Лекции.Орг

Поиск:
Ситуаційні задачі. Модуль2 8 страница
A. Посттрансляційні перетворення білка.

 

B. Термінація.

C. *Елонгація.

D. Ініціація.

E. Процесінг.

 

 

832. Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

 

A. Первинний транскриптон.

B. Нонсенс-кодон.

C. *Антикодон.

D. Кодон.

E. Код.

 

 

833. Первинний транскриптон - це

 

A. рРНК.

B. тРНК.

C. ДНК.

D. *zпро-іРНК.

E. іРНК.

 

834. Як називається синтез білка на і-РНК?

 

A. Процесинг.

B. Ренатурація.

C. Денатурація.

D. *Трансляція.

E. Транскрипція.

 

 

835. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ТТТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК:

 

A. УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУУ.

B. ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

C. *УАГ-ААЦ-ЦГГ-ААА.

D. ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

E. АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

 

 

836. У клітинах еукаріотів, на відміну від прокаріотів, існує особ­ливий тип процесингу:

 

A. Дуплікація.

B. Делеція.

C. Реплікація.

D. Репарація.

E. *Сплайсинг.

 

837. Де відбуваються посттрансляційні перетворення білків у клітині?

 

A. *Комплекс Гольджі.

B. Мітохондрії.

C. Рибосоми.

D. Вакуолі.

E. Лізосоми.

 

838. Який з названих етапів не відбувається під час трансляції та утворення просторової структури білка?

 

A. Посттрансляційні перетворення білка.

B. Термінація.

C. *Процесінг.

D. Елонгація.

E. Ініціація.

 

 

839. Активну рибосому під час трансляції утворюють:

 

A. Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми.

B. Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, тРНК.

C. Велика субодиниця рибосоми, іРНК, тРНК.

D. *Мала субодиниця рибосоми, тРНК- метіонін, іРНК, велика субодиниця рибосоми

E. Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, іРНК.

 

840. До комплексу ініціації під час транскрипції входять:

 

A. Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми.

B. Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, тРНК.

C. Велика субодиниця рибосоми, іРНК, тРНК.

D. *Мала субодиниця рибосоми, тРНК- метіонін, іРНК.

E. Мала субодиниця рибосоми, велика субодиниця рибосоми, іРНК.

 

841. Як називаються білки, що виконують каталітичну функцію?

 

A. Рецептори.

B. *Ферменти.

C. Основні.

D. Незамінні.

E. Замінні.

 

 

842. Що транспортують до рибосоми тРНК?

 

A. ДНК-полімеразу.

B. РНК-полімеразу.

C. іРНК.

D. рРНК.

E. *Амінокислоти.

 

 

843. Яку назву мають ділянки ДНК, що не кодують амінокислоти?

 

A. Транспозони.

B. *Інтрони.

C. Екзони.

D. Рекони.

E. Мутони.

 

844. Як називається ділянка ДНК між промотором і термінатором, яка транскрибується?

 

A. Транспозон.

B. Інтрон.

C. *Одиниця транскрипції.

D. Рекон.

E. Мутон.

 

 

845. Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

 

A. Праймер.

B. *Стоп-кодон.

C. Антикодон.

D. Кодон.

E. Код.

 

846. Де в клітині відбувається процесинг?

 

A. Комплекс Гольджі.

B. ДНК.

C. Рибосоми.

D. *Ядро.

E. Хромосоми.

 

 

847. Де в клітині відбувається транскрипція?

 

A. Комплекс Гольджі.

B. ДНК.

C. Рибосоми.

D. *Ядро.

E. Хромосоми.

 

 

848. Де в клітині відбувається трансляція?

 

A. Комплекс Гольджі.

B. ДНК.

C. *Рибосоми.

D. Ядро.

E. Хромосоми.

 

 

849. Як називається синтез про-іРНК на ДНК?

 

A. Процесинг.

B. Ренатурація.

C. Денатурація.

D. Трансляція.

E. *Транскрипція.

 

 

850. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на комплементарному ланцюгу ДНК:

 

A. АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

B. УАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

C. ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

D. УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА.

E. *ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

 

 

851. Фрагмент молекули ДНК складається з нуклеотидів: АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ. Вкажіть послідовність нуклеотидів на іРНК

 

A. УАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

B. ТУГ-УУЦ-ЦГГ-ТТУ.

C. *УАГ-ААЦ-ЦГГ-УУА.

D. ТАГ-ААЦ-ЦГГ-ТТА.

E. АТЦ-ТТГ-ГЦЦ-ААТ.

 

852. Як називаються три нуклеотиди тРНК, що комплементарні кодону іРНК?

