Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...

Встановлення фактичних обставин справиЗагрузка...

3) аналіз правової норми, що підлягає застосуванню

4) оголошення нормативно-правового акту

 

 

№ 21

Відзначте правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

1) містить правило-роз’яснення

2) їх дія розрахована на персоніфікованих суб’єктів

3) містить індивідуальне обов’язкове правило поведінки

4) має зворотну дію

 

 

№ 22

Відзначте правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

1) приймається компетентними суб’єктами

2) їх дія розрахована на персоніфікованих суб’єктів

3) має владний характер та забезпечується державою

4) має зворотну дію

 

№ 23

Відсутність нормативно-правової регламентації певної групи суспільних відносин у сфері правового регулювання, окреслюваній основними принципами права — це...

1) колізії правових норм

2) помилка законодавця

3) прогалина в законодавстві

4) аналогія права

 

№ 24

Найбільш ефективним шляхом усунення прогалин в законодавстві є…

1) аналогія права

2) аналогія закону

3) прийняття відповідних змін і доповнень до певного нормативно-правового акту, яким вводиться нова норма права

4) прийняття актів застосування правових норм

 

№ 25

Якщо існує колізія між нормами, то застосовується норма, яка…

1) міститься в акті, який має вищу юридичну силу щодо інших

2) міститься в акті, що прийнятий раніше

3) міститься в акті, що був виданий пізніше

4) міститься в спеціальному акті

 

№ 26

Суть законності полягає у тому, що застосування правових норм повинно мати місце тільки:

1) відповідно до ієрархії правозастосувальних актів

2) в межах компетенції певного державного органу, закріпленої в законодавстві

3) на підставах, передбачених у гіпотезі правової норми, що застосовується

4) уточній відповідностіі за процедурою, встановленою законом

 

№ 27

Юридична кваліфікація — це …

1) встановлення тотожності ознак конкретної поведінки суб'єктів тим ознакам, які зафіксовані у нормі права

2) підготовка проекту нормативно-правового акту

3) збір та процесуальне закріплення юридично значимих фактів

4) написання правозастосувального акту

 

№ 28

Відзначте правильно вказані основні ознаки правозастосовчого акту:

1) містить правило-роз’яснення

2) має письмову, усну, конклюдентну форму зовнішнього прояву

3) є юридичним фактом, що викликає виникнення, зміну, припинення правовідносин

4) не має зворотної дії в часі

 

№ 29

Визначте вид правозастосовчого акту за юридичними наслідками: наказ ректора про переведення студента 1-го курсу на 2-ий курс:

1) правостверджуючий

2) правовстановлюючий

3) правозмінюючий

4) правоприпиняючий

 

№ 30

Визначте вид правозастосовчого акту за юридичними наслідками: наказ власника підприємства про звільнення працівника з роботи:

1) правостверджуючий

2) правовстановлюючий

3) правозмінюючий

Правоприпиняючий

 

№ 31

Визначте вид правозастосовчого акту за юридичними наслідками: рішення суду про визнання права на житло

Правостверджуючий

2) правовстановлюючий

3) правозмінюючий

4) правоприпиняючий

 

№ 32

Визначте вид правозастосовчого акту за юридичними наслідками: наказ керівника установи про зарахування працівника на роботу:

1) правостверджуючий

Правовстановлюючий

3) правозмінюючий

4) правоприпиняючий

 

№ 33

Відзначте правильно вказані види правозастосовчих актів за характером індивідуальних приписів:

1) уповноважуючі

2) регулятивні

3) зобов’язуючі

4) письмові

 

№ 34

Відзначте правильно вказані види правозастосовчих актів за характером індивідуальних приписів:

1) забороняючі

2) регулятивні

3) зобов’язуючі

4) охоронні

 

№ 35

Обґрунтованість при застосуванні правових норм полягає у тому, що прийняття правозастосувального рішення повинно базуватися...

