Лекции.Орг
 

Категории:


Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий: Деформации и разрушения могут быть только покрытий и всей до­рожной одежды в целом. К первым относит...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ

Завдання 7.27.2.1 Маємо такі умови в млн. гривень: заробітна плата найманих робітників 200, валовий корпоративний прибуток 20, різниця між неприбутковими податками і субсидіями 80, рента 5, реальний чистий відсоток 5, змішаний доход 10, амортизація 15, дивіденди 10, чисті поточні зовнішні трансферти 15, чистий поточний зовнішній доход 5. Визначити обсяги ВВП і ВНДн.

7.2.2 Маємо такі умови в млн. гривень: заробітна плата 118, амортизація 9, експорт 5, державні видатки 40, продуктові податки 20, трансферти 18, рента 4, чистий відсоток 12, чистий імпорт 21, імпорт 7, змішаний доход 2, споживчі витрати 120, субсидії 4, валовий випуск 280, валовий корпоративний прибуток 30, матеріальні витрати окремих галузей 126, неприбуткові податки 24. Порахувати ВВП методом кінцевого використання.

7.2.3 Маємо такі умови в млн. гривень: заробітна плата 118, амортизація 9, експорт 5, державні видатки 40, продуктові податки 20, трансферти 18, рента 4, чистий відсоток 12, чистий імпорт 21, імпорт 7, змішаний доход 2, споживчі витрати 120, субсидії 4, валовий випуск 280, валовий корпоративний прибуток 30, матеріальні витрати окремих галузей 126, неприбуткові податки 24. Порахувати ВВП виробничим методом.

7.2.4 Маємо такі умови в млн. гривень: заробітна плата 118, амортизація 9, експорт 5, державні видатки 40, продуктові податки 20, трансферти 18, рента 4, чистий відсоток 12, чистий імпорт 21, імпорт 7, змішаний доход 2, споживчі витрати 120, субсидії 4, валовий випуск 280, валовий корпоративний прибуток 30, матеріальні витрати окремих галузей 126, неприбуткові податки 24. Порахувати ВВП розподільчим методом.

7.2.5 Розрахувати, в якій кількості будуть здійснені відрахування від заробітної плати до страхових фондів, якщо маємо наступні умови гіпотетичної економіки (в млрд. гривень): рівень заробітної плати 560; рента 40; чистий відсоток від використання фінансових активів 90; дивіденди від участі в акціонерному капіталі 128; змішаний дохід від індивідуального бізнесу 485; внутрішні соціальні трансферти 15; чисті зовнішні соціальні трансферти 8; особистий дохід в цілому складає 1276.

Приклад розв’язання задачі:

Маємо такі умови в млн. гривень: заробітна плата 224, амортизація 11, експорт 15, державні видатки 82, продуктові податки 40, трансферти 44, рента 8, чистий відсоток 21, чистий імпорт 31, імпорт 10, змішаний доход 5, споживчі витрати 320, субсидії 9, валовий випуск 580, валовий корпоративний прибуток 76, матеріальні витрати окремих галузей 326, неприбуткові податки 44. Порахувати ВВП методом кінцевого використання.

Дано:(все в млрд. грн.)

 

ЗП = 224 ЧІ = 31 ВВП = СВ + ВІ+ ДЗ + ЧЕ

А = 11 Ім = 10 Для розрахунку ми не маємо даних про валові

Е = 15 ЗД = 5 інвестиції, державні закупки і чистий експорт, але

ДВ = 82 СВ = 320 знаємо, що валові інвестиції – це сума чистих

ПП = 40 С = 9 інвестицій і амортизації: ВІ = ЧІ + А;

Т = 44 ВВ = 580 Державні закупки разом із трансфертами складають Р = 8 ВКП = 76 державні видатки: ДВ = ДЗ + Т => ДЗ = ДВ – Т;

ЧВ = 21 МВ = 326 Чистий експорт – це різниця між експортом і

НП = 44 імпортом: ЧЕ = Е - Ім

ВІ = 31 + 11 = 42 млрд. грн.

ДЗ = 82 – 44 = 38 млрд. грн.

ВВП (за витратами) - ? ЧЕ = 15 – 10 = 5 млрд. грн.

ВВП = 320 + 42 + 38 + 5 = 405 млрд. грн.

Відповідь: валовий внутрішній продукт складає 405 млрд. грн.

Додатковий матеріал для виконання самостійної роботи:

Система національних рахунків передба­чає обчислення багатьох макроекономічних показників. Первинним із них є валовий випуск.

