Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«акон ”крањни ,,ѕро охорону прац≥Ф, коротка суть розд≥л≥в ≥ статей.
ќсновн≥ законодавч≥ акти ”крањни з Ѕ∆ƒ та охорони прац≥, њх коротка суть.

ƒо основних законодавчих акт≥в в≥дноситьс€:

- онституц≥€ ”крањни (розд≥л II,,ѕрава, свободи та обовТ€зки людинитагромад€нина Ф, ст.43-46);

- одекс закон≥в про працю ”крањни ( «ѕѕ), (глава XI,,,ќхорона прац≥Ф ст.153-173);

-«акон ”крањни,,ѕро охорону прац≥Ф, (нова редакц≥€ - 9 розд≥л≥в 44 ст.);

-«акон ”крањни,,ѕро загальнообовТ€зкове державне соц≥альне страхуванн€ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн€, €к≥ спричинили втрату працездатност≥Ф в≥д 23.09.1999 р. (11 розд≥л≥в 55 ст.);

-«акон ”крањни,,ѕро охорону здоровТ€Ф; (5 розд≥л≥в ≥ 44 статт≥)

-«акон ”крањни,,ѕро пожежну безпекуФ, (41 ст.);

-«акон ”крањни,,ѕро забезпеченн€ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч€ населенн€Ф в≥д 24. 02. 1994 р. (7 розд≥л≥в ≥ 51 статт€);

-«акон ”крањни,,ѕро використанн€ €дерноњ енерг≥њ та рад≥ац≥йний захистФ;

-«акон ”крањни,,ѕро дорожн≥й рухФ;

-«акон ”крањни,,ѕро охорону навколишнього природного середовищаФ;

-«акон ”крањни,,ѕро колективн≥ договори та угодиФ;

-«акон ”крањни,,ѕро поводженн€ з рад≥оактивними в≥дходамиФ.

 

 

«акон ”крањни,,ѕро охорону прац≥Ф, коротка суть розд≥л≥в ≥ статей.

«акон ”крањни "ѕро охорону прац≥"«акон "ѕро охорону прац≥", прийн€тий ¬ерховною –адою ”крањни 14 жовтн€ 1992 p., був перегл€нутий ≥ затверджений ѕрезидентом ”крањни в нов≥й редакц≥њ 21 листопада 2002 р. ¬≥н складаЇтьс€ з преамбули та 9 розд≥л≥в. ¬≥дзначимо де€к≥ важлив≥ моменти, занотован≥ в «акон≥.

“ак, у розд≥л≥ ≤ "«агальн≥ положенн€" (статт€ 1) навод€тьс€ визначенн€ пон€ть: "охорона прац≥", "роботодавець", "прац≥вник", та окреслюЇтьс€ д≥€ цього «акону (статт€ 2), €кий поширюЇтьс€ на вс≥х ф≥зичних та юридичних ос≥б. ” статт≥ 3 йдетьс€ про те, що при укладанн≥ м≥жнародних договор≥в, на обов'€зков≥сть €ких надала згоду ¬ерховна –ада ”крањни, в €ких встановлено ≥нш≥ норми, н≥ж т≥, що передбачен≥ законодавством ”крањни про охорону прац≥, застосовуютьс€ норми м≥жнародного договору. ќсновними принципами державноњ пол≥тики в галуз≥ охорони прац≥ (статт€ 4) Ї пр≥оритет житт€ та здоров'€ людини перед будь-€кими результатами виробничоњ д≥€льност≥, њњ соц≥альний захист та в≥дшкодуванн€ шкоди, запод≥€ноњ здоров'ю, навчанн€ з питань охорони прац≥, повноњ в≥дпов≥дальност≥ роботодавц€ за створенн€ безпечних ≥ здорових умов прац≥ шл€хом суц≥льного контролю та ≥н.

” розд≥л≥ II "√арант≥њ прав громад€н на охорону прац≥" передбачено, що роботодавець зобов'€заний ≥нформувати прац≥вника про умови прац≥; виплачувати компенсац≥ю за шк≥длив≥ умови прац≥ або в раз≥ смерт≥; забезпечувати соц≥альне страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в ≥ профзахворювань (оплата з ‘онду соц≥ального страхуванн€ в≥д нещасних випадк≥в); в≥дшкодовувати шкоду, запод≥€ну прац≥вников≥ на виробництв≥; письмово, не п≥зн≥ше €к за 2 м≥с€ц≥, ≥нформувати прац≥вника про зм≥ни виробничих умов або п≥льг; забезпечувати спецод€гом та засобами ≥ндив≥дуального захисту зг≥дно з чинними нормативами та умовами колективного договору; заф≥ксовано право прац≥вника в≥дмовитись в≥д виконанн€ роб≥т, €кщо це загрожуЇ його здоров'ю та життю, та ≥н.


