Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ж. б. Қазақ. тарихы дербес пән болып оқытылды, басты ұстанымдары?
A) —андар мен даталарды көб≥рек оқыту

B) Қазақстан тарихын –есей тархының құрамына енг≥зу

C) Қазақстан тарихын ≈уроцентрл≥ктен құтқару

D) ≈ң бастысы-тарих пән≥н оқыту, оқушының, тұлғаның мүддес≥ маңызды емес

E) Ётномәдени, жалпыұлттық, жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгерту

F) Қазақстан тарихын оқытуда –есейцентрл≥к иде€сын басшылыққа алу

G) Қазақстан тарихының б≥л≥м мазмұнының ұлттық болуы

H) Өзге ұлттың құндылықтарын б≥лу маңызды емес

77.1992 ж. алғаш рет дайындалған дербес Қазақстан тарихы пән≥н≥ң бағдарламасы:

A) ƒүние жүз≥ тарихы бағдарламасымен б≥рге шықты

B) Ђ“үс≥н≥к хатї бөл≥м≥нен тұрды

C) ѕән мазмұны сыныптарға бөл≥нбей, жалпы ба€ндалды

D) Қазақстан тарихының хронологи€лық кестес≥нен тұрды

E) ћұғал≥мге қойылатын талаптар белг≥ленд≥

F) ќқушының оқу әрекет≥н≥ң сипаты белг≥ленд≥

G) ћазмұндық бөл≥мнен тұрды

H) ќқытудың жаңа әд≥стер≥ көрсет≥лд≥

 

78.Қазақстан тарихы дербес пәнге айналып, мектеп оқулықтары жарық көрд≥. ћектеп оқулықтарын жазуға қатысқан тарихшы, әд≥скер ғалымдар:

A) —.јсфенди€ров

B) ≈.Ѕекмаханов

C) ƒ.Ѕабаев

D) ∆.Қасымбаев

E) ”.Ўалекенов

F) ћ.Қозыбаев

G) “.’аз≥ретәл≥

H) Ѕ. әр≥баев

79.Қазақстан тарихы оқулығының авторы ћ.Қ.Қозыбаев жазған оқулық:

A) Ұлт-азаттық қозғалыстар терең≥рек ба€ндалды

B) 10 сыныпқа арналып жазылды

C) Қазақстан тарихын ежелг≥ заманнан ’Ү≤≤≤ ғ.соңына дей≥н қамтиды

D) 1900-1945 жж. қамтиды

E)  .Қасымұлы бастаған қозғалыс терең≥рек ба€ндалды

F) “арихи факт≥лерге, оқиғаларға, құбылыстарға баға беруде кеткен кемш≥л≥ктерд≥ ашып көрсетт≥

G) Қазақ-жоңғар қатынастары жаңа деректермен толықтырылды

H) Қазақстанның –есей импери€сының қол астында болуына обьективт≥к баға бер≥лд≥

80.Қазақстан тарихы оқулығының авторы  .Ќұрпей≥сов жазған оқулық:

A) 1946 жылдан бүг≥нг≥ күнге дей≥нг≥ аралықты қамтиды

B) 1900-1945 жж. қамтиды

C) 11 сыныпқа арналды

D) 10 сыныпқа арналып жазылды

E) ЂЅесжылдықтар тарихыї, парти€ сьездер≥ жоқ

F)  .Қасымұлы бастаған қозғалыс терең≥рек ба€ндалды

G) Ұлт-азаттық қозғалыстар терең≥рек ба€ндалды

H) Қазақстан тарихын ежелг≥ заманнан ’Ү≤≤≤ ғ.соңына дей≥н қамтиды

81.Қ– өркениетке бағыт алған мемлекетт≥к идеологи€сының нег≥зг≥ ұстанымдары мемлекетт≥к құжаттарда ба€ндалды:

A) 12 жылдық б≥л≥м беруге көшу тұжырымдамасы

B) —ыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң

C) Қ– халықтары јссамбле€сы туралы заң

D) Ђћәдени мұраї бағдарламасы

E) Қ– этникалық-мәдени б≥л≥м беру тұжырымдамасы

F) Қ– тарихи сананы қалыптастыу тұжырымдамасы

G) ЂҚазақстан-2030ї ұзақ мерз≥мд≥ —тратеги€сы

H) Қ– гуманитарлық б≥л≥м беру тұжырымдамасы

82.Қ– б≥л≥м беруд≥ дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекетт≥к бағдарламасында көрсет≥лд≥:

A) “ереңдет≥лген курстар оқыту

B) ƒидактикалық материалдармен қамтамасыз ету

C) Ѕ≥л≥мн≥ң бәсекеге қаб≥летт≥л≥г≥н артыру

D) 12 жылдық мектепт≥ң құжаттарының жобаларын жасау

E) “арихты оқытуды зерттеумен айналысу

F) —апалы б≥л≥мн≥ң қол жет≥мд≥л≥г≥н қамтамасыз ету арқылы адами капиталды дамыту

G) 5-11 сыныптар оқулықтарына бәйге жари€ланды

H) ∆алпы б≥л≥м берет≥н мектептерде Қ– зи€ткерл≥к, рухани дамыған азаматын қалыптастыру

 

 

83.Қазақстан тарихын оқытудағы м≥ндеттер:

A) ћонархтар даналығын оқыту

B) “арих ғылымының соңғы жаңалықтарын ескер≥п, мүмк≥нд≥г≥нше таныстырып отыру

C) Қоғамтану пән≥н енг≥зу

D) ƒ≥нн≥ң тарихын, адамзат үш≥н атқарған пайдалы қызмет≥н көрсету

E) Қазан революци€сының халықаралық маңызын оқытып үйрету

F)  өрнект≥ тарихи қайраткерлерд≥ң қызмет≥не, әс-әрекет≥не көб≥рек орын беру

G) “арихты оқытуда абстрактылық тенденци€ны оқыту

H) ќрыс халқының тарихымен қосып оқыту

84. Ѕ≥л≥м құрамында нег≥зг≥ тарихи категори€лардың б≥р≥-тарихи кең≥ст≥к:

A) Ёкологи€лық факторлар

B) Әлеуметт≥к топтар

C) Ћокалдық-тарихи өркениет карталары

D) «аман

E) ∆ыл санау

F) “арихтағы обьективт≥к және субьективт≥к факторлар

G) ќқиғалар мен үдер≥стер дәу≥р≥

H) ƒүние жүз≥ геоса€си картасының өзгеру≥

85.Қазақстан тарихы мазмұнының ұлттық дерек көздер≥:

A) ЂҰлы дидактикаї

B) “арих бағдарламасы

C)  оммунист≥к парти€ сьездер≥н≥ң есеб≥

D) јңыздар мен тарихи жырлар

E) ћұғал≥м жұмысы

F) Ѕатырлар жыры

G)  —–ќ тарихы

H) ЂҚорқыт атаї к≥табы

86.Қазақстан тарихы мазмұнының ұлттық дерек көздер≥ рет≥нде ұлы ойшылар шығармалары:

A) Ђ—инопсисї

B) ЂҰлы дидактикаї

C) ЂҚұтадғу б≥л≥кї

D) Ђѕсихологи€ї

E) Ђјқылдың мән≥ туралыї

F) Ђƒиуани хикметї

G) Ђќрыстың қысқаша тарихыї

H) ЂҰлы отан соғысы жылдарында тарихты оқытуї

87.80-жылдардың ек≥нш≥ жартысына дей≥н Қазақстан тарихының материалдарын оқытуда басшылыққа алынған әд≥снама:

A) я.ј. оменскийд≥ң,  .ƒ.”шинскийд≥ң иде€лары

B) џ.јлтынсаринн≥ң педагогикалық көзқарастары

C) Қазақ философи€сы

D) »ассауитану

E) Ѕатыстың оқыту, тәрбиелеу жөн≥ндег≥ иде€лары

F) Қазақстан тарихы мазмұнының ұлттық дерек көздер≥

G) Қазақтың зи€лы қауым өк≥лдер≥н≥ң еңбектер≥

H) –есейд≥ң педагог ғалымдарының иде€лары

 

88.ѕроблемалық оқыту туралы зерттеулер жүрг≥зд≥:

A) Ћ.¬.«анков

B) ».я.Ћернер

C) ј.ћ.ћатушкин

D) Ћ.—.¬ыготский

E)  .ƒ.”шинский

F) ћ.».ћахмудов

G) я.ј. оменский

H) ƒ.Ѕ.Ёльконин

89.Ѕаланың психологи€лық ерекшел≥ктер≥ туралы Әл ‘арабид≥ң психологи€лық еңбектер≥:

A) ЂӘл≥ппеї

B) ЂҚұтты б≥л≥кї

C) Ђ∆ан туралыї

D) Ђ“емперамент туралыї

E) ЂҚазақ хрестомати€сыї

F) Ђ∆алпы психологи€ї

G) Ђјқыл және ұғымї

H) Ђѕсихологи€ї

90.Қазақстанда психологи€ ғылымының дамуына елеул≥ үлес қосқандар:

A) ћ.ћұқанов

B) ∆.Қасымбаев

C) “.“әж≥баев

D)  .Ќұрпей≥сов

E) “.“ұрлығұл

F) Қ.∆арықбаев

G) ћ.Қозыбаев

H) ƒ.Ѕабаев

91.“арихты оқытудағы факт:

A) —ебеп-салдар байланыс

B) “арихта б≥р-ақ рет болады

C) “арихтың даму заңдылықтары

D) Ѕ≥р жерде, белг≥л≥ б≥р уақытта, белг≥л≥ қатысқан адамдары бар оқиға

E) “еори€лық қорытынды

F) “арихи түс≥н≥к

G) “арихи ұғымдар жүйес≥

H) “арихта болып өткен оқиға

92.’ронологи€лық даталар үшке бөл≥нед≥:

A) Ёра

B) ћыңжылдықтарды үйлест≥ру

C) “≥рек даталар

D) Қайталанатын даталар

E) Қазақстан тарихын дәу≥рлеу

F) ∆ыл санау жүйес≥

G) Ќег≥зг≥ даталар

H) “арихи уақыт

 

 

93.“арихи б≥л≥м категори€лары:

A) “арихи уақыт

B) ѕсихологи€лық ұстанымдар

C) “арихи кең≥ст≥к

D) “арихтағы обьективт≥к және субьективт≥к факторлар

E) “арихи даму

F) ѕедагогикалық талаптар

G) »де€лар

H) “арихи қозғалыс

94.“арихи уақыт туралы түс≥н≥к:

A) ќқиғаны локализаци€лау

B) ’алық тұрмысы

C) “арихи-мәдени өм≥р

D) ћемлекетт≥ң орналасуы

E) ќқиғаның ұзақтығы

F) ќқиғаның орны

G) ќқиғаның уақыты

H) ќқиғаның рет≥

95.“арихи ұғымдарды қалыптастыру:

A) Әлеуметт≥к-са€си өм≥р туралы түс≥н≥к қалыптастыру

B) ќқушылардың бәр≥нде б≥рдей қалыптасуы ти≥с

C) √еографи€лық ортаның оқиғаның дамуына әсер≥ туралы түс≥н≥к қалыптастыру

D) —а€си түс≥н≥к

E) Ѕасты белг≥лер≥н анықтаудан басталады

F) Әр оқушыда түрл≥ше қалыптасады

G) “арихи оқиғаның ұзақтығын туралы түс≥н≥к қалыптастыру

H) ∆үйел≥ курсты оқытудн бастап барлық сыныптарда қалыптастырылады

96.“арихи даму заңдылығын ашып көрсету:

A) јлдымен маңызды тарихи ұғымдарды меңгеру

B) “арихи факт≥н≥ оқып үйрену

C) “арихи кең≥ст≥к туралы түс≥н≥к

D) Әлеуметт≥к-са€си өм≥р туралы түс≥н≥ктер

E) —ебепт≥к-салдарлық байланыстарды б≥лу

F) “арихи уақыт туралы түс≥ну

G) “арихи құбылыстар мен үдер≥стер арасындағы обьективт≥ байланыстарды анықтау

H) “ермин анықтамасын түс≥нд≥ру

97.“арихи үдер≥ст≥ң даму заңдылығын түс≥ну үш≥н б≥лу қажет:

A) “арихи географи€ны

B) “арихи түс≥н≥кт≥

C) Ћокальдық байланыстарды

D) “арихи факт≥н≥

E) ќқушының оқу қызмет≥н

F) ”ақыт бойынша байланысты

G) “арихи ұғымды

H) —ебепт≥к-салдарлық байланыстарды

 

