Лекции.Орг


Поиск:
Права, обов'язки і відповідальність органу державного фінансового контролю
Стаття 10. Права органу державного фінансового контролю

Органу державного фінансового контролю надається право:

{Абзац перший статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

1) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

{Пункт 1 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3202-IV від 15.12.2005, № 5463-VI від 16.10.2012}

2) безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються; призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу у разі виявлення порушень законодавства;

{Пункт 2 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2922-III від 10.01.2002; в редакції Закону № 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3202-IV від 15.12.2005, № 3541-IV від 15.03.2006; в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 176-VIII від 10.02.2015}

3) залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців відповідних органів виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок;

{Пункт 3 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

4) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у разі відмови у проведенні таких інвентаризацій - звернутися до суду щодо спонукання до проведення таких інвентаризацій, а до ухвалення відповідного рішення судом - у присутності понятих та представників зазначених підприємств, установ і організацій, щодо яких проводиться ревізія, опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви на термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в протоколі. Порядок опечатування кас, касових приміщень, складів та архівів встановлюється Кабінетом Міністрів України;

{Абзац перший пункту 4 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

при проведенні ревізій вилучати у підприємств, установ і організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду - вилучати до закінчення ревізії оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який скріплюється підписами представника органу державного фінансового контролю та керівника відповідного підприємства, відповідної установи, організації, та залишенням копій таких документів таким підприємствам, установам, організаціям;

{Абзац другий пункту 4 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

{Пункт 4 статті 10 в редакції Закону № 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

5) одержувати від Національного банку України та його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об'єктів, що контролюються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об'єктами - довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями. Одержання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";

{Пункт 5 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2922-III від 10.01.2002, № 5463-VI від 16.10.2012

6) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході здійснення державного фінансового контролю;

{Пункт 6 статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

7) пред'являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов'язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства, вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;

{Пункт 7 статті 10 в редакції Закону № 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законами № 3202-IV від 15.12.2005, № 5463-VI від 16.10.2012}

8) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених із порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства;

{Пункт 8 статті 10 в редакції Закону № 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005; в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні стягнення;

{Пункт 9 статті 10 в редакції Закону № 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

10) звертатися до суду в інтересах держави, якщо підконтрольною установою не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів;

{Пункт 10 статті 10 в редакції Закону № 3202-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

{Пункт 11 статті 10 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

11) одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших юридичних осіб та їх посадових осіб, фізичних осіб - підприємців інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

{До статті 10 включено пункт 11 згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

12) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється;

{Статтю 10 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005; в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

13) при виявленні збитків, завданих державі чи підприємству, установі, організації, що контролюється, визначати їх розмір у встановленому законодавством порядку;

{Статтю 10 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

14) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади;

{Статтю 10 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

15) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.

{Статтю 10 доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

Стаття 11. Проведення ревізій органами державного фінансового контролю

Плановою виїзною ревізією вважається ревізія у підконтрольних установах, яка передбачена у плані роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за місцезнаходженням такої юридичної особи чи за місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія.

{Частина перша статті 11 в редакції Закону № 3202-IV від 15.12.2005}

Планова виїзна ревізія проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ за письмовим рішенням керівника відповідного органу державного фінансового контролю не частіше одного разу на календарний рік.

Право на проведення планової виїзної ревізії підконтрольних установ надається лише у тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять днів до дня проведення зазначеної ревізії надіслано письмове повідомлення із зазначенням дати початку та закінчення її проведення.

Проведення планових виїзних ревізій здійснюється органами державного фінансового контролю одночасно з іншими органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів, визначається Кабінетом Міністрів України.

{Частина четверта статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2856-VI від 23.12.2010}

Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

{Пункт 1 частини п'ятої статті 11 виключено на підставі Закону № 3202-IV від 15.12.2005}

2) підконтрольною установою подано у встановленому порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії;

3) у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, якщо підконтрольна установа не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державного фінансового контролю протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту;

4) проводиться реорганізація (ліквідація) підконтрольної установи;

5) у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю;

{Пункт 5 частини п’ятої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 406-VII від 04.07.2013, № 630-VIII від 16.07.2015, № 901-VIII від 23.12.2015}

6) у разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

{Пункт 6 частини п'ятої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

{Частина шоста статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

{Частина сьома статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4652-VI від 13.04.2012, № 1697-VII від 14.10.2014}

Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п'ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

{Частина восьма статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014}

Рішення про вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, арешт коштів на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах можуть прийматися лише судом.

{Частина дев'ята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3541-IV від 15.03.2006}

Тривалість планової виїзної ревізії не повинна перевищувати 30 робочих днів.

{Частина десята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

{Частина одинадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

{Частина дванадцята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

Обмеження у підставах проведення ревізій, визначені цим Законом, не поширюються на ревізії, що проводяться на звернення підконтрольної установи, або ревізії, що проводяться після повідомлення посадовим особам підконтрольних установ, що ревізуються, про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

{Частина тринадцята статті 11 в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012}

Посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб'єктів господарської діяльності під розписку:

1) направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою органу державного фінансового контролю;

2) копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених цим Законом до підконтрольних установ, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

{Пункт 2 частини чотирнадцятої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 13.04.2012}

Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних установ та інших суб'єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії.

Проведення ревізій органами державного фінансового контролю не повинно порушувати нормального режиму роботи підконтрольних установ та інших суб'єктів господарської діяльності.

Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.

{Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 5463-VI від 16.10.2012}

{Стаття 11 в редакції Закону № 2322-IV від 12.01.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

{Статтю 11-1 виключено на підставі Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

Стаття 12. Обов'язки і відповідальність службових осіб органу державного фінансового контролю

Службові особи органів державного фінансового контролю зобов'язані суворо додержувати Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом. За невиконання або неналежне виконання службовими особами органів державного фінансового контролю своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Працівники органу державного фінансового контролю зобов'язані у випадках виявлення зловживань і порушень чинного законодавства передавати правоохоронним органам матеріали ревізій, а також повідомляти про виявлені зловживання і порушення державним органам і органам, уповноваженим управляти державним майном.

При вилученні документів у зв'язку з їх підробкою або виявленими зловживаннями працівник органу державного фінансового контролю зобов'язаний негайно повідомити про це правоохоронні органи. Вилучені документи зберігаються до закінчення ревізії. Після цього вони повертаються відповідному підприємству, установі або організації, якщо відповідно до кримінального процесуального закону не прийнято рішення про виїмку цих документів.

{Частина третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013}

Працівники органу державного фінансового контролю повинні забезпечувати дотримання правового режиму інформації з обмеженим доступом, установленого законом.

{Частина четверта статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1170-VII від 27.03.2014}

{Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3202-IV від 15.12.2005}

Стаття 13. Розгляд скарг на дії посадових осіб органу державного фінансового контролю

Дії або бездіяльність посадових осіб органу державного фінансового контролю можуть бути оскаржені в судовому або адміністративному порядку.

Орган державного фінансового контролю забезпечує розгляд скарг на дії або бездіяльність своїх посадових осіб в адміністративному порядку не пізніш як у місячний строк з моменту їх надходження.

Подання скарги в адміністративному порядку не припиняє оскаржуваної дії посадових осіб органу державного фінансового контролю.

{Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законами № 762-IV від 15.05.2003, № 2322-IV від 12.01.2005; в редакції Закону № 5463-VI від 16.10.2012}

Розділ IV

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 350 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

612 - | 516 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.