Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...

Булева алгебра. Закони булевої алгебри. Складання таблиці істинності функціїЗагрузка...

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

 

Кафедра економічної кібернетики

Лабораторний практикум

із дисципліни ¢¢Економічна кібернетика¢¢

для студентів спеціальності 6.050.100 ¢¢Економічна кібернетика¢¢

(II частина)

 

 

 

Полтава 2008


Лабораторний практикум із дисципліни ¢¢Економічна кібернетика¢¢ для студентів спеціальності 6.050.100 ¢¢Економічна кібернетика¢¢ (II частина). — Полтава: ПолтНТУ, 2008. — 39 с.

 

 

Укладачі: І. І. Скрильник, ст. викладач

 

Відповідальний за випуск: Р. Г. Савенко, зав. кафедри економічної кібернетики, доктор техн. наук, професор

 

Рецензенти: Р. Г. Савенко, д. т. н., професор, М. В. Лисенко, к. мат. н., доцент

 

Затверджено радою університету

Протокол № 2 від 17.10.2008 р.

 

Коректор Є. В. Найчук

Вступ

 

Одним із завдань вивчення дисципліни ¢¢Економічна кібернетика¢¢ є ознайомлення з елементами математичного апарату кібернетики: теорією множин, алгебраїчними системами, теорією графів, основами математичної логіки, елементами числення висловлювань та логіки предикатів, задачами оптимального керування. Математичні методи оброблення, аналізу й перетворення дискретної інформації необхідні в усіх галузях наукової, господарської діяльності та в соціальній сфері. З цією метою для самостійної роботи студентів запропоновано значну кількість вправ і задач. Вивчення курсу базується на знаннях, отриманих під час вивчення шкільної математики й курсу лекцій в університеті. Студенти повинні навчитися застосовувати на практиці одержані знання, користуватися розглянутим математичним апаратом та теоретичними положеннями у своїй професійній діяльності.

 

Лабораторна робота № 1

Елементи теорії множин

Теорія множин є основою для всіх розділів дискретної математики та комп’ютерних наук у цілому. Глибокі дослідження в самій теорії множин пов’язані з основами математики. Дана теорія має безліч корисних застосувань у програмуванні. Вона використовується для побудови систем управління базами даних, під час побудови й організації роботи комп’ютерних мереж, зокрема мережі Інтернет.

õ Приклади задач

1. Побудуйте 2А для множини А, якщо A = {a, b, c}.

Розв¢язок

Множину всіх підмножин множини X називають множиною-степенем, або булеаном множини X, і позначають 2X. Задана множина A = {a, b, c}, система всіх її підмножин є

2А = {Æ, {a}, {b}, {c}, {a, b}, {b, c}, {a, c}, {a, b, c} },

так що 2А містить 8 елементів.

Порожня множина має тільки одну підмножину — саму порожню множину, тому 2Æ = {Æ}. Для довільної множини X із n елементів кількість усіх її підмножин (тобто |2X|) дорівнює 2n : |2X| = 2|X| = 2n.

 

2. Нехай дані множини A = {a, b, m}; B = {m, c, p}. Записати A È B, A Ç B, A\B. Операції зобразити, використовуючи діаграми Венна.

Розв’язок

A È B = {a, b, c, m, p}. A Ç B = {m}. A\B = {a, b}.

 

Різницю множин можна виразити через операції заперечення та перетину таким чином: A\B = A Ç .

Otilde; Завдання

1. Які з наведених нижче співвідношень неправильні й чому:

а) xÎ{2, a, x};

б) 3Î{1,{2, 3}, 4};

в) xÎ{1, sinx};

г) {x,y}Î{a, {x, y}, b}?

2. Чи рівні між собою множини A та B (якщо ні, то чому):

а) A={2, 5, 4}, B={5, 4, 2};

б) A={1, 2, 4, 2}, B={1, 2, 4};

в) A={2, 4, 5}, B={2, 4, 3};

г) A={1, {2, 5}, 6}, B={1, {5, 2}, 6};

д) A={1, {2, 5}, 6}, B={1, 2, 5, 6}?

3. Чи пов¢язані множини A й B відношенням уключення (якщо так, то вказати, яка з них є підмножиною іншої):

а) A={a, b, d}, B={a, b, c, d};

б) A={a, c, d, e}, B={a, e, c};

в) A={c, d, e}, B={c, a}?

