Правила наголошування деяких природничих термінів
Лекции.Орг

Поиск:


Правила наголошування деяких природничих термінів
Наголос на перший склад:

а́мбра, а́мпельний, ба́тьківський, ва́льдшнеп (слу́ква), ви́падок, ві́йковий (м’яз), ві́йчасті (черви), ві́льха, во́львокс, дзи́зкальця, за́витка, за́лоза, за́росток, і́рис,ки́шка, клу́бова (ки́шка, кістка тазу), кри́жі, ку́рятина, мо́зочок, му́кор, на́стії, ні́здря, о́лень, о́плодень, о́чний,па́зур, пі́длітковий, ра́зом, ре́дія, ру́но, се́ча, си́напс, ско́лекс, со́няшниковий, си́стола, спи́на, спі́кула, сти́гма, ту́ргор, фа́сція, фо́льга, хо́рда,це́нтнер, ци́ста, ще́лепа, я́ловичина.

Наголос на другий склад:

ара́хіс, асфі́ксія, афа́гія, афа́зія, бори́вітер, боро́давка, вимо́ва, вимо́га, вібри́си, гори́цвіт, діа́стола, діа́фіз, дові́дник, Ебо́ла (вірус), завда́ння, захво́рювання, зубча́стий, інва́зія, інсу́льт, камфо́ровий, кільча́сті (черви), кова́делко, кори́сний, лобко́вий, навча́ння, наркома́нія, натще́серце, пара́ліч, пахво́вий, пере́кис, підслі́пуватий, пока́зник, ризо́їд, різно́вид, сере́дина, сина́нтроп, сітча́стий, скроне́вий, соре́дії, спіро́метр, стрижне́вий, фено́мен, цвіле́ві (гриби), чорно́зем, чорно́слив, яде́рце.

Наголос на третій або четвертий склад:

автотомі́я, аеренхі́ма, акромега́лія, анемо́на, анізога́мія, амнезі́я, аноре́ксія, асиметрі́я, атаксі́я, безпелюстко́вий, бурштино́вий, ведмеди́ця (ведмеди́ха), верете́но, ветерина́рія, гіперте́нзія, гіпоте́нзія, головча́стий, гомілко́вий, гороби́на, гороши́на, гребінча́стий, діасте́ма, дозиме́трія, дрозофі́ла, епізоо́тія, залози́стий, зародко́вий, ізога́мія, квасоле́вий, кісточко́вий, коленхі́ма, металу́ргія, метаме́рія, мімікрі́я, монога́мія, моносо́мія, насіннє́вий, одноразо́вий, окуне́вий, панміксі́я, паренхі́ма, пітека́нтроп, пневмото́ракс, поліга́мія, полого́вий, рододе́ндрон, сечови́на, склеренхі́ма, токсикома́нія, фармаці́я, флюорогра́фія, шизогоні́я.

Наголос на останній склад:

айва́, алкого́ль, амніо́н, безкільови́й, вугляни́й, гарбузина́, дипо́ль, диспансе́р, епіфі́з, жалюзі́, камфора́, катало́г, кишкови́й, кільови́й, клішня́, крейдяни́й, кропива́, кульшови́й, листопа́д, лікво́р, медикаме́нт, надниркови́й, ниркови́й, нови́й, омелю́х, остео́н, пави́ч, пахови́й, пластро́н, плодови́й, проникни́й, садовина́, сечівни́к, сечови́й, стрижньова́ (коренева система),тамари́ск, тонки́й, урости́ль, хоріо́н, цілодобови́й, чергови́й, щаве́ль.

Слова, в яких допускається подвійний наголос:

алфа́ві́т, весня́ни́й, ву́гі́лля, допові́да́ч, допомі́жни́й (апарат ока), жа́ло́, за́вжди́, зати́шни́й, за́ти́шок, ізоме́рі́я, кле́шня́, ко́клю́ш, ко́ле́дж, м’я́зови́й, пасо́ви́сько, пе́рві́сний, перво́цві́т, по́ми́лка, про́сти́й, та́ко́ж, та́не́ць, фа́рфо́р, ха́ле́па, яли́нко́вий.

Слова, в яких наголос визначає різне лексичне значення:

лі́карський (той, що стосується лікаря, наприклад, лі́карський огляд, лі́карська етика) і ліка́рський (той, що стосується ліків, наприклад, ліка́рські рослини, ліка́рські препарати);

лу́па (збільшувальне скло) і лупа́ (на шкірі голови);

рефле́кторний (стосовно до рефлектора) і рефлекто́рний (стосовно до рефлексу);

сенсо́рний (пов’язаний з органами чуття) і се́нсорний (той, що сприймає дотик);

хао́с (безлад) і ха́ос (міфологічний світовий простір, що є поєднанням усіх стихій).

