Лекции.Орг
 

Категории:


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Економічна ефективність використання пластмасЗагрузка...

Доцільність застосування пластмас у конструкціях машин часто диктується технічними міркуваннями, але при цьому дуже істотну роль грає також економічність рішення. Іноді ефективність застосування пластмас не піддається грошовій оцінці (наприклад, при покращенні умов праці, економії гостродефіцитного матеріалу, енергії та ін.).

Застосування пластмас значно скорочує капіталовкладення, тому що зменшується трудомісткість проектних робіт і потреба у обладнанні. Економічність застосування пластмас у виробництві виражається у зниженні собівартості, маси та зменшення витрат на матеріал (матеріалоємності), зменшенні трудомісткості виготовлення деталей з пластмас порівняно з металевими (зменшення величини зарплати на одиницю виробу); скорочення виробничого циклу і термінів проектування та освоєння нових конструкцій.

Економічність застосування пластмас у експлуатації виражається у зниженні маси конструкції, зменшенні експлуатаційних витрат (на мастило, ремонту), підвищенні експлуатаційної надійності машин, розширенні технічних можливостей роботи конструкції та підвищенні її техніко-економічних параметрів (вантажності, ККД, терміну служби).

Зниження матеріаломісткості конструкції і пов'язана з цим економія металів є найважливішим господарським завданням. Пластмасові деталі знижують матеріаломісткість у зв'язку з малою масою і значно більш високим коефіцієнтом корисного використання матеріалу. Витрати на матеріал складають 40–75 % всіх витрат на виготовлення машин, тому економія матеріалу – один з найважливіших резервів зниження собівартості машин. Іноді внаслідок високої вартості деяких пластмас зниження маси матеріалу на конструкцію не призводить до зменшення витрат на матеріал, але при цьому необхідно враховувати й інші вигоди. При використанні металевих деталей потрібно три види обробки (лиття, термообробка, механічна обробка) з великим числом операцій (до 30–50), а пластмасових деталей – тільки один вид обробки – формоутворення деталі методом пластичної деформації.

Таким чином, заміна металевих деталей на пластмасові вельми ефективна. При цьому зменшується маса конструкції у 4–5 разів; знижується трудомісткість виготовлення деталей приблизно у 4–5 разів; число операцій і їх трудомісткість зменшується у 5–6 разів, що скорочує тривалість виробничого циклу і вивільняє оборотні кошти. Капіталовкладення (витрати на будівлі, обладнання, інвентар) також зменшуються у 4–6 разів. Собівартість продукції зменшується у 2–3 рази.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити теоретичні відомості.

2. Описати основні властивості та застовування запропонованих викладачем газонаповнених пластмас.

Зміст звіту

1. Найменування роботи, мета й устаткування.

2. Основні положення теоретичних відомостей.

3. Основні властивості та застовування запропонованих викладачем газонаповнених пластмас.

Контрольні питання

1. Як класифікують пластмаси?

2. Як класифікують газонаповнені пластмаси?

3. Якими основними властивостями характеризуються газонаповнені пластмаси?

4. Застосування газонаповнених пластмас у техниці.

Література:[5 – 8].


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Лахтин Ю. М., Леонтьева В .П. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.

2. Гуляев А. П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1986. – 646 с.

3. Арзамасов Б. Н. и др. Материаловедение. – М.: Машиностроение, 1986. – 383 с.

4. Кузін О. А., Яцюк Р. А. Металознавство та термічна обробка металів. – Львів: Афіна, 2002. – 300 с.

5. Кузьмин Б. А. Технология металлов и конструкционные материалы. – М.: Машиностроение, 1981. – 351 с.

6. Попович В. Н. Технологія конструк­ційних матеріалів та матеріалознавство. – Львів.: Світ, 2002. – 256 с.

7. Прейс Г. А., Сологуб М. А., Рожнецький І. А., Неказ О. І. Технологія конструкційних матеріалів. – Київ: Вища школа, 1984. – 358 с.

8. Сологуб М. А., Рожнецький І. А., Неказ О. І. Технологія конструкційних матеріалів. – Київ: Вища школа, 1993. – 300 с.


Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Сучасні технології виробництва матеріалів" для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050403 – "Інженерне матеріалознавство"

 

 

Укладачі: к.т.н., доц. А. Т. Хасанов

асист. Н. О. Пушкеля

Відповідальний за випуск зав. кафедри процесів та обладнання механічної та фізико-технічної обробки О. Ф. Саленко

 

Підп. до др. _________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ____ прим. Зам. № ________. Безкоштовно.

 

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, 39600

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 152 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. IV. Особливостi заповнення та використання декларацiї при митному оформленнi товарiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України в НСБ i БВГ
 2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
 3. Аналіз використання земель за екологічними ознаками
 4. Аналіз впливу факторів постачання та використання матеріальних ресурсівна обсяг виробництва
 5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів
 6. Аналіз педагогічних умов використання програмно-методичних комплексів у навчальному процесі
 7. Аналіз та порівняльна характеристика складу, структури та ефективності використання основних виробничих фондів.
 8. Аналіз устаткування за кількістю та ефективністю використання.
 9. Анотація. В статті розглянуті проблеми формування і використання трудового потенціалу на селі, а також виявлено причини цих проблем.
 10. Безпека праці під час виконання робіт на висоті в безопорному просторі з використанням верхолазного спорядження
 11. Бобкова О.С. методист навчально-методичного кабінету природничих дисциплін Використання міжпредметних зв'язків на уроках хімії
 12. В) природно-екологічна, економічна, соціальна, духовна, політична.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.