Лекции.Орг


Поиск:
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки
Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності 1. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. 2. Безпека людини, суспільства, національна безпека. 3. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. 4. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків. 5.Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій.    
2. Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки 1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ. Вражаючі фактори, що ними формуються. 2. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ. 3. Небезпечні гідрологічні процеси і явища. 4. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки. 5.Біологічні небезпеки.    
3. Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки 1. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори. 2. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. 3. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. 4. Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). 5.Небезпечні для людини фактори пожежі. 6.Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. 7.Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.    
4. Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. 1. Глобальні проблеми людства. 2. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. 3. Види тероризму. 4. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. 5.Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.  
5. Тема 5. Управління силами та засобами ОГ під час НС 1. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. 2. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. 3. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. 4.Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. 5.Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень.    

6. Теми практичних занять – нема (не передбачено)

7. Теми лабораторних занять – нема (не передбачено)

Самостійна робота

N з/п Назва теми Кількість годин
1. 1. Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності 1. Модель життєдіяльності людини. 2. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. 3. Аксіоми безпеки життєдіяльності. 4. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. 5. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. 6. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.    
2. 2. Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики 1. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій. 2. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. 3. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки.  
3. 3. Тема 5. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС 1.Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС. 2.Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. 3.Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування. 4. Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, природного, комбінованого. 5. Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем. 6. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття управлінських рішень. 7. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків. 8. Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в НС об’єкту господарювання. 9. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим. 10. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. 11.Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. 12. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву. 13. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС. 14. Завдання і повноваження спеціально створених координуючих і постійних органів управління безпекою і захистом у НС.  
4. 4. Тема 6. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС 1.Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище. 2. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. 3. Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності. 4. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику. 5. Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. 6. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. 7. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику. 8. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. 9. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.  
  Разом  

Індивідуальні завдання

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки

Пожежна безпека

1. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою.

2. Показники пожежо вибухонебезпеки речовин і матеріалів.

3. Законодавча база в галузі пожежної безпеки.

4. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.

5. Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки.

Радіаційна безпека

1. Джерела радіації та одиниці її вимірювання.

2. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину.

3. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму.

4. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення.

5. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії.

6. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики.

7. Режими захисту населення.

8.Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.

Хімічна безпека

1. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.

2. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини.

3. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин.

4. Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою.

5. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку.

6. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів.

7. Організація дозиметричного й хімічного контролю.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 774 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

В моем словаре нет слова «невозможно». © Наполеон Бонапарт
==> читать все изречения...

587 - | 542 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.