Лекции.Орг


Поиск:
Теоретико-історичні аспекти взаємодії днз з родиною
Лекція 1. Вступ

 

План.

1.Завдання і мета курсу “Теорія та методика співпраці ДНЗ з родиною”.

2. Теоретико-історичні апеккти взаємодії днз з родиною

3. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

 

Література:

1. Базова программа розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М-во освіти і науки україни, Акад.пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко – К.: Світич, 2008. – 430с.

2. Бєлкіна О. В. Гончаренко А. та ін.. Педагогічні новації в роботі дошкільного закладу. – К., 1999. – 86 с.

3. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності» // Дошкільне виховання. – 2002. - №3. – С.24-28.

4. Руссол В. Особистість педагога – вектор освітніх змін // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. - №3. – С.56-61.

 

1. Завдання і мета курсу “Теорія та методика співпраці ДНЗ з родиною”

В різні історичні періоди суспільство надавало перевагу то суспільній форми виховання, то сімейному вихованню. На сьогодні не виникає жодних сумнівів щодо необхідності та корисності гармонійного співіснування цих двох форм виховання.

Виховання дитини здійснюється під впливом багатьох чинників, провідними з яких є родина і навчальний заклад Найважливішим провідником дитини в опануванні первинним досвідом спілкування з оточуючим світом є сім'я.

3 часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на неї спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які доповнюють, урізноманітнюють виховні зусилля родини. На етапі дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, покликаним забезпечити різнобічний розвиток дитини, є система дошкільних закладів. Гармонійна взаємодія їх із сім'єю є запорукою повноцінності буття дитини, розкриття і реалізації її потенціалу.

Співпраця з родиною - важливий аспект діяльності вихователя на сучасному етапі, яка, сприяє встановленню єдиних вимог у процесі виховання дитини, спонукає до вивчення й поширення передового досвіду сімейного виховання, до ознайомлення батьків з життям дошкільного навчального закладу та залучення їх до спільної діяльності, забезпечує поліпшення педагогічної освіти батьків. Цілеспрямованість, планомірність, систематичність, диференційний підхід - головні принципи успішної співпраці педагогічних працівників з родинами.

Успішність професійної діяльності вихователя дітей дошкільного віку, залежить від ряду об’єктивних та суб’єктивних факторів, ґрунтовних психолого-педагогічних знань, професійних умінь та навичок, зокрема, вміння налагоджувати взаємовідносини з батьками дітей, створювати позитивний психологічний клімат в процесі спілкування з членами родини, дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад.

Курс «Теорія та методика співпраці ДНЗ з родиною» спрямовано на розвиток у студентів професійного інтересу до різноманітних аспектів проблеми виховання дитини дошкільного віку в умовах днз, усвідомлення важливості та необхідності для формування особистості дитини гармонійної взаємодії суспільного навчального закладу і родини. Передбачено вивчення психолого-педагогічних основ сімейного виховання та теоретико-методичних засад співпраці ДНЗ з родиною.

Студент повинен знати:

· основні поняття курсу;

· особливості взаємозв’язку курсу з іншими навчальними дисциплінами;

· законодавчо-правові аспекти співпраці ДНЗ з родиною;

· особливості процесу становлення та розвиток інституту сім’ї;

· стан сучасного інституту сімейного виховання;

· специфікуфункціонуваннясім’ї як соціального інституту становлення та розвитку особистості дитини;

· найважливіші стратегічні аспекти сімейного виховання на сучасному етапі;

· можливості виховного потенціалу сім’ї;

· засоби підвищення педагогічної культури батьків;

· традиційні та нетрадиційні форми та методи співпраці ДНЗ з сім’єю;

· шляхи організації взаємодії сім’ї і ДНЗ з різних напрямків вихованн я;

· психолог-педагогічні засади співпраці ДНЗ з родиною.

Студент повинен вміти:

· використовувати знання законодавчих і нормативних документів в організації професійної діяльності;

· встановлювати особистісні і ділові контакти членами родини;

· організовувати за участі батьків виховну роботу з дітьми різних вікових груп з усіх напрямків виховання;

· створювати сприятливі умови для реалізації традиційних і нетрадиційних форм співпраці з родинами;

· застосовувати індивідуальні, групові та інформаційно-наочні форми роботи з родинами.