 

A. Кодон-термінатор.

B. Стоп-кодон.

C. *Антикодон.

D. Кодон.

E. Код.

 

853. Процесинг - це:

 

A. Cукупність реакцій, що забезпечують формування вторинної структури білкової молекули.

B. Cукупність реакцій, що забезпечують формування чет­вертинної структури білкової молекули.

C. Сукупність реакцій, що забезпечують формування тре­тинної структури білкової молекули.

D. Сукупність реакцій, що протидіють перетворенню пер­винних продуктів транскрипції і трансляції на функціо­нальні молекули.

E. *Сукупність реакцій, наслідком яких є перетворення пер­винних продуктів транскрипції на функціональні моле­кули.

 

854. Яку назву мають змістовні ділянки ДНК хромосом?

 

A. Транспозони.

B. Інтрони.

C. *Екзони.

D. Рекони.

E. Мутони.

 

855. Який фермент каталізує приєднання амінокислот до поліпептидного ланцюга?

 

A. Ревертаза.

B. Геліказа.

C. *Пептидилтрансфераза.

D. РНК-полімераза.

E. ДНК-полімераза.

 

 

856. Якими зв’язками сполучені амінокислоти в первинній структурі білка?

 

A. Фосфодиефірними.

B. Гідрофобними.

C. Дисульфідними.

D. Водневими.

E. *Пептидними.

 

 

857. Для індуцибельної системи генної регуляції характерна:

 

A. Відсутність індуктора.

B. Наявність інтронів.

C. Наявність корепресора.

D. Зміна активності індуктора.

E. *Зміна активності репресора.

 

 

858. Ділянка ДНК, що містить інформацію про синтез одного білка, називається:

 

A. *Цистрон.

B. Рекон.

C. Антикодон.

D. Кодон.

E. Транспозон.

 

 

859. Мобільний спадковий елемeнт у молекулі ДНК:

 

A. Стоп-кодон.

B. Рекон.

C. Антикодон.

D. Кодон.

E. *Транспозон.

 

860. Інтенсивність прояву ознаки називається:

 

A. Комплементарність.

B. *Експресивність.

C. Пенетрантність.

D. Плейотропія.

E. Полігенність.

 

861. Явище, при якому один ген кодує декілька ознак, називається:

 

A. Комплементарність.

B. Експресивність.

C. Пенетрантність.

D. *Плейотропія.

E. Полігенність.

 

 

862. Де синтезується репресор?

 

A. На структурних генах.

B. На операторі

C. *На гені-регуляторі.

D. На рибосомах.

E. В ядерці.

 

 

863. Індуктор - це:

 

A. Речовина, яка забезпечує синтез структурних генів.

B. Речовина, яка забезпечує синтез білка-репресора.

C. Речовина, яка має специфічну спорідненість до промо­тора.

D. Речовина, яка є наслідком індукції роботи оперона

E. *Речовина, яка змінює конформацію білка-репресора.

 

 

864. Білок-репресор потрібен для:

 

A. Трансляції.

B. Транспортування амінокислот до рибосом.

C. Регулювання реплікації ДНК.

D. *Регулювання транскрипції структурних генів.

E. Регулювання транскрипції регуляторних генів.

 

 

865. Скільки пар нуклеотидів входить до складу рекона?

A. 8.

B. 6.

C. 3.

D. 2.

E. *1.

 

866. Як називається властивість генетичного коду, при якій кожен нуклеотид входить до складу лише одного триплету?

 

A. Специфічність.

B. Колінеарність.

C. Триплетність.

D. *Неперекривність.

E. Універсальність.

 

 

867. Специфічність генетичного коду проявляється у тому, що

 

A. Генетичний код не перекривається.

B. . Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

C. Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D. *Кожен окремий триплет кодує тільки одну певну амінокислоту.

E. Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

868. Генетичний код єдиний для всіх організмів, одні і ті ж триплети кодують одні і ті ж амінокислоти в різних організміз. Як називається дана властивість генетичного коду?

 

A. Неперекривність.

B. Колінеарність.

C. Триплетність.

D. Виродженість.

E. *Універсальність.

 

 

869. Авторами концепції оперона в регуляції генів у прокаріот є:

 

A. Морган, Мендель.

B. Мак-Клінток.

C. Бідл, Морган.

D. Йогансен, Мендель.

E. *Жакоб, Моно.

 

 

870. Скільки молекул іРНК утворюється на опероні, що має 20 структурних генів?