Валовий випуск (ВВ) — це сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених за рік резидентами країни в базових цінах. При цьому під базовими цінами розуміють ціни, які складаються із собівартості та прибутку і не включають в себе продуктові податки (акцизний збір, податок на додану вартість, мито та ін.).

ВВ включає:

1) усі товари, незалежно від місця їх використання;

2) послуги, що надаються іншим інституційним одиницям, та ін.

Валовий внутрішній продукт — це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг, що вироблені резиден­тами країни за рік. Кінцева продукція — це та частка валового випуску, яка виходить із сфери виробництва і спрямовується на невиробниче споживання, інвестування (нагромадження) та експорт. Це означає, що при обчис­ленні ВВП не враховується проміжна продукція, тобто продукти та послуги, використані в процесі виробництва. Включення до складу ВВП проміжної продукції означало б повторний рахунок, тому що вартість проміжної про­дукції вже входить до складу кінцевої продукції та послуг.

Проміжне споживання включає:

1) витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, насін­ня, кормів, продуктів харчування, медикаментів, спецодя­гу та ін.;

2) оплату робіт і послуг, що надаються іншими одини­цями окремим одиницям або особам (ремонт, послуги транспорту, зв'язку, обчислювальних центрів, комунальні
послуги, послуги реклами, юристів, страхування тощо);

3) витрати на відрядження у частині оплати проїзду і готелів та ін.

4) витрати на оплату послуг фінансових посередників (банків).

Для обчислення ВВП використовують три методи: виробничий, кінцевого використання (за витратами) і розподільчий (за доходами)ю

Згідно з виробничим методом ВВП обчислюється як сума валової доданої вартості усіх галузей економіки плюс продуктові податки за мінусом субсидій:

ВВП = (ВВ - МВ) + (ПП - С),

де ВВ – валовий випуск окремих галузей; МВ – матеріальні витрати окремих галузей; ПП – продуктові податки; С – субсидії; (ПП – С) – чисті продуктові податки.

Податки на продукти – це податки, які стягуються пропорційно до кількості або вартості товарів і послуг, що виробляються, продаються або імпортуються підприємствами-резидентами. До них відносять такі податки, як податок на додану вартість (ПДВ), акцизи, податки на окремі види послуг (на послуги транспорту, зв'язку, страхування, рекламу, дозвілля, спортивні заходи та ін.), мито тощо.

Субсидії на продукти — це субсидії, що надаються підприємствам-резидентам із державного бюджету з метою відшкодування постійних збитків, які виникають у зв'язку з тим, що продажна ціна на окремі види продукції складається нижче від середніх витрат виробництва; суб­сидії на експорт і імпорт та ін.

Згідно з методом кінцевого використання (за витра­тами) ВВП обчислюється як сума окремих елементів су­купних витрат, здійснених всередині країни і пов'язаних зі створенням кінцевого продукту та послуг. Для цього використовують таку формулу:

ВВП = СВ + ВІ + ДЗ + ЧЕ,

Д е СВ — споживчі витрати домашніх господарств, тобто населення; ВІ — валові внутрішні інвестиції приватного сектора економіки; ДЗ — державні закупки товарів і послуг з метою задоволення загальносуспільних потреб; ЧЕ — чистий експорт, тобто різниця між експортом і імпортом товарів та послуг (ЧЕ = Е — Ім).

Споживчі витрати домашніх господарств і державні закупки товарів та послуг складають кінцеве споживання товарів і послуг у країні. Воно охоплює витрати домогосподарств-резидентів на споживчі товари і послуги, а також витрати органів державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, на товари і послуги для індивідуального і колективного (загальносуспільного) споживання.

Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств (СВ) включають;

1) витрати на купівлю споживчих товарів і послуг;

2) споживання товарів і послуг, отриманих у натуральній формі як оплату праці, подарунків тощо;

3) споживання товарів і послуг, що вироблені домашніми господарствами для особистого кінцевого спожи­вання;

4) споживання товарів і послуг, що куплені резиден­тами даної країни за кордоном під час відряджень, тури­стичних поїздок тощо, за виключенням аналогічних заку­пок нерезидентів на території даної країни.

Державні закупки (ДЗ) — це витрати на заробітну плату дер­жавних працівників і службовців, а також витрати, пов'я­зані із закупівлею товарів і послуг колективного (суспіль­ного) споживання у приватного сектора економіки.

