на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі
Лекции.Орг

Поиск:


на участь у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі
 

Прошу допустити фермерське господарство __________________________ до участі у конкурсі для отримання фінансової підтримки на поворотній основі для ________________

(цілі та напрями використання коштів)

Потреба у сумі фінансової підтримки ____________________________________________грн.

Термін використання фінансової підтримки __________________________________________

 

Відомості про фермерське господарство:

Назва фермерського господарства __________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ__________________________________________________

Дата та місце реєстрації фермерського господарства ___________________________________

_______________

Місцезнаходження________________

Площа с.-г. угідь, в т.ч. орендованих ________________________________________________

Види діяльності фермерського господарства _________________________________________

Відомості про керівника фермерського господарства:

П.І.Б.: ___________

Паспорт: серія __________ № ___________________, виданий __________________________

________________

Місце реєстрації _________________________________________________________________

Фактичне місце проживання _______________________________________________________

Контактний телефон ______________________________________________________________

 

З положеннями Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004року № 1102 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 349), щодо надання фінансової підтримки на поворотній основі та умовами проведення конкурсу, ознайомлений.

Відповідаю за достовірність поданих відомостей і матеріалів.

Керівник фермерського господарства ______________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

«____»__________ 20 ___р.

Зразок Статуту фермерського господарства

 

Зареєстровано : ________________ сільською Радою народних депутатів _________________ району Реєстраційний № _____ від __________ Зміни і доповнення погодження: ___________________ районна державна адміністрація ___________ області рішення № __________ від _____________200 __р. Голова держадміністрації _______________________ (прізвище, ініціали) Затверджено: Установчими зборами від _________________. Протокол № _____ Зміни і доповнення внесено: Загальними зборами від _______________ 2007 р.  

Тема 18. Відповідальність у публічному адмініструванні

Практичне завдання №15

Дослідити склад пакету документів і скласти окремі з них для отримання кредиту за програмою «Власний дім»

Методичні вказівки


На Одещині діє державна пільгова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі “Власний дім” затверджена рішенням Одеської обласної ради на період 2012-2016 роки.

Програма є надзвичайно актуальною та важливою, адже вона забезпечує населення не лише доступним житлом, а й підвищує комфортні умови проживання, побутову культуру, закріплює кадри на селі та є до речі, єдиною реально працюючою програмою в Одеській області, яке вирішує житлове питання вчителів, лікарів, фахівців агропромислового комплексу у селах та районах області через механізм пільгових кредитів.

Основною метою програми є збільшення обсягів житла в сільській місцевості та забезпечення її доступності для громадян, які потребують поліпшення умов проживання. Відповідно до існуючого законодавства для досягнення вказаної мети передбачається пільгове кредитування сільського населення під 3% річних на такі цілі та в таких межах:

- нове будівництво житлових будинків з господарськими приміщеннями до 200 тис. грн.;

- завершення раніше розпочатого будівництва до 100 тис. грн.;

- придбання житлових будинків у сільській місцевості до 100 тис. грн.;

- газифікація житлового будинку до 25 тис. грн..

Суми кредитування визначаються кошторисним розрахунком або експертною оцінкою вартості житла.

Правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1597 зі змінами та доповненнями.

На сьогодні програма “Власний дім” завдяки своїй доступності для населення отримала визнання і підтримку серед сільських забудовників у всіх районах області і є для багатьох реальною можливістю поліпшення умов проживання.

Керівництвом та фахівцями Фонду у поточному році будуть проведені виїзні приймальні в сільських та селищних радах для надання консультацій бажаючим отримати довгострокові пільгові кредити по програмі «Власний дім».

Бажаючі отримати детальнішу інформацію можуть звернутися безпосередньо до фахівців КП «Одеський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (Адреса: м. Одеса , вул. Канатна , 83, к. 1028, тел. (048) 725-21-22, 725-21-09, e-mail: fondsts@ukr.net.

