Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


q]3:1: —оттың азаматтық ≥ст≥ мән≥ бойынша қарастыру нәтижес≥нде қабылдаған акт≥с≥ қалай аталады?
[a][+] Ўеш≥м.

[q]3:1: ≤шк≥ ≥стер органдарының нег≥зг≥ м≥ндет≥н≥ң б≥р≥ болып табылады:

[a][+] Қылмыстық ≥стер бойынша анықтауды және алдын ала тергеуд≥ жүзеге асыру.

[q]3:1: Ќег≥зг≥ м≥ндет≥н≥ң б≥р≥ –еспублика аумағындағы қоғамдық тәрт≥пт≥ сақтау және қорғау болып табылатын мемлекетт≥к орган:

[a][+] Қазақстан –еспубликасының ≥шк≥ ≥стер органдары.

[q]3:1: Қ– ѕрезидент≥н≥ң конституци€лық заң күш≥ бар ЂҚ–  онституци€лық  еңес≥ туралыї ∆арлығы қашан қабылданған:

[a] [+] 29 желтоқсан 1995 жылы

[q]3:1: ∆едел ≥здест≥ру қызмет≥н жүзеге асырушы органдардың қатарына жатқызылады:

[a][+] ҰҚ , ≤≤ћ,  ЌЅ, Қаржы полици€сы,  еден органдары, ѕрезидентт≥ң күзет қызмет≥, Әскери барлау, ЂЅарлауї қызмет≥.

[q]3:1: Ќотариаттық әрекет жасау құқығын иеленед≥:

ѕравом совершени€ нотариальных действий обладают:

[a][+] ћемлекетт≥к және жеке нотариустар, жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары, консулдық қызметт≥ атқарушы тұлғалар, өзге нотариаттық әрекеттерд≥ жасауға өк≥летт≥ тұлғалар.

[q]3:1: Ќотариаттық қызметпен айналысу құқығын иеленед≥:

[a][+] ∆оғары заң б≥л≥м≥ бар, заң мамандығы бойынша кем≥нде 2 жыл жұмыс тәж≥рибес≥ бар, нотариуста сынақтан өткен, б≥л≥кт≥л≥к емтиханын тапсырған және нотариаттық қызметпен айналысу құқығына лицензи€ алған Қазақстан –еспубликасының азаматы.

[q]3:1: Қазақстан –еспубликасы аумағында сот төрел≥г≥н атқаруға өк≥летт≥:

[a][+] “ек сот органдары

[q]3:1: Қ–  онституци€лық заңы ЂҚ– сот жүйес≥ және судь€лардың мәртебес≥ туралыї қашан қабылданған: [a] [+] 25 желтоқсан 2000 жылы

[q]3:1: ѕрезидент қол қойғанға дей≥н парламентпен қабылданған заңдардың  онституци€ға сәйкест≥г≥н қарастыратын мемлекетт≥к орган:

[a][+]  онституци€лық  еңес.

[q]3:1: Қазақстан –еспубликасы ѕрезидент≥н≥ң ұсынысы бойынша ∆оғарғы соттың төрағасын, алқа төрағаларын және судь€ларын қызмет≥нен босату туралы шеш≥м қабылданады:

[a][+] Қазақстан –еспубликасы ѕрезидент≥н≥ң ұсынысы бойынша Қ– ѕарламент —енатының қаулысымен.

[q]3:1: ќблыстық сот төрағасын, алқа төрағаларын, аудандық сот төрағасын, алқа төрағаларын, судь€ларын қызметтен босату туралы шеш≥м бек≥т≥лед≥:

[a][+] Қазақстан –еспубликасы ѕрезидент≥н≥ң ∆арлығымен.

[q]3:1: ѕрокуратура органдары қызмет≥н≥ң құқықтық нег≥з≥ болып танылады:

[a][+]  онституци€, ѕрезидентт≥ң, 21 желтоқсан 1995 ж. заң күш≥ бар, ∆арлығы ЂҚазақстан –еспубликасының прокуратурасы туралыї.