 

4. У яких відношеннях знаходяться між собою наступні три множини:

A={1, 3}, B — множина непарних додатних чисел, C — множина рішень рівняння x2 - 4x + 3 = 0?

 

5. До яких видів належать наступні множини:

а) A — множина конденсаторів у радіоприймачі (множина радіодеталей);

б) В — множина квадратів цілих чисел (множина додатних чисел);

в) С — множина розв’язків рівняння 2x –3 = 0;

г) D — множина дерев на Місяці?

 

6. Прийнявши множину перших 20-ти натуральних чисел у якості універсума, запишіть наступні його підмножини:

а) A — множина парних чисел;

б) В — множина непарних чисел;

в) С — множина квадратів чисел;

г) D — множина простих чисел.

 

7. Використовуючи попередню задачу, запишіть множину, одержану в результаті наступних операцій над множинами:

1) A È B;

2) A Ç B;

3) A Ç C;

4) A Ç D;

5) C \ A;

6) C \ B;

7) C + .

 

8. У хімічному продукті можуть бути домішки чотирьох видів, позначені через a, b, c, d. Прийнявши A={a, b, c, d}, утворіть множину всіх її підмножин R(А).

9. Покажіть, що з відношення A Ç B = С випливає, що С Ì А і С Ì В.

 

10. Чи є сукупність співвідношень P Ì M1 , M1 Ç M2 Ì P, M2 Ç P = Æ несуперечною? Чи можна її спростити? Викладіть спочатку логічні міркування, а потім скористайтеся кругами Ейлера.

11. Що можна сказати про відношення між множинами A, B, C, представленими кругами Ейлера? Запишіть за допомогою операцій над множинами вирази для множин відповідних заштрихованих областей:

a) б) с)

 

12. За допомогою кругів Ейлера покажіть, що:

а) Æ Ì A Ç B Ì A È B;

б) A + A = Æ;

в) якщо A Ç B = С, то C Ì A і C Ì B;

г) (M\N) Ç(N\M) = Æ.

 

13. За допомогою кругів Ейлера покажіть, що:

а) (A È B) Í (A È B È C);

б) (A Ç B Ç C) Í (A Ç B).

 

14. Виходячи з відношення належності, доведіть справедливість наступних виразів:

а) A È (B\A) = A È B;

б) A Ç (B\A) = Æ.

 

15. Задайте у вигляді X = {x | P(x)} такі множини:

а) множину натуральних чисел, більших за 100;

б) множину парних додатних чисел;

в) множину натуральних чисел, кратних 10.

 

16. Запишіть елементи множин:

а) {x | x Î N, 3 £ x £ 12};

б) {x | x — десяткова цифра}.

õ Завдання для самостійної роботи

1. Скільки елементів містять такі множини:

а) {x};

б) {{x}};

в) {x, {x}};

г) {{x}, x, {{x, {x}}}?

2. Які з наведених тверджень правильні? Доведіть.

а) якщо A Ì B і B Ì C, то A Ì C;

б) якщо A Í B і B Í A, то A = B;

в) якщо A Í B і B Í C, то A Í C.

 

3. Дана множина D = {7, 13, 25, 34, 101, 112}. Які з наведених множин є підмножинами множини D:

а) {1, 7, 13};

б) {0, 1, 12};

в) {25, 112, 34};

г) {a, b, c, n};

д) {7, 13, 25, 34, 101, 112};

е) Æ?

 

4. Визначте, які з наведених множин дорівнюють одна одній:

а) A = {x | існує y такий, що x = 2y, y Î N};

б) C = {1, 2, 3};

в) D = {0, 2, -2, 3, -3, 4, -4, …};

г) E = {2x | x Î Z}.

 

5. Побудуйте 2А для множини А, якщо:

а) A = {{Æ}};

б) A = {1, 2, 3, 4};

в) A = {¢¢день¢¢, ¢¢ніч¢¢};

г) A = {1, {2, 3}, 4}.

 

6. Скільки підмножин містить:

а) множина днів тижня;

б) множина місяців року?

 

7. Утворіть множину святкових днів року. Чи перетинається ця множина із множиною вихідних днів цього ж року?

