Лекции.Орг


Поиск:




Психолого-педагогічний аналіз виховного заходу




Відвідайте виховний захід, підготований студентами в закріпленому класі початкової школи. Попередньо повторіть матеріал з теми «Форми виховної роботи» [31, с. 344]. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання:

Дата: Клас: ПІП вчителя(лів):  
Тема:  
Мета:  
Завдання: навчальні: виховні: розвиткові:  
Форма:  
Структура виховного заходу Аналіз проведення виховного заходу  
І. Організація початку заняття    
ІІ.     Актуалізація опорних знань учнів. Проблемна презентація теми Мотивація роботи. Повідомлення мети та плану заняття    
ІІІ. Основна частина    
ІV.   Підсумки заняття Колективне проведення підсумків за змістом заняття Визначення навчальних здобутків Оцінка спільної роботи    
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Аналіз досягнення поставленоїмети. Чи досягнуто мету заняття. Які завдання реалізовані, які не у повному обсязі?    
2. Чи відповідає тема, завдання, зміст та методи роботи віковим особливостям, потребам та інтересам учнів?  
3. Чи відповідає форма проведення змiсту виховного заходу?  
4. Проаналізуйте зміст виховного заходу(актуальність, інформаційну насиченість, емоційну забарвленість; відповідність сучасному рівню розвитку науки, суспільства; зв’язок із практикою, опору на моральний досвід дітей)    
5. Методи та прийомивиховання Які методи виховання використані? Оцініть їх ефективність? Чи характерно проведенню заходу: динамічність, структурна чіткість (чітке здійснення сценарію, дотримання плану, вступ та підсумки у кожному виді роботи)?
6. Проаналізуйте методику фронтальної роботи студентів з класом?
7. Візуалізаціяматеріалу Чи сприяла використана наочність підвищенню ефективності заняття? Чи були дотримані вимоги до методики її використання? Якість використаної наочності? На Ваш погляд, чи була необхідність у додаткових засобах емоційного оформлення змісту?    
8. Чи було відповідно оформлене приміщення, використана дошка (раціональність, охайність, сприйнятність)?  
9. Керівництвороботою учнів Чи ефективним було керівництво роботою учнів, стимулювання до виконання завдань? Яка частка дітей була залучена до роботи?  
10. Комунікативнівміння учителя, йогопедагогічний такт, діловий стиль Оцініть ораторське мистецтво вчителя: голос, жести, міміку, рухи тіла; культуру мови? Володіли вільно матеріалом? Стиль взаємодії з учнями?
11. Активністьгрупи Схарактеризуйте участь учнів у підготовці заходу, позицію школярів під час проведення заходу (зацікавленість та ініціатива чи байдужість і пасивність), активність у підведенні підсумків. Що найбільше активізувало участь дітей в обговоренні?    
12. Які висновки зробили учні в кінці заняття?    

Питання до спостереження за організацією початку уроку, повідомленням теми та мети уроку

Відвідайте урок з предмету спеціалізації (у 5–11 класах) і проведіть спостереження за організацією початку уроку. Попередньо повторіть матеріал з теми «Форми організації навчання» [31, с. 164–182]. Дайте відповіді на запитання.

 

Дата: Предмет: Клас:
ПІП вчителя:
Тема уроку:
1. Як називається початок уроку як структурний елемент?
 
2. Які слова розпочали урок?
 
 
3. Які засоби використав учитель для організації навчальної роботи школярів? Як пройшла мобілізація уваги учнів? Як швидко учні включились у пізнавальну діяльність?
 
 
 
4. Чи були учні, які відволікалися на початку уроку? Як учитель залучав їх до роботи?
 
 
 
5. Як була сформульована мета уроку? Чи всі учні сприйняли її? Якими прийомами користувався вчитель, щоб це з’ясувати?
 
 
 
6. Оцініть ефективність презентації плану уроку у досягненні мети уроку.
 
 
 
7. Ваші пропозиції щодо побудови початку уроку.
 
 

Питання до спостереження за організацією вивчення нового матеріалу у ході уроку

Проведіть спостереження за вивченням нового матеріалу на уроці з предмету спеціалізації. Попередньо повторіть матеріал з теми «Методи навчання» [31, с.150159]. Дайте обґрунтовані відповіді на запитання:

 

Дата: Предмет: Клас:
ПІП вчителя:
Тема уроку:
1. Яка підготовча робота, актуалізація опорних знань учнів була проведена вчителем перед сприйняттям учнями нового матеріалу?
 
 
 
 
2. Чи можна було чітко виділити момент переходу до нового матеріалу? Скільки хвилин тривала робота над новим матеріалом?
 