 

A. 90.

B. 60.

C. *20.

D. 1.

E. 0.

 

 

871. Транскрипцію лактозного оперону пригнічує:

 

A. Лактоза.

B. *Активний репресор.

C. Комплекс індуктора з активним репресором.

D. Активний індуктор.

E. Комплекс активного репресора з неактивним репресором.

 

 

872. Хімічна природа репресора в опероні:

 

A. ДНК.

B. РНК.

C. *Білок.

D. Вуглевод.

E. Ліпід.

 

 

873. Оператор - це:

 

A. Ділянка молекули ДНК, що містить структурні гени.

B. Ділянка молекули ДНК, до якої приєднується фермент ДНК-залежної РНК-полімерази.

C. Ділянка молекули ДНК, яка сигналізує про закінчення транскрипції.

D. *Ділянка молекули ДНК, яку впізнають репресори і яка регулює транскрипцію оперонів або окремих генів.

E. Ділянка молекули ДНК, що містить інформацію про структуру репресора.

 

874. Інформативні ділянки структурних генів, що кодують амінокислоти - це:

 

A. Кодони-термінатори.

B. Рекони.

C. Інтрони.

D. *Екзони.

E. Мутони.

 

 

875. Неінформативні ділянки структурних генів, що не кодують амінокислоти - це:

 

A. Цистрони.

B. Рекони.

C. *Інтрони.

D. Екзони.

E. Мутони.

 

876. Найменша ділянка цистрона, яка не ділиться шляхом рекомбінації, називається:

 

A. Стоп-кодон.

B. *Рекон.

C. Антикодон.

D. Кодон.

E. Мутон.

 

 

877. Виберіть неправильне твердження:

 

A. Генетичний код не перекривається.

B. *Клітина може мати більше поліпептидів, ніж генів, що їх кодують.

C. Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D. Кожен окремий триплет може кодувати тільки одну амінокислоту.

E. Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

878. Послідовність триплетів у молекулі ДНК, що контролює порядок розташування амінокислот у молекулі білка називаються:

 

A. Кодон-термінатор.

B. Стоп-кодон.

C. Антикодон

D. Кодон.

E. *Генетичний код.

 

879. Як називається властивість генетичного коду, при якій одна амінокислота кодується більше, ніж одним триплетом нуклеотидів?

 

A. Унікальність.

B. Колінеарність.

C. Триплетність.

D. *Виродженість.

E. Універсальність.

 

 

880. Який вчений запропонував термін “ген” для позначення одиниці спадковостї?

 

A. Мендель.

B. Мак-Клінток.

C. Бідл.

D. *Йогансен.

E. Мендель.

 

881. Скільки молекул іРНК утворюється на опероні, що має 10 структурних генів?

 

A. 90.

B. 30.

C. *10.

D. 1.

E. 0.

 

 

882. Оператор, пов'язаний із репресором:

 

A. Не впливає на транскрипцію структурних генів.

B. *Протидіє синтезу ферментів, інформація про структуру яких закодована в структурних генах.

C. Забезпечує синтез ферментів, інформація про структу­ру яких закодована в структурних генах.

D. Посилює транскрипцію наступної за оператором ділян­ки ДНК

E. Протидіє транскрипції регуляторних генів.

 

 

883. Ділянка ДНК, що містить інформацію про структуру білка-репресора, це:

 

A. Термінатор.

B. Промотор.

C. *Ген-регулятор.

D. Опер*тор.

E. Оперон.

 

884. Промотор - це:

 

A. Послідовність нуклеотидів, у якій міститься інформація про синтез ферментів.

B. Послідовність нуклеотидів, яка забезпечує припинення синтезу про-іРНК.

C. Послідовність нуклеотидів, у якій міститься інформація про білок-репресор.

D. Послідовність нуклеотидів, споріднена з білком-репресором.

E. *Послідовність нуклеотидів оперона, до якої приєднується ДНК-залежна РНК-полімераза.

 

 

885. Послідовності нуклеотидів, які схожі на структурні гени, але не транслюються в функціонально активні поліпептиди - це:

 

A. Рекони.

B. *Псевдогени.

C. Інтрони.

D. Екзони.

E. Мутони.

 

 

886. Найменша ділянка цистрона, зміна якої може спричинити мутацію, називається:

 

A. Стоп-кодон.

B. Рекон.

C. Антикодон.

D. Кодон.

E. *Мутон.

 

 

887. Виберіть неправильне твердження:

 

A. Генетичний код не перективається.

B. *Азотиста основа одного кодону може входити до складу іншого кодону.

C. Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D. Кожен окремий триплет може кодувати тільки одну амінокислоту.

E. Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

888. Як називаються три нуклеотиди ДНК, що не кодують жодної амінокислоти?

 

A. Кодон-репресор.

B. *Стоп-кодон.

C. Антикодон.

D. Кодон.

E. Код.

 

 

889. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюгу. Як називається така властивість генетичного коду?

 

A. Надлишковість.

B. *Колінеарність.

C. Триплетність.

D. Виродженість.

E. Універсальність.

 

890. Ділянка ДНК, що містить інформацію про структуру білка-репресора, це:

 

A. Структурний ген.

B. Промотор.

C. *Ген-регулятор.

D. Оператор.

E. Оперон.

 

 

891. Як виявляються гени в клітині?

 

A. Каріотипуванням.

B. *За присутністю певних білків клітини.

C. Під електронним мікроскопом.

D. Під світловим мікроскопом в метафазі.

E. Під світловим мікроскопом в інтерфазі.

 

 

892. Хто вперше встановив наявність факторів, які здатні переміщуватися по геному (мобільних генів)?

 

A. Вінстон

B. *Мак-Клінток.

C. Бідл.

D. Йогансен.

E. Мендель.

 

893. Ділянка ДНК, до якої приєднується білок-репресор, це:

 

A. Оперон.

B. Термінатор.

C. Ген-регулятор.

D. *Оператор.

E. Промотор.

 

 

894. Оперон - це:

 

A. Ділянка ДНК, до якої приєднується РНК-полімераза.

B. Ділянка ДНК, до якої приєднується білок-репресор.

C. *Послідовність нуклеотидів ДНК, представлених промотором, оператором, структурними генами та термінатором.

D. Група регуляторних генів, які контролюють утворення кількох молекул про-іРНК.

E. Група структурних генів та пов'язаних з ними регулятор­них ділянок, що контролюють утворення про-іРНК.

 

895. Скільки нуклеотидів входить до складу мутона?

 

A. 8.

B. 6.

C. 3.

D. *2.

E. 1.

 

896. Який фермент каталізує зворотню транскрипцію?

 

A. *Ревертаза.

B. РНК-залежна ДНК-полімераза.

C. Геліказа.

D. ДНК-залежна РНК-полімераза.

E. Праймаза.

 

 

897. Неперекривність генетичного коду проявляється у тому, що:

 

A. Генетичний код не містить розділових знаків.

B. *Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

C. Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D. Кожен окремий триплет кодує тільки одну певну амінокислоту.

E. Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

898. Виберіть неправильне твердження:

 

A. Генетичний код не містить розділових знаків.

B. Жодна азотиста основа одного кодону ніколи не входить до складу іншого кодону.

C. Амінокислота може кодуватися більше, ніж одним триплетом нуклеотидів.

D. *Кожен окремий триплет може кодувати декілька амінокислот.

E. Генетичний код єдиний для всіх організмів.

 

 

899. Послідовність трьох сусідніх нуклеотидів (триплет) у іРНК, яка кодує певну амінокислоту або початок і кінець трансляції, називається:

 

A. Кодон-термінатор.

B. Стоп-кодон.

C. Антикодон.

D. *Кодон.

E. Генетичний код.

 

 

900. Як називається властивість генетичного коду, при якій одна амінокислота кодується більше, ніж одним триплетом нуклеотидів?

 

A. Неперекривність.

B. Колінеарність.

C. Триплетність.

D. *Виродженість.

E. Універсальність.

 

 

901. Антикодон - це:

 

A. Нуклеотиди про-іРНК.

B. Нуклеотиди рРНК.

C. *Нуклеотиди тРНК..

D. Нуклеотиди іРНК.

E. Нуклеотиди ДНК.

 

902. Утворення всіх видів РНК у клітині здійснюється:

 

A. У клітинному центрі.

B. У мітохондріях.

C. На мембранах ендоплазматичного ретикулуму

D. На рибосомах.

E. *В ядрі.

 

 

903. Яким організмам властивий АТ-тип ДНК?