1) на основі таких знань про юридично значущі факти, які є об'єктивно істинними, правильними, вірогідними

2) на основі закону

3) на основі принципів правозастосування

4) на основі мотивованого рішення суду

 

№ 36

Застосування аналогії не допустиме…

1) під час прийняття правозастосувального рішення

2) в кримінальному та адміністративному праві

3) в цивільному та сімейному праві

4) під час прийняття НПА

 

№ 37

Діяльність щодо з’ясування та або роз’яснення (інтерпретації) змісту норми з метою правильного її застосування і реалізації — це…

Тлумачення правових норм

2) застосування правових норм

3) правотворчість

4) правоохоронна діяльність

 

№ 38

Діяльність щодо встановлення змісту норми права, яка не виходить за межі свідомості інтерпретатора:

1) тлумачення-роз’яснення

2) систематичне тлумачення

3) цільове тлумачення

4) тлумачення-з’ясування

 

№ 39

Діяльність щодо пояснення та зовнішнього виразу змісту норми права з метою його доведення до суб’єктів правозастосування та правореалізації:

1) тлумачення-роз’яснення

2) систематичне тлумачення

3) цільове тлумачення

4) тлумачення-з’ясування

 

 

№ 40

Відзначте правильно вказану мету тлумачення нормативно-правових приписів:

1) виховна

2) фіскальна

3) охоронна

4) правильне застосування нормативно-правових приписів

 

№ 41

Суб’єктами офіційного тлумачення нормативно-правових приписів можуть бути:

1) спеціально на це уповноважений орган

2) юристи-практики

3) громадянин

4) юристи-вчені

 

 

№ 42

Вкажіть правильно названі ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу

2) закріплює норму права

3) закріплює правила розуміння змісту норми права

4) всі відповіді правильні

 

№ 43

Вкажіть правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) має вищу юридичну силу

2) закріплює норму права

3) не створює нових норм

4) всі відповіді правильні

 

№ 44

Вкажіть правильно вказані ознаки інтерпретаційно-правових актів:

1) правила-роз’яснення діють протягом строку дії самого нормативно-правового припису

2) діють в єдності з нормативно-правовими приписами, які тлумачать

3) не мають самостійного значення

4) всі відповіді правильні

 

№ 45

Сукупність мовних засобів, що використовуються для класичного та граматичного аналізу нормативно-правового припису з метою встановлення змісту об’єктивованої у ньому норми права:

1) спосіб історичного тлумачення

2) спосіб логічного тлумачення

3) спосіб систематичного тлумачення

4) спосіб філологічного тлумачення

 

 

№ 46

Сукупність законів формальної логіки, які використовуються для аналізу логічної структури норми права, об’єктивованої у нормативно-правовому приписі з метою встановлення її змісту:

1) спосіб історичного тлумачення

2) спосіб логічного тлумачення

3) спосіб систематичного тлумачення

4) спосібфілологічного тлумачення

 

№ 47

Сукупність прийомів, які використовуються для аналізу системних зв’язків норми права (нормативно-правових приписів) з іншими нормами права (нормативно-правовими приписами), їх місця та ролі у системі права (системі джерел права):

1) спосіб історичного тлумачення

2) спосіб логічного тлумачення

3) спосіб систематичного тлумачення

4) спосіб філологічного тлумачення

 

№ 48

Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для аналізу конкретно-історичних умов прийняття джерела права з метою встановлення змісту відповідних норм права, що об’єктивовані у них:

1) спосіб історичного тлумачення

2) спосіб логічного тлумачення

3) спосіб систематичного тлумачення

4) спосіб філологічного тлумачення

 

№ 49

Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для виявлення цілей джерела права з метою встановлення змісту норм права, що об’єктивовані у них:

1) спосіб історичного тлумачення

2) спосіб логічного тлумачення

3) спосіб телеологічного тлумачення

4) спосіб філологічного тлумачення

 

 

№ 50

У відповідях під якими номерами правильно вказано значення правотлумачення:

1) забезпечує правильне правозастосування

2) встановлює юридичний факт

3) дозволяє виявити правотворчі помилки

4) дозволяє створити нормативно-правовий акт

 

