Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


” мужчин в полости таза висцеральной брюшиной окружены 4 страница
*тер≥ гипереми€сы

*+тер≥асты венасыныңварикозды кеңу≥

*ұстамалы ақсақтық

*балтырдың трофикалық өзгер≥с≥

#28

*! ¬арикозды ауру кез≥ндег≥ функционалды сынама:

 

* +“ро€нов-“рендленбург

*Ѕэбкок

*Ћинтон

*ƒиец

*  окет

#29

*! ј€қтың варикозды ауруы кез≥нде жасалатын функционалды сынаманың м≥ндет≥:

 

*+тер≥асты веналарының клапандық жет≥спеуш≥л≥г≥н анықтайды

*тер≥асты веналарының тромбофлебит≥н≥ң болуы

*а€қ веналарының көлемд≥к қанайналымын анықтау

* артерио-веноздық жыланкөзд≥ң болуы

* артериалды қан айналмын анықтау

#30

*! ј€қтың варикозды ауруында жасалатын операци€лардың мақсаты:

 

*+терең веналардан қанның патологи€лық рефлюксын азайту

*+тер≥асты варикозды Цкеңейген тамырларды алып тастау

*терең веналардың өт≥мд≥л≥н қалыпына келт≥ру

*сан артери€сының клапандық жет≥спеуш≥л≥г≥н қалпынак келт≥ру

*трофикалық веналарды емдеу

#31

*! ј€қта ѕ“‘— даму себептер≥:

 

*+тер≥асты венасының тромбозы

*облитераци€лық эндартериит

*+сан мен балтыр терең веналарының тромбозы

*үлкен тер≥асты венасын байлау

*магистралды артери€ тромбозы

#32

 

*! ѕ‘“— дамуына бей≥мдеуш≥ гемодинамикалық факторлар:

 

*артери€ тарылыуы

*+терең веналардағы қан ағысына механикалық кедерг≥н≥ң болуы

*+терең венадағы қан рефлюксы

* артерио-венозды жыланкөз

*артериальды гипертензи€

#33

*! ѕ‘“— нег≥зг≥ клиникалық көр≥н≥с≥:

 

*+а€қтардың ≥су≥

*сан артери€сында пульсаци€ның болмауы

*балтыр тер≥с≥н≥ң трофикалық өзгер≥с≥

*+тер≥асты венасының варикозды кеңею≥

*ұстамалы ақсақтық

#34

*! 45 жастағы науқаста кешке қарай сан және балтыр аймағында ауырсыну пайда болған. келес≥ күн≥ ауырсыну күшейд≥, дене қызуы 37,8сге дей≥н көтер≥лд≥, орнынан тұра алмай және жүре алмай қалды. с≥зд≥ң болжам диагнозыңыз:

 

*+ илеофеморалды тромбоз

*беткей веналар тромбофлебит≥

* лимфостаз

*сан артери€сының тромбоэмболи€сы

*облитераци€лық эндартериит

#35

*! “–ќћЅќ‘Ћ≈Ѕ»“ЧЅҰЋ:

 

*¬еналардың варикозды кеңу≥

* вена қабынуы

*вена тромбозы

*+венада қабыну мен тромб түз≥лу≥

* венозное кровотечение

#36

*! ‘Ћ≈Ѕќ“–ќћЅќ«-ЅҰЋ:

 

* ¬ена қабынуы

*венада қабыну мен тромб түз≥лу≥

*+-вена қуысында тромб түз≥лу

*трофикалық жара пайда болу

*вена қабынуы мен қан кету

#37

*! “ромбофлебитт≥ң өм≥рге қау≥пт≥ асқынуы:

 

*+өкпе артери€сының тромбоэмболи€сы

*а€қ басының п≥ла€ғы

* артериали€лық қан ағысының бұзылуы

* веналық қан кету

*созылмалы веналық жет≥спеуш≥л≥г≥

#38

*! Өрлеме томбофлебит кез≥нде үлкен тер≥асты венасын байлайды:

