Мета, основні завдання, нормативна база, предмет та форми контролю використання коштів державного бюджету
Лекции.Орг

Поиск:


Мета, основні завдання, нормативна база, предмет та форми контролю використання коштів державного бюджету
Тема 10

Контроль використання коштів державного бюджету Рахунковою палатою України

 

Мета, основні завдання, нормативна база, предмет та форми контролю використання коштів державного бюджету

У системі органів державного фінансового контролю Рахункова палата України (далі – РПУ) має статус незалежного конституційного органу, який відповідно до статті 98 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами) та Закону України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 № 315/96-ВР (із змінами і доповненнями) здійснює контроль від імені Верховної Ради України (далі – ВРУ) за використанням коштів Державного бюджету України. До основних завдань такого контролю належать:

· оцінка стану використання коштів Державного бюджету України і бюджетів державних цільових фондів, в тому числі на обслуговування і погашення державного боргу;

· з’ясування законності використання коштів, відповідності бюджетних видатків встановленим нормативам, доцільності та ефективності використання бюджетних коштів;

· виявлення бюджетних правопорушень (незаконного, в т. ч. нецільового), неефективного використання бюджетними коштів та підготовка пропозицій для поліпшення ситуації у сфері управління коштами Державного бюджету України на всіх стадіях бюджетного процесу.

Організація і порядок здійснення діяльності РПУ визначається Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про Рахункову палату», рішеннями Колегії Рахункової палати, наказами і розпорядженнями Голови Рахункової палати, а також іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, що регулюють питання здійснення контролю використання коштів Державного бюджету України.

У відповідності до вимог Бюджетного кодексу та інших нормативно-правових актів РПУ проводить:

- оперативний контроль за використанням коштів Державного бюджету України за звітний період;

- комплексні ревізії і тематичні перевірки за окремими розділами і статтями Державного бюджету України, у тому числі бюджетів державних цільових фондів;

- аудит ефективності використання бюджетних коштів.

При здійсненні контролю за використанням коштів Державного бюджету України головною метою РПУ є встановлення стану справ щодо використання коштів Державного бюджету України, державних цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, трансфертів, що надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам, інших державних коштів, пов’язаних з Державним бюджетом України, та його оцінка з точки зору законності, ефективності і доцільності, а також надання пропозицій щодо усунення порушень чинного законодавства України.

Основними формами контролю використання коштів Державного бюджету України, що здійснюється РПУ, є перевірки тааудит ефективності.

Предметомтаких перевірок, аудиту є: порядок використання коштів Державного бюджету України, державних цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, інших державних коштів, пов’язаних з Державним бюджетом України, їх рух, нормативно-правові акти, розпорядчі та інші документи, пов’язані з діяльністю учасників бюджетного процесу в цій сфері.

Аудит ефективності представляє собою незалежну оцінку або перевірку ступеня, в якому державне підприємство, програма або організація працюють ефективно і результативно, з належною увагою до економного витрачання коштів.

Перевірка – це встановлення та аналіз фактів у процесі виконання Державного бюджету України та їх оцінка з точки зору законності, ефективності та доцільності.

Види перевірок, що здійснюються РПУ, наведені на рис. 10.1.

Рис. 10.1. Види перевірок, що здійснюються РПУ

 

Залежно від місця проведення перевірки можуть бути камеральні та виїзні.

Камеральна перевірка – це перевірка, яка проводиться РПУ на підставі звітності та інших документів без виходу на об'єкт.

Виїзна перевірка – це перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням об’єкта, що перевіряється.

У залежності від повноти охоплення предмета перевірки вони можуть бути суцільні або вибіркові.

У залежності від поставлених перед перевіркою завдань перевірки можуть бути комплексні або тематичні, у тому числі в порядку контролю.

Перевірки, що здійснюються РПУ, бувають плановимита позаплановими.

Об’єктиперевірок (аудиту ефективності) відображені на рис. 10.2.

Суб’єктамиперевірок (аудиту ефективності) є посадові особи РПУ та особи, залучені РПУ до її проведення як спеціалісти або експерти.

 

Рис. 10.2. Об’єкти перевірок (аудиту ефективності), що здійснюються РПУ

 


Планування та організація здійснення контрольних заходів

 

Планування та організація контрольних заходів здійснюється РПУ залежно від того, у плановому чи позаплановому порядку проводиться такий контрольний захід (перевірка, аудит ефективності).

Планові перевірки проводяться на підставі річних та поточних планів роботи РПУ, її Колегії та департаментів.

При формуванні планів роботи РПУ враховується:

· виконання звернень депутатів Верховної Ради України (не менш як однієї третини складу);

· розгляд звернень і пропозицій Президента України, Кабінету Міністрів України.

Позапланові перевірки включаються до плану роботи та проводяться за рішенням Колегії РПУ у випадках, передбачених Законом України «Про Рахункову палату», а саме на підставі:

– постанов або протокольних доручень ВРУ;

– звернень комітетів ВРУ;

– запитів народних депутатів України, по яких ВРУ приймає рішення.

Етапи процесу планування перевірок, здійснюваних РПУ, узагальнено на рис. 10.3.

Перевірка проводиться відповідно до програми. Проект програми розробляється у департаменті РПУ під керівництвом Головного контролера-директора департаменту, відповідального за проведення перевірки, на підставі затверджених планів роботи РПУ, її Колегії та рішень Колегії про проведення позапланових перевірок.

Програма перевірки підписується Головним контролером-директором департаменту (членом Колегії) РПУ, відповідальним за проведення перевірки, та затверджується Головою РПУ, Першим заступником або заступником Голови, а у разі потреби – Колегією.

 

Рис. 10.3. Етапи процесу планування перевірок РПУ

 

Перед складанням програми перевірки здійснюється попереднє вивчення об'єктів та предмета перевірки за такими питаннями:

1) предмет перевірки;

2) перелік об’єктів, які підлягають перевірці;

3) напрями діяльності кожного об’єкта перевірки;

4) джерела отримання інформації;

5) строки перевірки;

6) склад контрольної групи суб’єкта перевірки;

7) інші питання.

Під час попереднього вивчення об'єктів та предмета перевірки проводиться аналіз:

1) нормативно-правових актів, що стосуються предмета перевірки;

2) даних щодо бюджетних призначень та фактичних витрат з Державного бюджету України, що стосуються об’єктів та предмета перевірки;

3) фінансової та статистичної звітності, що складаються об’єктом перевірки;

4) структури об’єкта перевірки;

5) виконання об’єктом перевірки бюджетних програм та інших повноважень у частині, що стосується використання державних коштів;

6) матеріалів попередніх перевірок, проведених РПУ з питань, які перевіряються, а також результатів перевірок, що проводилися іншими контрольними органами;

7) матеріалів засобів масової інформації.

За результатами попереднього вивчення об’єктів та предмета перевірки складається програма перевірки, що включає:

1) мету перевірки;

2) предмет перевірки;

3) перелік конкретних питань, які будуть перевірятися та обумовлюють обсяг перевірки;

4) об’єкт перевірки;

5) терміни проведення перевірки та складання акта і звіту за її результатами;

6) планові трудовитрати;

7) склад контрольної групи суб’єкта перевірки;

8) критерії оцінки ефективності використання державних коштів – якщо метою перевірки передбачено визначення ефективності використання коштів.

 

Дата добавления: 2016-12-31; просмотров: 234 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.