До державних закупок не входять видатки на транс­фертні платежі. Урядові трансфертні платежі — це дер­жавні виплати окремим особам, які не надаються в обмін на товари або послуги. Це допомога по безробіттю, пенсії, допомога престарілим і хворим. До трансфертних платежів відноситься також і відсоток по державному боргу, тобто доход, який виплачується по сумах, що були позичені для здійснення урядових програм розвитку. Загальні державні витрати (ДВ) містять як державні за­купки товарів і послуг (ДЗ), так і трансфертні платежі (Т):

ДВ = ДЗ + Т.

Валові інвестиції (ВІ) складаються із двох елементів:

ВІ = ЧІ + А

де ЧІ —чисті інвестиції, тобто такі, які спрямовуються на приріст капіталу та запасів; А — амортизація, тобто інвестиції, які йдуть на відно­влення зношеного капіталу.

Згідно з розподільчим методом (за доходами) ВВП – це сума первинних доходів, створених резидентами країни за рік. Для його обчислення використовують формулу:

ВВП = ЗП + ВКП + ЗД + (НП -С)

де ЗП - заробітна плата найманих працівників, включаючи відрахування до страхових фондів; ВКП — валовий корпоративний прибуток; він роз­поділяється на три частини: податок на корпоративний прибуток (ПКП), дивіден­ди (Д) та нерозподілений прибуток, як власне джерело інвестування виробницт­ва, включаючи й амортизацію (НрП); ЗД — змішаний доход, тобто доход некорпоративного (індивідуального) бізнесу; неприбуткові податки, що включають по­датки на продукти та інші податки на ви­робництво і імпорт; С - субсидії на продукти та інші субсидії, по­в'язані з виробництвом і імпортом; (НП - С) — чисті неприбуткові податки.

Чистий внутрішній продукт (ЧВП) розраховують як різницю між ВВП і споживанням основного капіталу, тобто сумою амортизації поточного року (А):

ЧВП = ВВП – А

Валовий національний дохід (ВНД) — це сума внутріш­ніх первинних доходів, тобто ВВП плюс чисті зовнішні первинні доходи, які отримані резидентами даної країни від інших країн.

Чисті зовнішні первинні доходи (ЧПДз) визначаються як різниця між первинними доходами, які отримані від інших країн, і первинними доходами, які передані іншим країнам. Отже, ВНД відрізняється від ВВП на сальдо первинних доходів, отриманих з-за кордону і переданих за кордон:

ВНД = ВВП + ЧПДз

З урахуванням руху поточних трансфертів у грошовій і натуральній формах формується валовий наявний національний доход (ВНДн):

ВНДн = ВНД + ЧПТз

де ЧПТз — чисті поточні зовнішні трансферти, тобто різниця між поточними трансфертами отриманими з-за кордону і переданими за кордон.

Наступний показник – особистий дохід - складається із первинних доходів домашніх господарств та їх вторинних доходів, які не зароблені, але отримані внаслідок перерозподілу первинних доходів (внутрішні соціальні трансферти — СТВ та чисті зовнішні соціальні трансферти ЧСТз)

ОД = (ЗП - ВСФ) + Р + ЧВ + Д + ЗД + СТв + ЧСТз

де ФСФ — відрахування від заробітної плати до страхових фондів; Р — рента як доход від передачі прав на викори­стання власності (землі, надр тощо); ЧВ — чистий відсоток як доход від фінансових акти­вів (позички, облігації, термінові внески то­що); він обчислюється як різниця між отрима­ними і сплаченими відсотками; Д — дивіденди як доход від участі в акціонерному капіталі; ЗД — змішаний доход, тобто доход некорпоративного (індивідуального) бізнесу.

Велике значення в макроекономічному аналізі має показник особистого безподаткового доходу, або просто безподаткового доходу (БД). Він обчислюється як різниця Між особистим доходом і особистими податками (ОП):

БД = ОД - ОП

Безподатковий доход використовується на особисте споживання та заощадження. Зазначимо, що особисте споживання охоплює лише споживання домашніх госпо­дарств. Кінцеве споживання, крім споживання домашніх господарств, включає також витрати на споживання органів державного управління і некомерційних органі­зацій, що обслуговують домашні господарства.

 

Рекомендована література:

1. Політична економія / за ред. В.О.Рибалкіна, В.Г.Бодрова. – К.: Академія, 2004, с.476-485

2. Основи економічної теорії. / за ред. П.В.Круша, В.І.Депутат, С.О.Тульчинськох. – К.: Каравела, 2007, с.274-286

3. Мочерний С.В., Устинко О.А. Основи економічної теорії. – К.: Академія, 2005, с.276-281

4. Економічна теорія: Політекономія / за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006, с.433-442

5. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, с.29-50

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 402 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.