98.“арих пән≥н оқытуды ұйымдастыру формалары:

A) —тандарт

B) Ѕағдарлама

C) Ѕ≥л≥м мазмұны

D) —абақ

E) ћектеп ұжымы

F) —ынып

G) ћектепт≥к лекци€

H) ћектепт≥к семинар

99.—абақтың басты м≥ндеттер≥:

A) ќқушыларды тәрбиелеу

B) —абақта көрнек≥ құралдарды қолдану

C) Ѕ≥л≥м беру

D) ќйын ұйымдастыру

E) ∆оспар құру

F) ≈мтихан қабылдау

G) ќйлау-таным қызмет≥н дамыту

H) ≈сеп беру

100.—абақ элементтер≥н≥ң б≥р≥-ұйымдастыру кезең≥:

A) —абақтың жоспарын жазу

B) ќқушылардың дидактикалық материалын дайындауы

C) —абаққа қатысуға психологи€лық жағынан әз≥рлену≥

D) Үй тапсырмасын тексеру

E) Ѕер≥лген сұрақтың жауабын ауызша ба€ндау

F) Ћогикалық тапсырмаларды беру

G) ќқушыларды түгендеу

H)  артамен жұмыс

101.ќқытудың мақсаттары мен құралдарына қарай топтастыруды ұсынды:

A) –. √. Ћемберг

B) ћ. ј. ƒанилов

C) ћ. Ќ. —каткин

D) Ѕ. ѕ. ≈сипов

E) ». я. Ћернер

F) “. ј. »льина

G) ». “. ќгородников

H) ё.  . Ѕабанский

102.јқпаратты Ц коммуникаци€лық технологи€лар:

A) ћультимеди€лық технологи€лар

B) »ллюстраци€

C) Қашықтан оқыту технологи€сы

D) »нтернет жүйес≥н пайдалану

E) ƒемонстраци€

F) “әж≥рибел≥к әд≥с

G) –епродуктивт≥ әд≥с

H) Әңг≥мелесу

103.Ёлектронды оқулықтар:

A) ќқытудың диалогтық әд≥с≥

B) Әңг≥ме-дебат

C) ƒәстүрл≥ әд≥с

D) “үрл≥ қосымшалар, анықтамалық материалдар ұсынылады

E) ќқу ақпаратын тасымалдау құралы

F) √рафикалық құрал

G)  өркем әдебиет

H) “ақырыптық ресурстарға с≥лтемелер бер≥лед≥

104.“арихты оқытуда көрнек≥л≥к құралдарды пайдаланудың ти≥мд≥л≥г≥:

A) Өткен тарихи кезең туралы көру арқылы алынған нақты бейнес≥ қалыптасады

B) —өзд≥ң этимологи€сын ашады

C)“арихи факт≥лерд≥ нақтыландырып, оқушылардың өткен туралы б≥л≥м≥н жаңғыртады

D) Ѕ≥л≥м мен б≥л≥ктерд≥ тест≥к бақылауда ти≥мд≥

E) тарих сабағының б≥р түр≥

F) “ақырыпқа сәйкес реферат жазады

G) «аттар мен құбылыстарды т≥келей немесе бейнелеуд≥ң көмег≥мен қабылдайды

H) ќқу материалын ауызша ба€ндау

105.—абақтың дамытушылық м≥ндеттер≥:

A) ќқушы мен мұғал≥мн≥ң өзара байланысы

B) јдамзаттың дамуын көрсету

C) ќқиғаның жалпы картинасын жасау

D) ≈ңбек сүйг≥шт≥к

E) ∆оспар құра б≥лу≥

F) —ұрақ құрастыра алуы

G) Ѕ≥л≥мд≥ қайталау

H) Ѕағалау

106.“арихты оқытуды ұйымдастыру формаларының б≥р≥-семинар:

A) ∆оғары сыныптарда жүрг≥з≥лед≥

B) ќқушылардың диалогтық сөйлеу≥н дамытуға көмектесед≥

C) Ѕарлық сыныптарда жүрг≥з≥лед≥

D) “үпдеректермен дербес жұмыс ≥стей алуын қалыптастырады

E) ќқулық мәт≥н≥н коспект≥лейд≥

F) “ақырыптағы даталармен жұмыс

G)  арта сызу

H) ƒемонстраци€ әд≥с≥

107.∆аңа технологи€лардың педагогикалық нег≥з≥ қағидалары:

