Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


C) «ертхана-бригадалық әд≥стен бас тарту
D) ЂҚазақстан –еспубликасында гуманитарлық б≥л≥м беру тұжырымдамасыї бек≥т≥лд≥

E) Қатаң оқу кестес≥не бағындырылған сабақ болып белг≥ленд≥

F) “арих бағдарламаларына маркст≥к қоғамдық-экономикалық формаци€ теори€сы нег≥з болды

G) ЂҚазақстан –еспубликасында тарихи сана қалыптастыру тұжырымдамасыї бек≥т≥лд≥

H) ЂҚазақстан –еспубликасындағы этникалық-мәдени б≥л≥м беру тұжырымдамасыї бек≥т≥лд≥

∆ылдың мамырында Ђ —–ќ мектептер≥нде азаматтық тарихты оқыту туралыї қаулысы бойынша қабылданды.

A) ∆алпы тарих және дербес ќтан тарихы курстары енг≥з≥лд≥

B)  ешенд≥ бағдарламамен оқыту енг≥з≥лд≥

C) “арихи материалды оқып-үйренуде еңбек әд≥с≥

D) “арихи оқиғаларды ба€ндаудың қайталамау қағидалары

E) “арихи оқиғаларды ба€ндаудың хроникалық б≥р≥зд≥л≥г≥

F) “арихи материалды оқып-үйренуде зертханалық-бригадалық әд≥с≥

G)  еңест≥к еңбек мектеб≥н≥ң нег≥з≥ қаланды

H) “арихты оқу пән≥ рет≥нде қоғамтанумен ауыстырды

43.1935-1941 жылдары мектептерде тарихты оқытудағы өзгер≥стер:

A)  өп деңгейл≥ б≥л≥м беруд≥ң ұлттық жүйес≥н модернизаци€лау

B) јзаматтық тарихты оқытудың орнына әлеуметтену, еңбек тарихын оқыту ұсынылды

C) —ыныптың орнына ұсақ топтарды Ђбригадаї деп атау ұсынылды.

D) “арихи процест≥ дәу≥рлеу мәселес≥ қойылды

E) Қоғам мен тұлғаның сұранысын қанағаттандыру

F) Ѕ≥л≥м беруд≥ң ұлттық модел≥ жасалды

G)  —–ќ-ның әлемд≥к тарихпен байланысы қарастырылды

H) “арихты оқытуға бөл≥нген сағат көлем≥ аптасына 14-тен 25,5 сағатқа дей≥н артты

44.40-жылдардағы тарих оқулықтарының кемш≥л≥ктер≥:

A) ќқулықтарда сұрақтар мен тапсырмалар мүлдем болмады

B) Құжаттардың мүлдем жоқтығы

C) ћәдени мұра бағдарламасының маңызы көрсет≥лд≥

D) ѕатриоттық тәрбие мен интернационалдық б≥рл≥кт≥ нығайту м≥ндет≥ қойылды

E) “әрбиел≥к мақсаттарға мән бер≥лд≥

F) Қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының тарихына арналды

G) Қазақ халқының рөл≥ дәр≥птелд≥

H) ‘акт≥лер, ес≥мдер мен даталардың тым көпт≥г≥

45.—оғыс кез≥ндег≥ тарихты оқытудың ерекшел≥г≥:

A) “оталитарлық бил≥кт≥ң өктемд≥г≥н сипаттау

B)  еңест≥к идеологи€дан бас тарту

C) ќқытудағы тәрбиел≥к мақсаттарға баса мән беру

D) ѕатриоттық тәрбие мен интернационалдық б≥рл≥кт≥ нығайту

E) Ұлттық мәдениетт≥ насихаттау

F) ќрта ғасырлар тарихында слав€н халықтарының рөл≥н дәр≥птеу

G)  еңест≥к тоталитарлық жүйен≥ сынау

H) Қазақ халқының мәдени-рухани мұрасын меңгеру

46.1959 жылғы 8 қазандағы Ђћектептерде тарихты оқытудағы б≥рқатар өзгер≥стер туралыї қаулыға сәйкес:

A) 8 жылдық б≥л≥м м≥ндет≥ енг≥з≥лд≥

B) 11 жылдық мектеп т≥лек б≥лд≥руш≥лерге арналды

C) Ѕ≥л≥м беру зайырлы сипатқа ие

D) “арих курстарына ≥ш≥нара топтастыру жасалды

E) ћектепте халықтық педагогика пән≥н енг≥зу

F) ѕолитехникалық б≥л≥м беру

G) Ѕазист≥к оқу жоспарын құру

H) —аралап деңгейлеп оқыту технологи€сын енг≥зу

47.1959-1964ж.ж. тарихи б≥л≥м беру құрылымы:

A) 4 сынып Ц јна т≥л≥

B) 5 сынып Ц Қазақстан тарихынан әңг≥мелер

C) 4 сынып Ц  —–ќ тарихының эпизодтық курсы

D) 6 сынып Ц ≈желг≥ Қазақстан тарихы

E) 5 сынып Ц ≈желг≥ дүние тарихы

F) 8 сынып- ќртағасырлар тарихы

G) 6 сынып Ц ќртағасырлар тарихы

H) 7 сынып Ц ќртағасырлар тарихы

48.“арихи факт:

A) Құндылық

B) “арихи факт қайталанбайды

C) “арихи факт- педагогикалық процесс

D) “арихи факт≥н≥ бақылау мүмк≥н емес

E) “арихты тану үдер≥с≥ факт≥н≥ меңгеруден басталады

F) “арихи факт тарихта қайталанады

G) “арихи факт- тарихи процесс теори€сы

H) “арихи факт тарихи оқиғаның нақты образын жасамайды

{ѕравильный ответ} = B, D, E

49.џбырай јлтынсаринн≥ң педагогикалық көзқарасы:

A) Өнегел≥ ұстаз тәл≥мгер да€рлауға көң≥л бөлд≥

B) ’алық арасына д≥н ықпалын таратты

C) Ўығармаларында қазақ халқының ’≤’ ғасырдағы қоғамдық өм≥р≥нде болған са€си әлеуметт≥к мәселелерд≥ жазды

D) Ѕайдың балаларын оқуға тартты

E) Ѕүк≥л өм≥р жолын мектеп ашуға арнады

F) Қазақтарға татар фнанатизм≥н≥ң ықпалын тиг≥зд≥

G) ќрыс алфавит≥н≥ң нег≥з≥н салушы

H) ћаркст≥к иде€ларды басшылыққа алды

50.ћ.ƒулатовтың оқу-тәрбие мәселес≥не арналған еңбектер≥:

A) Ђћұғал≥мдергеї атты мақаласы

B) Құран

C) ѕедагогикалық психологи€

D) ЂҚирағатї к≥табы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 714 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

513 - | 474 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.