 

A. Ціанобактеріям.

B. Вірусам.

C. Бактеріям.

D. Грибам.

E. *Тваринам.

 

904. Перенесення генетичного матеріалу від однієї бактерії до іншої шліхом утворення цитоплазматичного містка, переміщення частини ДНК та її інтеграція з геномом клітини-реципієнта називається:

 

A. Процесінг.

B. *Кон’югація.

C. Реплікація.

D. Трансдукція.

E. Трансляція.

 

 

905. Який фермент каталізує неексцизійну репарацію ДНК?

 

A. *ДНК-фотолігаза.

B. РНК-залежна ДНК-полімераза.

C. Геліказа.

D. ДНК-залежна РНК-полімераза.

E. Праймаза.

 

 

906. Який фермент каталізує розрив водневих зв’язків між комплементарними нуклеотидами та розкручування молекули ДНК в процесі реплікації?

 

A. Аміноацилтрансфераза.

B. РНК-залежна ДНК-полімераза.

C. *Геліказа.

D. ДНК-залежна РНК-полімераза.

E. Праймаза.

 

 

907. Який фермент каталізує полімеризацію блоків РНК у праймері?

 

A. Аміноацилтрансфераза.

B. РНК-залежна ДНК-полімераза.

C. Аміноацил-тРНК-синтетаза.

D. ДНК-залежна РНК-полімераза

E. *Праймаза.

 

 

908. Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду РНК ?

 

A. Аденін

B. *Тимін.

C. Рибоза.

D. Урацил.

E. Залишок фосфорної кислоти.

 

 

909. Який з перелічених компонентів не входить до нуклеотиду ДНК ?

 

A. Аденін.

B. Тимін.

C. *Рибоза.

D. Дезоксирибоза.

E. Залишок фосфорної кислоти.

 

 

910. Сполука азотистої основи і рибози називається

 

A. Нуклеїновою кислотою.

B. Рибонуклеотидом.

C. *Рибонуклеозидом.

D. Дезоксирибонуклеозидом.

E. Дезоксинуклеотидом.

 

911. Сполука азотистої основи і дезоксирибози називається:

 

A. Нуклеїновою кислотою.

B. Рибонуклеотидом.

C. Рибонуклеозидом.

D. *Дезоксирибонуклеозидом.

E. Дезоксинуклеотидом.

 

 

912. Якими зв’язками сполучені між собою нуклеотиди в одному полінуклеотидному ланцюгу ДНК:

 

A. *Фосфодиефірними.

B. Пептидними.

C. Дисульфідними.

D. Водневими.

E. Ковалентними.

 

 

913. Якими зв’язками сполучені між собою два полінуклеотидні ланцюги ДНК:

 

A. Фосфодиефірними.

B. Пептидними.

C. Дисульфідними

D. Водневими.

E. Ковалентними.

 

 

914. Який біополімер складається з двох полінуклеотидних ланцюгів:

 

A. Фосфоліпід.

B. Полісахарид.

C. *ДНК

D. РНК

E. Поліпептид.

 

 

915. Що є мономером ДНК?

 

A. Фосфорна кислота.

B. ДНК-полімераза.

C. Дезоксирибоза.

D. Амінокислота.

E. *Нуклеотид.

 

916. Що є мономером РНК?

 

A. Фосфорна кислота.

B. РНК-полімераза.

C. *Нуклеотид.

D. Амінокислота.

E. Рибоза.

 

917. Утворення всіх рРНК у клітині здійснюється:

 

A. У комплексі Гольджі.

B. У каріоплазмі.

C. На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D. На рибосомах.

E. *В ядерці.

 

 

918. Віруси, залишивши бактеріальні клітини, в яких вони паразитували, можуть захоплювати частину їх ДНК і, потрапивши в нові клітини, передають новим хазяїнам властивості попередніх. Як називається це явище:

 

A. Транскрипція.

B. Кон’югація.

C. *Трансдукція.

D. Трансформація.

E. Реплікація.

 

919. Який тип організації структури РНК утворюється під час транскрипції:

 

A. Поліцистронна.

B. Четвертинна.

C. Третинна.

D. Вторинна.

E. *Первинна

 

920. Скільки водневих зв'язків утворюється між цитозином і гуаніном у молекулі ДНК?

 

A. П’ять.

B. Чотири.

C. *Три.

D. Два.

E. Один

 

921. Скільки водневих зв'язків утворюється між тиміном і аденіном у молекулі ДНК?

 

A. П’ять.

B. Чотири.

C. Три.

D. *Два.

E. Один.

 

922. Яка з перелічених азотистих основ входить до складу РНК та не входить до ДНК:

 

A. Гуанін.

B. Цито­зин.

C. Тимін.

D. Аденін.

E. *Урацил.

 

 

923. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість тиміну завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A. Дезоксирибози.