Разом з тим, деякі слова у різних словниках наголошуються по-різному. Наприклад:

а́їр [1], [4] аї́р [6]
ві́йковий [4], [8] війко́вий [1]
ві́йчастий [8] війча́стий [1], [4]
ву́гільний [6] вугі́льний [1], [4]
гіпо́фіз [6] гіпофі́з [1], [4]
йо́гурт [1], [6] йогу́рт [4]
неоте́нія [1] неотені́я [4], [7]
уло́трикс [9] улотри́кс [13]

 

А таких слів як гарбузина (тип плоду) [14], завійка, нагніздні (птахи), насідна (пляма) [15], порошиця, ропалії та ін. у словниках (окрім Вікіпедії) не знаходимо.

Таким чином, правила наголошування в українській мові досить складні й не завжди відповідають певним закономірностям. Тому, якщо виникають сумніви щодо наголосу певного слова, учителю треба обов’язково звертатися до словників і привчати до цього учнів. Складність засвоєння норм наголошування не повинна спричиняти їхнє ігнорування, адже дотримання акцентологічних вимог є необхідною складовою загальної мовної культури людини.

 

ХТО ЛЮБИТЬ, ТОЙ ЛЕГКО ВЧИТЬ

Якщо з українською мовою
В тебе, друже, не все гаразд,
Не вважай її примусовою,
Полюби, як весною ряст.
Примусова тим, хто цурається,
А хто любить, той легко вчить:
Все, як пишеться, в ній вимовляється, -
Все, як пісня, у ній звучить.
І журлива вона, й піднесена,
тільки фальш для неї чужа.
В ній душа Шевченкова й Лесина,
І Франкова у ній душа.
Дорожи українською мовою,
Рідна мова - основа життя.
Хіба мати бува примусовою?

Непутящим буває дитя!

(Д.Білоус)

 

1Акцентоло́гія (лат. accentus — наголос, грец. λογος — вчення) — вчення про наголос, інтонацію та тривалість голосних звуків.

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови/Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

2. Дзюбишина-Мельник Н. Я. Культура мови на щодень: / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін.— К.: Довіра, 2000.— 169 с.

3. Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 кл. середньої школи. 5-те вид. /О. Олійник. – К.: Вікторія, 2003. – 448 с.

4. Орфографічний словник української мови: близько 120000 слів/Уклад.: С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О.Тараненко. – К.: Вид-во «Довіра», 1994. – 864 с.

5. Російсько-український словник наукової термінології: Біологія. Хімія. Медицина / НАН України; Комітет наукової термінології; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. Вассер С. П., Дудка І. О., Єрмоленко В. І., Зерова М. Д., Єльченко А. Я. Ред. О. Д. Бельгард. — К.: Наук. думка, 1996. – 660 с.

6. Русско-украинский словарь: в 4 т. – Т.1. А – Й / И.С. Гнатюк, С.И. Головащук, В.В. Жайворонок и др. – К.: Знання, 2011. – ХХХVІІІ, 992 с.

7. Російсько-український словник: у 4 т. – Т.2. К – О / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. – К. : Знання, 2012. – Х, 860 с.

8. Російсько-український словник: у 4 т. – Т.3. П – Р / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. – К. : Знання, 2013. – Х, 993 с.

9. Російсько-український словник: у 4 т. – Т.4. С – Я / І.С. Гнатюк, О.М. Миронюк, І.А. Самойлова, Т.В. Цимбалюк-Скопненко. – К. : Знання, 2014. – Х, 994 с.

10. Талпош В.С. Зоологія. Словник-довідник. Поняття, терміни. – Т.: Навчальна книга — Богдан, 2000. – 240 с.

Електронні ресурси:

11. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 28.10.2015). — Заголовок з екрана. — Мова: укр.

12. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C (дата звернення: 30.10.2015). — Заголовок з екрана. — Мова: укр.

13. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81 (дата звернення: 01.11.2015). — Заголовок з екрана. — Мова: укр.

14. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%96 (дата звернення: 01.11.2015). — Заголовок з екрана. — Мова: укр.

15. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0 (дата звернення: 01.11.2015). — Заголовок з екрана. — Мова: укр.

 

Дата добавления: 2017-03-12; просмотров: 1091 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.