 

8. Зобразіть такі множини у вигляді кругів Ейлера:

а) A = {0, 1, 2}, B = {1, 2, 3, 4, 5};

б) A = {a, b, c, d, e}, B = {d, a, e};

в) N — натуральні числа, Z — цілі числа, R — дійсні числа;

г) X — множина птахів, Y — множина звірів, Z — множина ссавців, F — множина кроликів, G — множина живих організмів, які живуть у морях і океанах.

 

9. Для множин A= {1, 2, 3, 4, 5}, B= {0, 3, 6} знайдіть:

а) A È B;

б) A Ç B;

в) A\B;

г) B\A.

10. За допомогою діаграм Венна доведіть, що A\B = A Ç .

 

11. Знайдіть множини A і B, якщо A\B = {1, 5, 7, 8}, B\A = {2, 10},

B Ç A = {3, 6, 9}.

 

12. Які висновки можна зробити про множини A і B, якщо правильна одна з таких рівностей:

а) A È B = A;

б) A Ç B = A;

в) A\B = B\A;

г) A\B = A?

 

Лабораторна робота № 2

Алгебра множин

Множина 2U усіх підмножин універсальної множини U із заданими на ній чотирма операціями складає алгебру множин та позначається cr. Клас множин cr називається алгеброю множин, якщо:

1. U Î cr.

2. З A, B Î cr виходить A È B Î cr.

3. З A, B Î cr виходить A\B Î cr.

Алгебра множин cr широко застосовується у програмуванні, зокрема під час роботи з різноманітними базами даних, і становить основу для побудови багатьох математичних структур. За допомогою операцій над множинами створюються складні алгебраїчні вирази. Відносно одна одної операції мають такий пріоритет:

1. ; 3. A È B;

2. A Ç B; 4. A\B.

В алгебрі множин cr автоматично виконують такі тотожності, які дозволяють віднести cr до класу так званих булевих алгебр.

1. Комутативний закон для об’єднання й перетину множин.

А È В = В È А; А Ç В = В Ç А.

2. Асоціативний закон для об¢єднання й перетину множин

А È (В ÈС) = (А È В) ÈС; А Ç (В ÇС) = (А Ç В) ÇС.

3. Дистрибутивний закон для об¢єднання та перетину множин

А È (В ÇС) = (А È В) Ç(А È С); А Ç (В ÈС) = (А Ç В)È(А Ç С).

4. Властивості пустої множини й універсума відносно об’єднання

А È Æ = А; А È U = U;

А È = U; = U.

5. Властивості пустої множини й універсума відносно перетину

А Ç U = A; А Ç Æ = Æ;

А Ç = Æ; =Æ.

6. Закон ідемпотентності для об’єднання та перетину множин

А È А = А; А Ç А = А.

7. Закон поглинання

А È( АÇ В) = А; А Ç( А È В) = А.

8. Закони де Моргана

; .

Наступні властивості:

1. Якщо А È В = U і А Ç В =Æ, то В= .

2. =U \ А.

3. =А.

4. А \ В = А Ç В.

5. А+В = (А Ç )È( Ç В).

6. А+В = В+А.

7. А+В+С = А +(В+С).

8. А+Æ = Æ+А = А.

9. А Ì В, тоді і тільки тоді, якщо А Ç В = А або А È В = В, або А Ç = Æ.

10. А = В, тоді і тільки тоді, якщо (А Ç )È( Ç В) = Æ.

õ Приклади задач

1. Довести, що А È А = А.

Розв’язок

А È А =(А È А) Ç U = (А È А) Ç (А È ) = А È( А Ç ) = А ÈÆ = А.

 

2. Довести, що А È (В ÇС) = (А È В) Ç(А È С).

Розв’язок

Припустимо, що xÎА È (В ÇС),тоді xÎА або xÎ(В ÇС).Якщо xÎА, то x належить до об¢єднання Аз будь-якою множиною, тобто xÎА È Ві xÎА È С , з цього випливає , що xє елементом перетину множин А È ВіА È С, тобто xÎ(А È В) Ç(А È С).

Якщо xÎВ ÇС, то xÎВ і xÎС, а значить xÎА È Ві xÎА È С, тобто x є елементом перетину тих же множин. Таким чином, доведено, що

А È (В ÇС)Ì(А È В) Ç(А È С). Аналогічно доводимо й відношення

А È (В ÇС)É(А È В) Ç(А È С). Згідно з визначенням рівності множин маємо потрібну тотожність А È (В ÇС) = (А È В) Ç(А È С).