· допомагати батькам визначати і реалізовувати основні стратегічні аспекти сімейного виховання дітей дошкільного віку;

· використовувати знання про виховний потенціал сімейного виховання у процесі налагодження взаємозв’язків з сімєю;

· підвищувати педагогічну культуру батьків;

· здійснювати виховання батьків;

· використовувати сучасні методики діагностики сучасної сімї;

· надавати консультаційну допомогу сім’ям у вирішенні виховних проблем;

· залучати батьків до активної співпраці у організації навчально-виховного процесу у ДНЗ;

· співпрацювати з родинами, діти яких не відвідують дошкільні навчальні заклади;

· надавати консультаційну допомогу батькам майбутніх першокласників

 

 

Теоретико-історичні аспекти взаємодії днз з родиною

Здавна ведеться суперечка, що важливе в становленні особи: сім'я або суспільне виховання (дитячий садок, школа, інші навчальні заклади). Одні великі педагоги схилялися на користь сім'ї, інші віддавали пальму першості суспільним установам. Так, Я. А. Коменський назвав материнською школою ту послідовність і суму знань, які одержує дитина з рук і вуст матері. Уроки матері - без змін в розкладі, без вихідних і канікул. На багато краще і обдуманіше стає життя дитини, чим ширше круг материнських турбот. Я. А. Коменському вторить інший педагог-гуманіст Й. Г. Песталоцці: сім'я - справжній орган виховання, вона вчить справою, а живе слово тільки доповнює.

В протилежність їм, соціаліст-утопіст Роберт Оуен вважав сім'ю однією із змін на шляху формування нової людини. Його ідея про необхідність виключно суспільного виховання дитини з ранніх років активно втілювалася в нашій країні з одночасним зведенням сім'ї до положення "осередку" з "відсталими" традиціями і звичаями. Протягом багатьох років, словом і справою підкреслювалася провідна роль суспільного виховання у формуванні особистості дитини.

Після встановлення в радянському союзі влади, дошкільне виховання стало справою державної важливості. Дитячі садки і ясла створювалися по всій країні з метою виховання членів соціалістичного суспільства - суспільства нового типу. Якщо до революції основною метою дошкільного виховання був гармонійний розвиток дитини, то після неї його метою стало формування, перш за все, громадянина радянської держави. Показове у зв'язку з цим відношення керівників дошкільного виховання до концепції "вільного виховання", згідно якої виховання повинне заохочувати природний, не нав'язуваний ззовні стихійний розвиток дитини, в якій головна роль належить сім'ї.

Подальший розвиток подібного роду ідеї одержали в працях А. С. Макаренко: "Сім'ї хороші і погані. Поручитися за те, що сім'я може виховувати, як хоче, ми не можемо. Ми повинні організувати сімейне виховання, і організуючим початком повинна бути школа як представниця державного виховання. Школа повинна керувати сім'єю". Макаренко закликав педагогічні колективи вивчати життя дітей в сім'ї з метою поліпшення їх побуту і виховання, а також впливу на батьків. При цьому сімейне виховання повинне було грати підлеглу роль, залежати від "замовлення суспільства".

Надалі, в 40 - 60-і роки, проблема "боротьби" дошкільного навчального закладу і сім'ї вже не ставилася так гостро, але основна тенденція - прагнення підпорядкувати сім'ю впливу дошкільного навчального закладу - зберігалася. Глобальною метою як і раніше було виховання, раніше всього члена суспільства, більш того вважалося за правильне суспільне виховання, а не сімейне. Звідси слідував висновок: сім'я повинна грати підлеглу роль по відношенню до дошкільного навчального закладу. Сім'я, таким чином, як і раніше, розглядалася не як суб'єкт співпраці, а швидше як об'єкт дії з боку дошкільного навчального закладу. Так, наприклад, в Статуті дитячого садка, затвердженому 15 грудня 1944 р., мовилося: "дитячий садок повинен служити прикладом правильного виховання дітей дошкільного віку і надавати допомогу батькам у вихованні дитини в сім'ї", а в Тимчасовому положенні про дошкільну дитячу установу, затверджену Ухвалою Ради Міністрів РРФСР 8 березня 1960 р., мовилося: "Дошкільна дитяча установа - ясла-садок - створюється на користь здійснення єдиної системи комуністичного виховання дітей дошкільного віку".

Наприклад, в 60-70-і роки XX в. роки велика увага надавалася поєднанню суспільного і сімейного виховання. Здійснювалися педагогічні дослідження, метою яких було наукове обґрунтовування шляхів і засобів, що забезпечують функціонування системи "школа - сім'я - громадськість". В роботах І. В. Гребенникова, А. М. Низового, Р. І. Легенького, Н. П. Харитонової і інших авторів використовувалися різні поняття: "педагогічна освіта", "педагогічна пропаганда", "органічне поєднання суспільного і сімейного виховання батьків", "взаємодія сімейного і суспільного виховання" і т.п. Вивчалася ефективність форм і методів надання педагогічної допомоги батькам.

Педагогічна пропаганда - проголошення і рекламування педагогічних засобів, методів і форм педагогічного виховання і освіти в широкі маси людей.

Педагогічна освіта - практичне вживання і теоретично підкована людина в питаннях сучасного виховання і освіти, уміння передати підростаючому поколінню знання, уміння і навики, накопичені попередніми поколіннями.