Програма "Власний дім" - це кредити під 3% річних в гривні для будівництва житлових будинків у сільській місцевості

Умови надання кредиту індивідуальним забудовникам:
1. Державний пільговий кредит надається під 3 % річних у гривнях без жодних комісій та прихованих платежів, а у випадку наявності трьох неповнолітніх дітей забудовник отримує безвідсотковий кредит.
2. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів фонду можуть бути громадяни України, які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства, інших господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я, розташованих у межах району. Пенсіонери мають право отримати кредит на газифікацію житлового будинку.
3. Сума та строк надання кредиту визначається фондом з урахуванням платоспроможності позичальника.
Порядок оформлення і видачі кредиту:
1. Надання кредиту здійснюється на підставі кредитної угоди, що укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення суми кредиту.
2. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми забудовник подає до Фонду такі документи:
– заяву на ім’я голови фонду про надання кредиту (бланк Фонду);
– клопотання районної ради, райдержадміністрації, сільської ради (бланки Фонду);
– ксерокопію паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду;
– довідку про склад сім’ї;
– документи, необхідні для визначення платоспроможності позичальника (довідку з місця роботи позичальника і членів його сім’ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців, тощо);
– довідку, видану бюро технічної інвентаризації про наявність (або відсутність) приватного житла;
– витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та надання дозволу на забудову;
– проектно-кошторисну документацію на спорудження або добудову житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями, погоджену з районним архітектором;
– довідку органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір;
– договір застави нерухомого майна (в день укладення договору);
– договір страхування заставленого майна (в день укладення договору).
В залежності від виду кредиту перелік документів може бути доповнений.
Основна умова для отримання пільгового кредиту – жити в сільській місцевості і працювати в межах району.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

1.Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2013. – 896 с.

2. Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення : курс лекций / Г.В. Атаманчук. - 2-е изд. дополи. - М. : Омега-Л, 2004. - 584 с.

3. Василенко ИА. Государственное управление в странах Запада: СІЛА, Великобритания, Франція, Германия : учеб пособ. / И.А. Василенко. -2-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2000. - 200 с.

4. Мельник А.Ф. Державне управління : підручник / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. - К. : Знання, 2009.-582 с.

5. Державне управління : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. - Луцьк, 2000.-558 с.

6. Державне управління та державна служба : словник-довідник / О.Ю. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2005. - 208 с.

7. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / кол. авт; відп. ред. проф. Н.Р. Нижник. - К. : УАДУ при Президентові України, 1997. - 448 с.

8. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій : монографія / В.Б. Дзюндзюк. - X. : ХарРІ УАДУ «Спеціаліст», 2003. -236 с.

9. Дзюндзюк В.Б. Публічне адміністрування в Україні: Навч. пос. / [за заг. ред. проф. В.В. Корженка, доц. Н.М. Мельтюхової − Х. : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. − 306 с.

10.Чернов С. І.Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів всіх форм навчання за спеціальністю
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”)/ С. І. Чернов; С. О. Гайдученко. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 98 с.

Додаткова література

11.Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 48. - С. 409.

12.Закон України «Про джерела фінансування органів державної влади» від 20.06.1999 р. №783-Х1У // Уряд, кур'єр. - 1999. -№ 165.

13.Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 47. - С. 256.

14.Закон України «Про інформацію» від 2 жовт. 1992 р. № 2657-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - С. 650.

15..Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. -1997.-№24.-С. 170.

16. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квіт.1999 р. № 586-ХІУ // Офіц. вісник України. - 1999. -№ 18. - С. 190.

15. Концептуальні засади взаємодії політики й управління:навч. посіб. / авт. кол. : Е. А. Афонін, Я. В. Бережний,О. Л. Валевський та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В. В. Голубь, В. М. Козакова. - К. : НАДУ, 2010.- 300 с. http://www.nbuv.gov.ua/books/2010/10aeakzv.pdf

16. Чиркин В.Е. Публичное управление : учебник / В.Е. Чиркин. - М. :

Юристь, 2004.-475 с.

Інформаційні ресурси

1. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] / Бібліотека українських підручників. – Режим доступу: http://libfree.com/

2. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] / Бібліотека підручників. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/

3. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] / Електронна бібліотека підручників. – Режим доступу: http://studentam.kiev.ua/

4. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] / Електронна база підручників. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 799 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.