A) Ѕ≥л≥мн≥ң көз≥-мұғал≥м

B) ќқыту мен тәрбиен≥ң б≥рл≥г≥

C) Ѕалаға ≥зг≥л≥к тұрғысынан қарау

D) ќқушы орындаушы

E) ћұғал≥м түс≥нд≥руш≥

F) Ќег≥зг≥ м≥ндет-б≥л≥м беру, тәрбие-отбасылық мәселе

G) Ѕаланың өз бет≥мен әрекеттену әд≥стер≥н меңгерту

H) “ек дарынды оқушылармен жұмыс

108.Қазақстанда оқытудың жаңа технологи€ларын зерттеуш≥ ғалымдар:

A) ћ.Қозыбаев

B) ∆.Қасымбаев

C) Қ.∆арықбаев

D) ƒ.Ѕабаев

E) Ў.“.“аубаева

F) ∆.ј.Қараев

G) “.“әж≥баев

H) ћ.ћ. ∆ампей≥сова

109.ѕроблемалық оқыту:

A) ћұғал≥м жаңа б≥л≥мд≥ дайын күй≥нде ба€ндайды

B) ѕроблемалы сұрақтың жауабы дайын болмайды

C) ѕроблемалық жағда€т туғызу

D) —ұрақтың жауабын мұғал≥м өз≥ айтады

E)  ез келген сұрақ проблемалық сұрақ болады

F) ћонологты әд≥с

G) —ұрақ баланың сана-сез≥м≥нде қиындық туғызуы қажет

H) ќқушының оқу материалының мазмұнын қатес≥з қайталап айтып беру≥

110.“арих сабақтарында көркем әдебиетт≥ пайдалану әд≥с≥:

A) ќқиғаға қатысты үз≥нд≥ оқу

B)  өркем әдебиетт≥ң мазмұнын мұғал≥мн≥ң өз әңг≥мес≥не қосып ба€ндауы

C) “әж≥рибел≥к әд≥с

D) ћәт≥нд≥ мәнерлеп, әсерл≥ ет≥п оқиды

E) ƒиаграмма жасау

F) —абақтың тип≥

G) —ыныптан тыс жұмыстың түр≥

H) ƒарынды оқушылармен жұмыстың түр≥

111. еңес ел≥ тұсында тарих пән≥н оқыту барысында оқушыларды тәрбиелеуд≥ң нег≥зг≥ бағыттары:

A) ≈л азаматтарына патриоттық тәрбие беру

B) Ѕарлық халықтың т≥л≥н, тарихын құрметтеу

C) јдамзаттың құндылықтарын обьективт≥ бағалау

D) ƒ≥нд≥ жек көру

E)  оммунизмд≥ дәр≥птеу

F) Өз халқына, басқа басқа халықтарға сүй≥спенш≥л≥кке тәрбиелеу

G) “арихи қайраткерлерд≥ң қастиеттер≥н шындық тұрғысынан көрсету

H) ћарксизм-ленинизм иде€сына бер≥лгенд≥к

112.ќқушыларды отаншылдыққа, ұлтжандылыққа тәрбиелеу деген≥м≥з:

A) ќтанға деген сүй≥спенш≥л≥к

B)  еңест≥к патриотизм

C) јна т≥л≥не сүй≥спенш≥л≥к

D) —оциалист≥к интернационализм

E) Өз халқының салт-дәстүр≥не, әдет-ғұрпына сүй≥спенш≥л≥к

F) ≈ңбекке тәрбиелеу

G) Ғылым мен өнерд≥ң көрнект≥ қайраткерлер≥н б≥лу

H) Қоршаған ортаны қорғау

113.“арих сабағында д≥нн≥ң адамзат тарихындағы рөл≥н ашып көрсету:

