Лекции.Орг


Поиск:
Тема 3. Організація бухгалтерського обліку діяльності суб'єктів господарювання
 

Сутність облікового циклу. Первинний, поточний та узагальнюючий облік.

Облікові регістри та їх класифікація. Хронологічний, систематичний та комбінований записи у бухгалтерському обліку. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення.

Форми бухгалтерського обліку: сутність та види.

Сутність облікової політики. Функції керівника і головного бухгалтера щодо орга­нізації та ведення бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві.

Методичний, технічний та організаційний аспекти облікової політики. Наказ про облікову політику: основний зміст та призначення. Моделювання облікових процесів.

 

Література: [1(п.4.1), с. 148-228; 5 (п.4.1), с. 132-150; 10 (п.4.1), с. 221-252; 289-302;]

Питання для самоконтролю

1. У чому суть облікової реєстрації?

2. На підставі чого заповнюють облікові реєстри?

3. Де використовують інформацію, записану в облі­кових реєстрах?

4. За якими ознаками поділяють облікові реєстри?

5. Охарактеризуйте класифікацію облікових ре­єстрів за зовнішнім виглядом.

6. Які вимоги до оформлення бухгалтерських книг?

7. Які особливості відкриття і ведення бухгалтер­ських карток?

8. Як поділяють облікові реєстри за видами бух­галтерських записів?

9. Як поділяють облікові реєстри за обсягом змісту?

10. На які групи поділяють бухгалтерські реєстри за їх побудовою?

11. Для чого в бухгалтерському обліку складають обігові відомості?

12. Які показники визначають у шаховій обіговій відомості?

13. Як побудована обігова відомість за синтетич­ними рахунками? Навіщо її складають?

14. Яка основна властивість обігових відомостей за синтетичними рахунками?

15. Як побудовані аналітичні обігові відомості? Для чого їх складають?

16. Охарактеризуйте способи виправлення поми­лок в облікових реєстрах.

17. У чому суть способу "червоного сторно"? Коли його застосовують?

18. Як заповнюють журнал-ордер, Головну та ка­сову книги?

19.Як обробляють і зберігають облікові реєстри?

20. Що входить у поняття форми бухгалтерського обліку?

21. Як історично розвивалися форми бухгалтер­ського обліку?

22. Які форми бухгалтерського обліку використову­ють в Україні?

23. У чому полягають переваги й недоліки меморі­ально-ордерної форми бухгалтерського обліку?

24. Як побудована журнальна форма бухгалтер­ського обліку?

25. Які особливості спрощеної форми бухгалтер­ського обліку?

26. В чому суть комп'ютерної форми бухгалтер­ського обліку?

27. Яку форму бухгалтерського обліку доцільно за­стосовувати на підприємствах малого бізнесу?

Навчальні завдання

Завдання 1

Знайдіть у лівій колонці визначення, що відповідають суті терміна, наведеного в правій колонці.

 

Визначення Термін
1. Письмове свідотство певної форми і змісту, що фіксує і підтверджує факт здійснення господарської операції або розпорядження на право її проведення. а. Первинний облік
2. Перший етап облікового процесу, який охоплює спостереження, вимірювання об’єктів обліку і реєстрацію одержаної інформації на паперових або машинних носіях – документах. б. Інвентаризація
3. Сукупність документів, що їх складають на всі господарські операції. в. Облікові регістри
4. Складання опису майна підприємства на підставі періодичної перевірки наявності цінностей, що перебувають на балансі підприємства, стану їх збереження, правильності ведення обліку й оцінювання. г. Бухгалтерські книги
5. Таблиці спеціальної форми, в яких роблять систематизовані записи за рахунками бухгалтерського обліку на підставі даних первинних носіїв інформації (первинних бухгалтерських документів). д. Форма бухгалтерського обліку
6. Оправлені аркуші паперу спеціального графлення, в яких відображають дані про наявність господарських засобів, джерела їх формування та господарські процеси за синтетичними й аналітичними рахунками. е. Бухгалтерський документ
7. Процес суцільного й неперервного відображення об’єктів бухгалтерського обліку в первинних бухгалтерських документах. ж. Документація
8. Процес відображення даних про здійснені господарські операції в облікових регістрах. з. Документування
9. Система взаємопов’язаних облікових регістрів із певною методикою відображення в них господарьких операцій у певній послідовності. і. Облікова реєстрація.

 

Завдання 2

В бухгалтерії підприємства була складена проводка по видачі в підзвіт: Д-т 372 "Розрахунки з підзвітними особами" та К-т 301 "Каса в національній валюті" на суму 150 грн. Пізніше було виявлено, що необхідно було видати суму не в підзвіт, а як депоновану заробітну плату.

Необхідно виправити помилку та відобразити в бухгалтерському обліку.

Завдання 3

Згідно первинного документа на склад була оприбуткована готова продукція з виробництва на суму 4000 грн. У бухгалтерському обліку, в силу допущеної помилки, дана операція була відображена наступною проводкою: Дт 20 Кт 23 - 4000 грн.

Необхідно виправити помилку та відобразити в бухгалтерському обліку.

Завдання 4

За даними первинного документа було видано з каси грошових коштів підзвітній особі для поїздки у відрядження в сумі 800 грн. У бухгалтерському обліку в чинність допущеної помилки, дана операція відбита в правильній проводці, але із завищеною сумою Дт 372 Кт 301 - 1800 грн.

Необхідно виправити помилку та відобразити в бухгалтерському обліку.

 

Тести для самоконтролю

1. Періодичність складання облікових регістрів становить:

а) щодня;

б) щомісяця;

в) щокварталу;

г) щороку.

2. Облікові регістри поділяються на синтетичні та аналітичні за:

а) ступенем узагальнення інформації;

б)характером записів;

в) зовнішнім виглядом;

г) побудовою.

3. Система облікових регістрів, які використовуються в пев­ному порядку та взаємозв'язку, називається:

а) обліковою реєстрацією;

б) технікою бухгалтерського обліку;

в) документооборотом;

г) формою бухгалтерського обліку

4. Застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і ка­рток - для аналітичного характеризується:

а) журнальна форма обліку;

б)журнально-ордерна форма обліку;

в) меморіально-ордерна форма обліку;

г) форма Журнал-головна.

5. Хронологічний та систематичний запис господарських операцій поєднуються в одному регістрі за:

а) журнальної форми обліку;

б)журнально-ордерної форми обліку;

в) меморіально-ордерної форми обліку;

г) форми Журнал-головна.

6. Система накопичувальних і групувальних облікових регіс­трів використовується за:

а) журнальної форми обліку;

б) журнально-ордерної форми обліку;

в) меморіально-ордерної форми обліку;

г) форми Журнал-головна.

7. Журнали побудовано за:

а) активною ознакою;

б)пасивною ознакою;

в) дебетовою ознакою;

г) кредитовою ознакою.

8. До Головної книги з журналів загальним підсумком пере­носять:

а) сальдо дебетові;

б)сальдо кредитові;

в) обороти дебетові;

г) обороти кредитові.

9. Помилка, яка автоматично проходить через декілька облі­кових регістрів, називається:

а) наскрізною;

б)транзитною;

в) системною;

г) фатальною.

10.Бухгалтерський запис сум та кореспонденцій рахунків че­рвоним кольором означає:

а) виявлену помилку;

б) від'ємне число;

в) початок нового звітного періоду;

г) завершення поточного звітного періоду.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 409 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы жить. © Сократ
==> читать все изречения...

620 - | 519 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.