Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Лабораториялық жұмыс №11 Тапсырма. Жаңа басты меню, құрылымын құру. ШешіміЗагрузка...

 

1. Standard бетінен Form1 формаға MainMenu1 компонентін орналастырамыз.

 

2. Инспектор объектіден Items қасиетіндегі MainMenu1 компонентін таңдап, үш нүктелі кнопкасын басамыз. Осыдан кейін конструктор менюі экранда көрінеді.Констуктор менюі арқылы меню элементін жазамыз.Клавишаның тез орын ауыстыруын & символы арқылы беруге болады. Элемент менюі сызық арасын көрсетуі үшін, оның Caption қасиетіне ‘-’ мәнін береміз.

 

3. Егер барлық меню пунктін еңгізгеннен кейін , меню конструкторлы терезесін жабамыз. Form 1 формада құрылған меню қалады.Меню пунктінің реакциясын анықтау үшін, барлық меню пункттерін мышкамен басукерек. Осы кезде Редактор кода терезесі пайда болады. Оған OnClick оқиғасына программалық кодты жазу керек: New меню элементінің OnClick оқиғасы төмендегі түрде болады:

 

Бұл жердегі ShowMessage-стандартты функция, терезеге берілген тапсырма экранға шығарады.

 

Жобаны сақтап, орындауға жібереміз.

 

 


 

 

Модульдің қалыптасуының толық текстін көрсетеміз. unit Popup1;

 

interface uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus;

type

TForm1 = class(TForm) MainMenu1: TMainMenu; File1: TMenuItem;

Edit1: TMenuItem;

Run1: TMenuItem;

New1: TMenuItem;

Open1: TMenuItem;

Save1: TMenuItem;

Close1: TMenuItem; N1: TMenuItem; Rropen1: TMenuItem; Project11: TMenuItem; Progect21: TMenuItem; Project31: TMenuItem; Cut1: TMenuItem; Copy1: TMenuItem; Past1: TMenuItem; Delete1: TMenuItem; Run2: TMenuItem; N2: TMenuItem; raceInto1: TMenuItem;

procedure New1Click(Sender: TObject); procedure Open1Click(Sender: TObject); procedure Save1Click(Sender: TObject); procedure Close1Click(Sender: TObject); procedure Project11Click(Sender: TObject); procedure Progect21Click(Sender: TObject); procedure Project31Click(Sender: TObject); procedure Cut1Click(Sender: TObject); procedure Copy1Click(Sender: TObject); procedure Past1Click(Sender: TObject); procedure Delete1Click(Sender: TObject); procedure Run2Click(Sender: TObject); procedure N2Click(Sender: TObject);

 


procedure raceInto1Click(Sender: TObject); private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm}

 

procedure TForm1.New1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт New'); end;

 

procedure TForm1.Open1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт New') end;

 

procedure TForm1.Save1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Save') end;

 

procedure TForm1.Close1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Close') end;

 

procedure TForm1.Project11Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Project1') end;

 

procedure TForm1.Progect21Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Project2') end;

 

procedure TForm1.Project31Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Project3') end;

 

procedure TForm1.Cut1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Cut') end;

 

procedure TForm1.Copy1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Copy') end;

 

procedure TForm1.Past1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Past') end;

 

procedure TForm1.Delete1Click(Sender: TObject); begin

 


ShowMessage ('Выбранпункт Delete') end;

 

procedure TForm1.Run2Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Run') end;

 

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Step Over') end;

 

procedure TForm1.raceInto1Click(Sender: TObject); begin

ShowMessage ('Выбранпункт Trace Into') end;

 

end.

Лабораториялық жұмыс №12 Тапсырма

TOLEContainer компонентін пайдалану мысалы.

Мысал. Paintграфикалық редакторы терезесінDelphiортасына шақырып,суретсалу және салынған суретті формада көрсету керек.

 

1. Standard бетінен Form1 формаға OLEContainer1 компонентін орналастырамыз.

 

2. Орнатылған компонентті екі рет шерту. Объектіні кірістіру терезесі көрінеді.

