Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң төрағасын және 2 мүшес≥н к≥м тағайындайды?
[a][+] ѕрезидент

[q]3:1:  онституци€лық  еңес мүшелер≥н қызметке тағайындайды:

[a][+] ѕрезидент, ѕарламент —енатының төрағасы, ѕарламент ћәж≥л≥с≥н≥ң төрағасы;

[q]3:1: ѕарламент —енатының төрағасы қызметке тағайындайды:

[a][+]  онституци€лық  еңест≥ң ек≥ мүшес≥н.

[q]3:1:  онституци€лық өнд≥р≥ст≥ң қозғалуына келес≥ тұлғалардың жазбаша өт≥н≥ш≥ нег≥з болады:

[a][+] ѕрезидентт≥ң, ѕарламент сенаты және мәж≥л≥с≥ төрағаларының, ѕремьер министрд≥ң, ѕарламент депутаттарының жалпы құрамының 1/5 бөл≥м≥н≥ң, –еспублика соттарының.

[q]3:1:  онституци€лық  еңесте өт≥н≥штерд≥ң қарастырылу мерз≥м≥:

[a][+] Ѕ≥р ай.

[q]3:1:  онституци€лық  еңесте жазбаша арыздар ЕЕ.. өт≥н≥ш≥мен 10 күн мерз≥мде қарастырылуы мүмк≥н:

[a][+] ѕрезидентт≥ң.

[q]3:1:  онституци€лық  еңесте түскен өт≥н≥штер бойынша шеш≥м қабылданады:

[a][+] ћүшелер≥н≥ң жалпы отырысында ашық дауыс беру≥ жолымен.

[q]3:1:  онституци€лық өнд≥р≥ст≥ң нәтижес≥нде қабылданған шеш≥м рәс≥мделед≥:

[a][+] қаулы түр≥нде.

[q]3:1: Қ– —от жүйес≥н≥ң құрамына к≥ред≥:

[a][+] ∆оғарғы —от және жерг≥л≥кт≥ соттар.

[q]3:1: —от төр≥л≥г≥н≥ң мақсаты болып табылады:

[a][+] —оттардың ок≥летт≥л≥г≥не жатқызылған барлық ≥стер бойынша әд≥л сот төрел≥г≥н атқару.

[q]3:1: —от төр≥л≥г≥н≥ң м≥ндет≥ болып табылады:

[a][+] јзаматтар мен ұйымдардың құқықтарын сотта қорғауды қамтамасыз ету.

[q]3:1: Қ– ѕрезидент≥н≥ң конституци€лық заң күш≥ бар ЂҚ–  онституци€лық  еңес≥ туралыї ∆арлығы қашан қабылданған:

[a] [+] 29 желтоқсан 1995 жылы

[q]3:1: Ќег≥зг≥ деңгейдег≥ соттар қатарына жатқызылады:

[a][+]јудандық және оларға теңест≥р≥лген соттар.

[ q]3:1: ќрта деңгейдег≥ соттар қатарына жатқызылады:

[a][+] ќблыстық және оларға теңест≥р≥лген соттар..

[q]3:1: ∆оғары деңгейдег≥ соттар қатарына жатқызылады:

[a][+] ∆оғарғы —от.

[q]3:1: Ѕ≥р≥нш≥ инстанци€ соты деген≥м≥з:

[a][+] ≤ст≥ т≥келей қарастыратын және мән≥ бойынша шеш≥м шығаратын сот.

[q]3:1: јпелл€ци€лық инстанци€дағы сот деген≥м≥з:

[a][+] Ѕ≥р≥нш≥ инстанци€дағы соттың күш≥не енбеген үк≥м≥не, шеш≥м≥не және қаулысына апелл€ци€лық шағым немесе наразылық бойынша ≥стерд≥ қарастыратын сот.

[q]3:1: Қадағалау сатысындағы сот деген≥м≥з:

[a][+] јлдыңғы сот инстанци€лары соттарының күш≥не енген шеш≥м≥не шағым немесе наразылықтары бойынша ≥ст≥ қадағалау тәрт≥б≥мен қарастыратын сот.

