Заняття 8. Взаємодія національної економіки з екологією. Національна економіка
Лекции.Орг

Поиск:


Заняття 8. Взаємодія національної економіки з екологією. Національна економіка
У глобальному середовищі

Мета заняття: опанування принципів створення та впровадження системи державного управління природокористуванням, вивчення можливостей створення відповідних умов та механізмів для ефективного розвитку відносин з іншими країнами.

Ключові поняття: охорона навколишнього середовища, екологія, організаційно-економічний механізм охорони довкілля, державна регіональна еколого–економічна політика, зовнішньоекономічна діяльність, механізм регулювання, мито, митування, конкурентні переваги, антидемпінгові заходи, платіжний баланс, торговельний баланс, поточний платіжний баланс, золотовалютні резерви, спеціальні права запозичення, валютна інтервенція, конкурентоспроможність національної економіки, економічна безпека.

Питання для обговорення на практичному занятті:

1. Сутність концепції взаємодії економіки та екології.

2. Екологічна складова стратегії сталого розвитку національної економіки. Державні екологічні програми.

3. Організаційний механізм природоохоронної діяльності.

4. Методи регулювання природоохоронної діяльності.

5. Суть зв’язків національної економіки з рештою світу.

6. Сутність, завдання та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

7. Платіжний і торговельний баланси України.

8. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації.

9. Конкурентоспроможність національної економіки.

10. Економічна безпека національної економіки. Державний моніторинг у забезпеченні безпеки національної економіки.

Проблемні питання:

1. Яку б систему методів державного регулювання природоохоронної діяльності запропонували би Ви для сучасного стану розвитку України?

2. Чи можуть заходи з охорони навколишнього середовища бути економічно вигідними? Наведіть приклади.

3. Чим викликана необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

4. За якими принципами має здійснюватися регулювання зовнішньоекономічної діяльності?

5. У чому полягає суть та призначення золотовалютних резервів?

6. Назвати стратегічні напрями розвитку національної економіки в умовах глобалізації.

7. Охарактеризувати засоби підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Реферати:

1. Національний і місцевий рівні управління природоохоронною діяльністю.

2. Стратегія охорони навколишнього природного середовища України.

3. Стан навколишнього середовища в місті Кривий Ріг та напрямки його поліпшення.

4. Роль держави у підвищенні конкурентноздатності національної економіки.

5. Платіжний баланс в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.

6. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації.

Рекомендована література: [1, с. 276-307; 3, с. 208-223, 288-314; 4, с.132-142, 150-158; 7, c. 218-236; 12, c. 211-243; 28, с.440-493; 29, с. 525-555].

Практичні завдання:

1. Обговорення:

· Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №15;

· Постанови КМУ «Про внесення змін у додаток №1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища» //Урядовий кур’єр. – 2003. - 8 квітня;

· Закону України «Про оцінку земель» // Урядовий кур’єр. – 2003. -11 грудня;

· Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону атмосферного повітря” // Урядовий кур’єр. – 2001. -26 вересня;

· Закону України «Про державну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки» // Урядовий кур’єр. – 2005. - 13 квітня;

· Закону України «Про внесення змін до Закону УРСР «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Урядовий кур’єр. – 1999. -16 лютого;

· Закону України «Про міжнародні договори України» // Урядовий кур’єр. –2004. - 18 серпня.

2. Обговорення завдань та функцій Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і місцевих органів дер­жавної влади щодо природоохоронної діяльності.

3. Аналіз структури платіжного балансу України.

4. Задача. Економіка країни характеризується такими даними (млрд. гр. од.): національний дохід – 162, інвестиції – 60, споживчі витрати – 75, державні витрати – 17. Розрахувати національні заощадження та сальдо рахунку капіталу і фінансових операцій платіжного балансу.

5.Задача. Визначити сальдо платіжного балансу, якщо економіка характеризується наступними даними (млрд. гр. од.): експорт – 20, імпорт – 25, інвестиції – 52, національні заощадження – 50.

6. Задача. Економіка країни характеризується: обсяг експорту - 200млн.$; обсяг імпорту -187 млн. $; приток капіталу – 400 млн. $, відтік капіталу -384 млн. $, офіційні валютні резерви - 520 млн. $. Проаналізуйте стан платіжного балансу, визначте шляхи його збалансування і зміни в офіційних резервів країни за підсумками року.

