Лекции.Орг
 

Категории:


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Дія електричного струму на людинуЗагрузка...

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра Організації та економіки фармації

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЇ

 

Навчальна дисципліна «Охорона праці у галузі»

 

 

Лекція № 3 «Електробезпека»

 

Курс 5 Факультет фармацевтичний

 

Лекцію обговорено на методичній

нараді кафедри «28» 08 2015 р.

Протокол № 1

Зав. кафедри доц. Унгурян Л.М.

____________

/підпис/

 

Одеса – 2015 р.

 

 

Лекція № 3 «Електробезпека»

Актуальність теми. Обґрунтування теми.

З кожним роком зростає виробництво та споживання електроенергії, а відтак і кількість людей, які в процесі своєї життєдіяльності використовують (експлуатують) електричні пристрої та установки. Тому питання електробезпеки набувають особливої ваги.

Дія електричного струму на організм людини має різносторонній характер і різносторонні прояви – від слабих подразнень до смертельних наслідків.

Електричний струм, що проходить через тіло людини, може спричинити термічну, хімічну, світлову, механічну та біологічну дію.

Біологічна дія є виключною властивістю живої тканини. Вона проявляється сильним збудженням нервової тканини, що призводить до порушення внутрішніх біоелектричних процесів, які пов’язані з життєвими функціями організму. Зовнішній струм при взаємодії з біоелектричними процесами людини може викликати судоми м’язів, життєво важливих органів, у тому числі серця і легенів, що призведе до зупинки дихання і кровообігу.

Тому вивчення аспектів охорони праці у фармацевтичній галузі є актуальним.

2. Цілі лекції:

Навчальні

студенти повинні оволодіти знаннями за напрямами:

- Дія електричного струму на людину;

- Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом;

- Навчання та інструктажі з електробезпеки.

-виховні:

- виховання у студентів поваги до права України про охорону праці у фармацевтичній галузі;

- забез­пе­чення засвоєння студентами провідного значення юридичних аспектів.

План та організаційна структура лекції

№№ п.п. Основні етапи лекції та їх зміст Цілі у рівнях абстракції Тип лекції, ос­нащення лекції Розподіл часу
1.   2.     3.   4. Підготовчий етап Визначення навчальних цілей. Забезпечення позитивної мотивації.   Основний етап   Викладення лекційного матеріалу. План: 1. Нормативно-правова база України про охорону праці у фармацевтичній галузі. 2. Порядок допуску на роботу. 3. Порядок розробки інструкцій з охорони праці. Заключний етап Резюме лекції, загальні висновки. Відповіді лектора на мож­ливі запитання. Завдання для само­під­го­товки студента.     I,П   II,Ш   Ш,1У       У відповід­нос­ті з ви­дан­ням: «Ме­­то­дичні ре­ко­мен­дації що­до плануван­ня, підго­тов­ки та аналізу лек­ції». (Од. 2001р.)   Список літера­ту­ри, питання, завдання. До 10%     80% - 85%     30%   25%   30%   до 10%

*Примітки:

- І рівень- ознайомлення студентів , формування уяви

- ІІ рівень - -студент повинен знати

- ІІІ рівень - дати можливість студентам оволодіти навичками

- ІV рівень - дати можливість студентам оволодіти навичками дослідження або теоретичного узагальнення

1. Зміст лекційного матеріалу:

- структурно-логічна схема змісту теми

Дія електричного струму на людину Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом Навчання та інструктажі з електробезпеки

Текст лекції

Дія електричного струму на людину

З кожним роком зростає виробництво та споживання електроенергії, а відтак і кількість людей, які в процесі своєї життєдіяльності використовують (експлуатують) електричні пристрої та установки. Тому питання електробезпеки набувають особливої ваги.

Динаміка зростання світового виробництва електроенергії

Роки
% до 1960р.

Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, які спричинені дією електричного струму є незначною і складає близько 1 %, однак із загальної кількості смертельних нещасних випадків частка електротравм вже складає 20—40% і займає одне з перших місць. Найбільша кількість випадків електротравматизму, в тому числі із смертельними наслідками, стається при експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, що пов'язано з їх поширенням і відносною доступністю практично для кожного, хто працює на виробництві. Випадки електротравматизму, під час експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В (вольт), що обумовлено незначним поширенням таких електроустановок і обслуговуванням їх висококваліфікованим персоналом.

Основними причинами електротравматизму на виробництві є:

- випадкове дотор­кання до неізольованих струмопровідних частин електроустаткування;

- використання несправних ручних електроінструментів;

- застосування нестандартних або несправних переносних світильників напругою 220 чи 127 В;

- робота без надійних захисних засобів та запобіжних пристосувань;

- доторкання до незаземлених корпусів електроустаткування, що опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції;

- недотримання правил улаштування, технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок та ін.

Електроустаткування, з яким доводиться мати справу практично всім працівникам на виробництві, становить значну потенційну небезпеку ще й тому, що органи чуття людини не здатні на відстані виявляти наявність електричної напруги. В зв'язку з цим захисна реакція організму проявляється лише після того, як людина потрапила під дію електричної напруги. Проходячи через організм людини електричний струм справляє на нього термічну, електролітичну, механічну та біологічну дію.

Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через які проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних розладів.

Електролітична дія струму характеризується розкладом крові та інших органічних рідин, що викликає суттєві порушення їх фізико-хімічного складу.

Механічна дія струму проявляється ушкодженнями (розриви, розшарування тощо) різноманітних тканин організму внаслідок електродинамічного ефекту.

Біологічна дія струму на живу тканину проявляється небезпечним збудженням клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним судомним скороченням м'язів. Таке збудження може призвести до суттєвих порушень і навіть повного припинення діяльності органів дихання та кровообігу.

Подразнення тканин організму внаслідок дії електричного струму може бути:

- прямим, коли струм проходить безпосередньо через ці тканини;

- рефлекторним (через центральну нервову систему), коли тканини не знаходяться на шляху проходження струму.

Дата добавления: 2017-02-28; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.