 

*+тормбтан жоғары

*тромбтан төмен

*қабыну аймағында

*тромб тұсында

*тромбэктоми€дан кей≥н,операци€ аймағында

#39

*! ‘лебографи€ның ең кең таралған түр≥:

 

*ретроградты

*операци€лық

*+өрлеуш≥

* функционалды

*флебоскопи€

#40

*! “ерең веналардың клапанына жасалатын операци€ авторы:

 

* ћюллер

*+¬еденский

*ћоден- им

*Ќарат

* окетт

#41

ј€қ веналарының варикозды ауруы кез≥нде хирурги€лық емге көрстек≥ш:

 

*“ерең веналардың жедел тромбофлебит≥

*+тер≥асты венасының жедел тромбофлебит≥

*қосарланған жедел хирурги€лық инфекци€

*трофикалық жара аймағында қабыну процес≥н≥ң күшею≥

*+а€қ веналарының созылмалы жет≥спеуш≥л≥г≥н≥ң 2 дәрежес≥

#42

*! “рофикалық жарамен асқынған варикозды ауру кез≥ндег≥ таңдамалы операци€:

 

* омпресси€лық терапи€

*+флебэктоми€жәнеЋинтон операци€сы

*жара аутодермопластикас

*тер≥саты варикозды кеңейген тамырарын алып тастау

*флебосклероздаушы терапи€

#43

*! “елеангиоэктази€-бұл:

 

*ұсақтер≥асты веналырының кеңею≥

*+тер≥ш≥л≥к веналардың кеңю≥

* Ђауыр а€қїсиндромы

*ретикул€рлы веналар

*терең веналар тромбозы

#44

*! Ѕалтыр терең веналарының тромбозының нег≥зг≥ белг≥лер≥:

 

*а€қ басы мен балтырдың тер≥с≥н≥ң бозғылт болуы

*балтыр бұлшықет≥н≥ң қатты ауырсынуы

*+а€қ басының, балтырдың төменг≥ 1/3 н≥ң орташа ≥с≥ну≥

*оң мәнд≥ ’оманс симптомы

*ұстамалы ақсақтық

#45

*! Ѕалтырдың трофикалық жарасының даму себеб≥:

 

*∆едел артериалды ишеми€

*+венозды гипертензи€

* лимфа жет≥спеуш≥л≥г≥

*артери€ тромбозы

*коммуникатты веналар тромбозы

#46

*! “ерең веналардың өт≥мс≥зд≥г≥н анықтайтын функционалды сынама:

 

* “ро€нов-“рендленбург

* “альман

*ѕратт

* √оманс

*+ ƒельбе-ѕертес

#47

*! “ромбофлебитт≥ң өм≥рге қау≥пт≥ асқынуы:

 

*+өкпе артери€сының тромбоэмболи€сы

*а€қ басының п≥ла€ғы

* артериали€лық қан ағысының бұзылуы

* веналық қан кету

*созылмалы веналық жет≥спеуш≥л≥г≥

#48

*! Ћериша синдромының нег≥зг≥ белг≥лер≥:

 

*ј€қтардың ≥су≥

*+сан артери€сында пулсьт≥ң болмауы

*а€қ веналарының варикозды кеңу≥

*+ұстамлы ақсақтық

* дисталд≥ ұстамалы ақсақтық

#49

*! –ейно ауруының ерекшел≥ктер≥:

 

*+қол а€қ артери€ларының спазмы

*жи≥ а€қ артери€ларының зақымдалуы

*жи≥ а€қ веналарының зақымдалуы

*+ауру көб≥не әйелдерде кездесед≥

*жи≥ жас ерлер ауырады

#50

*! –ейно ауруының этиологи€лық факторлары:

 