[q]3:1: јудандық (қалалық) соттар құрылымына к≥ред≥:

[a][+] —от төрағасы және тұрақты судь€лар.

[q]3:1: јудандық (қалалық) соттар өз өк≥летт≥г≥ шеңбер≥нде қарастырады:

[a][+] јуырлататын мән-жайларда к≥с≥ өлт≥ру, геноцид, мемлекетт≥к опасыздық, терроризм, бандитизм, талап бағасы 5000 а.е.к. жоғары заңды тұлғалар мен жеке кәс≥пкерлерд≥ң мүл≥кт≥к даулары, азаматты әрекет қаб≥летс≥з деп тану туралы ≥стерд≥ қоспағанда, барлық азаматтық, қылмыстық, әк≥мш≥л≥к және өзге де ≥стерд≥ қарастырады.

[q]3:1: јудандық соттың төрағасын және судь€ларын тағайындайтын:

[a][+] ѕрезидент.

[q]3:1: јудандық сотқа теңест≥р≥лген (деңгей≥ бойынша) соттар болып табылады:

[a][+] јудандық маңызы бар қалалардың соттары, –еспубликалық маңызы бар қалалардың аудандық соттары, әскери гарнизондардың соттары, мамандандырылған (әк≥мш≥л≥к, экономикалық) соттар.

[q]3:1: ќблыстық және оларға теңест≥р≥лген соттардың құрамына жатқызылады:

[a][+] —от төрағасы, алқа төрағалары және судь€лар.

[q]3:1: ќблыстық сотқа теңест≥р≥лген (деңгей≥ бойынша) соттар қатарына жатқызылады:

[a][+] –еспубликалық маңызы бар қалалардың соттары, Қазақстан –еспубликасы Әскерлер≥н≥ң Әскери —оты.

[q]3:1: ќблыстық және оларға теңест≥р≥лген соттардың органдары болып табылады:

[a][+] Қадағалау алқасы, қылмыстық ≥стер жөн≥ндег≥ алқа, азаматтық ≥стер жөн≥ндег≥ алқа, соттың пленарлы отырысы.

[q]3:1: ∆оғарғы —оттың органдары болып табылады:

[a][+] Қадағалау алқасы, қылмыстық ≥стер жөн≥ндег≥ алқа, азаматтық ≥стер жөн≥ндег≥ алқа,

[q]3:1: ∆оғарғы —оттың пленарлы отырысы өтк≥з≥лед≥:

[a][+] ∆ылына кем≥нде б≥р рет.

[q]3:1: ѕрокуратураның нег≥зг≥ м≥ндет≥ болып табылады:

[a] Қылмыстарды анықтау және тергеу.

[a][+] «аңдардың, ѕрезидент жарлықтарының және өзге нормативт≥к акт≥лерд≥ң нақты және б≥ркелк≥ сақталуын және қолданылуын қадағалау, қылмыстық қудалау және сотта мемлекетт≥ң мүддес≥н б≥лд≥ру.

[q]3:1: ѕрокуратура қызмет≥н≥ң нег≥зг≥ бағыттары болып танылады:

[a][+] ∆алпы қадағалау, жедел ≥здест≥ру қызмет≥не қадағалау, анықтау және тергеуд≥ң заңдылығын қадағалау, әк≥мш≥л≥к және атқарушылық өнд≥р≥ст≥ң заңдылығын қадағалау, сот қаулыларының заңдылығын қадағалау.

 

[q]3:1: ѕрокурорлық қадағалаудың құқықтық акт≥лер≥не жатқызылады:

[a][+] Ќаразылық, қаулы, нұсқау, ұсыныс, санкци€, арыз, түс≥нд≥рме.

[q]3:1: ѕрокуратура органдарының жүйес≥н құрайды:

[a][+] јудандық, қалалық, гарнизондық, мамандандырылған, облыстық, Ѕас әскери прокуратура, Ѕас прокуратура.

[q]3:1:  онституци€лық  еңест≥ң қызмет≥н реттейт≥н нег≥зг≥ қайнар көздер≥ болып табылады:

[a][+] аталғандардың барлығының жиынтығымен.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 651 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1873 - | 1875 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.