 

№ 5 1

Відзначте правильно вказані обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів:

1) фіксація нормативно-правових приписів у законах

2) загальний абстрактний характер нормативно-правових приписів

3) фіксація нормативно-правових приписів у підзаконних нормативно-правових актах

4) наявністьу нормативно-правових приписах оціночних понять

 

№ 52

Відзначте правильно визначені обставини, що зумовлюють необхідність тлумачення нормативно-правових приписів:

1) фіксація нормативно-правових приписів у законах

2) фіксація у нормативно-правових приписах спеціальних юридичних термінів

3) фіксація нормативно-правових приписів у підзаконнихнормативно-правовихактах

4) відставання системи джерел права від розвитку суспільних відносин

 

 

№ 53

Вкажіть як називається результат тлумачення правових норм (інтерпретації), коли зміст норми права повністю співпадає з нормативно-правовим приписом джерела права:

1) казуальне тлумачення

Буквальне тлумачення

3) поширювальне тлумачення

4) обмежувальне тлумачення

 

№ 54

Вкажіть як називається результат тлумачення правових норм (інтерпретації), коли зміст норми права вужчий від нормативно-правового припису джерела права:

1) казуальне тлумачення

2) буквальне тлумачення

3) поширювальне тлумачення

Обмежувальне тлумачення

 

№ 55

Вкажіть як називається результат тлумачення правових норм (інтерпретації), коли зміст норми права ширший від нормативно-правового припису джерела права:

1) казуальне тлумачення

2) буквальне тлумачення

Поширювальне тлумачення

4) обмежувальне тлумачення

 

№ 56

Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, яке здійснюється суб’єктом, що не має на це офіційних повноважень та не має обов’язкового характеру:

1) офіційне

2) логічне

3) неофіційне

4) філологічне

 

№ 57

Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що здійснюється компетентним суб’єктом і є обов’язковим для всіх суб’єктів права:

1) неофіційне

2) філологічне

3) систематичне

4) офіційне

 

 

№ 58

Вкажіть як називається вид неофіційного тлумачення, що містить наукове роз’яснення змісту норми права:

1) систематичне

Доктринальне

3) буденне

4) професійне юридичне

 

№ 59

Суб’єктами доктринального тлумачення можуть бути:

1) орган держави, який встановив норму права

2) юристи-практики

3) громадянин

4) юристи-вчені

 

№ 60

Вкажіть як називається вид неофіційного тлумачення, що містить роз’яснення змісту норми права, яке здійснене на підставі професійних (практичних) правових знань:

1) системне

2) доктринальне

3) буденне

4) професійне юридичне

 

№ 61

Вкажіть як називається вид неофіційного тлумачення, яке здійснюється будь-якими суб’єктами і не потребує спеціальних правових знань:

1) системне

2) доктрин

Буденне

4) професійне юридичне

 

№ 62

Відзначте правильно вказані способи тлумачення-з’ясування

1) філологічний

Систематичний

3) політичний

4) моральний

 

№ 63

Відзначте правильно вказані способи тлумачення-з’ясування

1) логічний

Систематичний

3) політичний

4) моральний

 

№ 64

Відзначте правильно вказані способи тлумачення-з’ясування

1) логічний

2) візуальний

Історичний

4) моральний

 

№ 65

Відзначте правильно вказані способи тлумачення-з’ясування

1) функційний

Систематичний

Історичний

4) телеологічний

 

№ 66

Відзначте правильно вказані способи тлумачення за обсягом:

1) цільове

Буквальне

Обмежувальне

4) казуальне

 

№ 67

Відзначте правильно вказані способи тлумачення за обсягом:

1) нормативне

Буквальне

Обмежувальне

Поширювальне

 

№ 68

Відзначте правильно вказані види тлумачення-роз’яснення за юридичною значимістю:

1) неофіційне

2) тимчасове

3) історичне

4) офіційне

 

№ 69

Відзначте правильно вказані види тлумачення-роз’яснення за авторством норми, яка тлумачиться:

1) неофіційне

Делеговане

Аутентичне

4) офіційне

 

№ 70

Вкажіть правильно вказані види неофіційного тлумачення:

1) нормативне

2) професійне юридичне

Доктринальне

4) цільове

 

 

№ 71

Вкажіть правильно вказані види неофіційного тлумачення:

Буденне

2) професійне юридичне

Доктринальне

4) цільове

 

№ 72

Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що поширюється лише на конкретний випадок, з приводу якого здійснюється інтерпретація:

1) нормативне

2) логічне

3) історичне

Казуальне

 

№ 73

Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів, що здійснюється самим суб’єктом правотворення:

1) логічне

2) філологічне

3) систематичне

Аутентичне

 

№ 74

Вкажіть як буде називатися тлумачення положень указу Президента України, що зафіксовано у спеціальному акті Президента України:

1) делеговане

Аутентичне

3) неофіційне

4) професійне

 

 

№ 75

Вкажіть як буде називатися тлумачення положень закону України, що зафіксоване у рішенні Конституційного Суду України:

Делеговане

2) аутентичне

3) неофіційне

4) професійне

 

№ 76

У яких відповідях правильно вказані ознаки правовідносин?

1) мають вольовий характер

2) є різновидом суспільних відносин

3) наявність правового зв’язку між суб’єктами

4) всі відповіді правильні

 

№ 77

Виберіть правильно названий елемент складу правовідносин:

1) правоздатність

2) об’єкт правовідносин

3) суб’єктивна сторона

4) дієздатність

 

№ 78

Виберіть правильно названий елемент складу правовідносин:

1) правоздатність

2) суб’єктивне право

3) дієздатність

4) об’єктивна сторона

 

№ 79

Виберіть правильно вказані види правовідносин за галузевою належністю:

1) конституційні

2) прості

3) загальні

4) односторонні

 

№ 80

Сукупність таких юридичних властивостей учасника суспільних відносин, як правоздатність, дієздатність, деліктоздатність:

1) юридичний факт

2) суб’єктивне право

3) правосуб’єктність

4) юридичний обов’язок

 

№ 81

Передбачена нормами права можливість суб’єкта мати права і нести обов’язки:

1) об’єктивне право

2) правоздатність

3) юридичний факт

4) правопорушення

 

№ 82

Передбачена нормами права можливість суб’єкта своїми діями набувати та здійснювати права і обов’язки:

1) суб’єктивне право

2) дієздатність

3) правоздатність

4) реалізація права

 

№ 83

Передбачена нормами права здатність суб’єкта нести юридичну відповідальність за вчинення протиправних дій:

1) дієздатність

2) юридична відповідальність

3) деліктоздатність

4) правосуб’єктність

 

№ 84

Виберіть правильно вказаний вид суб’єктів правовідносин:

1) соціальні спільності

2) фізична особа

3) юридична особа

4) всі відповіді правильні

 

№ 85

Виберіть правильно названий вид фізичних осіб (суб’єктів правовідносин):

1) юридична особа

2) орган державної влади

3) юридична фірма

4) біпатрид

 

№ 86

Виберіть правильно названу ознаку юридичних фактів:

1) передбачені правовою нормою

2) породжують, змінюють або припиняють правові відносини

3) є певними конкретними обставинами

4) всі відповіді правильні

 

 

№ 87

Виберіть правильно вказаний вид юридичних фактів за юридичними наслідками:

1) правозмінюючі;

2) триваючі;

3) прості;

4) складні.