A) ƒ≥н-адам санасын улайтын құрал

B) ƒ≥н-ғылымға қарсы

C) Үстем татың жоғын жоқтаушы

D) ƒ≥н-достыққа, шыдамдылыққа шақырады

E) ƒ≥нн≥ң бәр≥ жалған

F) ƒ≥н-≥зг≥ жол

G) ƒ≥н мәдениетт≥ң дамуын тежейд≥

H) »слам д≥н≥ оқу-ағарту ≥с≥не,ғылымға пайда тиг≥зд≥

114.ѕәнаралық, курсаралық, пән≥ш≥л≥к байланыстарды жүзеге асырудың әд≥стемел≥к жолдары:

A) Әңг≥мелесу арқылы сол мәселен≥ еске түс≥ру

B) Әр пәнд≥ өз≥нше бөлек оқыту керек

C) ћектеп пәндер≥ өзара байланысты емес

D) Ѕ≥р ұғымның мән≥ басқа пәнн≥ң құрамында кездеспейд≥

E) ‘акт≥лерд≥, ұғымдарды оқыту барысында жүзеге асады

F) Ѕұрын алған б≥л≥мд≥ еске түс≥ру б≥л≥м деңгей≥н анықтамайды

G) Ѕарлық сыныпта б≥рдей, әр≥ үнем≥ пайдалануға болмайды

H) “арихтан толық ғылыми б≥л≥м алу Қазақстан тарихы пән≥ арқылы жүзеге асады

 

115.—абақ үст≥нде оқушылардың б≥л≥м≥н жазбаша тексеруд≥ң түрлер≥:

A) Өз п≥к≥р≥н ауызша айту

B) “езис жазу

C) ќқиғаны картадан көрсету

D) √рафикалық тапсырмалар орындату

E)  өркем әдебиеттен үз≥нд≥ оқыту

F) —инхрондық кесте орындату

G) —ұраққа ауызша жауап беру

H) Ѕағалау

116.ќқушылардың оқу нәтижес≥н тексеруд≥ ұйымдастыру формалары:

A) ћұғал≥мн≥ң түс≥нд≥ру≥

B) ќқулық мәт≥н≥н көш≥р≥п жазу

C) ќқушы мен мұғал≥мн≥ң қарым-қатынасы

D) ∆аңа материалды меңгерту

E) Үй тапсырмасын сұрау

F)  үндел≥кт≥ сабақ жоспарын құру

G) “ест әд≥с≥

H) “ақырыптың жоспарын, тезис≥н жасау

117.ћектептерде өлкетану жұмыстары, ол:

A) —абақтың тип≥

B) “езис дайындау

C) јрхеологи€лық экспедици€ларға қатысу

D) “өменг≥ сынып оқушылары жүрг≥зед≥

E) ќқытудың жаңа технологи€сы

F) Ёкскурси€ ұйымдастыру

G) “арихи-өлкетану қоғамын құру

H) ћұғал≥мн≥ң жеке шығармашылығы

118.“арихи өлкетану материалдарын тарих сабағында пайдалану:

A) Қазақстан тарихының бағдарламасына сәйкес қолданылады

B) Ѕағдарламалық материалды ауыстырады

C) “ақырыптың мазмұнына өлке материалын енг≥зуге болмайды

D) Ѕағдарламадағы материалға қосымша болып есептелед≥

E) —абақ мазмұнына сәйкес тарихи куәгерд≥ сөйлету

F) Өлкетану жұмыстары мектептен тыс жүрг≥з≥лед≥

G) Өлкетану материалдарын топтастыру күрдел≥

H) Өлке материалдары-тәрбие жұмысында ғана пайдаланылуы керек

119.“арих бойынша сыныптан тыс жұмыстар:

A) ћектеп дәр≥с≥

B) ќқушылар конференци€сы

C) ћектеп семинары

D) “арих үй≥рмес≥

E) “арих қоғамы

F) “арих кабинет≥

G) ѕедагогикалық кеңес

H) ќлимпиада

120.“арих кабинет≥н≥ң нег≥зг≥ бөл≥мдер≥:

A) —ынып журналы сақталатын бөл≥м

B) ќқушылар туралы мәл≥мет

C) Қажетт≥ аппаратура тұратын бөл≥м

D) Қойма

E) Ўаруашылық бөл≥м≥ F)  и≥м ≥лет≥н орын G) ќқу құралдары қоры H) јрнайы жиһаздармен жабдықталатын бөл≥м

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 619 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

696 - | 636 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.136 с.