7.Задача. Розрахувати середню дальність перевезень, обсяг перевезень та вантажообігу за даними табл. 8.

Таблиця 8

Показник Види вантажів
вугілля руда деревина
Видобуто, млн. т
Спожито на місці, млн. т
Середня відстань перевезень, км

 

Тести:

1. Одним з основних завдань екологічної складової стратегії сталого розвитку національної економіки є:

а) створення природоохоронного фонду;

б) раціональне використання природних ресурсів;

в) розвиток системи охорони здоров’я;

г) рекультивація земель;

д) зменшення шкідливих викидів в гідросферу.

2. Система спостереження і контролю за природою з боку держави з метою раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища – це:

а) екологічний контроль;

б) раціональне природокористування;

в) державний екологічний нагляд;

г) охорона природи;

д) державний моніторинг.

3. Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться:

а) реєстри ресурсів;

б) державні звіти про ресурси України;

в) державні кадастри природних ресурсів;

г) журнали обліку ресурсів;

д) інвентарні списки.

4. До виключної компетенції Верховної Ради України у галузі регулювання відносин щодо охорони навколишнього природного середовища не належить:

а) визначення основних напрямів державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища;

б) затвердження державних екологічних програм;

в) визначення правових основ регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища;

г) встановлення правового режиму зон надзвичайної екологічної ситуації, статусу потерпілих громадян та оголошення таких зон на території республіки;

д) розробка державних екологічних програм.

5. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища не передбачають:

а) обов’язкового встановлення очисних споруд на екологічно забруднюючих виробництвах;

б) визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

в) встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище;

г) встановлення нормативів збору і розмірів зборів за використання природних ресурсів;

д) надання підприємствам та громадянам податкових, кредитних та інших пільг при впровадженні ними ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

6. До принципів охорони навколишнього природного середовища в Україні відносять:

а) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища;

б) науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства;

в) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього природного середовища;

г) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі широкого міждержавного співробітництва;

д) всі відповіді вірні.

7. Співвідношення між сумою платежів, здійснених даною країною за кордоном, і сумою надходжень до цієї країни з-за кордону за певний період (рік, квартал, місяць) – це:

а) баланс послуг;

б) торговельний баланс;

в) платіжний баланс;

г) баланс руху капіталів і кредитів;

д) фінансовий баланс.

8. Результати всієї зовнішньоекономічної діяльності країни за рік оцінюють:

а) інвестиціями;

б) платіжним балансом;

в) фінансовим балансом;

г) експортом;

д) дотаціями.

9. Яким найвищим органом здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності України:

а) Секретаріатом Президента;

б) Міністерством закордонних справ;

в) Національним банком України;

г) ВРУ;

д) Міністерством економіки України.

10. Відно­шення обсягу експорту та імпорту до ВВП – це:

а) коефіцієнт покриття імпорту експортом;

б) частка чистого експорту у ВВП;

в) коефіцієнт відкритості національної економіки;

г) обсяг експорту та імпорту на душу населення.

11.До економічних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності не відносять:

а) митні тарифи;

б) квоти;

в) пільгові кредити експортерам;

г) субсидії.

12. З наведених визначень глобалізації оберіть не вірне:

а) процес зміщення у напрямі створення більш інтегрованої та взаємозалежної світової економіки;

б) процес об'єднання історично відокремлених і схожих між собою національних ринків в різні ринкові простори;

в) тенденція до виробництва товарів або надання послуг у будь-якій точці планети, де існують сприятливі відмінності у кіль­кісних або якісних факторах виробництва (таких, як робоча сила, енергія, земля та капітал);

г) процес структурних змін і поетапного формування органічно цілісного світового господарства як необхідного елемента становлення та розвитку цілісності світового суспільства.

13. Стан національної еко­номіки, за якого забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих інтересів людей, суспільства, держави – це:

а) конкурентоспроможність національної економіки;

б) економічна безпека національної економіки;

в) абсолютні переваги;

г) економічна незалежність.

