Лекции.Орг


Поиск:
Затверджено на засіданні кафедри
Затверджено на засіданні кафедри

Конституційного і адміністративного права ЮІ

Протокол № 11 від 25.08.2015 р.

Завідувач_____________Пивовар Ю.І.

ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ І ТРУДОВЕ ПРАВО»

 

 

Контрольна робота виконується у 6 семестрі. Основною метою виконання контрольних робіт є залучення студентів до творчої навчально-пошукової діяльності, результати якої можуть бути представлені у вигляді рефератів за конкретно визначеними темами. Передбачається також можливість виступів студентів із рефератами та доповідями під час проведення аудиторних занять.

Контрольна робота повинна бути надрукована на одній стороні аркуша паперу формату А4. Текст друкується шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з полуторним міжрядковим інтервалом. Загальний обсяг роботи не повинен бути меншим 20 друкованих аркушів паперу формату А4.

Обсяг виконання контрольної роботи – 8 годин СРС.

Студент повинен самостійно розв’язати завдання свого варіанту, який визначається за числом N. Дві останні цифри залікової книжки дадуть Вам значення W. Відповідно до значення W та наведених нижче формул розрахуйте свій варіант.

Наприклад, залікова книжка № 021678. Останні цифри 78, звідси W = 78. Варіант – (строчка 3) формула N = W – 60 =78 – 60 =18 - визначається за таким правилом:

1) якщо 0 < W ≤ 30, то номер варіанту дорівнює N = W;

2) якщо 30 < W ≤ 60, то номер варіанту дорівнює N = W – 30;

3) якщо 60 < W ≤ 90, то номер варіанту дорівнює N = W – 60;

4) якщо 90 < W ≤ 99, то номер варіанту дорівнює N = W– 90;

5) якщо W = 00, то номер варіанту N= 30.

Тематика контрольних робіт

Варіант 1

1. Адміністративне право - провідна галузь публічного права України.

2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику внаслідок ушкодження його здоров’я при виконанні ним трудових обов’язків.

Варіант 2

1. Адміністративна реформа в Україні: поняття, завдання, перспективи.

2. Розслідування і облік нещасних випадків на виробництві. Оформлення наслідків розслідування нещасних випадків.

Варіант 3

1. Поняття, структура і види адміністративно-правових норм.

2. Види матеріальної відповідальності за шкоду, завдану підприємству, установі, організації та їх загальна характеристика.

Варіант 4

1. Суб’єкти адміністративного права (загальна характеристика).

2. Загальна характеристика окремих видів дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування.

Варіант 5

1. Поняття та види адміністративно – правових відносин.

2. Порядок виплати заробітної плати. Строки, місце і час виплати заробітної плати.

Варіант 6

1. Виконавча влада: поняття, функції та форми діяльності.

2. Поняття заробітної плати. Методи її правового регулювання.

Варіант 7

1. Загальна характеристика повноважень Президента України в сфері публічного адміністрування.

2. Щорічні відпустки. Види щорічних відпусток.

Варіант 8

1. Функції виконавчої влади, методи і форми її здійснення.

2. Поняття надурочних робіт та загальна характеристика порядку їх застосування.

Варіант 9

1. Державне управління: поняття, зміст та принципи.

2. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунку та правові наслідки звільнення з роботи.

Варіант 10

1. Державна служба в Україні: поняття, ознаки та принципи функціонування.

2. Поняття відсторонення від роботи і його відмінність від розірвання трудового договору..

Варіант 11

1. Правовий статус Кабінету Міністрів України.

2. Правове регулювання порядку розірвання трудового договору.

Варіант 12

1. Система органів місцевого самоврядування та їх адміністративно – правовий статус.

2. Випробування при прийнятті на роботу. Строки випробування.

Варіант 13

1. Загальна характеристика індивідуальних актів органів публічного адміністрування.

2. Правове регулювання порядку працевлаштування безробітних.

Варіант 14

1. Юридична чинність актів органів виконавчої влади.

2. Безробітні та їх статус.

Варіант 15

1. Адміністративний договір: поняття та загальна характеристика.

2. Правовідносини по контролю за додержанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю.

Варіант 16

1. Процес прийняття актів управління.

2. Правовідносини по встановленню умов праці.

Варіант 17

1. Державний контроль: поняття, функції,види.

2. Підстави виникнення трудових правовідносин.

Варіант 18

1. Поняття, правове положення та система органів виконавчої влади.

2. Порядок розгляду спорів між сторонами колективного договору.

Варіант 19

1. Адміністративно-правове регулювання в'їзду громадян в Україну і виїзду з неї.

2. Внесення змін та доповнень до колективного договору.

Варіант 20

1. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2. Порядок укладення колективних договорів.

Варіант 21

1. Адміністративний примус як різновид державного примусу.

2. Професійні спілки як суб’єкти трудового права та правове положення профспілок.

Варіант 22

1. Управлінська процедура: поняття, стадії, види.

2. Власник підприємства і організації та його управлінські повноваження по організації праці працюючих.

Варіант 23

1. Система органів виконавчої влади.

2. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права та його загальна характеристика.

Варіант 24

1. Злочин і адміністративний проступок: правова характеристика.

2. Громадяни (працівники) як суб’єкти трудового права.

Варіант 25

1. Функції трудового права.

2. Роль професійних спілок і трудових колективів в сфері правового регулювання праці працюючих.

Варіант 26

1. Загальна характеристика індивідуальних актів органів публічного адміністрування.

2. Принципи трудового права України та метод правового регулювання трудових відносин.

Варіант 27

1. Поняття робочого часу та часу відпочинку.

2. Адміністративно – правовий статус громадян.

Варіант 28

1. Державне управління: поняття, зміст та принципи.

2. Щорічні відпустки. Види щорічних відпусток.

Варіант 29

1. Виконавча влада: поняття, функції та форми діяльності.

2. Правове регулювання порядку розірвання трудового договору.

Варіант 30

1. Загальна характеристика повноважень Президента України в сфері публічного адміністрування.

2. Роль професійних спілок і трудових колективів в сфері правового регулювання праці працюючих.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-03-11; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 191 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

1475 - | 1442 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.