Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒипломдық жұмысты рес≥мдеу ережелер≥ қандай
ƒипломдық жұмыс (жоба) компьютер мен принтер арқылы ј4 қағазының б≥р жақ бет≥нде б≥р интервал арқылы басылып шығарылады. Қар≥п Ц Times New Roman, қалыпты, 14 кегль.

“ерминдер, формулалар, теоремаларға көң≥л аудару мақсатымен әртүрл≥ қар≥птерд≥ қолдану арқылы компьютерл≥к мүмк≥нд≥ктерд≥ пайдалануға рұқсат бер≥лед≥.ƒипломдық жұмысты (жобаны) басып шығару әд≥с≥не қарамастан жазылған мәт≥нн≥ң, иллюстраци€лардың, кестелерд≥ң, суреттерд≥ң сапасы олардың анық жазылуына қойылатын талаптарға сәйкес келу керек.ƒипломдық жұмыстың (жобаның) жазылу барысында кеткен қател≥ктер,жаңылыстар және графикалық дәлс≥зд≥ктерд≥ тазалап немесе ақ түст≥ бо€умен бо€п, машиналық немесе жазбаша әд≥спен (қара си€мен) түзет≥лген мәт≥нд≥ қайта жазуға болады.

‘амили€лар, мекемелерд≥ң, ұйымдардың, фирмалардың, өн≥мдерд≥ң аттары және т.б. жалқы ес≥мдер өз т≥л≥нде жазылу керек. ∆алқы ес≥мдер мен ұйымдардың атын транслитераци€ арқылы дипломдық жұмыс (жоба) т≥л≥нде келт≥руге рұқсат ет≥лед≥.ƒипломдық жұмыс (жоба) құрылымдық элементтер≥н≥ң атаулары: Ђћазмұныї,ЂЌормативт≥к с≥лтемелерї, Ђјнықтамаларї, ЂЅелг≥леулер мен қысқартуларї, Ђ ≥р≥спеї,ЂҚорытындыї, Ђѕайдаланылған әдебиеттер т≥з≥м≥ї осы элементтерд≥ң аты болып көрсет≥лед≥.

ƒипломдық жұмыс (жоба) тараулар мен бөл≥мдерге бөл≥нед≥.Әрб≥р тарау мен бөл≥м толық қарастырылған б≥р ақпаратты қамтид≥. Ѕарлық тараудың аттары жалпы дипломдық жұмыс (жобаның) тақырыбын, ал бөл≥мдерд≥ң аты сәйкес тараудың тақырыбын ашып көрсету керек. “араулар мен бөл≥мдерд≥ң аттары қысқа әр≥ нақты түрде олардың мазмұнын көрсету керек.“араулар мен бөл≥мдерд≥ң аттарын абзацтан және бас әр≥птен бастап жазу керек. ≈гер атау ек≥ сөйлемнен тұрса, онда оларды нүктемен бөлед≥. ƒипломдық жұмыстың (жобаның) беттер≥н араб цифрларымен номерлеу керек. Ѕеттер санын төменг≥ жақтың ортасына нүктес≥з орналастыру керек.“итул парағы жалпы номерлеуге к≥ред≥. “итулдық бетте бет санын көрсетпейд≥.Ѕасқа беттерде жеке орналасқан иллюстраци€лар мен кестелерд≥ дипломдық жұмыстың (жобаның) жалпы номерлеу≥не қосады. ј3 форматында жасалған иллюстраци€лар мен кестелерд≥ б≥р бет деп есептейд≥.

ƒипломдық жұмыстың (жобаның) тарауларының ретт≥к номерлер≥ болуы керек және араб цифрларымен нүктес≥з белг≥лен≥п, абзацтан басталуы керек. Әр тараудың шеңбер≥ндег≥ бөл≥мдер де номерлену≥ ти≥с. Ѕөл≥мдерд≥ң номерлер≥ нүкте арқылы бөл≥нген тарау мен бөл≥мдерд≥ң номер≥лер≥нен тұрады. Ѕөл≥мн≥ң номер≥нен кей≥н нүкте қойылмайды. “араулар ек≥ немесе одан да көп бөл≥мдерден тұрады.

ƒипломдық жұмыстың (жобаның) әр тарауын жаңа беттен бастау керек. Ѕ≥р

тараудың ≥ш≥ндег≥ ек≥ бөл≥мд≥ б≥р-б≥р≥нен бөлу үш≥н мәт≥ннен кей≥н ек≥ бос жол тастайды.

ƒипломдық жұмыстбеттер≥ мен қосымшалары тура номерлену≥ керек. »ллюстраци€ларды дипломдық жұмыста алғашқы рет айтылған мәт≥н≥ннен кей≥н немес келес≥ бетте орналасу керек. »ллюстраци€лар, оның ≥ш≥нде түрл≥ түст≥суреттер, компьютермен жасалуы мүмк≥н. ƒипломдық жұмыста (жобада) барлық иллюстраци€ларға с≥лтеме бер≥лу≥ керек. ƒипломдық жұмыста (жобада) көрсет≥лген сызбалар,графиктер, диаграммлар, схемалар, иллюстраци€лар  онструкторлық құжаттамалардыңб≥рынғай жүйес≥н≥ң мемлекетт≥к стандартына сай келу≥ керек. Қосымшадағыдан басқа суреттерд≥ араб цифрларымен тура номерлеу керек. ѕайдаланылған әдебиеттерге жасалатын с≥лтемелерд≥ төртбұрышты жақшада келт≥ру керек.

Әдебиет көздер≥ бойынша мәл≥меттерд≥ олардың дипломдық жұмыста (жобада)

кездесу рет≥ бойынша араб цифрларымен нүктес≥з номерлеп, абзацтан бастап жазу керек.Қосымшаларды дипломдық жұмыстың (жобаның) жалғасы рет≥нде соңғы беттерде рәс≥мдейд≥. Әр қосымшаны жаңа беттен бастап, бетт≥ң жоғарғы жағының ортасына ЂҚосымшаї сөз≥ мен белг≥леу≥н жазады. Қосымшаның атауы болуы керек, оны мәт≥нге қатысты симметри€лық орналастырып, жеке жолға бас әр≥ппен жазады.≈гер дипломдық жұмысқа (жобаға) б≥р қосымша бер≥лсе, оны белг≥лемеуге болады.Қосымшалар орналасқан беттерд≥ң номерлену≥ дипломдық жұмыс (жоба) беттер≥н≥ң

номерлер≥н жалғастырады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 818 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1537 - | 1521 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.