Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


».ѕ.ѕавлов ашқан жүйке жүйес≥н≥ң типтер≥:Ѕа€у тип
».ѕ.ѕавлов бойынша адам м≥нез≥н≥ң типтер≥: A) ќрташа тип B) ќйшыл тип

».ѕ.ѕавлов бойынша адамға тән м≥нез типтер≥н≥ң бөл≥ну≥: ойшыл тип; көркем тип; орташа тип

».ѕ.ѕавлов бойынша адамға тез м≥нез типтер≥н≥ң бөл≥ну≥---орташа тип,ойшыл тип

».ѕ.ѕавлов бойынша қаб≥леттерд≥ң үш тип≥: көркемөнерл≥к; ой-саналық; аралас

».ѕ.ѕавлов бойынша нерв жүйес≥н≥ң туа б≥ткен ерекшел≥ктер≥:√енотип.

».ѕ.ѕавлов жоғары жүйке жүйес≥ қызмет≥н≥ң мынадай нег≥зг≥ қасиеттер≥н ашып көрсеткен:Қозғалғыштығы.  үш≥

».ѕ.ѕавлов жоғары жүйке жүйес≥ қызмет≥н≥ң нег≥зг≥ қасиеттер≥н ашып көрсеткен:“епе-теңд≥г≥.  үш≥

».ѕ.ѕавловтыЊ пайымдауы бойынша жүйке жүйес≥н≥ң типтер≥ ми қабығындағы нег≥зг≥ үш белг≥с≥н≥ң жиынтығы: қозу мен тежелу; тепе-теңд≥к; қозғалғыштық

».ѕ.ѕавловтың танымдық процестерге ЭосЭан үлес≥: анализатор туралы ұғым, Эабылдаудың физиологи€лыЭ нег≥здер≥, шартты және шартсыз рефлекс

»д (ол)-‘рейдт≥Њ теори€сындаЇы тұлғаның б≥р жағы, ол либидолық қуаттыЊ жиналған элемент≥ болуы: өте қарапайым; хайуандыққа жақындатады; инстинктивт≥

»дентификаци€: өз≥н басқа адамдарға ұқсату. өз≥н бүк≥л адамдар қауымымен қоғамымен теңдест≥ру. басқаға ұқсастыру сез≥м≥н≥ң қалыптасуы

»ллюзи€ құбылысының мән≥:жалған қабылдау. қате тану. жаңсақ тану

»ндивид Ц бұл...Ѕиологи€лық түрд≥ң өк≥л≥, жекелеген табиғи т≥рш≥л≥к иес≥.

»ндивид Ч бұл:F)+ “≥рш≥л≥кт≥ң дамуының ерте сатыларында пайда болатын биологи€лық эволюци€ның нәтижес≥.

»ндивидт≥ң әлеуметт≥к тәж≥рибелерд≥ меңгеру≥:Әлеуметтену.

»ндивидт≥ң ерекшел≥ктер≥:“үзу жүруге деген генетикалық қаб≥лет. Өз≥нд≥к сана. ≈ске сақтауға деген қаб≥летт≥л≥к

»ндукци€: жекеден жалпыЇа Эарай жасалатын ой тҐжырымы,..жеке ойдан жалпы ойЇа Эарай дамитын ой Эорытындысы.. жекеден жалпыға Эарай дамитын логикалыЭ ой Эорытындысы

»нкультураци€ деген≥м≥з----ћәдениетт≥ Ц б≥л≥м, сен≥мдер, өнер мен дәстүрд≥ қамтитын адамның өм≥р сүру ортасының б≥р бөл≥г≥

»нстинктерд≥ң кез келген түр≥не тән ерекшел≥к ј)тау пайда болу ¬)санасыздық —)амалдық-тұтастық

»нстинкт≥к әрекет деген не?∆ануардың биологи€лық өм≥р≥нде тұқым қуалайтын бойындағы м≥нез≥н≥ң пайдалы тума түр≥н айтады

»нтеллект≥к сез≥м ј)јдамның таным процестер≥мен байланысты ¬)“аным қажетт≥л≥ктер≥н о€тады

»нтеллект≥к сез≥м:јқыл-ой әрекет≥мен тығыз байланысты. јдамның таным процестер≥мен байланысты. “аным қажетт≥л≥ктер≥н о€тады

»нтровертт≥к м≥нез тип≥:+ќйшыл+Өз≥мен-өз≥ болып жүред≥+“ұйық

»нтровертт≥к типт≥ң жағымсыз жағы:Қыңырлық. ќйлаудың тарлығы. Ёмоционалдық салқындық

»нтроспекци€ әд≥с≥н≥ң нег≥з≥н қалаушы.-Ћокк

 . . ѕлатонов бойынша тұлға құрылымы:Ѕағыттылық, тәж≥рибе, бейнелеу формасы, темперамент.

 . . ѕлатонов тұлға құрылымының келес≥ деңгейлер≥н бөл≥п көрсетед≥A) “ұлға қасиеттер≥н≥ң белг≥л≥ б≥р кешен≥нB) Әлеуметт≥к шартталған ерекшел≥ктерд≥C) “емперамент, бағыттылық, қаб≥лет

 .Ћеонгард бойынша м≥нез типтер≥н анықтаңыз:Қозғыш B.тежелг≥ш C. Ёмотивт≥

 .Ћеонгард классификаци€сы бойынша: A) Ёкстравертивт≥, интровертивт≥, экзальтаци€ланған, демонстративт≥ B) Қозғыш, тежелг≥ш, педантты, уайымшыл

 .Ћеонгард классификаци€сы бойынша: ј)Ёкстравертивт≥, интровертивт≥, экзальтаци€ланған, демонстративт≥ ¬)√ипертимд≥, дистимд≥, циклоидты эмотипт≥

 .Ћеонгард классификаци€сы бойынша: √ипертимд≥, дистимд≥, циклоидты, эмотипт≥

 .Ћеонгард классификаци€сы бойынша:Ёкстравертивт≥, интровертивт≥, экзальтаци€ланған, демонстративт≥. Қозғыш, тежелг≥ш, педантты, уайымшыл

 .Ћеонгард классификаци€сы бойынша ј)√ипертимд≥, дистимд≥, циклоидты, эмотипт≥

Наз≥рг≥ антропологи€ ғылымының құрылымы: јдам морфологи€сы; јнтрогенез жайлы зерттеу; Ќәс≥лтану

 аузалды талдаудың ең танымал схемаларын құрастырған ғалымдар: Ё.ƒжонс;  .ƒэвис; √. елли

 әр≥л≥к психологи€сына тән нышандар: A) ұйқының азаюы B) у-шуды жақтырмау

 әр≥л≥к психологи€сына тән нышандар: уайымшылдық; у-шуды жақтырмау; ұйқының азаюы

 әр≥л≥к психологи€сына тән нышандар:у-шуды жақтырмау.уайымшылдық.ұйқының азаюы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3062 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

749 - | 586 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.