” розд≥л≥ III "ќрган≥зац≥€ охорони прац≥" йдетьс€ про те, що роботодавець обов'€зково створюЇ систему управл≥нн€ охороною прац≥ на п≥дприЇмств≥ ≥ забезпечуЇ њњ функц≥онуванн€ дл€ дос€гненн€ встановлених норматив≥в ≥ п≥двищенн€ ≥снуючого р≥вн€ охорони прац≥. ¬ розд≥л≥ наведен≥ обов'€зки прац≥вник≥в: дбати про здоров'€ ≥ безпеку €к особисту, так ≥ оточуючих; знати ≥ виконувати вимоги нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥; проходити встановлен≥ законодавством медичн≥ огл€ди. ѕрац≥вник несе безпосередню в≥дпов

” розд≥л≥ IV - "—тимулюванн€ охорони прац≥" йдетьс€ про економ≥чне стимулюванн€ прац≥вник≥в (статт€ 25) за активну участь та ≥н≥ц≥ативу у запровадженн≥ заход≥в щодо п≥двищенн€ р≥вн€ безпеки прац≥, €ке зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з колективним договором, угодою та законодавством. ¬≥дшкодуванн€ збитк≥в (статт€ 26) за порушенн€ правил охорони прац≥ - держав≥, юридичним ≥ ф≥зичним особам - зг≥дно з д≥ючим законодавством. ¬итрати на р€туванн€ потерп≥лих п≥д час авар≥њ та л≥кв≥дац≥ю њњ насл≥дк≥в, на розсл≥дуванн€ њњ причин, а також ≥нш≥ витрати, передбачен≥ законодавством, в≥дшкодовуЇ роботодавець.

–озд≥л V - "Ќормативно-правов≥ акти з охорони прац≥". ƒо них належать правила, норми, регламенти, положенн€, стандарти, ≥нструкц≥њ та ≥нш≥ документи, обов'€зков≥ дл€ виконанн€. ¬они перегл€даютьс€ за необх≥дн≥стю, але не р≥дше одного разу на 10 рок≥в. —тандарти, техн≥чн≥ умови та ≥нш≥ документи на засоби прац≥ ≥ технолог≥чн≥ процеси повинн≥ м≥стити вимоги щодо охорони прац≥ ≥ погоджуватис€ з органами державного нагл€ду за охороною прац≥. ƒ≥€ нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥ поширюЇтьс€ на сферу трудового й профес≥йного навчанн€.

–озд≥л VI - "ƒержавне управл≥нн€ охороною прац≥" (статт€ 32) - визначаЇ органи державного управл≥нн€ охороною прац≥ та њх компетенц≥ю -  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в (забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики в галуз≥ охорони прац≥); спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади; –ада м≥н≥стр≥в ј–  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та органи м≥сцевого самовр€дуванн€. « метою координац≥њ д≥€льност≥ орган≥в державного управл≥нн€ охороною прац≥ створюЇтьс€ Ќац≥ональна рада з питань безпеки життЇд≥€льност≥ населенн€, €ку очолюЇ в≥це-прем'Їр-м≥н≥стр ”крањни.

–озд≥л VII - "ƒержавний нагл€д ≥ громадський контроль за охороною прац≥". ƒержавний нагл€д (статт€ 38) зд≥йснюють: спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з нагл€ду за охороною прац≥ - ƒержнагл€дохоронпрац≥: спец≥ально уповноважений державний орган ≥з питань рад≥ац≥йноњ безпеки - ƒержавний ком≥тет ”крањни ≥з €дерноњ та рад≥ац≥йноњ безпеки; спец≥ально уповноважений державний орган з питань пожежноњ безпеки - ”правл≥нн€ пожежноњ охорони ћЌ— ”крањни; спец≥ально уповноважений державний орган з питань г≥г≥Їни прац≥ - —ан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чна служба ћќ« ”крањни. ¬ статт€х 39 ≥ 40 визначаютьс€ права ≥ в≥дпов≥дальн≥сть, а також соц≥альний захист посадових ос≥б спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з нагл€ду за охороною прац≥.

–озд≥л VIII - "¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про охорону прац≥". «а порушенн€ законодавства про охорону прац≥ передбачено штраф (статт€ 43), максимальний розм≥р €кого становить 5% м≥с€чного фонду зароб≥тноњ плати юридичноњ чи ф≥зичноњ особи, €ка використовуЇ найману працю.  ошти в≥д штраф≥в зараховуютьс€ до ƒержавного бюджету. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ вимог щодо охорони прац≥ (статт€ 44) передбачаЇтьс€ дисципл≥нарна, адм≥н≥стративна, матер≥альна та крим≥нальна.

–озд≥л IX. "ѕрик≥нцев≥ положенн€". «акон набираЇ чинност≥ з дн€ його опубл≥куванн€, а частина четверта статт≥ 19 - з 1 с≥чн€ 2003 р.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 774 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

517 - | 475 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.