 

№ 88

Виберіть правильно вказаний вид юридичних фактів за юридичними наслідками:

1) дії

2) події

3) правоприпиняючі

4) всі відповіді правильні

 

 

№ 89

Виберіть правильно вказані види юридичних фактів за наявністю волі:

1) події

2) прості

3) триваючі

4) складні

 

№ 90

Назвіть вид юридичних фактів за триванням у часі:

1) прості

2) триваючі

3) конкретні

4) загальні

 

№ 91

Виберіть правильно вказані види дій як виду юридичних фактів:

1) загальні

2) правомірні

3) прості

4) неправильні

 

№ 92

Передбачені нормами права зв’язки між суб’єктами права, що виникають у процесі здійснення ними прав та обов’язків:

1) суспільні відносини

2) ідеологічні відносини

3) правові відносини

4) політичні відносини

 

№ 93

У яких відповідях правильно вказані ознаки правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом

2) виникнення на підставі юридичних фактів

3) врегульовується актом застосування права

4) відносини, що передбачені нормою права

 

 

№ 94

У яких відповідях правильно вказані ознаки правовідносин?

1) легальність

2) наявність у суб’єктів взаємних прав та обов’язків

3) наявність диспозиції

4) регулятивність

 

№ 95

Виберіть правильно вказані види правовідносин за характером дій зобов’язаного суб’єкта:

1) прості

2) пасивні

3) складні

4) активні

 

№ 96

Виберіть правильно вказані види правовідносин за часом здійснення:

1) загальні

2) триваючі

3) конкретні

4) одноактні

 

№ 97

Правосуб’єктний учасник суспільних відносин:

1) об’єкт права

2) суб’єкт правовідносин

3) правопорушник

4) суб’єкт застосування права

 

№ 98

Виберіть правильно названі юридичні властивості суб’єкта правовідносин:

1) суб’єктивне право

2) правоздатність

3) суб’єктивна сторона

4) об’єктивне право

 

 

№ 99

Виберіть правильно названі юридичні властивості суб’єкта правовідносин:

1) можливість

2) юридичний обов’язок

3) деліктоздатність

4) суб’єктивне право

 

№ 100

Виберіть правильно названі види фізичних осіб:

Іноземний громадянин

2) установа

Апатрид

4) підприємство

 

№ 101

Виберіть правильно названі види юридичних осіб:

1) громадянин

Установа

3) сільська рада

4) іноземний громадянин

 

№ 102

Виберіть правильно названі види юридичних осіб:

1) підприємство

2) громадянин

3) біпатрид

Фермерське господарство

 

№ 103

Виберіть правильно названі види юридичних осіб:

1) Міністерство внутрішніх справ України

Виробничий кооператив

3) громадянин

4) адвокат

 

№ 104

Виберіть правильно названі види юридичних осіб:

1) Львівський національний університет імені Івана Франка

2) громадянин

3) громадська організація "Салют"

4) автомобіль

 

№ 105

Коли виникає правоздатність у фізичної особи?

З моменту народження

2) з моменту досягнення передбаченого законом віку

3) з моменту реєстрації

4) з моменту виникнення юридичного факту

 

№ 106

Явища (блага), з приводу яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини:

1) суб’єкти правовідносин

2) об’єкти правовідносин

3) юридичні факти

4) юридичні норми

 

№ 107

Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) речі

2) ділова репутація

3) автомобіль

4) фізична особа

 

№ 108

Вкажіть, що є об’єктом правовідносин:

1) гідність людини

2) цінні папери

Картина

4) апатрид

 

№ 109

Назвіть види юридичних фактів за їх складом:

1) загальні

2) складні

3) конкретні

4) прості

 

№ 110

У яких відповідях правильно вказані юридичні передумови виникнення правовідносин:

1) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом

2) природне право

3) врегульовується актом застосування права

Юридичний факт

 

 

№ 111

Виберіть правильно вказані види правовідносин за функціями у правовому регулюванні:

1) матеріальні

2) регулятивні

3) охоронні

4) соціальні

 

№ 112

Виберіть правильно вказані види правовідносин за кількістю учасників (суб’єктним складом):

1) прості

2) односторонні

3) складні

4) двосторонні

 

№ 113

Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності":

1) цивільний

2) кримінальний

3) адміністративно-процесуальний

4) цивільно-процесуальний

 

№ 114

Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі"

1) цивільний

2) кримінальний

3) адміністративно-процесуальний

4) цивільно-процесуальний

 