*+үсу

*+саусақтардың жи≥ ұзақ зақымданулары

*алиментарлы бұзылыстар

*аутоиммунды өзгер≥стер

*алиментарлы фактор

#51

*! –ейно ауруының медикаментозды терапи€сы:

 

*+тамыр спазмын басу

*антибиотикотерапи€

*иммунитетт≥ жоғарлату

*қан реологи€сын жақсарту

*+т≥нд≥к метоболизмд≥ жақсарту

#52

*! –ейно ауруының операци€лық емдеуге көрсетк≥ш:

 

*+консервативт≥ емнен нәтиже болмау

* иммунологи€лық статустың төмендеу≥

* 1- стади€

* 2-стади€

*+саусақтың тырнақ фалангасының некрозы

#53

*! ќблитераци€лық эндартериит кез≥ндег≥ функционалды сынама:

 

*+Ўамов

*+ѕратт

*ќппель

*√ольдфламма

*√аккенбруха

#54

*! ј€қ артери€ларының ауруларын зерттеуд≥ң инвазивт≥ емес әд≥стер≥:

 

*“ранслюмбалд≥аортографи€

*+ дуплекст≥сканирлеу

*антеградты ангиографи€

* изотопты ангиографи€

*артериографи€

#55

*! —ан артери€сында пульс анықталмайтына€қтың жедел ишеми€сы кез≥нде окклюзи€ деңгей≥:

 

*—ан артери€сының жоғарғы 1/3

*сыртқы мықын артери€сы

*≥шк≥ мықын артери€сы

*+аорта бифуркаци€сы

*санның беткей және терең артери€сының қосарланған окклюзи€сы

 

ќбщее количество заданий в экзаменационном тесте по дисциплине варикозное расширение вен н/конечностей составл€ет 55, из них:

21 Ц с одним Ќј»ЅќЋ≈≈ правильным ответом (формат MCQ)

34 Ц с несколькими правильными ответами

¬рем€ тестировани€ Ц 50 минут

 

 

јсқазан ≥шек жолдарынан қан кету синдром *2*50*6*

 олитте болатын белг≥:

#1

*!Өңешт≥ң варикозды кеңейген тамырларынан қан кеткендег≥ клиникалық көр≥н≥с≥:

 

*қанды қақырық, көб≥кт≥ қанмен құсық

*басқазан бөл≥нд≥с≥мен құсық

*+алқызыл қанмен құсу, тахикарди€

*қанды нәж≥с

* нәж≥сте қан жолақтары

#2

*!ќйық жарадан жең≥л дәрежел≥ қан кеткенде емхана дәр≥гер≥н≥ң емд≥к тактикасы:

 

* науқасты гастроэнтерологи€ бөл≥м≥не ж≥беру

* + хирурги€лық стационарға ж≥беру

* амбулаторлы жағдайда емдеу

* диагностикалық орталыққа толық тексеруге ж≥беру

* әр жағдайда индивидуальдытүрде шеш≥м қабылдау

#3

*!Қан тоқтатудың уақытша әд≥с≥не жатпайды:

 

* тамырды басу

* а€қтарын көтер≥п жатқызу

* қан тоқтататын қысқыш (жгут) салу

* тамыр бойын саусақпен қысу

*+тамырды байлау
#4

*! "¬анька-встанька" симптомы жарақатқа тән:

* кеуде торы

* + көкбауыр

* аш ≥шек

* қуық

* диафрагма

#5

*!ќйық жарадан қан кеткенде емд≥к диагностикалық мән≥ зор зерттеу әд≥с≥:

 

* ”«»

* рентген

* зертханалық

* +эндоскопи€

* –адиоактивт≥

#6

*!ј€қ Цқолдың ашық сынығы кез≥нде қан кетуд≥ тоқтату әд≥с≥:

 