 

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі та нормативні акти:

· Проект урядової програми „Україна 2010” (Конспект урядової програми стратегічного розвитку) // Урядовий кур’єр -1999.-3,6,10,21 квітня.

· Послання Президента України до Верховної Ради „Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002-2011рр.” // Економіст. - 2002.- №5.

· Про державне прогнозування та розробку програм економічного і соціального розвитку України: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2000.- 26 квітня.

· Про природні монополії: Закон України // Урядовий кур’єр. Орієнтир. -2000.- №16.

· Про інвестиційну діяльність: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2002. – 7серпня.

· Про антимонопольні комітети України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №50.

· Митний кодекс України // Урядовий кур’єр. - 2002. – 14 серпня.

· Про внесення змін до Закону України „Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”: Закон України // Урядовий кур’єр. Орієнтир. – 1998. - 24 грудня.

· Про власність: Закон України // Закони України. Додаток до щотижневика “Відомості Верховної Ради України”, 1998.

· Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №15.

· Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України // Баланс. - 1996. - №50.

· Про систему оподаткування: Закон України // Документи для роботи (додаток до газети “Галицькі контракти”) – 2000. - №16.

· Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№11-12.

· Про захист економічної конкуренції: Закон України // Урядовий кур’єр. - 1997. – 14 червня.

· Указ Президента України „Про концепції подальшого реформування оплати праці в Україні” // Праця і зарплата. - 2001. -№2.

· Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України // Урядовий кур’єр. Орієнтир. – 2000. – 22 листопада.

· Про внесення змін до Закону України “Про охорону атмосферного повітря”: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2001. – 26 вересня.

· Про нафту і газ: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2001. – 19 вересня.

· Бюджетний кодекс України: Закон України// Урядовий кур’єр. - 2001. – 25 липня.

· Про банки і банківську діяльність: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2001. – 17 січня.

· Про державний бюджет України на 2006 рік: Закон України // Фінанси України. - 2006. – №2 – С. 3-67.

· Про внесення змін до Закону УРСР “Про зовнішньоекономічну діяльність”: Закон України // Урядовий кур’єр. - 1999. – 16 лютого.

· Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2001. – 8 серпня.

· Земельний кодекс України: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2001. - 15 листопада.

· Про органи самоорганізації населення: Закон України // Урядовий кур’єр. - 2001. – 15 серпня.

Основна навчальна література:

1. Герасенко В.П. Прогнозирование и планирование экономики: Практикум – Минск: Новое знание, 2001 – 192 с.

2. Градов А.П. Национальная экономика. Курс лекций – СПб: Специальная литература, 1997, - 316 с.

3. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М.Чистов, А.Е.Никифоров і інші. - К.:КНЕУ, 2000.

4. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. – К., 2000, - 209 с.

5. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки перехідного періоду. - Тернопіль: Збруч, 1995.

6. Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки. - К., 1994.

7. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки - Л.: «Українські технології», 1999 – 592 с.

8. Морозова Т.Г., Пикулькина А. В. Государственное управление экономики и социальный комплекс. - М.: Финстатинформ, 1997.

9. Мосин В.Н., Крук Д.М. Основы экономического и социального прогнозирования. - М.: Высшая школа, 1985.

10. Панасюк Б., Науменко В. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки - К.: Глобус, 1995.

11. Прогнозирование и планирование экономики в условиях рынка: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькиной – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999 – 318 с.

12. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч. посібник – К:КНЕУ, 2005. – 254 с.

13. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К:КНЕУ, 2003. – 148 с.

14. Райт Г. Державне управління. - К. Основи, 1994.

15. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. - К.: МАУП, 2000. - 176с.

16. Ходов Т.Г. Основы государственной экономической политики. - М.: Изд-во БЕК, 1997.

17. Эклунд К. Эффективная экономика - шведская модель. - М. Экономика, 1991.

Додаткова література:

18. Антонюк В. Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. - №2. – С. 39-47.

19. Архангельський Ю., Мотиченко Ю. Дієві чинники зменшення бідності в Україні // Україна: аспекти праці. – 2005. - №1. – С. 34 - 40.

20. Архангельський Ю., Радзїєвський О., Алексєєв А. Бідність, податки та економічне зростання // Економіка України. – 2006. - №6. - С. 63-71.

