Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕарлық оқыту формаларында жұмыс бағдарламасында б≥ртұтас құжат болып
ѕсих окыту

XIXЇ психологи€ пән≥н оқытуға үлес қосқандар:

¬) Ќ. я. √рот

—) ј. ѕ. Ќечаев

D) ћ. ». ¬ладиславлев

’’ ғ басында ј.ѕ.Ќечаев Ђ ак преподавать психологиюї еңбег≥нде психологи€ мұғал≥мдер≥н≥ң алдына үш м≥ндет қойды:

ј) б≥л≥м алушыларғаадамның м≥нез құлкын түс≥нуге көмек көрсету;

¬) психологи€ курсының басқа пәндер≥мен байланысын және б≥рл≥г≥н көрсету

—) ғылыми түс≥н≥ктерд≥ колдануын кенейту

XX ғ басында философи€ кафедрасында психологи€ пән≥н оқытқан атақты философтар:

ј) ј. ». ¬веденский

≈) Ќ. ќ. Ћосский

G) —. Ћ. ‘ранк

’’ғ 30-50 жж Қазақстанда психологи€ ғылымының дамуына үлес қосқан педагогтар:

ј) ј. —итдыков

¬) —. ожахметов

—) Ў. Әлжанов

1905 ж психологи€ны оқыту жоғары оқу орындарында оқу пәндер≥н≥ң келес≥ түрлер≥мен кеңейт≥лд≥:

—) семинар

D) просеминарлар

≈) тәж≥рибе сабақтары

ј. ѕ. Ќечаев психологи€ныүш аспект≥деқарастыруы:

—) дербес оқылатын пән рет≥нде

F) философи€лық пропедевтиканың б≥рл≥г≥ рет≥нде

H) педагогикаға к≥р≥спе рет≥нде

јлған б≥л≥мд≥ бек≥ту әд≥стер≥:

¬) қайталау

—) сұрақ қою

D) интеллектуалдық және рөлд≥к ойындар

јралас сабақ жоспарының бөл≥мдер≥:

ј) үй тапсырмасын тексеру

D) өткен материал бойынша оқушыларды сұрау

≈) жаңа материалды игеру

јрнайы психологи€ның бөл≥мдер≥:

ј) сурдопсихологи€

¬) тифлопсихологи€

—) олигофренопсихологи€

јрнаулы құралдарды қолдану арқылы зертханалық жағдайда өтк≥з≥лет≥н психологи€ сабақтары:

ј) практикум

D) зертханалық сабақтар

H) тәж≥рибелер

Әд≥стемел≥к тест жүрг≥зу кезеңдер≥:

¬) зерттел≥нуш≥ге нұсқау беру

—) тапсырмалар шартын сипаттау

G) нәтежелерд≥ талдау

Әлеуметт≥к психологи€ оқыту пән≥ рет≥нде қарастырады:

ј) адамдардың қарым Цқатынас психологи€сын

G) топаралық өзара әрекеттесу мен қарым-қатынасты

H) қарым-қатынас психологи€сын

Ѕақылаудың ти≥мд≥ шарттары:

ј) әд≥лд≥к

D) жари€лық

F) бағаның тұрақтылығы

Ѕарлық оқыту формаларында жұмыс бағдарламасында б≥ртұтас құжат болып

табылады:

ј) күнд≥зг≥

¬) сырттай

D) кешк≥

Ѕастапқыда психологи€ пән≥ келес≥ курстар арқылы оқытылды:

—) философи€

D) медицина

G) логика (қисын)

Ѕейнел≥к көрнек≥ құралдар:

¬) плакатар

—) суретш≥лерд≥ң қайта өңделген суреттер≥

G) фотосуреттер

Ѕелг≥л≥ б≥р сөзд≥к п≥к≥рд≥ туғызуды көздейт≥н тапсырмалар:

ј) конспект құру

D) жоба әз≥рлеу

≈) ба€ндама жасау

Ѕ≥л≥мд≥ бағалау өлшемдер≥:

—) сұрақтардың жауаптарының мазмұндылығы мен толықтылығы

G) сұрақтарды ашып көрсетудег≥ қисын мен ретт≥л≥л≥к

H) қорытынды шығара б≥лу

Ѕ≥л≥мд≥, б≥л≥кт≥л≥кт≥ және дағдыларды бақылау және түзету сабақтарының түрлер≥:

D) ауызша сұрау

F) емтихан

H) сынақ жұмысы

Ѕ≥л≥мд≥ қайта жаңғыртуға бағытталатын тапсырмалар:

F) сұрақтар қою

G) анықтама беру

H) мәт≥н мазмұнын айту

Ѕ≥л≥мн≥ң қорытынды бақылауына жатады:

D) мемлекетт≥к емтихан

G) дипломдық жұмыс

H) б≥л≥кт≥л≥к жұмысы

¬иртуалды оқыту нақтылығында ти≥мд≥ пайдаланылады:

¬) диалог

≈) эвристикалық сұхбат

F) топтық п≥к≥рталас

Ғылыми психологи€лық әдебиеттерд≥ талдау әд≥стер≥:

ј) терминологи€лық

—) контент- талдау

D) психолингвистикалық

ƒамыта оқытудың теори€сын нег≥з≥н салушылар:

ј) Ёльконин ƒ.Ѕ.

D) ƒавыдов ¬.¬.

F) «анков Ћ.¬.

ƒәр≥с мазмұнының маңызды ерекшел≥ктер≥:

ј) ғылымилылығы

¬) қолжет≥мд≥л≥г≥

—) қызықтылығы

ƒәр≥с материалдарын ≥р≥ктеп алу қағидалары:

ј) мақсатты тұжырымдау

D) кей≥нг≥ тәж≥рибел≥к сабақтарға бей≥мдеу

H) студентерд≥ң дайындығының деңгей≥н ескеру

ƒәр≥с материалы:

ј) түс≥н≥кт≥ қалыптастыру

¬) теори€ мен тәж≥рибен≥ң байланысын көрсету

≈) мазмұндаудың проблемалық формасының болуы

ƒәр≥с материалын ба€ндау тәс≥лдер≥:

—) мәселел≥к

D) индуктивт≥

G) дедуктивт≥

ƒәр≥с,семинар,зертханалық сабақтар - бұл:

ј) психологи€лық оқытудың түр≥

F) ѕсихологи€лық сабақ беруд≥ң түрлер≥

H) ќқушылардың оқу әрекет≥н ұйымдастыру формасы

ƒәр≥стерд≥ң нег≥зг≥ қызметтер≥:

ј) ақпараттық

¬) бағдар беруш≥л≥к

G) түс≥нд≥рмел≥

ƒәр≥стерд≥ң түрлер≥:

¬) көрнек≥ Ц бейнел≥к

D) түс≥нд≥рмел≥

≈) мәселел≥к

ƒәр≥ст≥ өтк≥зуд≥ң психологи€лық шарттары:

—) студентт≥ң тұлғалық маңыздылығын сез≥ну

≈) жаңашылдықты сез≥ну

F) студентерд≥ң ойлау қаб≥летер≥н ынталандыру

ƒәр≥ст≥ң к≥р≥спе бөл≥м≥не бер≥лет≥н уақыт:

A) 5 минут

C) 7 минут

F) 6 минут

ƒәр≥ст≥ң қорытындылау бөл≥м≥не бер≥лет≥н уақыт:

A) 5 минут

C) 7 минут

F) 6 минут

ƒәр≥ст≥ң құрылымы:

—) к≥р≥спел≥к

F) нег≥зг≥

H) қорытынды

ƒәр≥ст≥ң танымдық қызмет≥:

¬) ойлау мәдениет≥н дамыту

—)пәнге қызығушылықты қалыптастыру мақсатында, эмоционалды ықпал ету

G) б≥л≥м алудың үнемд≥ тәс≥л≥

ƒәр≥сханада өтет≥н сабақтардың нег≥зг≥ түрлер≥:

¬) дәр≥с

D) тәж≥рибел≥к сабақтар

≈) семинар

ƒәстүрл≥ сабақты өтк≥зудег≥ оқу жұмысының формалары:

D) үй жұмысын тексеру және өткен тақырыпты қайталау

G) жаңа оқу материалын түс≥нд≥ру

ƒидактиканың оқыту формалары:

ј) б≥л≥м беру әдер≥с≥н ұйымдастыру тәс≥л≥

F) оқу әдер≥с≥н құру

H) ұстаз бен оқушы әрекет≥н ұйымдастыру

≈мтихан:

ј) қорытынды бағалау

¬) арнайы бер≥лген уақытта өтк≥з≥лед≥

—) сұраққа ауызша және жазбаша түрде жауап беру

≈мтихан түрлер≥:

—) дәстүрл≥

F) заманауи

H) жазбаша

≈мтиханды жүрг≥зу үлг≥с≥:

ј) тест≥леу

—) сұрақтар бойынша әңг≥мелесу

F) жазбаша бақылау

∆азбаша бақылау жұмыстарының жүрг≥з≥лу үлг≥с≥:

¬) бақылау жұмысы

G) реферат

H) конспект

∆азбаша сауалнаманың түрлер≥:

ј) бақылау жұмысы

¬) үй жұмысы

≈) жазбаша жұмыстар

∆алпы психологи€ның зерттеу пән≥:

ј) жалпы психикалық құбылыстардың заңдылықтарын

F) тұлғаның психологи€лық ерекшел≥ктер≥

G) психикалық процестер мен күйлер

∆аңа материалды игеру формалары:

—) эвристикалық әңг≥мелесу

D) к≥таппен және басқа ақпарат көздер≥ мен өз≥нд≥к жұмысын жүрг≥зу

≈) эксперимент және тәж≥рибен≥ жүрг≥зу

∆ас ерекшел≥к психологи€сының зерттеу пән≥:

≈) әртүрл≥ жас кезеңдер≥ндег≥ тұлғаның даму заңдылықтары

F) онтогенездег≥ психиканың дамуы

H) динамикадағы психологи€лық даму процес

∆обалау әд≥с≥н орындаға қойылатын талаптар:

ј) оқушының өзд≥к ≥с-әрекет≥н≥ң болуы

¬) зерттеу әд≥стер≥н қолдану

H) шығармашылық зерттеу бағытының болуы

∆обалау әд≥с≥нде ≥с-әрекет жасау бағыттары:

ј) жеке

—) жұптық

D) топтық

∆оғарғы мектепте оқу формасының ұйымдастырылуы:

ј) тәж≥рибел≥к жұмыстар

G) студентт≥ң оқытушымен өзд≥к жұмысы

H) студентт≥ң өз≥нд≥к жұмысы

∆оғарғы мектептег≥ зертханалық сабақтардың мақсаты:

ј) тәж≥рибел≥к б≥л≥к мен дағдысын үйлест≥ру

—) шығармашылық жұмыс жасай б≥лу

≈) теори€лық әд≥стемел≥к б≥л≥м≥н үйлест≥ру

∆оғарғы мектептерде белг≥ленген семинар сабақтарының түрлер≥:

ј) алдын Цала өтет≥н семинар

—) арнайы семинар

F) жеке семинар

∆оғарғы сынып оқушыларының жаңа психологи€лық б≥л≥мдер≥:

ј) құндылық бағдар

≈) дүниетану

H) кәс≥би өз≥н Цөз≥ анықтау

∆ұмыс бағдарламасының мазмұны:

≈) әдебиеттер т≥з≥м≥

F) оқу жұмыстарының тақырыптық жоспары

G) б≥л≥мд≥ бақылау және бағалау өлшемдер≥

«. ‘рейд бойынша, көрнек≥л≥к Ц тұлға құрылымының модел≥:

E) символдық

F) моделд≥ белг≥

G) схемалық

 аз≥рг≥ уақытта психологи€ны басқа кәс≥би бағыттағы мамандар қолданады:

¬) әлеуметтанушылар

—) дәр≥герлер

D) заңгерлер

 әс≥би оқу мақсатына байланысты келес≥ оқу тапсырмалары бөл≥нед≥:

¬) оқу ақпаратын меңгеруге

—) кәс≥би

H) мәселел≥к тапсырмалар

 оллоквиум Ц ағымдағы бақылау үлг≥с≥ рет≥нде:

¬) арнайы бер≥лген уақытта өтк≥з≥лу≥н

F) жаппай жауап алу (фронтальдық)

G) қысқаша жауап беру (1,5-2 мин)

 омпьютерд≥ психологи€ сабаЇында қолданудың артықшылығы:

¬) б≥рнеше тақырыптардың қамтылуы

—) оқу материалының көрнек≥л≥г≥

G) электрондық деректер базасы

 онтекст≥ оқытуды ұйымдастыру ұстанымы:

A) оқу әрекет≥не жеке қосылу

C) б≥р≥г≥п әрекеттесуд≥ң нег≥зг≥ рөл≥

H) кәс≥би қызметт≥ң моделдену≥

 онтекст≥к б≥л≥м берудег≥ оқыту моделдер≥:

B) имитационды

C) әлеуметт≥к

G) семиотикалық

 онтекст≥л≥к б≥л≥м беруде нег≥зг≥ әрекеттерд≥ң бөл≥ну≥:

A) оқу

B) квазикәс≥бил≥к

C) кәс≥би оқу

 үрдел≥ ойлау операци€ларына бағытталған тапсырмалар:

¬) дәлелдеу

—) түс≥нд≥ру

≈) интерпретаци€лау

 ≥ш≥ мектеп жасындағылардың жаңа психологи€лық б≥л≥мдер≥:

¬) рефлекси€

—) психикалық процестер

G) әрекетт≥ң ≥шк≥ жоспары

Қазақстанда педагогикалық институттарда психологи€ны оқытуға үлес қосқандар:

¬) ∆.јймауытов

D) ћ.ћ. ћұканов

≈) “.“. “ажибаев

Қарапайым ойлау операци€ларына бағытталған тапсырмалар:

D) т≥з≥мдеу

G) саралау

H) салыстыру

Қашықтан оқытудың ерекшел≥г≥:

—) компьютерл≥к телекоммуникаци€

F) ақпараттық технологи€

G) интернет

Қашықтан оқытудың нег≥зг≥ б≥л≥м беру технологи€лары:

ј) интернет-технологи€

—) телекоммуникаци€лық технологи€

F) кейстехнологи€сы

Қашықтан оқыту құралдары:

ј) оқыту бейнефильмдер≥

—) электронд≥оқулықтар

D) тренингт≥к компьютерл≥к бағдарламалар

Қолданбалы психологи€ныңсалалары:

¬) медициналық психологи€

F) өнерпсихологи€сы

G) еңбек психологи€сы

ћәселел≥к оқытудың мазмұны:

ј) зерттеу әд≥стер≥н модельдеу

—) психологи€лық тапсырмаларды шешу

D) интелектуалды қиындық туғызатын жағда€ттарды шешу

ћектептег≥ психологи€лық үй≥рме мүшелер≥н≥ң оптималды саны:

A) 15 оқушы

C) 12 оқушы

H) 13 оқушы

ћнемикалық процестерд≥ дамыту тапсырмалары:

D) анықтамаларды есте сақтау

F) еск≥ оқиғаны жаңғырту

H) еске алу

Ќ.я. √рот психологи€ны оқыту формасы рет≥нде семинардың үш түр≥н пайдаланды:

ј) семинар-сыниталқылау сараптары

¬) семинар Ц рефераттарға арналған тақырыптарды таңдау

H) тезистерд≥ оқу және талқылау

ќйынның педагогикалық мағынасы:

ј) танымдық қызметт≥ белсенд≥ру

¬) студентт≥ң дербест≥г≥н көтермелеу

D) маманның жеке сапасын қалыптастыру

ќйынның сипатты белг≥лер≥:

ј) шығармашылық үдер≥с≥

D) эмоци€лар

H) т≥келей және жанама ережелер≥

ќқу бағдарламасының мазмұны:

—) түс≥н≥к хат

≈)оқылатын тақырыптардың қысқаша мазмұны;

H) әдебиеттер т≥з≥м≥

ќқу видеофильм≥н құрастыру талаптары:

A) әд≥стемел≥к

C) бейнел≥к

F) монтажды

ќқу жет≥ст≥ктер≥н тест≥леуд≥ң атқаратын қызмет≥:

ј) б≥л≥мд≥ бағалаудың құралы рет≥нде

≈) оқудағы кемш≥л≥ктерд≥ анықтайды

F) б≥л≥м деңгей≥ туралы хабар беред≥

ќқу жет≥ст≥ктер≥н тест≥леуге қойылатын талаптар:

ј) сен≥мд≥л≥к

—) валидт≥л≥к

H) б≥р≥зд≥л≥к

ќқу жоспары ағымдық және қорытынды аттестаци€ның түрлер≥н анықтайды:

¬) емтихан

≈) дипломдық жұмыс

F) сынақ

ќқу жоспары оқу сабақтарының түр≥н анықтайды:

D) дәр≥с

G) семинар

H) өз≥нд≥к жұмыс

ќқу пән≥не арналған силлабус мазмұны:

¬) курстың қысқаша сипаттамасы

—) күнт≥збел≥к -тақырыптық жоспар

F) бағалау критери≥

ќқу тапсырмаларының классификаци€лық топтары:

ј) қарапайым ойлау әрекеттер≥н талап етет≥н тапсырмалар

F) нәтижен≥ ойландыратын тапсырмалар

H) рефлекст≥к тапсырмалар

ќқу тапсырмасының таксономи€сын дайындағандар:

ј) “олингерова ƒ.√.

D) √.ј Ѕалло

G) Ѕ.— Ѕлум

ќқу үдер≥с≥нде бер≥лет≥н тәж≥рибел≥к тапсырмалардың түрлер≥:

ј) демонстраци€ланған эксперимент

≈) жеке тапсырмалар

G) психологи€лық тапсырмаларды шешу

ќқу үдер≥с≥нде дәр≥ст≥ң дәстүрл≥ қызметтер≥:

ј) ақпараттық

D) жүйел≥л≥к

H) түс≥нд≥рмел≥

ќқу үдер≥с≥ндег≥ өз≥нд≥к жұмыстың нег≥зг≥ қызметтер≥:

ј)психологи€лық б≥л≥мд≥ және б≥л≥кт≥л≥кт≥ бек≥ту

G) психологи€лық зерттеу б≥л≥кт≥л≥г≥н меңгеру

H) өз≥н-өз≥ тану мен өз≥нд≥к дамытуды меңгеру

ќқу үдер≥с≥ндег≥ тәж≥рибел≥к сабақтардың қызмет≥:

—) теори€лық б≥л≥мд≥ ≥с-тәж≥рибеде бек≥ту

≈) зерттеуш≥л≥к жұмыстың б≥л≥кт≥л≥г≥н меңгеру

H) теори€лық б≥л≥мд≥ тәж≥рибел≥к тапсырмаларды шешуде қолдану

ќқу үдер≥с≥ндег≥ семинар сабақтарының қызмет≥:

¬) б≥л≥мд≥ бек≥ту

—) б≥л≥мд≥ кеңейту

G) дербес жұмыс жасау б≥л≥кт≥л≥г≥н дамыту

ќқушылармен жүрг≥з≥лет≥н психологи€лық ағартушылық жұмыс үлг≥лер≥:

ј) факультатив

G) көң≥л тапқыштар кеш≥

H) тақырыптық кеш

ќқушылардың ақыл ой Цәрекет≥н белсенд≥рет≥н тапсырмалар:

¬) салыстыру

—) жинақтау

≈) жүйелеу

ќқушылардың және студентерд≥ң б≥л≥мдер≥н тексеру формалары:

ј) коллок≠виум

¬) сынақ

D) емтихан

ќқушылардың танымдықәрекет≥ндамытуға бағытталған оқыту әд≥стер≥:

ј) түс≥нд≥рмел≥-иллюстративт≥ әд≥с

—) тәж≥рибел≥к әд≥с

H) зерттеу әд≥с≥

ќқыту әд≥стер≥ ақпаратты алу көздер≥не қарай бөл≥нед≥:

ј) ауызша

¬) көрнек≥л≥к

≈) тәж≥рибел≥к

ќқыту әдер≥с≥нде дәр≥ст≥ң түр≥ мен мазмұнының деңгей≥не байланысты дәр≥с түрлер≥ ажыратылады:

C) к≥р≥спе

E) ағымдағы

H) шолу

ќқыту әд≥с≥н таңдау факторлары:

ј) б≥л≥м беру бағдарламасының мақсаты

≈) студенттерд≥ң дайындық деңгей≥

G) оқыту үдер≥с≥н≥ң материалдық қамтылуы

ќқыту өлшемдер≥:

ј) б≥л≥м, қаб≥лет, дағдыны меңгеруд≥ң темп≥

F) б≥л≥м - б≥л≥кт≥л≥кт≥ меңгеру сапасы

H) меңгер≥лген б≥л≥мд≥ тасымалдау кеңд≥г≥

ќқытудағы бейнел≥к көрнек≥л≥ктерд≥ң түрлер≥:

ј) көркемд≥к

¬) символикалық

—) мәт≥нд≥к

ќқытудағы белсенд≥л≥к қағидасының орындалуы:

—) б≥л≥м алушыларда психологи€лық б≥л≥мн≥ң қажетт≥л≥г≥н бей≥мдеу

D) оқытудағы тәж≥рибел≥к әд≥стерд≥ қолдану

≈) диалог формасында оқыту

ќқытудағы б≥л≥мд≥ бағалау үлг≥лер≥:

D) б≥р қайтара

≈) бөл≥ну арқылы

F) рейтингт≥к

ќқытудағы көрнек≥л≥кт≥ң түрлер≥:

—) пәнд≥к

D) бейнел≥к

G) ауызша

ќқытудағыойын формалары:

¬) нақты жағдайды талдау

≈) рөлд≥к ойындар

F) ≥скерл≥к ойындар

ќқытудағы≥скерл≥к ойынның мақсаты:

¬) кәс≥би мотиваци€сын қалыптастыру

D) кәс≥би құзыретт≥л≥г≥н қалыптастыру

G) әлеуметт≥к құзыретт≥л≥кт≥ дамыту

ќқытуды ұйымдастыру формасы рет≥нде сабақтың нег≥зг≥ сипаты:

ј) б≥рдей жастағы оқушылар топтары

¬) тұрақты құрам

F) сабақ кестес≥не сәйкес

ќқытудың жазбаша әд≥стер≥:

ј) тезистерд≥ құрастыру

D) конспект≥леу

G) тақырыптық тезауруст≥ құру

ќқытудың қағидалары:

ј) оқу сабақтарын ұйымдастырудағы басқару иде€лары

—) ғылыми нақтыланған ұсыныстар

H) оқыту үдер≥с≥н реттейт≥н ережелер мен нормалар

ќқытудығ қаз≥рг≥ кездег≥ белсенд≥ әд≥стер≥:

ј) түс≥нд≥рмел≥-иллюстративт≥ оқыту

D) мәселел≥к оқыту

≈) интерактивт≥ оқыту

ќқытудың нег≥зг≥ қағидалары:

¬) жүйел≥л≥к қағидасы

F) қолжет≥мд≥л≥к қағидасы

G)көрнек≥л≥к қағидасы

ќқытудың интерактивт≥ әд≥с≥:

B) өзара әрекеттесу

D) қарым-қатынасты ұйымдастыру

E) оқушылар белсенд≥л≥г≥н≥ң үстем болуы

ќқытудың интерактивт≥ құралдары:

D) ұжымдық п≥к≥рталас

≈) рөлд≥к-оқу ойындары

F) топ қатысушыларының арасындағы диалогтар

ќқытылатын материалды бек≥ту сабағының түрлер≥:

ј) зертханалық жұмыс

¬) семинар- сабағы

≈) экскурси€ сабағы

Өн≥мд≥ ойлауды көздейт≥н тапсырмалар:

ј) тәж≥рибеде қолдануға арналған

—) мәселел≥к жағдайды шешуге арналған

≈) эвристикалық ≥зден≥с жасауға арналған

Өткен материалды ти≥мд≥ қайталаудың түрлер≥:

¬) түй≥ндеп қайталау

F) жүйелеп қайталау

G) қалыпты бейнелеп көрсету

ѕедагогикалық пәндер:

ј) б≥л≥м беру философи€сы және тарихы

¬) педагогика

≈) психологи€ны оқыту әд≥стемес≥

ѕедагогикалық психологи€ны оқыту мазмұны:

ј) тәрбиелеу мен оқытудың психологи€лық заңдылықтарын

≈) б≥л≥м беру процес≥н≥ң психологи€лық қамтамассыз етуF) б≥л≥м алудың психологи€лық механизм≥

ѕедагогикалық психологи€ның бөл≥мдер≥:

—) оқыту психологи€сы

≈)мұғал≥мпсихологи€сы

G) тәрбиелеу психологи€сы

ѕрактикалық сабақтардың мақсаты:

ј) теори€ менпрактиканыңбайланысын орнату

—) ақыл-ой және оқу әрекет≥н≥ң дағдысын және б≥л≥кт≥л≥г≥н қалыптастыру

ѕрактикалық сабақтардын нег≥зг≥ нысандары:

—) семинар-дискусси€

F) семинар -практикум

G) тәж≥рибел≥к сабақ

Ђѕсихолог, психологи€ пән≥н≥ң оқытушысыї б≥л≥кт≥л≥г≥н да€рлауда психологи€лық қызметт≥ң типтер≥:

ј) ғылыми

¬) тәж≥рибел≥к

—) педагогикалық

ѕсихологи€ бойынша б≥л≥мд≥ бақылау мен бағалау принциптер≥:

F) объективт≥л≥к

G) валидт≥л≥к

H) сен≥мд≥л≥к

ѕсихологи€ бойынша ғылыми әдебиеттермен жүрг≥з≥лет≥н жұмыс формасы:

ј) конспект≥леу

≈) анатаци€ жасау

G) реферат жазу

ѕсихологи€ бойынша дәр≥с мазмұнын құрастыру ұстанымдары:

ј) ғылыми

≈) түс≥н≥кт≥, қолжет≥мд≥

G) қызықты, әсерл≥

ѕсихологи€ бойынша дәр≥стерге қойылатын ортақ талаптар:

ј) ғылымилық, ақпараттық

≈) дәлелд≥л≥г≥ мен дерект≥л≥г≥

F) ойлау әрекет≥н белсенденд≥ру

ѕсихологи€ бойынша мектеп оқушылардың жеке жұмыстары:

¬) суреттемел≥ материалды таңдау

F) бақылау мен өз≥н-өз≥ бақылау

H) рефераттық жұмыстар

ѕсихологи€ бойынша мектепш≥л≥к сыныптан тыс ұйымдастырылатын жұмыс үлг≥лер≥:

—) дәр≥с

F) олимпиада

G) конференци€

ѕсихологи€ бойынша оқу курсының мазмұның жинақтау қағидасы:

—) ғылымилық

D) жүйел≥л≥к

H) пәнаралық байланыс

ѕсихологи€бойынша практикалық сабақтардың мақсаты:

ј) алғанб≥л≥мд≥тәж≥рибеде бек≥ту

D) б≥л≥мн≥ң кәс≥би әрекетпен байланысын ұғыну

≈) шығармашылық шеберл≥г≥н қалыптастыру

ѕсихологи€ бойынша сабақтан тыс жүрг≥з≥лет≥н жұмыстарды жүрг≥зу формасы:

¬) жеке

F) топпен

H) жаппай

ѕсихологи€ бойынша семинар сабақтарының мақсаты:

ј) теори€лық материалдарды тереңдету

≈) шығармашылық қаб≥лет дербест≥г≥н дамыту

G) өз көзқарасын дәлелдей б≥лу қаб≥летт≥л≥г≥н қалыптастыру

ѕсихологи€ бойынша тәж≥рибел≥к сабақтарды өтк≥зу жоспары:

ј) оқушыларың теори€лық дайындығын тексеру

≈) тәж≥рибел≥к тапсырмаларды орындау

H) орындалған жұмыстың қорытындысын талқылау

ѕсихологи€ ғылыми-тәж≥рибел≥к әрекет рет≥нде:

ј) оқу-әд≥стемел≥к құралдармен көмек

F) психологи€лық түзету

H) мемлекетт≥к б≥л≥м беру стандарты

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1085 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

687 - | 607 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.228 с.