[q]3:1: ѕрокуратура органдарының нег≥зг≥ м≥ндеттер≥ болып танылады:

[a][+] ѕрезидент жарлықтарының, заңдар және өзге де нормативт≥ акт≥лерд≥ң қатаң сақталуын және б≥ркелк≥ қолданылуын қадағалау, қылмыстық қудалау және сотта мемлекетт≥ң мүддес≥н б≥лд≥ру.

[q]3:1: ѕрокуратура қызмет≥н≥ң нег≥зг≥ бағыттары болып танылады:

[a][+] ∆алпы қадағалау, жедел−≥здест≥ру қызмет≥н қадағалау,тергеу және анықтаудың заңдылығын қадағалау, әк≥мш≥л≥к және атқарушылық өнд≥р≥ст≥ң заңдылығын қадағалау, сот қаулыларының заңдылығын қадағалау.

[q]3:1: ѕрокурорлық қадағалаудың құқықтық акт≥лер≥не жатады:

[a][+] Ќаразылық, қаулы, нұсқау, ұсыныс, санкци€, арыз, заңға түс≥нд≥рме.

[q]3:1: ѕрокуратура органдарының жүйес≥н құрайды:

[a][+] јудандық, қалалық, әскери гаризондар, мамандандырылған, облыстық, Ѕас әскери прокуратура, және Ѕас прокуратура.

[q]3:1: ќблыс және аудандардың прокурорларын қызметке тағайындайды:

[a][+] Ѕас ѕрокурор.

[q]3:1: Ѕас прокурорды қызметке тағайындайды:

[a][+] ѕарламент —енатының кел≥с≥м≥мен ѕрезидент.

[q]3:1: ѕрокуратура органдары жүйес≥н≥ң ортаңғы деңгей≥не жатады:

[a][+] ќблыстық және оған теңест≥р≥лген прокуратуралар (Ѕас әскери прокуратура, астана прокуратуралары мен –еспубликалық маңызы бар қала прокуратуралары).

[q]3:1: ∆едел-≥здест≥ру қызмет≥н атқарушы органдар қатарына жатады:

[a][+] ҰҚќ, ≤≤ќ, Қаржы полици€сы,  еден органдары, ѕрезидентт≥ң қорғау қызмет≥, Әскери барлау, ЂЅарлауї қызмет≥.

[q]3:1: ∆едел-≥здест≥ру қызмет≥н≥ң құқықтық нег≥з≥н құрайды:

[a][+] Қазақстан –еспубликасының «аңы Ђ∆едел-≥здест≥ру қызмет≥ туралыї 5 ұыркүйек 1994 ж.

[q]3:1: Қылмыстық қудалаудың нысандары болып табылады:

[a][+] јлдын-ала тергеу және анықтау.

[q]3:1: јлдын ала тергеуд≥ жүзеге асырушы орган:

[a][+] ҰҚ , ≤≤ќ, Қаржы полици€сы, Әд≥лет органдары.

[q]3:1: јнықтау органдары болып танылады:

[a][+] ≤≤ќ, ҰҚ , әд≥лет органдары, Қаржы полици€сы, кеден органдары, әскери полици€ органдары, әскери бөл≥м командирлер≥ т.б.

[q]3:1: Ұлттық қау≥пс≥зд≥к органдары қызмет≥н≥ң құқықтық нег≥з≥н құрайды:

[a][+] ѕрезидентт≥ң, 21 желтоқсан 1995 ж. заң күш≥ бар, ∆арлығы ЂҚазақстан –еспубликасының Ұлттық қау≥пс≥зд≥к органдары туралыї.

[q]3:1: Ќотариус қызмет≥н≥ң құқықтық нег≥з≥н құрайды:

[a][+] Қазақстан –еспубликасының «аңы 14 ш≥лде 1997 ж. є 155-I ЂЌотариат туралыї.

[q]3:1: Ќотариаттық әрекет жасау құқығын иеленед≥:

[a][+] ћемлекетт≥к және жеке нотариустар, жерг≥л≥кт≥ атқарушы органдардың лауазымды тұлғалары, консулдық қызметт≥ атқарушы лауазымды тұлғалар және нотариаттық әрекет жасауға өк≥летт≥ өзге де тұлғалар.

