Соціометричне дослідження групи № 241
Лекции.Орг

Поиск:


Соціометричне дослідження групи № 241

Стратометрична методика вивчення колективу групи № 241

Мета: проаналізувати якісну характеристику страто метричної картини колективу.

Матеріал: таблиця, стратометрична картина колективу.

 

Хід дослідження

 

Стратометрія здійснюється на основі підрахунку відповідей учнів на пункти а, б, в) чотирьох питань, що даються письмово. Треба підкреслити тільки один з пунктів (букв) у кожному питанні, який обирав учень. Питання пред’являються у письмовому вигляді.

Питання 1.     Що зближує тебе з учнями класу?:

              а) спілкування у вільний час;

              б) навчання, спорт, музика;

              в) спільні інтереси і цінності.

Питання 2. Що ти особливо цінуєш?:

         а) відношення до мене товаришів;

              б) успіхи в навчанні;

                в) високі досягнення в навчанні та дисципліні учнів класу.

Питання 3. Що для тебе має найбільше значення в спілкуванні з                  однокласниками?

         а)зовнішність, фізична сила, вміння красиво одягатись;

         б) оцінки на уроках;

         в) взаємодопомога, цілі, цінності, особистість.

Питання 4. Як ти відносишся до товаришів?:

         а) нейтрально, спокійно;

         б) дію завжди разом з іншими;

         в) поважаю, радію досягненням класу в успішності, дисципліні, в спільних діях.

Обробка результатів

Підрахувати суму відповідей учнів класу на пункт а) в усіх 4-хпитаннях і поділити цю суму на 4; аналогічно визначити суму відповідей учнів на пункт б) та на пункт в) і поділити на 4.

Дані занести в таблицю:

Критерій відбору Пункти Обчислення Результат % внесок
Поверхневий – Страт А (емоційна сфера) А 18/4 4,5 40,9%
Глибинний – Страт Б (діяльнісна сфера) Б 15/4 3,75 34,1%
Ядро – Страт В (ціннісна сфера) В 11/4 2,75 25%

 

На основі співвідношення % внеску виявлених страт будуємо стратометричну картину колективу групи (див. додаток 1).

Висновок: на основі процентного внеску виявлених страт ми побудували стратометричну картину колективу групи, яка показала, що головна сфера міжособистісних відносин у групі № 241 – це емоційна сфера (40,9%), друге місце посідає діяльнісна сфера (34,1%) і на останньому місці – глибинний шар – ціннісна сфера (25%).

Ціннісно-орієнтаційна єдність колективу групи № 241 (ЦОЄ)

 

Мета: визначення ціннісно-орієнтаційної єдності (ЦОЄ) групи № 241; визначити з якою групою якостей учні пов'язують успіх у навчальній діяльності; визначення рівень розвитку групи № 241.

Обладнання: аркуш паперу в кількості 11 штук (за кількістю учнів); друковані бланки з 35 якостями особистості.

 

Хід дослідження

Учням пропонується 35 якостей особистості. Вони повинні вибрати 5, які, на їх думку, є найбільш необхідними і важливими для виконання навчальної роботи у групі. Кожен учень робить свій вибір самостійно, індивідуально і записує тільки номери цих п'яти вибраних якостей.

 

Обробка результатів

1. Вираховуємо кількість виборів кожної особистісної якості:

1. Дисциплінованість - 2

2.Ерудованість - 3

3. Усвідомлення суспільного обов’язку - 2

4. Догадливість - 1

5. Начитаність - 2

6. Працелюбність - 3

7. Ідейна переконаність - 2

8. Уміння контролювати роботу - 1

9. Моральна вихованість - 3

10. Самокритичність - 4

11. Чуйність -1

12. Суспільна активність - 2

13. Уміння планувати роботу - 3

14. Допитливість - 2

15.Уміння працювати з книгою - 0

16. Цілеспрямованість - 2

17. Колективізм - 1

18. Незалежність - 3

19. Вимогливість до себе - 1

20. Критичність - 0

21. Грунтовність знань - 0

22. Уміння пояснити - 1

23. Чесність - 1

24. Уважність - 0

25. Відповідальність – 2

26. Ініціативність - 0

27. Самостійність - 1

28. Самоповага - 2

29. Комунікабельність - 0

30. Розсудливість - 0

31. Скромність - 0

32. Усвідомленість - 0

33. Справедливість - 4

34. Оригінальність - 0

35. Впевненість у собі - 6

2. Обчислюємо ступінь ціннісно-орієнтаційної єдності за формулою: С = ,

де К – сума всіх виборів за п’ятьма якостями, що набрали найбільшу кількість балів;

М – сума всіх балів за останніми особистісними якостями (35-5) ;

N – кількість піддослідних, яка брала участь у досліді.

