Лекции.Орг


Поиск:
Методи управління діяльністю підприємства.
Практична реалізація функцій управління здійснюється за допомогою системи методів управління.

Методи управління — це способи впливу на окремих праців­ників і трудові колективи в цілому, які необхідні для досягнення цілей фірми (підприємства, організації).

1.Економічні методи управління — це такі методи, які реалізу­ють матеріальні інтереси участі людини у виробничих проце­сах (будь-якій іншій діяльності) через використання товарно-гро­шових відносин. Ці методи мають два аспекти реалізації.

Перший аспект характеризує процес управління, зорієнтований на використання створеного на загальнодержавному рівні еконо­мічного сегмента зовнішнього середовища. Суть цього аспекту:

• формування системи оподаткування суб'єктів господарювання;

• визначення дійової амортизаційної політики, яка сприяла б оновленню (відтворенню) матеріальних і нематеріальних активів підприємства;

• встановлення державою мінімального рівня заробітної плати та пенсій.

Другий аспект економічних методів управління пов'язаний з уп­равлінським процесом, орієнтованим на використання різноманіт­них економічних важелів, таких як фінансування, кредитування, ціноутворення, штрафні санкції тощо.

2. Соціально-психологічні методи управління реалізують моти­ви соціальної поведінки людини. Традиційні форми матеріального заохочення поступово втра­чають свій пріоритетний стимулюючий вплив. Усе більшого значення набувають такі чинники, як змістовність і творчий характер праці, можливості для прояву ініціативи, су­спільне визнання, моральне заохочення.

3. Організаційні методи управління базуються на мотивах примусового характеру. Їхнє існування й практичне засто­сування зумовлене заінтересованістю людей у спільній організації праці. Організаційні методи управління — це комплекс способів і прийомів впливу на працівників, заснованих на використанні організаційних відносин та адміністративній владі керівництва. Усі організаційні методи управління поділяють на регламентні й роз­порядчі.

Зміст регламентних методів полягає у формуванні структури та ієрархії управління, делегуванні повноважень і відповідаль­ності певним категоріям працівників фірми, визначенні орієн­тирів діяльності підлеглих, наданні методично-інструктивної та іншої допомоги виконавцям. Розпорядчі методи управління охоплюють поточну (оперативну) організаційну роботу і базуються, як правило, на наказах керівників підприємств (організацій). Вони пе­редбачають визначення конкретних завдань для виконавців, роз­поділ цих завдань між ними, контроль виконання, проведення нарад з питань поточної діяльності фірми.

Література

1.Володькіна М. В. Організація управління промисловим підприємством: навч. посібник / М. В. Володькіна; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" – К.: КНЕУ,2011.–385 с.

2.Гетьман О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – 2-ге вид.. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

3.Горбонос Ф.В. Економіка підприємств: підручник / Ф.В. Горбонос, Г.В Черевко, Н.Ф. Павленчик. – К.: Знання, 2010. - 463с.

4. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навчальний посібник / В.І.Гринчуцький, Е.Т.Карапетян, Б.В.Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: ЦУЛ, 2012. – 304 с.

5.Захарченко В. І. Економіка підприємства. Теорія: навчальний посібник. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 324 с.

6.Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. –– К.: Центр учбової літератури, 2011. –– 728 с.

7. Лутай Л. А. Діагностика стану системи соціально орієнтованого управління підприємством / Л. А. Лутай, О. О. Савельєва // Економіка розвитку. –2012. – № 4(64). – С. 5–10.

Питання для самоконтролю

1. Теорії організації підприємств: бюрократична модель школа людських стосунків, ситуаційна теорія.

2. Реструктуризація як всеохопний процес адаптації підприємства до мінливих ринкових умов.

3. Роль і місце економічних методів у системі управлінні підприємством.

4. Сутнісна характеристика соціально-психологічних методів управління.

5. Поняття та основні складові адміністративних методів управління.

 

ТЕМА 1.6. СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

1. Виробнича структура підприємства.

2. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.

3.Відтворення і розвиток виробничих та інфраструктурних об'єктів підприємства.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 438 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © Федор Достоевский
==> читать все изречения...

632 - | 500 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.