 

4. Спростити вираз .

Розв’язок

 

5. Спростити вираз

Розв’язок

.

õ Завдання

1. Доведіть за допомогою тотожних перетворень співвідношення:

а) A\(A\B) = B\(B\A);

б) (A Ç B Ç C) È ( Ç B Ç C) = B Ç C;

в) (A Ç B Ç C Ç ) È ( Ç C) È ( Ç C) È (C Ç X) = C.

 

2. Виходячи зі співвідношення належності, доведіть справедливість наступних елементів:

а) A È (B\A) = A È B;

б) A Ç (B\A) = Æ;

в) A È B = B È A;

г) A Ç B = B Ç A;

д) A È (B È C) = (A È B) È C;

е) A È (B Ç C) = (A È B) Ç (A È C);

є) A Ç (B È C) = (A Ç B) È (A Ç C).

 

3. Доведіть тотожність:

а)

б) A È Æ = A.

 

4. Спростіть вираз:

а) (M\N) Ç (N\M) ;

б) ;

в)

г)

д) ;

е) .

õ Завдання для самостійної роботи

1. Доведіть справедливість тотожності:

.

 

2. Виходячи, що A + B = (A\B) È (B\A), доведіть:

а) A + B = B + A;

б) A + ( B + C) = (A + B) + C;

в) A Ç (B + C) = (A Ç B) + (A Ç C);

г) A + Æ =A.

3. У якому відношенні знаходяться множини A і B, якщо A\B = B\A = Æ?

 

4. Доведіть за допомогою тотожних перетворень співвідношення. Результат перевірте за допомогою кругів Ейлера:

а) (A\B)\С = (A\C)\(B\C);

б) A Ç .

4. Показати справедливість тотожності .

 

Лабораторна робота № 3

Нечіткі множини

 

Основи нечіткої логіки були закладені у кінці 60-х років у роботах відомого американського математика Лафти Заде. Строге визначення поняття нечіткої множини, введене Заде, має наступне формулювання:

нехай Е — є множина , скінчена або ні, і x — елемент Е. Тоді нечіткою підмножиною А множини Е називається множина впорядкованих пар , де — ступінь належності x в А.

Таким чином, якщо приймає свої значення у множині М значень функції належності або у множині належності, то можна сказати, що x приймає значення в М за допомогою функції . Ця функція називається функцією належності.

Операції над нечіткими множинами

Нехай А і В — нечіткі множини на універсальній множині Е. Говорять, що А міститься в В, якщо .

Позначення: .

Іноді використовують термін ¢¢домінування¢¢, тобто у випадку якщо , говорять, що В домінує А.

Рівність

А і В рівні, тобто .

Позначення: .

Доповнення

Нехай , А і В — нечіткі множини, задані на Е. А і В доповнюють один одного , якщо .

Позначення: або .

Очевидно, що (доповнення визначене для ), але очевидно, що його можна визначити для будь-якого впорядкованого М).

Перетин

— найбільш нечітка підмножина, яка міститься одночасно в А і В.

.

Об’єднання

— найменша нечітка підмножина, яка включає як А, так і В, з функцією належності:

.

Різниця

з функцією належності

.

Диз’юнктивна сума

з функцією належності

.

Властивості операцій

Комутативний закон для об’єднання і перетину множин

А È В= В È А;

А Ç В= В Ç А.

Асоціативний закон для об’єднання і перетину множин

А ÈÈС)=(А È В) ÈС;

А ÇÇС)=(А Ç В) ÇС.

Дистрибутивний закон для об’єднання і перетину множин

А ÈÇС)=(А È В) Ç(А È С);

А ÇÈС)=(А Ç В)È(А Ç С).

Властивості пустої множини й універсума відносно об’єднання

А ÈÆ = А;

А ÇÆ = Æ;

А È Е = Е;

А Ç Е = А.

Закон ідемпотентності для об’єднання і перетину множин

А È А = А;

А Ç А = А.

Закон інволюції

=А.

Теорема де Моргана

;

.

õ Приклади задач

Нехай

A = 0,4/ x1 + 0,2/ x2+0/ x3+1/ x4;

B = 0,7/ x1+0,9/ x2+0,1/ x3+1/ x4;

C = 0,1/ x1+1/ x2+0,2/ x3+0,9/ x4.