В різних лабораторіях НДІ АПН СРСР розглядалися проблеми розвитку і виховання дітей раннього і дошкільного віку, надавалася увага і вивченню питань сімейного виховання дошкільників. Дослідники прийшли до висновку, що жоден з них не може бути успішно вирішений дитячим садком без співпраці з сім'єю. Хоча у цих соціальних інститутів єдині цілі і задачі, зміст і методи виховання і навчання дітей специфічні в кожному з них. Приведемо схему, розроблену Е. П. Арнаутовою і В. М. Івановою, де розглядаються недоліки і позитивні сторони суспільного і сімейного виховання.

Як система пропаганди педагогічних знань, в 70-80-і роки існував педагогічний всеобуч для батьків. Він був цілісною системою форм пропаганди педагогічних знань з урахуванням різних категорій батьків. Метою педагогічного всеобучу було підвищення педагогічної культури батьків.

В 70-і роки під керівництвом Т. А. Маркової - заступника директора по науковій роботі НДІ дошкільного виховання АПН СРСР - організовується лабораторія сімейного виховання. Виявлялися типові труднощі, випробовувані батьками, найістотніші чинники, що впливають на формування етичних якостей у дитини в сім'ї (Д. Д. Бакиєва, 3. М. Гарбей, Д. О. Дзінтере, Л. В. Загик, М. І. Іззатова, В. М. Іванова, Н. А. Стародубова). Таким чином, авторами-фахівцями були зроблені спроби визначити зміст педагогічних знань і умінь, необхідних батькам для успішного вирішення ряду задач етичного виховання. Як показали дослідження, чим вище рівень педагогічної підготовленості батьків, тим активніша і успішніша їх педагогічна діяльність.

З погляду взаємодії дитячого садка і сім'ї у вихованні дітей, наданні допомоги батькам представляють інтерес дані, одержані В. І. Безлюдною в роботі "Взаємодія дитячого садка і сім'ї в педагогічній корекції відносин дошкільників з однолітками". Автор переконливо показує, що ні сім'я, ні дошкільна установа не можуть ізольовано вирішити задачу подолання відхилень дитини у відносинах з однолітками, які пов'язані з умовами життя і виховання дітей саме в сім'ї.

Досліджуючи проблему педагогічного всеобучу, О. Л. Зверєва виявила, що він проводився далеко не у всіх дитячих садках через недостатню підготовленість педагогів до роботи з батьками. Практичними працівниками використовувалися різноманітні її форми: групові і загальні батьківські збори, оформлення стендів для батьків, тек-пересувок і т.д. Вихователі відзначали той факт, що батькам хочеться одержати, перш за все, конкретні знання саме про свою дитину.

Педагоги часто нарікають на те, що зараз батьків нічим не здивуєш. Але як показують проведені дослідження О. Л. Зверєвої, а пізніше ці дані були підтверджені Е. П. Арнаутовою, В. П. Дубровою, В. М. Івановою, відношення батьків до заходів залежить, перш за все, від постановки виховно-освітньої роботи в дитячому садку, від ініціативи адміністрації, від її причетності до рішення питань педагогічної освіти батьків. Часто пошук шляхів вдосконалення роботи з батьками обмежувався знаходженням нових форм, і набагато менше уваги приділялося її змісту і методам.

Психологи, фахівці по ораторському мистецтву констатують, що усний виступ педагога, безпосереднє спілкування з аудиторією мають великі переваги перед перегляданням батьками телепередач і прослуховуванням радіопередач, читанням книг (А. А. Леонтьєв, Е. А. Ножін, Н. І. Мехонцев).

У ряді робіт педагогів (Е. П. Арнаутова, В. М. Іванова, В. П. Дуброва) мовиться про специфіку педагогічної позиції вихователя по відношенню до батьків, де поєднуються дві функції - формальна і неформальна. Вихователь виступає в двох особах - офіційною особою і тактовним, уважним співрозмовником. Його задача - подолати позицію повчальності, розмовляючи з членами сім'ї, і виробити довірливий тон. Автори виявляють причини труднощів, які випробовує вихователь в спілкуванні з батьками. До них відносяться низький рівень соціально-психологічної культури учасників виховного процесу; нерозуміння батьками саме цінності періоду дошкільного дитинства і його значення; несформованості у них "педагогічної рефлексії", ігнорування ними того факту, що у визначенні змісту, форм роботи дитячого садка з сім'єю, недошкільні установи, а саме вони виступають соціальними замовниками; недостатня поінформованість батьків про особливості життя і діяльності дітей в дошкільному закладі, а вихователів - про умови і особливості сімейного виховання кожної дитини. Педагоги часто відносяться до батьків не як до суб'єктів взаємодії, а як до об'єктів виховання. На думку авторів, дитячий садок тільки тоді задовольняє повною мірою потреби сім'ї, коли він є відкритою системою. Батьки повинні мати реальну нагоду вільно, на свій розсуд, в слушний для них час знайомитися з діяльністю дитини в дитячому садку, із стилем спілкування вихователя з дітьми, включатися в життя групи. Якщо батьки спостерігають дітей в новій обстановці, вони і сприймають їх "іншими очима".