 
 
3. Які методи навчання були використані вчителем при вивченні нового матеріалу? Організації якого типу пізнавальної діяльності учнів вони сприяли?
 
 
 
 
 
 
4. Які засоби навчання були використані вчителем при поясненні нового матеріалу?
 
 
 
5. Які методи, прийоми, засоби використовував учитель для активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх пізнавальних інтересів?
 
 
 
6. За допомогою яких методів було побудовано закріплення нового матеріалу, організована перевірка його засвоєння?
 
 
 
 
7. Який характер взаємовідносин учителя та учнів панував на уроці? Розкрийте вплив психологічного клімату на пізнавальну діяльність учнів?
 
 
 
 

Питання до спостереження за організацією перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів

Проведіть спостереження за перевіркою та оцінкою навчальних досягнень учнів на уроці з предмету спеціалізації. Попередньо повторіть матеріал з теми «Педагогічна діагностика результатів навчально-пізнавальної діяльності школярів» [31, с. 190–200]. Дайте обґрунтовані відповіді на такі запитання:

 

Дата: Предмет: Клас:
ПІП вчителя:
Тема уроку:
1. На яких хвилинах уроку Ви спостерігали перевірку і оцінювання знань і умінь учнів? Скiльки часу відводить вчитель?
 
 
 
2. Якi форми перевiрки знань використовувалися вчителем (фронтальна, iндивiдуальна, групова)? Наведіть приклади.
 
 
 
 
 
 
3. Якi методи перевiрки навчальних досягнень учнів (усні, письмові, практичні) використовувалися вчителем на уроцi?
 
 
 
 
 
4. Чи використовував вчитель взаємоконтроль та самоконтроль учнів? Наведіть приклад.
 
 
 
5. Запишiть приклад проблемного запитання вчителя. Які розумові операції вони включають (порівняння, узагальнення, систематизація, абстрагування, моделювання, аналіз)? Чи залишилися питання без чiткої, вичерпної вiдповiдi?
 
 
 
6. Якi оціночні судження якості роботи учня (позитивні, нейтральні, негативні) найчастіше використовував учитель? Наведіть приклади словесної оцінки досягнень учнів. Якою була реакцiя учнів на словесну оцiнку їх знань i умiнь?
 
 
 
7. Скiльки учнів було опитано вчителем? Скільки учнів було оцінено? Які оцінки вони отримали?
 
 
 
8. Як обґрунтовував учитель оцінки учнів?
 
 
 
9. Як, на Вашу думку, оцінки впливають на пізнавальну активність учнiв?
 
 

Питання до спостереження за методичним забезпеченням домашньої навчальної роботи учнів

Проведіть спостереження за методичним забезпеченням домашньої навчальної роботи учнів з предмету спеціалізації. Попередньо повторіть матеріал з теми «Форми організації навчання» [31, с. 164–183]. Дайте відповіді на запитання:

 

Дата: Предмет: Клас:
ПІП вчителя:
Тема уроку:
1. На якому етапi уроку вчитель задає домашнє завдання? Чи вдалий вибiр часу для нього?
 
 
2. Проаналізуйте характер домашнього завдання за формою i змiстом, його звязок з вивченням нового матеріалу та його закріпленням.
 
 
 
3. Наскільки обґрунтовано вчитель коментував домашнє завдання?
 
 
4. Обсяг домашнього завдання? Зробіть висновки про ступінь складності завдання, час необхідний учням даного класу для його виконання.
 
 
5. Які засоби та прийоми використовував учитель для диференціації та індивідуалізації домашньої навчально-пізнавальної діяльності школярів?
 
 
6. Які творчі завдання запланував учитель: спостереження, досліди, складання задач, читання додаткової літератури тощо.
 
 
7. Сформулюйте шляхи підвищення ефективності домашньої навчальної роботи школярів.
 
 
 

12. ПЕДАГОГІЧНЕ ЕССЕ «Моя перша практика»

Шановний молодий колего! Ваша перша педагогічна практика завершилась. Нам хотілося би знати Ваші думки та враження. Що Вам сподобалось, що ні? Що Вас найбільше вразило? До чого були не готові? Що найбільше запам’яталося?

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексія
1. Що змінилося в Вас самих?
 
 
2. Який Ви вчитель?
 
 
3. Чи підтвердилась Ваша думка щодо професійного вибору? Так Частково Ні
4. Ваші пропозиції до організації практики?
 
 
 
 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Педагогічної практики студента (ки) _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Групи _______ Факультету ______________________________________________, який (ка)

Проходив (ла) практику в ___ класі КУ Сумській _________________________ школі № ___

з ______________________ по _______________________ р.

Спостереження уроків в основній школі
Предмет П.І.П. вчителя з предмету спеціалізації Дата Запис про відвідування Підпис
1.          
2.          
3.          