Визначити , , , , , , , .

Розв’язок

1. , тобто А міститься в В або В домінує А, С незрівняна ні з А, ні з В, тобто пари — пари недомінуючих множин.

2. 0,6/ x1 + 0,8/x2 + 1/x3 + 0/x4;

0,3/x1 + 0,1/x2 + 0,9/x3 + 0/x4.

3. 0,4/x1 + 0,2/x2 + 0/x3 + 1/x4.

4. 0,7/x1 + 0,9/x2 + 0,1/x3 + 1/x4.

5. 0,3/x1 + 0,1/x2 + 0/x3 + 0/x4;

0,6/x1 + 0,8/x2 + 0,1/x3 + 0/x4.

6. 0,6/x1 + 0,8/x2 + 0,1/x3 + 0/x4.

õ Завдання для самостійної роботи

1. Для універсальної множини та нечітких підмножин

знайти

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) ;

е) ;

є) ;

ж) .

2. Довести властивість

а) ;

б) ;

в) .

3. Для трьох нечітких підмножин із вправи 1 обчисліть

а) ;

б) .

4. Спростіть вираз

.

5. Довести

а) ;

б) ;

в) .

6. Виходячи, що A + B = (A\B) È (B\A), доведіть

а) A + B = B + A ;

б) A Ç (B + C) = (A Ç B) + (A Ç C);

в) A + Æ =A.

 

Лабораторна робота № 4

Булева алгебра. Закони булевої алгебри. Складання таблиці істинності функції

 

Для зображення інформації в комп’ютерах використовується двійкова система числення. Таким чином, усі операції, які виконує комп’ютер, проводяться на множині {0, 1}. Ці перетворення зручно формально зображати за допомогою апарату двійкової логіки, який був розроблений Д. Булем у середині XIX ст. Ця алгебраїчна структура називається булевою алгеброю і використовується під час розв’язання різних задач обробки інформації, під час роботи з базами даних, у логічному програмуванні, при проектуванні інтелектуальних систем, для конструювання й аналізу роботи комп’ютерів та інших електронних пристроїв. У булевій алгебрі використовують такі закони:

1. Комутативність кон’юнкції й диз’юнкції

x Ú y = y Ú x; x Ù y = y Ù x.

2. Асоціативність кон’юнкції та диз’юнкції

x Ú (yÚ z) = (x Ú y)Ú z; x Ù(yÙ z) = (x Ù y)Ù z.

3. Дистрибутивність кон’юнкції й диз’юнкції відносно одна одної

x Ù(yÚ z) = (x Ù y)Ú (x Ù z); x Ú(yÙ z)=(x Ú y)Ù (x Ú z).

4. Ідемпотентність кон¢юнкції й диз’юнкції

x Ú x = x; x Ù x = x.

5. Закон виключення третього

= 1.

6. Закон протиріччя

x Ù = 0.

7. Тотожності з константами

x Ú 0 = x; x Ù 1= x; x Ù 0= 0; x Ú 1= 1.

8. Закони елімінації (поглинання)

x Ú (x Ù y) = x; x Ù (x Ú y) = x.

9. Закон подвійного заперечення

.

10. Закони де Моргана

; .

11. Тотожності

x Ú ( Ù y) = x Ú y;

(x Ù y)Ú (x Ù z)Ú (yÙ )=(x Ù z)Ú (yÙ );

; ; x Ú 1= 1; x Ù 0= 0 і т.д.

Тотожності можна доводити за допомогою перетворень виразів і складання таблиць істинності.

õ Приклади задач

1. Доведіть закон ідемпотентності x Ú x = x Ù x = x.

Розв’язок

x Ú x = x Ú x Ù 1= (x Ú x) Ù 1= (x Ú x) Ù (xÚ ) = x Ù (xÚ ) = x Ù 0 = x;

x Ù x = x Ù x Ú 0 = (x Ù x) Ú 0 = (x Ù x) Ú (xÙ ) = xÚ (xÙ ) =

xÙ(xÚ ) = x Ù 1= x.

 

2. Доведіть, що x Ú 1= 1.

Розв’язок

x Ú 1= x Ú (x Ú ) = (x Ú x) Ú = x Ú = 1.

 

3. Доведіть, що x Ù 0 =0.