*а€қ-қолдың иммобилизаци€сы

* жүрек дәр≥с≥н және тамырларды тарылтатын препараттар енг≥зу

* ауруды басу үш≥н наркотик беру

* +а€қ-қолға жгут салу

* а€қ-қолдағы жараға қысатын таңғыш салу

#7

*! өб≥кт≥ қанның ауыздан бөл≥ну≥ мына органнан қан кету түр≥не тән?:

 

* мұрын

* +өкпе

* асқазан

* өнеш

* ≥шек

#8

*! ѕаренхималық қан кетуд≥ уақытша тоқтату түр≥:

 

* +тампонада

* қантамырлық т≥г≥с

* қысатын байлам

* қысқыш салу

* қантамырын лигирлеу

#9

*!јуру сез≥м≥н≥ң жоғалып, меленаның пайда болуы дуоденалды жараның қандай асқынуына тән:

 

*+қан кету

* перфораци€ға

* пенетраци€ға

*малигнизаци€ға

*пилородуоденалды стенозға

#10

 

*!Қан құю жайлы анамнез жинағанда нен≥ есепке алмауға болады:

*қан трансфузи€сы

*+ коллоид инфузи€сы

* акушерл≥к анамнез

*+ кристаллоидтар инфузи€сы

*нативт≥ плазма трансфузи€сы

#11

*!Қан трансфузи€сына қарсы көрсетк≥ш:

 

*жеделанеми€

* гемостазжасау

*жараның ашылуы

*геморраги€лық шок

*+бауыр, бүйрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥н≥ң декомпенсаци€сы

#12

*!јллогенд≥ қан құюға нег≥зг≥ абсолютт≥ көрсетк≥ш:

 

*гипопротеинеми€

*алиментарлы дистрофи€

*иммунтетт≥ белсенд≥ру

*созылмалы анеми€.

*+массивт≥қанжоғалту

#13

 

*!Өкпе қуысының пункци€сы кез≥нде қан ұйындыларының болуы және қанның ұюы келес≥ көр≥н≥с белг≥с≥:

 

* жоғарғы қанұйығыштық

*“ЎҚҰсиндромы

*инфицирлену

*+қан кету жалғасуда

*қан кету тоқтаған

#14

*!Қандай өл≥м жағдайларындаЂмәй≥тї қанын гемотрансфузи€ мақсатында қолдануға болмайды:

 

*стенокарди€

*жүрек жарылуы

*бастың жабық травмасында

*+бауыр мен ≥шект≥ң пышақпен жарақатында

*электротравмада.

#15

*!∆едел анеми€да....... қолдану оптималды болып саналады:

 

*+эритроцитарлы массаны

*цитратты қанды

* плазманы

*полиглюкинд≥

*гемодезд≥.

#16

*!√емотрансфузи€лық шокта дәр≥герд≥ңтактикасы:

 

*төсект≥н бас жағын еңкейту

*жүрект≥н жабық массажы

*оттег≥мен демалдыру

*+инен≥ қалдырып, қанқұюды тоқтату

*трасфузиологты шақырту.

#17

*!Қан құюға абсолютт≥ көрсетк≥ш:

 

*+жедел массивт≥ қанжоғалту(30 % жуық јҚ )

*травматикалықшок IIIдәрежес≥

*сепсис

*көм≥рқышқыл газымен улану

*созылмалытем≥ртапшылықты анеми€.

#18

*!ѕатогенетикалық қанқұюға көрсетк≥ш:

 

*+ жедел анеми€

*≥шек өт≥мс≥зд≥г≥

* портальд≥ гипертензи€

*жедел жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥

* аштық

#19

*!“оқ≥шект≥ң терминалд≥ бөл≥г≥нен қанкетуд≥ң клиникалық көр≥н≥с≥:

 

*мелена

*тең дәрежел≥ нәж≥спен қан

*қан ұйындыларының шығуы

*+ дефакаци€ соңында15-20 мл қан кету

*≥шқату

#20

*!Ќаркоз жағдайындағы пациенттерге қанқұю үш≥н жасалатын әрекет:

 