№ 115

Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність"

1) цивільний

2) кримінальний

3) адміністративно-процесуальний

4) цивільно-процесуальний

 

№ 116

Виходячи із галузевої класифікації визначте вид правовідносин: “Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава":

1) цивільний

2) кримінальний

3) адміністративно-процесуальний

4) цивільно-процесуальний

 

№ 117

Виберіть правильно вказані види соціальних спільностей (суб’єктів правовідносин):

1) громадянин

2) нація

3) громадська організація

4) національна меншина

 

№ 118

Виберіть правильно вказані види соціальних спільностей (суб’єктів правовідносин):

1) держава

Народ

3) правоздатність

4) мешканці міста

 

№ 119

Виберіть правильно вказаний вид дієздатності, що настає з 18 років:

1) часткова

2) загальна

3) обмежена

Повна

 

№ 120

Виберіть правильно вказаний вид дієздатності, що настає з 14 до 18 років:

Часткова (неповна);

2) галузева;

3) обмежена;

4) повна.

 

№ 121

Виберіть правильно вказаний вид дієздатності, коли в установленому законом порядку допускається її обмеження за судовим рішенням

1) часткова (неповна)

2) галузева

Обмежена

4) повна

 

№ 122

Який суб’єкт правовідносин має спеціальну правосуб’єктність:

1) громадянин

Юридична особа

3) апатрид

4) біпатрид

 

№ 123

У якого суб’єкта правовідносин правоздатність, дієздатність та деліктоздатність виникають одночасно:

1) громадянин

2) апатрид

Юридична особа

4) біпатрид

 

№ 124

Державно-владний вплив на суспільні відносини за допомогою правових засобів, з метою їхнього впорядкування, утвердження, охорони і розвитку — це…

1) механізм правового регулювання

2) державний примус

Правове регулювання

4) нормативно-правовий акт

 

№ 125

Виберіть спосіб правового регулювання:

1) покарання

2) акт застосування правових норм

3) дозвіл

4) нормативний припис

 

№ 126

Спосіб правового регулювання, при якому суб'єктові конкретних суспільних відносин надається право на здійснення певних дій або на утримання від них — це…

1) дозвіл

2) заборона

3) зобов’язання

4) примус

 

№ 127

Закріплена у правових нормах обов'язковість поведінки суб'єкта за певних обставин — це…

1) дозвіл

2) заборона

3) зобов’язання

4) примус

 

№ 128

Закріплена у правових нормах обов'язковість утримання від вчинення певних дій — це…

1) дозвіл

Заборона

3) зобов’язання

4) примус

 

 

№ 129

Виберіть тип правового регулювання:

1) дозвіл

2) заборона

3) загально-дозвільний

4) застосування правових норм

 

№ 130

Загально-дозвільний тип правового регулювання виражається формулою:

1) “дозволено все, що прямо не заборонено законом"

2) “дозволено тільки те, що прямо передбачено законом"

3) "дозволено тільки те, що виражається у правах людини"

4) всі відповіді правильні

 

№ 131

Спеціально-дозвільний тип правового регулювання виражається формулою:

1) “дозволено все, що прямо не заборонено законом"

2) “дозволено тільки те, що прямо передбачено законом"

3) "дозволено тільки те, що виражається у правах людини"

4) всі відповіді правильні

 

№ 132

Співвідношення реальних результатів здійснення закону з його метою (цілями) — це...

1) дія закону

2) правове регулювання

3) неправомірна поведінка

4) ефективність правового регулювання

 

№ 133

Система правових засобів (способів і форм), за допомогою яких забезпечується впорядкування суспільних відносин, їхня відповідність вимогам правових норм — це…

1) механізм правового регулювання

2) державний примус

3) правове регулювання

4) нормативно-правовий акт

 

№ 134

Виберіть правильно названі елементи механізму правового регулювання:

1) акти реалізації суб'єктивних прав та юридичних обов'язків суб'єктів

2) правоздатність юридичних осіб

3) дії органів державної влади

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 433 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.134 с.