С =  = - 1,36

3. Оцінюємо величину ціннісно-орієнтаційної єдності у відповідності з наступними показниками:

С > 0,5 – високий показник, групу можна вважати колективом з високим рівнем розвитку;

0,3 < С < 0,5 – середній рівень розвитку групи;

С < 0,3 – низький рівень розвитку групи.

У нашому випадку С = - 1,36, що відповідає умові С < 0,3 – це свідчить про низький рівень розвитку групи № 241.

4. Визначити, з якою групою якостей піддослідні пов’язують успіх сумісної діяльності.

Група якостей Номера Сума %
1. Ставлення до навчання 1, 6, 16, 18, 25 12 21,8
2.Стиль поведінки і діяльності 3, 7, 9, 12, 27 10 18,2
3. Знання 2, 5, 14, 21, 32 7 12,7
4. Якість розуму 4, 20, 30, 24, 34 1 1,8
5. Навчально-організаторські вміння 8, 13, 15, 22, 26 5 9,1
6. Ставлення до товаришів 11, 17, 23, 29, 33 7 12,7
7. Ставлення до себе 10, 19, 28, 31, 35 13 24,5

Висновок: за результатами проведеного дослідження ціннісно-орієнтаційної єдності колективу групи № 241 визначили, що ступінь ЦОЄ групи С = -1,36 – це вказує на низький рівень розвитку колективу. Найбільш необхідними і важливими рисами для виконання навчальної роботи у групі учні вважають впевненість у собі, справедливість та самокритичність (10, 33, 35). Учні досліджуваної групи пов’язують успіх спільної навчальної діяльності з якостями групи «ставлення до себе» (сума виборів 13 – 24,5 %); на другому місці група якостей «ставлення до навчання» (сума виборів 12 – 21,8 %); на третьому – «стиль поведінки і діяльності» (сума виборів 10 – 18,2 %).

На останньому місці, за результатами дослідження, групи якостей «ставлення до себе», «знання» та «якість розуму» (сума виборів 11 – 11 %), тому робимо висновок, що стратегію подальшої роботи з групою слід будувати з наголосом на якості цієї групи, тобто розвивати в кожного учня ставлення до себе, знання та якість розуму.

 

 

Методика “Визначення індексу групової згуртованості за Сішором”

Мета: визначити індекс групової згуртованості, який показує ступінь інтеграції колективу учнів групи № 241 за методикою Сішора.

Хід дослідження

Групову згуртованість – найважливіший параметр, який показує ступінь інтеграції групи, її злиття в єдине ціле, - можна визначити не тільки шляхом підрахунку відповідних соціометричних індексів. Значно простіше це зробити за допомогою методики, яка складається із 5 питань з декількома варіантами відповідей на кожне із них. Відповіді ці кодуються в балах відповідно до приведених в дужках значеннях (максимальна сума – 19 балів, мінімальна – 5 балів).

І. Як би ви оцінили належність до колективу? (45)

1) Почуваю себе його членом, частиною колективу (5).

2) Почуваю учасником в більшості випадків діяльності (4).

3) Беру участь в одних видах діяльності, не беру в інших (3).

4) Не почуваю, що являюсь членом колективу (2).

5) Живу та існую окремо від нього (1).

6) Не знаю, важко відповісти (1).

ІІ. Перейшли б ви в інший клас? (33)

1) Так, дуже хотів би перейти (1).

2) Скоріше перейшов би, ніж залишився (2).

3) Не бачу ніякої різниці (3).

4) Скоріше всього залишився б у своєму класі (4).

5) Дуже хотів би залишитися у своєму класі (5).

6) Не знаю, важко відповісти (1).

ІІІ. Які взаємовідносини між членами вашого класу? (35)

1) Краще, ніж у більшості класів (6).

2) Приблизно такі ж, які в більшості класів (2).

3) Гірше, ніж у більшості класів (2).

4) Не знаю (1).

IV. Які у вас взаємовідносини з учителями? (21)

1) Краще, ніж у більшості класів (3).

2) Приблизно такі ж, як і в більшості класів (2).

3) Гірше, ніж у більшості класів (1).

4) Не знаю (1).

V. Яке відношення до навчання у вашому класі? (19)

1) Краще, ніж у більшості класів (3).

2) Приблизно таке ж, які в більшості класів (2).

3) Гірше, ніж у більшості класів (1).

4) Не знаю (1).

 

Опрацювання результатів

 

Індекс групової згуртованості класного колективу визначається за формулою:

де S – загальна кількість балів, набрана всіма членами колективу за всіма показниками;

n – кількість учнів, що приймала участь в дослідженні.

Індекс групової згуртованості лежить в межах 19 балів (висока згуртованість) і 5 балів (низька згуртованість).

