Лекции.Орг

Поиск:
На основі теоретичних знань з даної теми
План та організаційна структура занять

Підготовчий етап(1 година 20 хвилин).

1. Організаційні заходи (10 хвилин).

2. Визначення мети (10 хвилин).

3. Контроль наявного рівня знань, навичок та вмінь (60 хвилин)

Методами контролю та навчання є індивідуальне усне та письмові опитування, тестування II та III рівнів.

Матеріалами методичного забезпечення заняття є питання тести III-IV рівнів, матеріали „КРОК-3".

Основний етап (3 години 30 хвилин)

1. Засвоєння матеріалів теми

2. Оволодіння навичками діагностики терапії, надання

невідкладної допомоги

3. Розбір хворого за тематикою заняття, самостійна робота інтернів зхворими..

Методами контролю та навчання є професійний тренінг професій навичок та вмінь.

Матеріалами методичного забезпечення заняття є питання, ситуаційні задачі, слайди, таблиці, малюнки, витяги з історії хвороби, результати інструментального дослідження, орієнтовні карти з відповідної тематик хворі тощо.

Заключний етап (35 хвилин)

1. Контроль та корекція професійних вмінь та знань (35 хвилин) темою заняття.

Підведення загального підсумку заняття та домашнього завдання ( 20 хвилин)

 

 


1. Тема практичного заняття: “Пологова травма головного та спинного мозку.”

2. Актуальність теми.Приблизно 2 % новонароджених отримують під час пологів травматичні пошкодження. Пологові травми виникають спон­танно під час проходження через пологові шляхи чи при ускладнених пологах, які потребують відповідних заходів (поворот плода, накладан­ня акушерських щипців, хірургічні втручання та ін.). Допологова про­філактика, своєчасна госпіталізація жінок з патологічною вагітністю, розширення показань до кесаревого розтину та забезпечення умов для його здійснення значно зменшили число запущених випадків і, таким чином, майже усунули необхідність застосування методів екстракції, що травмують плід.

Пологовий травматизм, особливо внутрішньочерепна травма, може стати причиною смерті під час або після пологів, а якщо вдається врятувати новонародженого, наслідком можуть бути різноманітні пору­шення.

Цілі заняття

3.1. Загальні цілі:

Знаючи причини розвитку пологового травматизму, вміти запобігти йому при виникненні екстремальних умов під час по­логів, а в разі його виникнення вміти надати ургентну допомогу ново­народженому, призначити адекватну терапію і визначити прогноз за­хворювання.

3.2. Виховні цілі:

Ознайомитися з внеском вітчизняних вчених у вивчення проблем перинатології, вміти пояснити рідним новонародженого необхідність своєчасності діагностики, лікування, диспансеризації, профілактики патологічних станів у їх дитини.

Конкретні цілі

- знати:

1. Патронаж новонародженого.

2. Методи діагностики патології періоду новонародженості.

3. Основні клінічні прояви захворювань у новонароджених дітей.

4. Антенатальну профілактику їх.

5. Структуру, причини та шляхи зниження смертності новонароджених.

На основі теоретичних знань з даної теми

- оволодіти методиками (вміти):


1. Виявити в анамнезі чинники, які сприяють виникненню патології

2. Діагностувати на підставі даних клініко-інструментальних методів обстеження ознаки патологічних станів у новонароджених.

3. Сформулювати діагноз згідно класифікації хвороб.

4. Матеріали позааудиторної самостійної підготовки (міждисциплінарна інтеграція):

№ п/п Дисципліна Знати Вміти
1 2 3 4
1. Попередні: - анатомія - пропедевтика дитячих хвороб - патологічна фізіологія - рентгенологія - неонатологія Анатомо-фізіологічні особливос- ті різних систем у дітей періоду новонародженості, відповідність фізичного розвитку дитини його віку, дослідження різних органів і систем, оцінку даних об’єктивно- го та додаткових методів дослід- ження з врахуванням морфо-фун- кціональних особливостей, інтер- претацію виявлених змін. Позначити ці вікові особливості, виявити причини та механізми розвитку ревматично- го процесу, провести клінічну, лабораторну та інструментальну діагностику хвороби.
2. Наступні: - госпітальна педіатрія - перинатологія Патронаж новонароджених, кла- сифікацію хвороб періоду ново- народженості, діагностичні кри- терії (основні та додаткові), дані лабораторно-інструментальних методів діагностики, особливості перебігу захворювань у новонаро- джених дітей. Виявити в анамнезі причини, які сприяю- ть виникненню пато- логії у новонародже- них дітей, розпізнава- ти ранні прояви даної патології, сформулю- вати розгорнутий клі- нічний діагноз згідно класифікації.
3. Внутрішньо- предметна інтеграція Диференційну діагностику пато- логічних проявів. Виявити клінічні та лабораторно-інстру- ментальні ознаки різ- них уражень і проявів хвороб.

5. Зміст заняття:


Дата добавления: 2017-01-21; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 910 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.