Ідеї взаємодії сімейного і суспільного виховання розвивалися в роботах В. А. Сухомлинського, зокрема, він писав: "в дошкільні роки дитина майже повністю ідентифікує себе з сім'єю, відкриваючи і затверджуючи себе і інших людей переважно через думки, оцінку і вчинки батьків". Тому, підкреслював він, задачі виховання можуть бути успішно вирішені в тому випадку, якщо школа підтримує зв'язок з сім'єю, якщо між вихователями і батьками встановилися відносини довіри і співпраці

Таким чином, дослідження 70-80-х років минулого сторіччя конкретизували зміст, форми і методи педагогічної освіти батьків і дозволили виробити цінні рекомендації для педагогів.

Більш глибокі зміни у взаємодії сім'ї і дошкільного навчального закладу відбулися в 90-і роки. Це було пов'язано з реформою освіти, яка відобразилася і на системі дошкільного виховання. Зміна державної політики в області освіти спричинила за собою визнання позитивної ролі сім'ї у вихованні дітей і необхідності взаємодії з нею. Так, в Законі РФ "Про освіту" мовиться, що "державна політика в області дошкільного виховання ґрунтується на наступних принципах: гуманістичний характер освіти, пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особи, виховання громадянськості, працьовитості, пошана до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщини, сім'ї". В цьому Законі, на відміну від документів попередніх років, поваги до сім'ї признається одним з принципів освіти, тобто сім'я із засобу педагогічної дії на дитину перетворюється на його мету.

В 90-х роках, відповідно до "Концепції дошкільного виховання" (1989) почали розроблятися нові підходи до співпраці з батьками, які базуються на взаємозв'язку двох систем - дитячого садка і сім'ї, співтоваристві сім'ї і дитячого садка (Л. М. Кларіна). Єство даного підходу полягає в об'єднанні зусиль дошкільних установ і сім'ї для розвитку особи як дітей, так і дорослих з урахуванням інтересів і особливостей кожного члена співтовариства, його прав і обов'язків. Л. М. Клариной розроблений цілий комплекс становлення і розвитку змістовних і організаційних напрямів співтовариства дитячого садка і сім'ї (діти, батьки, професіонали), наприклад, створення в дитячому садку методичного кабінету, оснащеного психолого-педагогічною літературою для батьків, сумісне обговорення з ними прочитаного з метою можливого використовування придбаних таким чином знань в умовах дитячого садка, відкриття на цій основі дискусійного клубу професіоналів і батьків, бібліотеки дитячої літератури, яка може бути використана як в дитячому садка, так і в сім'ї, організація спортивної секції для дітей і батьків, різноманітних клубів по інтересах і ін.

Отже, можна зробити висновок: педагогіка початку радянського періоду визнавала роль сім'ї у вихованні дошкільників, але це вело не до визнання необхідності співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю, а швидше до поглядів на сім'ю, як на такий соціальний інститут, який протистоїть суспільству в цілому і дошкільному закладу зокрема. В ті роки наголошувалося також, що сім'ю треба вивчати, але вивчати не як потенційного або реального союзника, а швидше як чинник, який заважає правильному вихованню дітей, який бажано підпорядкувати суспільству і з впливом якого потрібно боротися.

В 40-60-і роки, проблема "боротьби" дошкільного навчального закладу і сім'ї вже не ставилася так гостро, але глобальною метою як і раніше було виховання, раніше всього члена суспільства, більш того вважалося за правильне суспільне виховання, а не сімейне. Звідси слідував висновок: сім'я повинна грати підлеглу роль по відношенню до дошкільного навчального закладу.

В 60-70-і роки XX ст. роки велика увага почала приділятися поєднанню суспільного і сімейного виховання.

Дослідження 70-80-х років минулого сторіччя конкретизували зміст, форми і методи педагогічної освіти батьків і дозволили виробити цінні рекомендації для педагогів.

В 90-х роках велика увага починає уділятися взаємодії дитячого садка і сім'ї. Практичні працівники шукають нові, нетрадиційні форми співпраці з батьками.

В даний час йде перебудова системи дошкільного виховання, і в центрі цієї перебудови стоять гуманізація і деідеологізація педагогічного процесу. Метою його відтепер признається не виховання члена суспільства, а вільний розвиток особи

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1163 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

796 - | 742 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.