Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕорушенн€ наказного провадженн€
ћожлив≥сть розгл€ду справи в пор€дку наказного провадженн€ залежить в≥д об'Їктивноњ ≥ суб'Їктивноњ умов.

ќб'Їктивною умовою Ї зм≥ст вимоги, за €кою може бути вида≠ний судовий наказ. ¬≥дпов≥дно до ч. 1 ст. 96 ÷ѕ  ”крањни такими Ї вимоги:

1) що грунтуютьс€ на правочин≥, вчиненому у письмов≥й форм≥. ” пор€дку наказного провадженн€ може розгл€датис€ вимога, що ірунтуЇтьс€ на будь-€кому д≥йсному правочин≥, вчиненому у пись≠мов≥й форм≥, в тому числ≥ посв≥дченому нотар≥ально. –азом з тим, судд€ повинен переконатис€, що: правочин оформлений в≥дпов≥дно до вимог закону; пред'€влений документ Ї ориг≥налом ≥ п≥дтверджуЇ безсп≥рне право кредитора; в поданому документ≥ ч≥тко зазначено суму грошовоњ вимоги або ознаки майна, €ке витребуЇтьс€; вимога була за€влена прот€гом терм≥ну позовноњ давност≥;

2) про ст€гненн€ нарахованоњ, але не виплаченоњ прац≥вников≥ суми зароб≥тноњ плати. ƒл€ отриманн€ судового наказу за такою вимогою необх≥дно подати до суду документи, €к≥ безсп≥рно п≥д≠тверджують заборгован≥сть роботодавц€;

3) про компенсац≥ю витрат на проведенн€ розшуку в≥дпов≥дача, боржника, дитини або транспортних засоб≥в боржника. ¬ раз≥ пред'€вленн€ такоњ вимоги до суду необх≥дно надати документи, що св≥дчать про вжит≥ розшуков≥ заходи ≥ розрахунок в≥дпов≥дних витрат.

ѕерел≥к вимог, за €кими може порушуватис€ наказне провад≠женн€ не Ї вичерпним, оск≥льки за ч. 2 ст. 96 ÷ѕ  ”крањни судо≠вий наказ може бути видано ≥ в ≥нших випадках, встановлених за≠коном. ќднак, €кщо законодавець д≥йсно прагне спростити пор€док розгл€ду окремих категор≥й цив≥льних справ, необх≥дно вказаний перел≥к розгл€дати €к вичерпний.  р≥м того, в≥дкрит≥сть цього пе≠рел≥ку може викликати певн≥ труднощ≥ в судов≥й практиц≥1. Ѕезпе≠речно, в майбутньому на п≥дстав≥ узагальненн€ правозастосовчоњ практики по окремих категор≥€х справ до цього перел≥ку будуть включен≥ й ≥нш≥ вимоги. ѕро це св≥дчить досв≥д крањн, в цив≥льному процес≥ €ких було запроваджено процедуру наказного провадженн€.

—уб'Їктивною умовою розгл€ду справи наказного провадженн€ Ї вол€ особи, €к≥й належить право вимоги, тобто кредитора.  оли кредитор вважаЇ, що боржник не може пред'€вити обгрунтован≥ запереченн€ проти за€влених вимог та з наданих письмових дока≠з≥в безсп≥рно вбачаЇтьс€ право вимоги, в≥н може звертатис€ ≥з за≠€вою про порушенн€ наказного провадженн€. якщо ж, на думку кредитора, справа вимагаЇ складноњ юридичноњ оц≥нки, в≥н може подати до суду позовну за€ву.

ќтже, наказне провадженн€ порушуЇтьс€ лише у раз≥ подач≥ за≠€вником до суду першоњ ≥нстанц≥њ письмовоњ за€ви про видачу су≠дового наказу. ÷€ за€ва подаЇтьс€ за загальними правилами п≥д≠судност≥.

