї вичерпним;

г) система покарань припускаЇ њх розташуванн€ в перел≥ку в певному пор€дку, а саме за ступенем њх суворост≥. ” статт≥ 51    ус≥ види покарань розташован≥, починаючи в≥д менш суворого (б≥льш м'€кого) до б≥льш суворого.

—истема покарань, встановлена в ст. 51   , охоплюЇ 12 вид≥в покарань, €к≥ можуть бути класиф≥кован≥ за певними ознаками, закр≥пленими у крим≥нальному закон≥. “ака класиф≥кац≥€ маЇ не т≥льки теоретичне, а й велике практичне значенн€, оск≥льки спри€Ї правильному застосуванню окремих вид≥в покарань, точному встановленню п≥дстав, пор€дку та меж њх призначенн€ ≥ тим самим забезпечуЇ њх необх≥дну ≥ндив≥дуал≥зац≥ю.

ѕокаранн€ класиф≥куютьс€:

Ц за пор€дком (способом) њх призначенн€;

Ц за суб'Їктом, до €кого вони застосовуютьс€;

Ц за можлив≥стю визначенн€ строку покаранн€ та за ≥ншими п≥дставами.

«а пор€дком (способом) њх призначенн€ вс≥ покаранн€ в ст. 52    под≥л€ютьс€ на три групи: а) основн≥ (ч. 1); б) додатков≥ (ч. 2); в) покаранн€, що можуть призначатис€ ≥ €к основн≥, ≥ €к додатков≥ (ч. 3).

ќсновн≥ Ц це так≥ покаранн€, €к≥ призначаютьс€ у вироку т≥льки €к самост≥йн≥ заходи впливу та н≥ за €ких умов не можуть застосовуватис€ на додаток до ≥нших покарань, тобто не можуть приЇднуватис€ до них. ќсоблив≥сть цих покарань пол€гаЇ й у тому, що зг≥дно з ч. 4 ст. 52    за один злочин може бути призначено лише одне основне покаранн€, передбачене в санкц≥њ статт≥ (санкц≥њ частини статт≥) ќсобливоњ частини   .  р≥м того, ус≥ вони призначаютьс€ т≥льки тод≥, коли безпосередньо передбачен≥ у в≥дпов≥дних санкц≥€х, а вин€ток ≥з цього правила припустимий лише в раз≥ застосуванн€ ч. 1 ст. 69   .

«г≥дно з ч. 1 ст. 52    до основних покарань належать: громадськ≥ роботи (ст. 56   ), виправн≥ роботи (ст. 57   ), службов≥ обмеженн€ дл€ в≥йськовослужбовц≥в (ст. 58   ), арешт (ст. 60   ), обмеженн€ вол≥ (ст. 61   ), триманн€ у дисципл≥нарному батальйон≥ в≥йськовослужбовц≥в (ст. 62   ), позбавленн€ вол≥ на певний строк (ст. 63   ), дов≥чне позбавленн€ вол≥ (ст. 64   ).

ƒодатков≥ Ц це так≥ покаранн€, €к≥ призначаютьс€ лише шл€хом њх приЇднанн€ на додаток до основних покарань ≥ самост≥йно застосовуватис€ не можуть. ќтже, додатков≥ покаранн€ можуть призначатис€ т≥льки тод≥, коли вироком суду призначено основне покаранн€, до €кого вони ≥ приЇднуютьс€. њх особлив≥сть пол€гаЇ ≥ у тому, що на в≥дм≥ну в≥д основних за один злочин суд маЇ право призначити (приЇднати до основного) не т≥льки одне, а й к≥лька додаткових покарань одночасно (ч. 4 ст. 52   ). ќкр≥м того, на в≥дм≥ну в≥д основних так≥ види додаткових покарань, €к≥ встановлен≥ статт€ми 54 та 55   , можуть призначатис€ й тод≥, коли пр€мо у в≥дпов≥дних санкц≥€х не передбачен≥.

ƒо додаткових покарань зг≥дно з ч. 2 ст. 52    належать позбавленн€ в≥йськового, спец≥ального званн€, рангу, чину або квал≥ф≥кац≥йного класу (ст. 54   ) та конф≥скац≥€ майна (ст. 59   ).

ѕокаранн€, що можуть призначатис€ ≥ €к основн≥, ≥ €к додатков≥ (њх називають зм≥шаними), Ц це штраф (ст. 53   ) ≥ позбавленн€ права об≥ймати певн≥ посади або займатис€ певною д≥€льн≥стю (ст. 55   ). ѓх особлив≥сть пол€гаЇ у тому, що в одних випадках суд маЇ право призначити њх €к основн≥, коли €к так≥ вони передбачен≥ в санкц≥њ статт≥ ќсобливоњ частини   , а в ≥нших Ц приЇднати на додаток до основного покаранн€.

