Лекции.Орг
 

Категории:


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. з навчальної дисципліни «Основи вікової фізіології та валеології»Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________

Ректор МДУ К.В.Балабанов

 

ПАКЕТ

КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни «Основи вікової фізіології та валеології»

для студентів спеціальності 6.030103 «Практична психологія»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Галузь знань 0301 – соціально-політичні науки

Загальна кількість годин – 108 Кількість кредитів ЄКТС – 3

 

 

 

Маріуполь - 2012

Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Основи вікової фізіології та валеології» / Укл.: С.М. Боєва, ст. викладач кафедри дошкільної освіти – МДУ. - 23 с.

 

Затверджено кафедрою дошкільної освіти Маріупольського державного університету (протокол № від 2012 р.)

Затверджено на засіданні вченої ради філологічного факультету МДУ (проткол № від… )

 

Рецензенти: Н.В. Швецова, кандидат медичних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Маріупольського державного університету

О.Б. Петров, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання зарубіжної літератури Бердянського державного педагогічного університету

 

 

МДУ, 2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета дисципліни «Основи вікової фізіології та валеології» полягає у формуванні валеологічної культури фахівця, озброєного знаннями з вікової фізіології та валеології і уміннями з основ першої медичної допомоги, які необхідні для забезпечення збереження здоров’я і життя людини.

Завданням дисципліни є дати студентам поняття про особливості життєдіяльності організму в різні періоди онтогенезу, функції органів, систем органів і організму в цілому в міру його росту і розвитку, своєрідність цих функцій на кожному віковому етапі, про чинники захворюваності, основні патологічні процеси, невідкладні стани у разі нещасних випадків та порушень функції органів і систем, навчити засобів надання долікарської допомоги в загрозливих для життя станах.

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні знати:

- закономірності розвитку систем і органів організму на різних вікових етапах;

- валеологічні засади формування здорового способу життя та профілактики захворювань;

- основні ознаки патологічних станів організму;

- основи надання допомоги у разі виникнення патологічних станів;

- послідовність та об’єм долікарської допомоги в звичайних умовах та екстремальних ситуаціях, спрямовану на попередження ускладнень та порятунок потерпілого.

У результаті засвоєння студентами навчального матеріалу вони повинні вміти:

- оцінити функціональний стан систем організму;

- визначити об’єм та послідовність надання невідкладної допомоги у разі загрозливих для життя станів, нещасних випадків, травм;

- надати невідкладну допомогу у разі виникнення термінальних станів.


Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 183 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.