Лекции.Орг


Поиск:
Рецензія
на Пакет комплексних контрольних робіт з навчальної дисципліни

«Основи вікової фізіології та валеології»

для спеціальності 6.030103 «Практична психологія»,

Розробленого ст. викл. кафедри дошкільної освіти Боєвою С.М.

Завдання комплексної контрольної роботи складені на основі типової та робочої програми курсу «Основи вікової фізіології та валеології». Контрольні завдання охоплюють основну частину змісту програми та відповідають вимогам щодо підготовки фахівців спеціальності 6.030103 «Практична психологія».

Кількість варіантів комплексної контрольної роботи для однієї групи становить 16 примірників. Кожен з них містить завдання, спрямовані на виявлення знань студентів щодо предмету та завдання вікової фізіології та валеології, ролі психогігієни, особливостей реакції організму людини на фізичні навантаження у різні вікові періоди, значення формування здорового способу життя в профілактиці захворювань.

Окрім того, в кожному варіанті передбачена перевірка знань студентів щодо основ невідкладної долікарської допомоги у разі захворювань, видів дій лікарських речовин на організм людини, оволодіти загальними поняттями про види травм, основні засоби та головні принципи транспортувальної іммобілізації.

Рівень складності завдань комплексної контрольної роботи відповідає вимогам вищого навчального закладу.

Якість підготовленого комплексу завдань дає підставу рекомендувати їх до використання в різних формах рубіжного контролю.

Дата

Кандидат медичних наук,

доцент кафедри педагогіки та психології

Маріупольського державного університету Н.В.Швецова

 

Підпис затверджено канцелярією

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Критерії

Оцінки результатів виконання комплексної контрольної роботи

з дисципліни «Основи вікової фізіології та валеології»

студентами спеціальності 6.030103 «Практична психологія»

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти Протокол №5 від 15.12.2010

 

М. Маріуполь 2010


 

ОЦІНКА «ВІДМІННО» - повна, правильна та обґрунтована відповідь з демонстрацією логічних зв’язків та відношень. Використання операцій порівняння та аналізу вивчених теоретичних положень. Вміння робити самостійні ґрунтовні висновки стосовно різноманітних підходів до аналізу психічних процесів та феноменів. Наявність вмінь та навичок використовувати основні методи та прийоми загальної психології.

 

ОЦІНКА «ДОБРЕ» - достатньо повна та правильна відповідь з використанням істотних зв’язків та відношень у знаннях при наявності незначних та несуттєвих недоліків щодо повноти їх викладення. Достатньо чітке формулювання висновків з недостатнім обґрунтуванням різноманітних підходів до вивчення психічних процесів та феноменів. Наявність вмінь та навичок використання основних методів та прийомів загальної психології.

 

ОЦІНКА «ЗАДОВІЛЬНО» - недостатнє орієнтування в питаннях програмного матеріалу. Неповна, логічно необґрунтована відповідь, яка має розрізнений, фрагментарний характер. Невміння аналізувати суттєві ознаки основних понять дисципліни.

 

ОЦІНКА «НЕЗАДОВІЛЬНО» - неправильна відповідь, яка не відповідає змісту навчального матеріалу та свідчить про нерозуміння його основних положень. Відсутність уявлень щодо суттєвих ознак основних понять дисципліни.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

1231 - | 1187 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.