Лекции.Орг
 

Категории:


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М

C) жұлдызша- үшбұрышша және үшбұрышша-жұлдызша жалғапЗагрузка...

 

@28

Трансформатордың жұмыс iстеу принцiпi қандай заңдылыққа негiзделген?

A) Электромагниттiк индукция заңына

 

@29

Трансформатордың ферромагниттiк магнит өткiзгiштiгi не үшiн қажет?

D) индуктивтiк байланысты күшейту үшiн

 

@30

Синхронды айналу жиiлiгi деп қандай жиiлiктi айтады?

B) магнит өрiсiнiң айналу жиiлiгi

 

@31

Сырғу S қалай анықталады?

C) S=(n1-n2)\n1

 

@32

Асинхронды машинаның қандай жұмыс режимдерi болады?

D) қозғалтқыш, генератор, тежеуiш

 

@33

Асинхронды қозғалтқыш роторы бойынша қалай бөлiнедi?

B) фазалық роторлы және қысқаша тұйықталған роторлы

 

@34

Статор мен ротор неге ферромагниттiк материалдан жасалды?

B) Магниттiк шығынды азайту үшiн

 

@35

Асинхронды машина қозғалтқыш режимiнде қандай жағдайда жұмыс iстейдi?

D) 0<S<1 n2<n1

 

@36

Асинхронды машина генератор режимiнде қандай жағдайда жұмыс iстейдi?

B) -¥<S<0 n2>n1

 

@37

Асинхронды машина тежеуiш режимiнде қандай жағдайда жұмыс iстейдi?

D) 1<S<¥ n2<0

 

@38

Асинхронды қозғалтқыштың келтiру формуласында токтың трансформациалық коэффициентi қалай анықталады?

C)

 

@39

Асинхронды қозғалтқыштың келтiру формуласында кернеудiң трансформациалық коэффициентi қалай анықталады?

B)

 

@40

Асинхронды қозғалтқыштың кернеулерiнiң теңдеулерi қалай анықталады?

C) Ù1=(- Ė1)+jx1 İ1+ R1İ1 Ė2-jx2 İ2- R2/S(İ2)=0

 

@41

Асинхронды қозғалтқыштың ротор орамасының индуктивтi кедергiсiнiң келтiру формуласы қандай?

C) х2/=ke kiх2

 

@42

Асинхронды қозғалтқышта қандай шығындар болады?

C) электрлiк, магниттiк, механикалық, қосымша

 

@43

Қандай шығындар тұрақты болады?

C) электрлiк, магниттiк

 

@44

Асинхронды қозғалтқыштың электромагниттiк моментi қалай пайда болады?

C) ротор орамасындағы ток пен айналушы магнит өрiсiнiң әрекеттесуiнен

 

@45

Электромагниттiк момент қандай шамаға пропорционал болады?

A) Статор кернеуiне - U1

 

@46

Электромагниттiк момент қандай шаманың квадратына пропорционал болады?

A) Статор кернеуiнiң - U1

 

@47

Механикалық сипаттама деген не?

C) Моменттiң сырғуға тәуелдiлiгi

 

@48

Sкр деген не?

D) Максимал моментке сәйкес келетiн сырғу

 

@49

Асинхронды қозғалтқыш механикалық сипаттаманың қандай бөлiгiнде тұрақты жұмыс жасайды?

A) S < Sкр, М < Мmax

 

@50

Асинхронды қозғалтқыштың жүктемелiк қаблеттiлiгi қалай анықталады?

B) l = Мmax / Мном

 

@51

Кернеудiң өзгеруi асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасына қалай әсер етедi?

C) Кернеу өзгергенде Sкр өзгермейдi

 

@52

Ротор орамасындағы активтi кедергi асинхронды қозғалтқыштың механикалық сипаттамасына қалай әсер етедi?

B) Кернеу өзгергенде Мmax өзгермейдi

 

@53

Графикте трансформатордың қандай сипаттамасы көрсетiлген?

A) I1 = ¦(I2)

 

@54

Қандай тұрақты ток генераторы үшiн өздiгiнен қоздыру процессi мүмкiн емес?

Дата добавления: 2017-02-24; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. A) Қоғамның саяси, экономикалық жүйелері және әлеуметтік негізі
 2. A) бір күшпен және бір қос күшпен алмастыруға болады
 3. A)& территорияныњ бірт±тастыѓы және әкімшілік қ±қықтық бірлестіктерге бµлінуімен сипатталады
 4. A)Сатушы және сатып алушы
 5. A. Қалдықтармен жұмыс жасау, оларды пайдаға асыру мен объектілерін орналастырудағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау
 6. A. кемісбалалардыоқытужәнетәрбиелеуді
 7. A.табиғаттан шығатын табиғи ресурыстарды,энергияны тиімді пайдалану және қалдықсыз игеру технологиясы болып табылады.
 8. Amp;1. Құжаттардың құрамы, жiктелуi және бір ізге түсірілуі
 9. ARP және RARP протоколдары.
 10. B) алаудың бұрмалануын күшейту, тозаң ауа қоспасының температурасын жоғарылату және тозаң жұқалығын асыру
 11. B) Бауырлық және бауырдан тыс холестаз
 12. B) Инерция заңы орындалатын жүйеге қатысты түзу сызықты және бірқалыпты қозғалыста болатын жүйе.


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.