«а суб'Їктом, до €кого застосовуютьс€ покаранн€, вони под≥л€ютьс€ на загальн≥ та спец≥альн≥.

«агальн≥ покаранн€ Ї, так би мовити, ун≥версальними заходами впливу, бо можуть застосовуватис€, €к правило, до будь-€коњ особи, що вчинила злочин. ƒо них належать штраф, громадськ≥ та виправн≥ роботи, конф≥скац≥€ майна, арешт, обмеженн€ вол≥, позбавленн€ вол≥ на певний строк ≥ дов≥чне позбавленн€ вол≥.

—пец≥альн≥ покаранн€ на в≥дм≥ну в≥д загальних можуть призначатис€ лише певному (б≥льш вузькому) колу суб'Їкт≥в злочину. Ќаприклад, триманн€ у дисципл≥нарному батальйон≥ може призначатис€ лише в≥йськовослужбовц€м строковоњ служби (ч. 1 ст. 62   ). ƒо спец≥альних покарань належать також позбавленн€ в≥йськового, спец≥ального званн€, рангу, чину або квал≥ф≥кац≥йного класу, позбавленн€ права об≥ймати певн≥ посади або займатис€ певною д≥€льн≥стю ≥ службов≥ обмеженн€ дл€ в≥йськовослужбовц≥в.

«а можлив≥стю визначенн€ строку покаранн€ ≥, отже, встановленн€ меж застосуванн€ у час≥ право обмежень, €к≥ становл€ть зм≥ст покаранн€, вс≥ вони под≥л€ютьс€ на строков≥ та безстроков≥.

—троковими Ї покаранн€, стосовно €ких закон встановлюЇ м≥н≥мальн≥ та максимальн≥ меж≥ њх застосуванн€ у час≥. ÷е позбавленн€ права об≥ймати певн≥ посади або займатис€ певною д≥€льн≥стю, громадськ≥ та виправн≥ роботи, службов≥ обмеженн€ дл€ в≥йськовослужбовц≥в, арешт, обмеженн€ вол≥, триманн€ у дисципл≥нарному батальйон≥ в≥йськовослужбовц≥в, позбавленн€ вол≥ на певний строк. Ќаприклад, обмеженн€ вол≥ може призначатис€ на строк в≥д одного до п'€ти рок≥в (ч. 2 ст. 61   ), а виправн≥ робот≥ Ч на строк в≥д шести м≥с€ц≥в до двох рок≥в (ч. 1 ст. 57   ).

ќсоблив≥сть строкових покарань пол€гаЇ у тому, що вих≥д за меж≥ строк≥в, установлених дл€ них у статт€х: 55-58, 60-63 «агальноњ частини   , неприпустимий, за вин€тком випадк≥в застосуванн€ 25-р≥чного строку позбавленн€ вол≥ на п≥дстав≥ ч. 2 ст. 71 чи ч. 2 ст. 87   .

Ѕезстроковими Ї так≥ покаранн€, меж≥ застосуванн€ €ких у час≥ н≥ законом, н≥ вироком суду не встановлюютьс€. ƒо них належать: штраф, позбавленн€ в≥йськового, спец≥ального званн€, рангу, чину або квал≥ф≥кац≥йного класу, конф≥скац≥€ майна та дов≥чне позбавленн€ вол≥. ќсобливе м≥сце серед них пос≥даЇ дов≥чне позбавленн€ вол≥, €ке хоча й триваЇ у час≥, але конкретний пром≥жок часу його застосуванн€ закон не встановлюЇ. ќск≥льки так≥ безстроков≥ покаранн€, €к штраф ≥ конф≥скац≥€ майна, вичерпуютьс€ самим фактом виконанн€ вироку, њх прийн€то називати ще й одноактними.

ѕокаранн€ можуть бути класиф≥кован≥ ≥ за ≥ншими п≥дставами, наприклад залежно в≥д припустимост≥ њх застосуванн€ до неповнол≥тн≥х, можливост≥ застосуванн€ умовно-дострокового зв≥льненн€ в≥д њх в≥дбуванн€ тощо.

«г≥дно з ч. 5 ст. 52    ухиленн€ в≥д покаранн€, призначеного вироком суду, визнаЇтьс€ злочином проти правосудд€ ≥ т€гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть за статт€ми 389, 390 та 393   .

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 567 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1219 - | 1253 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.