Розв’язок

x Ù 0 = x Ù (x Ú ) = (x Ù x) Ú = x Ú = 0.

 

4. Довести закон поглинання x Ú (x Ù y) = x Ù (x Ú y)= x.

Розв¢язок

x Ú (x Ù y) = ( x Ù 1) Ú (x Ù y) = x Ù (1 Ú y) = x Ù 1= x;

x Ù (x Ú y) = (x Ú 0) Ù (x Ú y) = x Ú ( 0Ù y) = x Ú ( y Ù 0) = x Ú 0 = x.

 

5. Довести, що .

Розв’язок

Це співвідношення доводимо таким чином:

=1, із закону комутативності випливає, що Ú x=1, порівнюючи Ú =1, маємо x = .

 

6. Довести закони де Моргана .

Розв¢язок

На основі властивостей заперечення рівності функцій та повинно означати, що

(x Ú y)Ú( ) = 1 та (x Ú y)Ù( ) = 0. Дійсно,

(x Ú y)Ú( ) = ((x Ú y)Ú )Ù((x Ú y)Ú ) = ((x Ú )Ú y)Ù(xÚ(yÚ )) =

(1Ú y)Ù( xÚ1) = 1Ù1=1;

(xÚy)Ù( ) = (x Ù( ))Ú(yÙ( )) = ((xÙ )Ú ((yÙ ) =

(0Ú )Ú (0Ù ) = ( Ù0)Ú( Ù0) = 0 Ú 0 = 0.

Отже, співвідношення доведено. Аналогічно доводиться другий закон.

 

7. Довести за допомогою таблиці істинності закон де Моргана .

x y x Ú y

Побудована таблиця істинності доводить справедливість тотожності.

Операцію кон’юнкції часто називають логічним множенням, а операцію диз’юнкції — логічним додаванням. Ще одне спрощення допускається: знак кон’юнкції у формулах можна опустити й замість x Ù yписати xy. Операції виконуються у такій послідовності: заперечення, кон’юнкція, диз’юнкція, імплікація й еквівалентність.

õ Завдання

1. Підстановкою у формулу змінних запишіть нові формули, спростіть їх, якщо це можливо:

а) , b = z;

б) ; ;

в) a = x, .

 

2. Запишіть таблиці істинності для наступних формул:

а) ;

б) ;

в) .

 

3. Перевірити за допомогою таблиць істинності наступні тотожності:

а) ;

б) ;

в) x Ú (y ~ z) = (x Ú y) ~ (x Ú z);

г) x ® (y ~ z) = (x ® y) ~ (x ® z);

д) ;

е) x1 ~ x2 = .

 

4. Спростити формули:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

 

5. Перетворіть формули так, щоб операція заперечення застосовувалася лише до логічних змінних:

а) ;

б) .

 

6. З простих виразів x1=¢¢випробування проведені¢¢ та x2=¢¢програма виконана¢¢ створіть складні вирази за такими формулами:

а) ;

б) ;

в) x1 ® x2;

г) x1 ~ x2.

 

7. Запишіть формулу, що відповідає висловлюванню: ¢¢Програма буде виконана тоді і тільки тоді, коли скінчаться іспити й показники будуть задовільні; якщо програма не буде виконана, співробітники не одержать премію або будуть переглянуті технічні умови¢¢.

õ Завдання для самостійної роботи

1. Перевірте за допомогою таблиць істинності, чи справедливі такі співвідношення:

а) x Ù (y ~ z) = (x Ù y) ~ (x Ù z);

б) x ® (y Ú z) = (x ® y) Ú (x ® z);

в) x ® (y Ù z) = (x ® y) Ù (x ® z);

г) x Å (y Ù z) = (x Ä y) Ù (x Ä z);

д) x ® (y ® z) = (x ® y) ® (x ® z).

2. Побудуйте таблиці істинності для формул:

а) ;

б) ;

в) .

3. При x1 = 1, x2 = 0, x3 = 0, x4 = 1 знайдіть значення кожної з наступних формул:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ~ ;

д) (x2 ~ x3);

е) .

 

4. Спростіть за допомогою законів логіки Буля наведені нижче вирази. Потім за допомогою таблиць істинності порівняйте одержані вирази з вихідними:

а) ;

б) ;

в) ;

г) ;

д) ;

е) ;

є) ;

ж) .

 

Лабораторна робота № 5

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 366 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.091 с.