[q]3:1: Ќотариус болып қызмет ету құқығын иеленед≥:

[a][+] ∆оғары заң б≥л≥м≥ бар, заң мамандығы бойынша кем≥нде ек≥ жыл еңбек тәж≥рибес≥ бар, нотариуста стажировкадан өткен, б≥л≥кт≥л≥к емтиханын тапсырған, нотариаттық қызметпен айналусу құқығына лицензи€ алған, Қ– азаматы.

[q]3:1: јдвокатура қызмет≥н≥ң құқықтық нег≥з≥н құрайды:

[a][+] Қазақстан –еспубликасының «аңы 5 желтоқсан 1997 ж. Ђјдвокаттық қызмет туралыї.

[q]3:1: јдвокат болып қызмет ету құқығын иеленед≥:

[a][+] ∆оғары заң б≥л≥м≥ бар, адвокаттық қызметпен айналысу құқығына лицензи€ алған, адвокаттар алқасының мүшес≥ болып танылатын, Қ– азаматы.

[q]3:1: јдвокатураның нег≥зг≥ м≥ндеттер≥ рет≥нде танылады:

[a][+] Қылмыстық ≥стер бойынша қорғау, азаматтық, әк≥мш≥л≥к, қылмыстық және өзге де ≥стер бойынша өк≥лд≥к ету, азаматтарға және заңды тұлғаларға өзге де заң көмег≥н көрсету.

[q]3:1: јдвокаттар алқасының органдары болып танылады:

[a][+] ∆алпы жиналыс немесе конференци€, төралқа және тексеру комисси€сы.

[q]3:1: јдвокаттар алқасының жоғарғы органы болып танылады:

[a][+] ∆алпы жиналыс немесе конференци€.

[q]3:1: јдвокаттар алқасының атқарушы органы болып танылады: [a][+] “өралқа.

[q]3:1: јдвокаттар алқасының бақылаушы органы болып танылады:

[a][+] “ексеру комисси€сы.

[q]3:1: јдвокаттық қызметт≥ жүзеге асыру нысандары болып табылады:

[a][+] «аң консультаци€сы, адвокаттық кеңсе, адвокаттық қызметт≥ жеке (заңды тұлға құрмай) атқару.

[q]3:1: јдвокаттар алқасының “өралқасының және тексеру комисси€сының төрағасы қызметке тағайындалатын мерз≥м: [a][+] “өрт жыл.

[q]3:1: јдвокаттар алқасының ∆алпы жиналысы шақырылады:

[a][+] б≥р жылда кем≥нде б≥р рет.

[q]3:1: јдвокаттар алөасының “өралқасы және оның төрағасы:

[a][+] ∆алпы жиналыста құпи€ дауыс беру жолымен төрт жыл мерз≥мге тағайындалады.

[q]3:1: “ексеру комисси€сы және оның мүшелер≥:

[a] ∆алпы жиналыста ашық дауыс беру жолымен төрт жыл мерз≥мге тағайындалады. [a][+] ∆алпы жиналыста құпи€ дауыс беру жолымен төрт жыл мерз≥мге тағайындалады.

[q]3:1: јдвокат лицензи€сының әрекет ету≥ тоқтатыла тұруы мүмк≥н егер:

[a][+] адвокат мемлекетт≥к қызметке қабылданған жағдайда, ѕарламент депутаты рет≥нде сайланса, мерз≥мд≥ әскери борышын өтеу кезең≥нде.

[q]3:1: јдвокаттың лицензи€сының әрекет ету≥ тоқтатылуы мүмк≥н:

[a][+] адвокат жүйел≥ түрде мүшел≥к жарналарды төлемеген≥ үш≥н немесе ∆арғыда көрсет≥лген өзге де нег≥здермен адвокаттар алқасына мүшел≥ктен шығарылса.

[q]3:1: јдвокаттың лицензи€сы сот тәрт≥б≥мен әд≥лет органдарының талап арызы нег≥з≥нде қайтарып алынуы мүмк≥н, егер:

[a][+] јдвокат адвокатура қызмет≥н ұйымдастыру қағидалары мен тәрт≥б≥н дөрек≥ бұзса және өз≥н≥ң кәс≥би м≥ндеттер≥н б≥рнеше рет бұзса.