 

Навчально-виховна робота студента
Прізвище, ім’я, по батькові Максималь-на кількість балів Оцінка роботи студента Підпис
1.   Класний керівник ПІП _________________________________________________ Разом 30    
1. Розробка виховного заходу    
2. Проведення виховного заходу    
3. Інші види роботи (організація конкурсу дитячої творчості, доцільного відпочинку учнів на перервах, рухливих хвилинок тощо)    
2. Шкільний психолог ПІП _________________________________________  
3. Заступник директора з навчально-виховної роботи ПІП _________________________________________  
4.   Керівник практики ПІП _________________________________________   Разом 70    
1. Розробка виховного заходу      
2. Проведення виховного заходу    
3. Інші види роботи (організація конкурсу дитячої творчості, відпочинку учнів на перервах, тощо)    
4. Оцінка щоденника (с.8-21)    
5. Дидактичні завдання (с.22-40)    
6. Вирішення організаційних питань практики    
Підсумкова оцінка    
             

ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правова база

  1. Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року)

2. Національна доктрина розвитку освіти. Наказ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 374/2002.

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» http://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/files/news/10/31/1243.doc&embedded=false;

4. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти (Наказ МОН України № 371 від 05.05.2008) // Освіта України. – 2001. – № 6. – С. 3–16.

5. Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 24.05.13 №_1/9-368). – [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

6. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради. – 1999. –№ 28.

7. Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів ЗНЗ [Текст]: лист Міністерства освіти і науки України від 28 січ. 2014 № 1/9-74 // Початкове навчання та виховання: науково-метод. журн. – 2014. – № 7/8. – С. 2–41.

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів [Текст] // Початкова освіта. Шкільний світ: Перша українська газета для першого вчителя. – 2014. – № 4 (спецвип.). – С. 3–87.

  1. Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань (Лист МОН України №1/9-72 від 28.01.14). – [Електорнниц ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» http://ua-info.biz/legal/baseap/ua-zmthxe.htm;

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»http://iitzo.gov.ua/metodychni-rekomendatsiji/;

12. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності» http://iitzo.gov.ua/metodychni-rekomendatsiji/.

13. Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/806/2014;

14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» http://docs.google.com/viewer?url=http://mon.gov.ua/files/normative/2014-10-27/3008/nmo-1232.doc&embedded=false;

15. Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872/2014;

16. Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/871/2014;

 

17. Амонашвили Ш. А. Педагогическая симфония / Ш. А. Амонашвили. – К.: Плеяда, 2005. – 199 с.

18. Бех І. Виховний процес з глибинним психозануренням / І. Бех // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 5–8; № 2. – С. 4–7; № 5. – С. 1–2; № 6. – С. 1–3; № 11. – С. 1–4.

19. Бондар Н. І. Безпека в домі: урок-тренінг з курсу «Основи здоров’я» / Н. І. Бондар // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 3. – С. 28–29.

20. Варавецька О. В. Програма «Початки економіки» [Текст]: курс за вибором для початкової шк. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Варавецька // Економіка в школах України. – 2014. – № 4. – С. 1–20.

21. Гречаник Л. В. Азбука дорожная-она совсем не сложная!: игра-путешествие в 4-м классе / Л. В. Гречаник // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 4/5. – С. 75–79.

22. Добронравіна Наталія. Успіх навчально-виховного процесу розпочинається з початкової школи [Текст] / Н. Добронравіна // Початкова освіта. Шкільний світ: Перша українська газета для першого вчителя. – 2014. – № 1. – С. 4–5.

23. Дозвілля школярів: ігрові програми / упорядник Л. Шелестова. – К., 2004. – 127 с.

  1. Загадки. Скоромовки. Фразеологізми [Текст]: [для дітей мол. шк. віку] / [авт.-уклад. І. В. Єфімова]. – Харків: Торсінг плюс, 2014. – 96 с.

25. Іванова Світлана. Від допиливості до стійкої пізнавальної потреби [Текст] / С. Іванова // Початкова освіта. Шкільний світ: Перша українська газета для першого вчителя.–2014. – № 1. – С. 27–33.

26. Калюжна О. Г. Особливості організації проектної діяльності учнів на уроках природознавства / О. Г. Калюжна // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 3. – С. 18–21.

27. Кіян Ольга. Виховання громадянськості в учнів молодшого підліткового віку засобами вчительсько-батьківської взаємодії [Текст] / О. Кіян // Рідна школа. – 2014. – № 4/5. – С. 47–52.

28. Корнієнко С. М. Весела перерва. 1–4 класи: навч.-метод. посібн. / С. М. Корнієнко. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 96 с.

