Стаття 5. Структура органів студентського самоврядування.
Лекции.Орг

Поиск:


Стаття 5. Структура органів студентського самоврядування.
1.Діяльність студентського самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, навчального структурного підрозділу (далі – НСП) ОНУ (інституту/факультету), студентського містечка, гуртожитку, університету.

2.Вищим представницьким органом студентського самоврядування ОНУ є Студентський Конгрес ОНУ.

3.Представницьким органом студентського самоврядування НСП є Студентська Рада НСП, до складу якої входять старости академічних груп відповідного НСП.

4.Головний виконавчий орган студентського самоврядування на рівні ОНУ - Студентська Рада (далі СР) ОНУ імені І. І. Мечникова.

5.Виконавчий орган на рівні НСП складається із голови СР відповідного НСП та його профільних заступників.

6.ОСС всіх рівнів є виборними.

7.ОСС всіх рівнів є підзвітними представницьким органам студентського самоврядування на місцях та на рівні університету відповідно.

8.Єдиним контрольно-ревізійним органом студентського самоврядування в ОНУ є Контрольно-ревізійна комісія (далі – КРК) студентів ОНУ.

9.Засідання колегіальних органів студентського самоврядування ОНУ є правомочними за умови участі в них понад 1/2 від їхнього кількісного складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх, а щодо питань, які належать до виключної компетенції відповідних колегіальних органів – не менш як 2/3 від кількості присутніх.

 

Стаття 6. Повноваження органів студентського самоврядування:

1.Беруть участь в управлінні ОНУ у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту», підзаконними правовими актами, прийнятими на їх виконання, Статутом ОНУ, наказами та розпорядженнями ректора ОНУ, цим Положенням та іншими актами, прийнятими відповідно до цього Положення..

2.Беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування.

3.Проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні та інші заходи;

4.Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти.

5.Захищають права та інтереси студентів, які навчаються в ОНУ.

6.Делегують представників до робочих, консультативно-дорадчих органів ОНУ.

7.Приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність.

8.Беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів.

9.Розпоряджаються коштами, визначеними вченою радою ОНУ та майном, яке перебуває на балансі ОСС.

10.Вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм.

11.Вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази ОНУ, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.

12.Ініціюють та організовують мирні зібрання, акції (в тому числі акції протесту) та демонстрації з метою захисту прав та інтересів студентів.

13.Виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та цим Положенням.

Стаття 7. За погодженням з органами студентського самоврядування ОНУ приймаються рішення про:

1.Відрахування студентів з ОНУ та їх поновлення на навчання.

2.Переведення осіб, які навчаються в ОНУ за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб.

3.Переведення осіб, які навчаються в ОНУ за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням.

4.Призначення усіх заступників деканів факультетів, директорів інститутів, заступників ректора ОНУ.

5.Поселення осіб, які навчаються в ОНУ, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку у порядку передбаченому чинним Законодавством України та внутрішніми нормативними актами ОНУ та органів СС ОНУ

6.Затвердження правил внутрішнього розпорядку ОНУ в частині, що стосується осіб, які навчаються.

7.Організовувати діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в ОНУ

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 226 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.