«аконом встановлен≥ певн≥ вимоги, €ким маЇ в≥дпов≥дати за€ва про видачу судового наказу. “ака за€ва подаЇтьс€ в письмов≥й фор≠м≥ та у н≥й обов'€зково повинно бути зазначено: 1) найменуванн€ суду, в €кий подаЇтьс€ за€ва; 2) ≥м'€ (найменуванн€) за€вника та боржника, а також ≥м'€ (найменуванн€) представника за€вника, €кщо за€ва подаЇтьс€ представником, њхнЇ м≥сце проживанн€ або м≥сцезнаходженн€; 3) вимоги за€вника ≥ обставини, на €ких вони ірунтуютьс€; 4) варт≥сть майна у раз≥ його витребуванн€; 5) пере≠л≥к документ≥в, що додаютьс€ до за€ви.

«а€ва про видачу судового наказу п≥дписуЇтьс€ за€вником або його представником. якщо за€ва подаЇтьс€ представником за€вни≠ка, до нењ потр≥бно додати документ, що п≥дтверджуЇ його повно≠важенн€. –азом ≥з за€вою необх≥дно подавати њњ коп≥њ та коп≥њ дода≠них до нењ документ≥в в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ боржник≥в.

«а поданн€ за€ви про видачу судового наказу сплачуЇтьс€ судо≠вий зб≥р у розм≥р≥ 50% ставки, €ка визначаЇтьс€ з оспорюваноњ суми у раз≥ зверненн€ до суду з позовною за€вою (ч. 1 ст. 99 ÷ѕ  ”крањни), а також оплачуютьс€ витрати на ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ розгл€ду справи. —плата вказаних платеж≥в п≥дтверд≠жуЇтьс€ в≥дпов≥дними квитанц≥€ми.

—л≥д мати на уваз≥, що при в≥дмов≥ в прийн€тт≥ за€ви про видачу судового наказу або у раз≥ скасуванн€ судового наказу внесена сума судового збору ст€гувачу не повертаЇтьс€. ѕроте, у раз≥ пред'€в≠ленн€ ним позову до боржника, ц€ сума зараховуЇтьс€ до суми судо≠вого збору, встановленоњ за позовну за€ву (ч. 2 ст. 99 ÷ѕ  ”крањни).

ѕриймаючи за€ву про видачу судового наказу, судд€ повинен перев≥рити: чи в≥дпов≥даЇ вона за формою ≥ зм≥стом вимогам процесуального законодавства, чи сплачено судовий зб≥р ≥ витрати на ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ розгл€ду справи, а також чи не маЇ п≥дстав дл€ в≥дмови у прийн€тт≥ ц≥Їњ за€ви.

” випадку, коли за€ва буде подана без дотриманн€ вс≥х вимог, суд залишаЇ њњ без руху ≥ надаЇ за€внику строк дл€ усуненн€ недо≠л≥к≥в. якщо за€вник у встановлений строк виправить форму ≥ зм≥ст за€ви, сплатить суму судового збору, а також оплатить витрати на ≥нформац≥йно-техн≥чне забезпеченн€ розгл€ду справи, за€ва вва≠жаЇтьс€ поданою в день перв≥сного њњ поданн€ до суду. ≤накше за≠€ва вважаЇтьс€ неподаною ≥ повертаЇтьс€ за€внику (частини 1, 2 ст. 121 ÷ѕ  ”крањни). ѕоверненн€ за€ви у такому раз≥ не Ї пере≠шкодою дл€ повторного зверненн€ з такою самою за€вою п≥сл€ усуненн€ њњ недол≥к≥в (ч. 1 ст. 101 ÷ѕ  ”крањни).

¬≥дпов≥дно до ст. 100 ÷ѕ  ”крањни судд€ в≥дмовл€Ї у прийн€тт≥ за€ви про видачу судового наказу, €кщо:

1) за€влено вимогу, не передбачену ст. 96 ÷ѕ  ”крањни;

2) ≥з за€ви ≥ поданих документ≥в вбачаЇтьс€ сп≥р про право. ѕро в≥дмову у прийн€тт≥ за€ви суд виносить ухвалу, €ка може

бути оскаржена у апел€ц≥йному пор€дку окремо в≥д р≥шенн€ суду (п. 1 ч. 1 ст. 293 ÷ѕ  ”крањни).

¬≥дмова у прийн€тт≥ за€ви унеможливлюЇ повторне зверненн€ з такою самою за€вою. ѕроте за€вник у цьому випадку маЇ право звернутис€ з тими самими вимогами у позовному пор€дку (ч. 2 ст. 101 ÷ѕ  ”крањни).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 386 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

696 - | 636 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.