29. Кочерга О. Дівчатка: які вони? Психофізіологічні особливості / О. Кочерга // Початкова школа. – 2009. – № 7. – С. 3–7.

30. Кочерга О. Хлопчики: яки вони? [Психофізіологічні особливості] / О. Кочерга // Початкова школа. – 2009. – № 6. – С. 4–7.

31. Кузьминський А. І. Педагогіка / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання–Прес, 2003. – 418 с.

32. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання: навч. посіб. / А. І. Кузьминський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с.

33. Лісіцина Ірина Сергіївна. Математика. Розв’язуємо нестандартні задачі. 1–4 класи.

  1. Мар’яненко Л. Формування пізнавальної діяльності в молодших школярів [Текст] / Ліана Мар’яненко. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 122 с.

35. Методика виховної роботи в початковій школі: теорія й практика: навчально-методичний комплекс. – [для студ. вищ. навч. закл.] / Інна Богданівна Червінська. – Івано-Франківськ: Вид-во Симфонія Форте, 2013. – 332 с.

36. Мосьпан О. Г. Розвиток самостійності учнів на уроках у початкових класах як умова особистісного зростання / О. Г. Мосьпан // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 1/2. – С. 19–21.

37. Назарова Л. М. Проблемное введение нового материала [Текст] / Л. М. Назарова // Начальная школа: Ежемесячный научно-методический журнал. – 2014. – № 2. – С. 24–28.

38. Педагогічна практика: навчально-методичний посібник / за наук. ред. А. А. Сбруєвої. – Вид. 3-тє доп. і перероб. – Частина перша. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 176 с.

39. Приймак Л. А. Стежками життя Шевченка: кросворди для учнів 3-4-х класів / Л. А. Приймак // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 6. – Фаховий сервер. – № 19. – С. 1–8.

40. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. – К.: Ґенеза, 1999. – 368 с.

41. Скрипець М. В. Підводна подорож: інтегрований урок математики у 4-му класі / М. В. Скрипець // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 1/2. – С. 76–79.

  1. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період: метод. рек. / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В.Залеська та ін. – Київ: МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. – 84 c.

43. Таглина О. В. Неудобные дети, неудобные родители / О. В. Таглина. – Х.: Изд. группа «Основа», 2011. – 304 с.

44. Уроки розвитку продуктивного мислення. Майстер-клас [Текст] // Початкова освіта. Шкільний світ: Перша українська газета для першого вчителя. – 2014. – № 2. –
С. 10–45.

45. Уроки мужності в середній школі: навч.-метод. посібник. [Текст] /ук- лад.. Л. В. Климко— Х.: ВГ «Основа», 2016. — 112 с.

46. Уроки мужності: навч.-метод. посібник. [Текст] /ук- лад. Д. В. Ротфорд — Х.: ВГ «Основа», 2015. — 96 с.

47. Ушановуємо тараса Шевченка: літературне свято-презентація творчого проекту у
2–4-х класах / Г. В. Брюханова [и др.] // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 6. – С. 18–23.

48. Будьмо здорові! Сценарії виховних заходів здоров’язберігального спрямування. — Х.: ВГ «Основа», 2015. — 128 с

49. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2003. – 528 с

50. Хімчук Л. І. Учіння молодшого школяра та його психологічний супровід / Л. Хімчук. – Івано-Франківськ, 2008. – 103 с.

51. Чекіна В. І. Українські народні пісні: година спілкування у 4-му класі / В. І. Чекіна // Почат. навчання та виховання: наук.-метод. журн. – 2014. – № 3. – С. 30–31.

 

Інтернет ресурси:

1. Міністерство освіти і науки України – офіційний сайт – http://www.mon.gov.ua

2. Академія педагогічних наук України. – http://www.apsu.org.ua

3. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України – офіційний сайт – http://www.dnpb.gov.ua/

4. Освіта.ua. – офіційний сайт – http://osvita.ua

5. Вчитель вчителю, учням та батькам. – http://teacher.at.ua/

6. Початкове навчання. – http://www.valeriks.ucoz.ru/

7. Відкритий урок: професійний журнал для вчителів. – http://osvita.ua/school

8. Виховна робота в школі. – http://www.library.kherson.ua/teach/scool_07.htm

9. Intel «Навчання для майбутнього. – http://www.iteach.com.ua

10. Освітній портал. – http://osvita.org.ua

11. ВЕБ-сторінка журналу «Початкова школа» http://www.pochatkova-shkola.net/

 

 

 
 


Навчально-методичне видання

Навчальна педагогічна практика:





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-07; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 954 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Велико ли, мало ли дело, его надо делать. © Неизвестно
==> читать все изречения...

826 - | 608 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.