B. Гуаніну.

C. Ура­цилу.

D. *Аденіну.

E. Цитозину.

 

 

924. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість гуаніну завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A. Дезоксирибози.

B. Аденіну.

C. Ура­цилу.

D. Тиміну.

E. *Цитозину.

 

925. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість аденіну завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A. Дезоксирибози.

B. Гуаніну.

C. Ура­цилу.

D. *Тиміну.

E. Цитозину.

 

926. Дайте вірну відповідь. У молекулі ДНК кіль­кість цитозину завжди дорівнює кількості такої основи:

 

A. Дезоксирибози.

B. *Гуаніну.

C. Ура­цилу.

D. Тиміну.

E. Аденіну.

 

 

927. Яка відстань між сусідніми азотистими основами в полінуклеотидному ланцюгу ДНК?

 

A. 34 нм.

B. 3,4 нм.

C. *0,34 нм.

D. 10 нм

E. 2 нм.

 

 

928. іРНК, що тривалий час накопичується в клітині, зв’язана з спеціальними білками, які „консервують” її, утворює:

 

A. Рибосому.

B. Поліцистрони.

C. Моноцистрони.

D. Полісоми.

E. *Інформосоми.

 

 

929. Вперше нуклеїнові кислоти були виявлені:

 

A. Гарродом А.

B. Кріком Ф.

C. Уотсоном Дж.

D. *Мішером Ф.

E. Чаргафом Е.

 

 

930. Назвіть піримідинові азотисті основи:

 

A. Гуанін і тимін.

B. Гуанін і цитозин.

C. *Тимін і цитозин.

D. Аденін і гуанін.

E. Урацил і аденін..

 

 

931. Назвіть пуринові азотисті основи:

 

A. Гуанін і тимін.

B. Гуанін і цитозин.

C. Тимін і цитозин.

D. *Аденін і гуанін.

E. Урацил і аденін..

 

 

932. Перевагою молекули ДНК як носія генетичної інформації над РНК є те, що ДНК здатна до:

 

A. Процесінгу.

B. Трансляції.

C. Транскрипції.

D. *Реплікації.

E. Репарації.

 

 

933. Під час якого періоду клітинного циклу відбувається реплікація:ДНК?

 

A. Телофаза.

B. Анафаза.

C. Метафаза

D. Профаза.

E. *Інтерфаза

 

934. ДНК знаходиться в:

 

A. Комплексі Гольджі.

B. Ендоплазматичному ретикулумі.

C. *Мітохондріях.

D. Рибосомах.

E. Лізосомах.

 

935. Коефіцієнт специфічності - це співвідношення:

 

A. Т+Г/А+Ц.

B. Ц+А/Г+Т.

C. Т+А/Г+Ц.

D. Г+А/Ц+Т.

E. *Г+Ц/А+Т.

 

936. РНК - це:

 

A. Фермент.

B. Нуклеотид.

C. Рибонуклеотид.

D. Полісахарид.

E. *Нуклеїнова кислота.

 

 

937. ДНК - це:

 

A. Фермент.

B. Нуклеотид.

C. Дезоксирибонуклеотид.

D. Полісахарид.

E. *Нуклеїнова кислота.

 

938. Яка відстань між двома завершеними витками нуклеотидів у спіралі ДНК?

 

A. 34 нм.

B. *3,4 нм.

C. 0,34 нм.

D. 10 нм.

E. 2 нм.

 

 

939. Фермент, який забезпечує реплікацію ДНК, називається:

 

A. Пептидилтрансфераза.

B. РНК-залежна ДНК-полімераза.

C. Аміноацил-тРНК-синтетаза.

D. ДНК-залежна РНК-полімераза.

E. *ДНК-залежна ДНК-полімераза.

 

 

940. Скільки полінуклеотидних ланцюгів має молекула ДНК?

 

A. Жодного.

B. Чотири.

C. Три.

D. *Два.

E. Один.

 

 

941. Скільки водневих зв'язків утворюється між гуаніном і ци­тозином у молекулі ДНК:

 

A. Жодного.

B. Чотири.

C. *Три.

D. Два.

E. Один.

 

 

942. Утворення всіх видів РНК у клітині здійснюється:

 

A. В клітинному центрі.

B. У пероксисомах.

C. На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D. На рибосомах.


Дата добавления: 2016-12-31; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 739 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.158 с.