В залежності від показників дається загальна характеристика групової згуртованості класу як групи з високим (19-15 балів), середнім (14-10 балів) чи низьким (9-5 балів) рівнем розвитку.

Sc = (45+33+35+21+19) / 11 = 153/11=13,9 » 14.

5-9 – низький рівень

10-14 – середній рівень

15-19 – високий рівень

Висновок: індекс групової згуртованості групи №241 лежить в межах 10-14, тобто це середній показник, що свідчить про середній рівень розвитку. Причинами цього є те, що учні спілкуються майже з усіма, в групі майже немає „відторгнутих”, учні разом проводять як час у ліцеї, так і дозвілля. Вони готуються разом до занять, так їм легше пристосуватися до жорстких умов навчання в ПТНЗ, побудованого на принципі конкурентності. Але все ж таки помітне ділення на групки колективу заважає діяти разом. Класному керівнику треба працювати над згуртованістю колективу, доручаючи завдання або всьому колективу, або групуючи учнів на власний розсуд, а не за дружніми стосунками.

Соціометричне дослідження групи № 241

Мета: виявлення міжособистісних відносин у колективі учнів групи №241;  визначення індексу групової згуртованості групи № 241. Дослідження наявності мікрогруп у колективі, визначення наявності «відторгнутих»;  виявлення соціометричного статусу кожного учня.

Матеріал: аркуші паперу кількістю 11 штук (за кількістю учнів), соціоматриця, соціограма.

Хід дослідження

1. Учні групи вибирають 3 членів колективу для будь-якої спеціальної діяльності (праці, відпочинку і т.д.).

2. Результати опитування заносяться до соціометричної таблиці, яка графічно зображує вибори учнів (+).

3. Взаємовибори виділяються кружечком.

4. Підраховується загальна кількість виборів і взаємовиборів, заповнюється концентрична соціограма: у 4-х колах розміщують справа хлопців - ∆, зліва – дівчат – О, номер кола вибирають в залежності від кількості виборів. У центрі – 4 і більше 4 – лідери, у 1-й зоні – 3, у 2-й – 1 і 2, у 3-й – 0.

5. Обробка результатів. Соціометричний статус кожного учня обчислюється за формулою Sі = , де ERі – сума індивідуальних виборів, n – кількість членів класу, і заноситься до таблиці.

6. Індекс групової згуртованості знаходиться за формулою:     

7.       Сгр = , де  - сума взаємовиборів усієї групи, n – кількість членів класу.

Сгр = 16/55 = 0,2909 ≈ 0,291.

0-0,3 – низький

0,4-0,6 – середній

0,7-1 – високий


Висновок: по даним соціограми до числа лідерів групи №241 належать 4-о юнаків, отже класний керівник повинен орієнтуватися на ці особистості і саме через них впливати на колектив. До 1-ї зони відноситься 2 чоловік. Що стосується 2-ї зони, до неї потрапило 4 учнів. До 3-ї зони увійшло 5 учнів. Учнів, які не отримали жодного вибору немає. Найбільшим соціометричним статусом по абсолютній кількості виборів володіють 1, 5 8, тому вони рекомендуються класному керівнику для здійснення педагогічного впливу на клас.

Індекс групової згуртованості свідчить про низький її рівень, причинами чого є те, що групу переформували та додали нових учнів. Але цей колектив вже розвивається і до кінця 1 курсу учні згуртуються, адже в класі багато яскравих особистостей, з якими треба працювати як індивідуально, так і давати якомога більше колективних завдань.


Вивчення колективу та його характеристика (група  №241 )

Загальні відомості.

Група №241 по підготовці слюсарів з ремонту автомобілів; токарів, складається з 11 учнів. Всі хлопчики. Керує групою Гмиря К.М..

До колективу входять:

1. Білоножка Артем Васильович

2. Боталов Андрій Анатолійович

3. Гмиря Костянтин Миколайович  - староста групи.

4. Дутчик  Олександр Романович

5. Дмитрук Олексій Іванович

6. Зяблик Руслан Володимирович

7. Кроба Іван Іванович

8. Любчик Олексій Михайлович

9. Набе Казим Ахметович

10. Рогач Володимир  Юрійович

11. Чухаленко Віктор Андрійович

Група виникла 1 вересня 2015 року, злиття з іншими групами не було, класний керівник Долженко М.П. Цей колектив можна назвати новоствореним, тому що учні поступили до ліцею після закінчення школи. У групі навчаються підлітки віком від 15 до 17 років.

До активу класу входять Боталов А.А., Гмиря К.М., Любчик О.М.

На основі проведених психолого-педагогічних методик та спостереження можна дати наступну психолого-педагогічну характеристику колективу.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Заполнить профессиональную характеристику на обратной стороне, согласно указанного | Зміст і характер діяльності.

Дата добавления: 2018-11-11; просмотров: 156 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.015 с.