21. Бабяк М.М. Розвиток малого і середнього підприємництва в регіоні // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №12. – С. 77-84.

22. Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій: Навч. посібник – К.: ЦУЛ, 2003. – 228с.

23. Бицюра Ю. До проблеми визначення понять сталого економічного зростання та розвитку // Економіст. – 2006. - №5. – С. 62-65.

24. Генеза ринкової економіки: терміни, поняття, персоналії./ За наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. - К.: „Магнолія плюс”, 2004. - 688с.

25. Гринькова В.М., Колодізєв О.М. Проблеми та перспективи структурної перебудови банківської системи України // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 94-100.

26. Гуревичов М. Економіка в період переходу до ринкових відносин //Економіка України. – 1996. - №3. - С.65-70.

27. Дяченко Я.Я. Детінізація економіки у системі макроекономічного регулювання // Фінанси України. – 2006. - №2. – С. 68-77.

28. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця - К.: ІЕП.; Фенікс, 2003.-1008 с.

29. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред. В.Д. Базилевича – К: Знання-Прес, 2005. – 615 с.

30. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка. - К: Вища школа, 2005. – 325 с.

31. Заблодський Б.Ф., Кокотко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України. - Львів: ЛБК НБУ, 1997. - 204 с.

32. Заболоцький Б.Ф. Перехідна економіка: посібник. - К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. - 512с.

33. Затонацька Т.Г., Ставицький А.В. Підходи до аналізу фіскальної політики України (1998-2004) // Фінанси України. – 2006. - №2. – С. 91-100.

34. Замовець В. Про інтеграційні процеси у світовому фінансовому секторі // Економіка України. – 2006. - №1. – С. 80-88.

35. Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна. Навчальний посібник – К: Знання, 2006. - 324 с.

36. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки (теоретична економіка) – Тернопіль: ТАНГ- «Астон», 1998. – 368 с.

37. Луніна І. Формування місцевих бюджетів у контексті завдань адміністративно-територіальної реформи // Економіка України. – 2006. - №1. – С. 23-31.

38. Мазаракі А. та ін. Світовий ринок товарів та послуг: товарна структура. - К.: КДТЕУ, 1997.

39. Мамутов В. Про поєднання держрегулювання і ринкової регуляції // Економіка України. – 2006. - №1. – С. 59-65.

40. Методичні вказівки щодо використання ЕОМ в курсових і дипломних роботах для студентів спеціальності „Економіка підприємства” всіх форм навчання. Ч. 1. / Укл. С.В. Волошина, О.М. Проволоцька, Л.Д. Костакова, О.В. Пиріжок, О.А. Ніколайчук. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2006. – 50 с.

41. Методичні вказівки щодо оцінки і прогнозування параметрів економічних систем на підставі екстраполяції тенденцій з використанням ЕОМ / Укл. Г.С. Осадчук, В.М. Амбросова. – Кривий Ріг: КФ КДЕУ, 1996. – 42 с.

42. Новіков В., Сіроїч З. Концептуальні засади соціально орієнтованої економіки (практика європейських країн) // Україна: аспекти праці. – 2004. - №6. – С. 30-35.

43. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих фінансів і напрями їх реструктуризації // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 3-12.

44. Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування: Навч. посіб..- К.: МАУП, 1998.- С.6-83.

45. Перехідна економіка: підручник /За ред. В.М. Гейця – К: Вища школа, 2003 - 591 с.

46. Полечко Т.И., Мельник Л.Е., Макаренко П.Н. Рынок и государство: поиск оптимума. - К.: Наукова думка, 1998.-С.46-101.

47. Прилипко Ю., Мусіна Л., Кваша Т. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки //Економіка України. – 2005. - №6. – С. 37-44.

48. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: уроки для України. - К.: Основи, 1996-С.241-259.

49. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики – К: МАУП, 2002 – 200 с.

50. Стефанишин О. Головні чинники підвищення якості людського потенціалу в контексті постіндустріалізму //Економіст. – 2006. - №5. – С. 51-53.

51. Стукало Н.В. Деякі аспекти формування фінансової системи України в умовах глобалізації // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 24-30.

52. Харламова Г.О. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №12. – С. 71-76.

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.017 с.