[q]3:1: јдвокаттың лицензи€сы сот тәрт≥б≥мен әд≥лет органдарының талап арызы нег≥з≥нде қайтарып алынуы мүмк≥н, егер:

[a][+] адвокат б≥л≥кт≥л≥г≥н≥ң жетк≥л≥кс≥зд≥г≥ нәтижес≥нде өз≥н≥ң кәс≥би м≥ндеттер≥н орындай алмаса.

[q]3:1: јдвокаттың лицензи€сының әрекет ету≥ сот тәрт≥б≥мен тоқтатылуы мүмк≥н, егер:

[a][+] адвокат әрекет қаб≥летт≥л≥г≥ шектелген немесе әрекет қаб≥летс≥з деп танылса.

[q]3:1: јдвокаттың лицензи€сының әрекет ету≥ сот тәрт≥б≥мен тоқтатылуы мүмк≥н, егер:

[a][+] адвокат қасақана қылмысы үш≥н к≥нәл≥ деп танылып, жауапқа тартылса.

[q]3:1: јдвокаттың лицензи€сының әрекет ету≥ сот тәрт≥б≥мен тоқтатылуы мүмк≥н, егер:

[a][+] лицензи€сы қайтарып алынса.

[q]3:1: јдвокаттың лицензи€сының әрекет ету≥ сот тәрт≥б≥мен тоқтатылуы мүмк≥н, егер:

[a][+] адвокат Қ– азаматтығын жоғалтса.

[q]3:1: Құқық қорғау қызмет≥не тән белг≥лер болып танылады:

[a][+] Құқық қорғау функци€сының болуы; құқықтық қатынастар субъект≥лер≥не қатысты арнайы құқықтық шаралардың қолданылуы; заңда қатаң белг≥лену≥; бек≥т≥лген жүйес≥н≥ң Ц ≥с жүрг≥зу тәрт≥б≥н≥ң болуы.

[q]3:1: Құқық қорғау органдарының қатарына жатады:

[a][+]  онституци€лық  еңес, соттар, прокуратура, қылмыстық қудалау органдары, әд≥лет органдары, адвокатура, нотариат

[q]3:1: Құқық қорғау қызмет≥н≥ң нег≥зг≥ бағыттары болып табылады:

[a][+]  онституци€лық бақылау, сот төрел≥г≥, қылмыстық қудалау, адвокатура және нотариат қызмет≥.

[q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң өк≥летт≥л≥ктер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады:

[a][+]ѕрезидент қол қойғанға дей≥н парламентпен қабылданған заңдардың  онституци€ға сәйкест≥г≥н қарастыру.

[q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң өк≥летт≥л≥ктер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады:

[a][+] –еспубликалық референдумның өтк≥з≥лу≥, ѕрезидентт≥ және ѕарламент депутаттарын сайлау барысында дау туған жағдайда олардың өтк≥з≥лу≥н≥ң дұрыстығы жайлы мәселен≥ шешед≥

[q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң өк≥летт≥л≥ктер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады:

[a][+]  онституци€ нормаларына ресми түс≥н≥к беру.

[q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң өк≥летт≥л≥ктер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады:

[a][+] Қазақстан –еспубликасы халықаралық шарттарды ратификаци€лағанға дей≥н олардың  онституци€ға сәйкест≥г≥н қарастыру.

[q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң өк≥летт≥л≥ктер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады:

[a][+] соттардың заңдар мен заңға сәйкес акт≥лерд≥ конституци€лық емес деп тану туралы арыздарын қарастырады.

[q]3:1:  онституци€лық  еңес құрамы бойынша..... мүшеден тұрады: [a][+] 7 адам

[q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң қызмет≥н реттейт≥н нег≥зг≥ қайнар көздер≥ болып табылады: [a][+] аталғандардың барлығының жиынтығымен.

[q]3:1: —оттың азаматтық ≥ст≥ мән≥ бойынша қарастыру нәтижес≥нде қабылдаған акт≥с≥ қалай аталады? [a][+] Ўеш≥м.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 606 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1818 - | 1422 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.025 с.