 

 

Оған объект типтерінің тізімінен кез-келгенін таңдап іске қоса беруге болады.

4. Тізімнен Точечный рисунок PaintBrush қатарын таңдап, терезенің ОК түймесін шертеміз. Delphi-ге Paint графикалық редакторы қосылып қойылады және форма қайта ашылады.

 

5. OLEContainer компонентін екі рет шертсеңіз келесі сурет шығады.

 


 

Paint мүмкіндігін пайдаланып қалаған суреттеріңізді салып,оныФайл/Сохранитькак...командасымен сақтап қойыңыз.

 

6. Терезені жабыңыз. Компонент ішінде сурет салынған форма көрінеді.

 

 

Лабораториялық жұмыс №13 Тапсырма

Мәтіндік массивті реттеу.Массивті класс қасиетін пайдаланып реттеу.

 

Мысал.Қазақ әріптері бойынша төменде жазылған аты-жөндерін бірінші әріптерібойынша реттеу керек.

 

Мәдіхожаев Сұлтан Ысқақова Дамира Мұстафаев Қажым Атчабаров Жәнібек Оралханова Маржан

 

1. Жаңа проект ашып, формаға Panel1, панель үстіне Button1, форманың жоғарғы жағына Memo1 копонентін орнату керек.

 

2. Компоненттерге келесі қасиеттеріне мән меншіктеу керек:

Форма Font   Times New Roman,10
Coption   Реттеу
Panel1 Coption бос етіңіз
Align   alBottom
Button1 Name   OK
Memo1 Align   alClient
ScrollBars ssBoth  

 


WordWrap False

3. Button1 түймесіне OnClick оқиғасын өңдеуіш құру: procedureTForm1.Button1Click(Sender: TObject);

 

Constn=5;

vara:array[1..n] of string;d,k,j:integer;

r:string; begin

fork:=1tondoa[k]:=InputBox(a[k],'rtprtkuty 'ktvtyn-','');

r:='АӘБВГҒДЕЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУФХ...'; d:=length(r);

 

forj:=1toddo fork:=1tondo

if copy(a[k],1,1)=copy(r,j,1)thenMemo1.Lines.Add(a[k])end;

4.Проектіні іске қосамыз,сонда келесідей форма шығады,оған мәндерді енгіземіз

 

 

Нәтижесі келесідей реттелген массив шығады

 

Лабораториялық жұмыс №14 Тапсырма

 

Биттік бейнелерді жылжыту О.Камардиновтың кітабының 126 беттегі тапсырманы орындаңыз. Файлға мысалдар.

Мысал.Типтік файл форматын пайдаланып,келесі тізімді

 

1. Шәймерденқызы Гүлнар 1975 қазақ
2. Оралханұлы Ержан 1977 қазақ
3. Нұрғалиқызы Жәмила 1978 қазақ

 

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 343 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. A) Балаларды арзан жұмыс күші ретінде пайдалану.
 2. A) Жаңа ғана форматалған дискета.
 3. A) Мүлікті беру, жұмысты орындау немесе қызмет көрсету келісім-шарты кейіннен жасауды көздейтін жағдайларды анықтайтын келісім-шарт
 4. A)Госпиталь бастығы, әскери бөлім командирі, бас бостандығынан айыру мекеме басшысы куәландырған
 5. A. Қалдықтармен жұмыс жасау, оларды пайдаға асыру мен объектілерін орналастырудағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау
 6. A.Жұмысшының тыныс алу аймағы
 7. C) Ескерту жасау, сөгіс беру, қатаң сөгіс беру, жұмыстан босату сөгіс, қатан сөгіс жеке еңбек шартын бұзу
 8. C) Жүйелік программалық қамтаманың бір бөлігі,H) ДББЖ-мен жұмыс істеуді ұйымдастырады
 9. C)Өзіне тиесілі материалдардан жаңа затты жасау
 10. C. Практикалық жұмыстар үшін ашық аспан астындағы лаборатория.
 11. E) жасуша мембраналарының фосфолипидтері құрылымының бұзылуы
 12. EIGRP хаттамасының жұмыс істеу принципі


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.