Лекции.Орг


Поиск:
Склад і порядок формування Кабінету Міністрів.
До складу Кабінету Міністрів України входять прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри та мі­ністри України. Загальна чисельність членів новосформованого Кабі­нету Міністрів визначається Верховною радою України за поданням прем’єр-міністра одночасно з призначенням персонального складу Уряду. У разі прийняття Кабінетом Міністрів рішення про утворен­ня, реорганізацію або ліквідацію міністерства посадовий склад Уряду України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення.

Посади членів Уряду належать до категорії політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство. тож прирівнювання будь-яких посад в органах державної влади за статусом до посад чле­нів Кабінету Міністрів України в жодному випадку не допускається.

Попри це, за поданням прем’єр-міністра України Верховна рада може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. Що­правда, до складу Кабінету Міністрів може бути призначено не біль­ше двох таких міністрів.

Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють держав­ною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів Уряду осо­би, які мають судимість, не погашену і не зняту в установленому за­коном порядку.

Члени Уряду України не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи на­глядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими ви­дами діяльності, такий член Уряду у двадцятиденний строк з дня виникнення цих обставин припинено

 

яє таку діяльність або подає особисту заяву про відставку.

У разі внесення на розгляд Верховної ради подання щодо при­значення на посаду члена Кабінету Міністрів особи, яка є народним депутатом, до подання додається особиста заява депутата про достро­кове припинення ним своїх депутатських повноважень у разі призна­чення на посаду члена Уряду. питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата розглядається невідкладно після призначення його членом Уряду на тому ж пленарному засідан­ні Верховної ради.

Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною радою України за поданням глави держави. Це подання президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній раді України, сформованої відповідно до ст. 83 Конститу­ції України (фракції, яка має права коаліції), в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.

 

Пропозиція коаліції депутатських фракцій (фракції, яка має пра­ва коаліції) подається президенту України за підписом керівників усіх депутатських фракцій, які утворили коаліцію (керівника фрак­ції, яка має права коаліції), на підставі рішення загальних зборів цієї коаліції (фракції, яка має права коаліції).

У разі порушення вимог Конституції та Закону “про Кабінет Мі­ністрів” щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на посаду прем’єр-міністра України, невідповідності запропонованої канди­датури вимогам до члена Уряду, передбаченим законом, президент України інформує Верховну раду про неможливість внесення ним подання щодо запропонованої йому кандидатури.

Кандидат на посаду прем’єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання на парламент­ському пленарному засіданні зустрічається з депутатськими фрак­ціями та відповідає на їх запитання. Кандидат на посаду прем’єр-міністра також виступає на пленарному засіданні Верховної ради з викладом основних положень проекту програми діяльності майбут­нього Уряду та відповідає на запитання народних депутатів.

Голосування у парламенті щодо призначення прем’єр-міністра проводиться у поіменному режимі. рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної ради і оформляється відповід­ною постановою. У разі відхилення Верховною радою України кандидатури на посаду прем’єр-міністра президент України вносить на розгляд Верховної ради нове подання про призначення на зазначену посаду в тому самому порядку, що передбачений для внесення подан­ня, яке йому передувало.

Члени Уряду, крім прем’єр-міністра України, Міністра оборо­ни і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною радою України за поданням прем’єр-міністра України. при формуванні нового складу Уряду новопризначений прем’єр-міністр вносить до парламенту подання про призначення членів Кабінету Міністрів України. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Уряду. при цьому подання прем’єр-міністра сто­совно персонального складу Кабінету Міністрів може вноситися єдиним списком. подання ж щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окре­мо. Міністр оборони і Міністр закордонних справ України призна­чаються на посаду Верховною радою України за поданням глави держави. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів вноситься одна кандидатура.

Парламент розглядає подання та призначає на посаду членів Уряду. Верховна рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. рішення щодо призначення членів Кабінету Міні­стрів може прийматися як списком, так і щодо окремих посад. рішен­ня Верховної ради України щодо призначення члена Кабінету Міні­стрів України приймається за його присутності.

Кандидатура на посаду члена Кабінету Міністрів вважається від­хиленою, якщо Верховна рада України не прийняла рішення про її призначення на посаду. У разі відхилення Верховною радою канди­датури на посаду члена Уряду прем’єр-міністр, а щодо призначення Міністрів оборони і закордонних справ — президент України, — вно­сять нове подання про призначення на посаду.

 

 

Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів Укра­їни (крім прем’єр-міністра) здійснюється в порядку та з урахуван­ням вимог, передбачених законом для призначення на посаду члена Кабінету Міністрів.

Постанова Верховної ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги. Це означає, що особа, призначена на посаду члена Ка­бінету Міністрів України, у день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної ради України присягу. при формуванні нового складу Уряду таку присягу зачи­тує прем’єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів. член Кабінету Міністрів України вступає на посаду лише з моменту складення ним присяги. особа ж, яка у день свого призна­чення на посаду члена Уряду (крім прем’єр-міністра) не склала при­сяги, вважається такою, що відмовилася від посади.

Кабінет Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення присяги не менше як двома третинами від його посадового складу, встановленого постановою Верховної ради.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 353 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Чтобы получился студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без мяса и развести водой 1:10 © Неизвестно
==> читать все изречения...

766 - | 752 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.