*+сәйкест≥л≥кке кең көлемде тексеру

*биологи€лық тексер≥с жасалмайды

*тек биологи€лықтексер≥с қолданылады

* ј¬ќ жүйес≥ арқылы сәйкест≥л≥кке тексер≥с

*резус-факторға сәйкест≥л≥к анықталады

#21

*!≤шт≥ң пышақпен енген жарақаты кез≥нде және үдемел≥ ж≥т≥ анеми€ кез≥нде гемостаз мақсатында қолданады:

 

* жараны басатын таңғыш

*қан кет≥п жатқан тамырға қысқыш

*қан кет≥п жатқан тамырды тығындау

*плазманы қантамыр ≥ш≥не құю

*+жедел операци€

#22

*!Қан жоғалтудың ауыр дәрежес≥н≥ң зертханалық көрсетк≥ш≥:

 

*лейкопени€

*тромбоцитоз

*лейкоцитоз

*+эритроцитопени€, гемоглобинн≥ң азаюы

*лейкоцитт≥к формуланың солға жылжуы

#23

*!ѕышақтан жарақат алған науқастың көкбауыры зақымдануына күмән туғанда дәр≥герге дей≥нг≥ көмек:

 

*бандажбен жараны компресси€лау

*+жедел хирурги€лық ауруханаға апару

*қан кеткен жерд≥ электрокоагул€ци€

*гемостатикалық сорғышпен жараны тығындау

*ыстық физ.ер≥т≥нд≥мен жараны тығындау

#24

*! “≥к ≥шектен ауыр қанкетуд≥ң себеб≥:

 

*жаралар

* шырышты қабатының зақымдалуы

*+ веналарының варикозды кеңею≥

*рак

*полип
#25

*!јсқазан мен өңешт≥ң варикозды кеңейген веналарын нақты дәлелдеуге көмектесед≥:

 

*лапароскопи€

*+ ‘√ƒ—

*лапароцентез

*бауыр ангиографи€сы

*рентгенографи€

#26

 

*!Ѕергман белг≥с≥ жараның келес≥ асқынуына тән:

 

*малигнизаци€

*пилоростеноз

*пенетраци€

*+ қан кету

*перфораци€

#27

*! Ђћалинақойырпағыї тәр≥зд≥ нәж≥с тән:

 

*+ спецификалық емес жаралы колитке

*ћеккельдивертикулына

*≥шек полипозына

*асқазан жарасына

*тоқ ≥шект≥ң қатерл≥ ≥с≥г≥не

#28

*!Ѕейспецификалық жаралы у сезм≥:

 

*+ қан араласқан сұйық нәж≥с

*майлы, шырышты нәж≥с

*шырышты нәж≥с

*толғақтәр≥зд≥ ауру сез≥м≥

* тұрақсыз ауру сез≥м≥

#29

*!ћеллори-вейсс синдромында қан кету қайдан болады:

 

*тоқ ≥шек полип≥нен

*+ өңешт≥ң шырышты қабаты менасқазан карди€сының жыртылуынан

*эрозивт≥гастродуоденитте

*т≥к ≥шек сызатынан

*варикозды кеңейген өңеш веналарынан

#30

*!  өп құсу салдарынан қан кету келес≥ ауруға тән:

 

* аролли

*әкелер ≥шек синдромы

*+ ћеллори-¬ейсс

*«оллингер-Ёллисон

*т≥т≥ркенген асқазан

#31

 

*! √астродуоденалды қан кетуде болатын нәж≥с:

*+ қара

*сұйық

*Ђмалинаї түстес

*Ђмайлыї

*қалыптанбаған

#32

*!јлқызыл түст≥нәж≥скелес≥ ауруда анықталады:

 

*+ геморрой

*тоқ ≥шек ≥с≥г≥

*парапроктит

*т≥к ≥шектег≥ полип

*Ђanusї стенозы

#33

*!Ё‘√ƒ— көмег≥мен асқазан-≥шек жолынан қан кетуд≥ң айқын сатысында анықтауға болады:

 

*болжамын

*+ көз≥н

* көлем≥н

*дәрежес≥н

*ауырлығын

#34

*!“оқ ≥шект≥ң проксималды бөл≥г≥нен қан кетуд≥ нақты анықтайтын әд≥с:

 

*ректоскопи€

*ректороманоскопи€

*саусақпен зерттеу

*ирригографи€

*+ колоноскопи€

 

#35

*! Өңешт≥ң және асқазан карди€сының варикозды кеңейген тамырларынан қан кету≥н тоқтатын миниинвазивт≥ әд≥с≥:

 

*+ Ѕлейкморзонды

* лигирлеу

*гемотрансфузи€

*электрокоагул€ци€

*суық басу

#36

*!Өңешт≥ң және асқазан карди€сының варикозды кеңейген тамырларынан қан кету≥н тоқтату үш≥н жасалатын операци€ көлем≥:

 

*+ қан кет≥п жатқан венаны т≥гу

*асқазан резекци€сы

*сплено-реналд≥ анастомоз

*көкбауырдың орнын алмастыру

*спленэктоми€

#37

*!Ўоктық индекс бойынша қан кету дәрежес≥анықталады:

 

*эритроцитт≥ң гемоглобинге

*+ артери€лық қысымның пулсқа

*пульст≥ң гемоглобинге

*гематокритт≥ңқысым көлем≥не

*гематокритт≥ң гемоглобинге қатынасымен

#38

*!Ёндоскопи€лық мәл≥меттерге сәйкес оыйқ жарадан қан кету кез≥нде щұғылопераци€ға көрсетк≥ш:

 

*қызыл тромб

*қан кетуЂболғанї

*тоқтаған қан кету

*фибринмен қапталған жара

*+ артери€дан қан кету

#39

*!ƒәр≥герге дей≥нг≥жедел қан кетудег≥ консервативт≥ терапи€ жүрг≥з≥лед≥:

 

*эритромасса

*донорлық қан

*+ кристаллоидты сұйықтықтар

*коллоидты сұйықтықтар

*плазма

#40

*!ќйық жарадан қан кетумен хирурги€лық бөл≥мшеде жатқан науқасқа операци€ жасауға көрсетк≥ш:

 

*қызыл тромб

*қан кетуЂболғанї

*қан кетутоқтаған

*фибринмен қапталған жара

*+ рецидивт≥ қан кету

#41

*!јсқазаннан қан кеткенде нәж≥с түс≥:

 

*+ қара

*сұйық

*Ђмалинаї түстес

*Ђмайлыї

*қорытылмаған

#42

*!Қандай дәр≥л≥к заттар қан кету себеб≥ болуы мүмк≥н:

 

*+ салицилаттар

*антибиотиктер

*антисептиктер

*цитостатиктер

*анальгетиктер

#43

*!√астродуоденалд≥ қан кету кез≥нденазогастралд≥ зонд қоюдың мақсаты:

 

*асқазанд жуу үш≥н

* ‘√ƒ— дайындық

*+ гемостазды бағалау үш≥н

*тамақберу

*дәр≥ енг≥зу

#44

 

*!јсқазан ≥шек жолдарынан жең≥л дәрежел≥ қан кетуде консервативт≥ ем:

 

*+ гемостатиктер

*гемотрансфузи€

*антибиотиктер

*цитостатиктер

*анальгетиктер

#45

*! ћэллори-¬ейс синдромы кез≥нде қан кету тоқтамаса нәтижел≥ хирурги€лық тактика:

 

*веналарды трансторакалд≥ жолмен байлау

*трансторакалд≥антирефлюкст≥ операци€

*+ гастротоми€және жыртылған шырыш, шырышасты қабаттарды т≥гу

*өңеш-асқазан бөл≥г≥н резекци€лау

*асқазан резекци€сы

#46

*! ќн ек≥ ел≥ ≥шект≥ң созылмалы ойық жарасынан қайта-қайта қан кету кез≥нде хирурги€лық тактика:

 

*жараны кес≥п алу

*+асқазан резекци€сы

*селективт≥ ваготоми€

*жараны т≥гу

*гастротоми€

#47

 

*!јсқазанның ж≥т≥ ойық жарасынан қан кетудеқаз≥рг≥ заманғы оперативт≥ әд≥с:

 

*гастрэктоми€

* экономды резекци€

* Ѕ-1 асқазан резекци€сы

*Ѕ-2 асқазан резекци€сы

*+ жараның электрокоагул€ци€сы

#48

 

*! ∆арадан қан кеткенде ауру сез≥м≥н≥ң жоғалып әлс≥зд≥кт≥ң пайда болуықандай симптом:

 

*+ Ѕергман

*“ароненко

*ѕетровский

*ќбразцов Цћихелсон

*«оллингер Ц Ёллисон

#49

 

*! Қан кетутоқтаған, гемоглобин деңгей≥ 48,дәр≥гер тактикасы:

 

*плазма, коллоидтар құю

*активт≥гемостатикалық ем

*јҚ  кристаллоидтармен толықтыру

*щұғыл операци€, гемотрансфузи€

*+гемотрансфузи€, гемостатиктер беру, бақылау

#50

 

*! Ђ офе қоймалжыңыї тәр≥зд≥ сұйықтық пен қанның зонд арқылы шығуы, немесе Ђмеленаї пайда болуында дәр≥гер тактикасы:

 

*колоноскопи€

*ирригоскопи€

*эзофагоскопи€

*+гастродуоденоскопи€

* рентгеногастроскопи€

ќбщее количество заданий в экзаменационном тесте по дисциплине ∆   составл€ет 50, из них:

49 Ц с одним Ќј»ЅќЋ≈≈ правильным ответом (формат MCQ)

1Ц с нескольким правильным ответом

¬рем€ тестировани€ Ц 50 минут

 

 

∆едел аппендицит *4*27*3*

#1

*!∆едел гинекологи€лық аурулар мен аппендицитт≥ң дифференциалды диагностикасында маңызды зерттеулер:

 

* –овзинг симптомын анықтау

* қан талдауының клиникалық анализ≥

*+ қыныптық тексеру

*+ артқы күмбезд≥ пунци€лаупункци€ заднего свода влагалища

*+ гинекологи€лық анамнез

#2

*!“ығыз јппендикул€рлы инфильтратпен ауыратын науқасты емдеу принцип≥:

 

*+ физиотерапи€лық ем

*+ бактериалды терапи€

*+ стационарда емдеу

* ес≥ртк≥ тағайындау

*≥шект≥ санаци€лау

#3

*!∆едел аппендицитке ота кез≥нде аппендоэктоми€ға қарсы көрсетк≥ш:

 

* миокард инфаркт≥

*жүкт≥л≥кт≥ң 36Ч40 аптасы

* новокаинд≥ көтере алмаушылық

*+ “ығыз аппендикул€рлы инфильтрат

* қан ұюының бұзылуы

#4

*! ƒинамикалық клиникалық бақылауда науқасқа көрсет≥лген:

 

* жедел катаральд≥ аппендицит

* жүкт≥л≥кт≥ң ек≥нш≥ триместр≥ндег≥ жедел аппендицит

* жедел аппендициттег≥"алғашқы ұстама"

*+ миокард инфарктын жақында өткерген науқаста күмәнд≥,анық емес жедел аппендицитт≥ң болуы

* балалардағы жедел аппендицит

#5

*!јппендикул€рлы инфильтраттың симтомы:

 

*+субфебрильд≥ температура

*+ ауру ұзақтығы 4Ч5 күн

*профузды ≥ш өту

*перифери€лық қанда лейкоциттерд≥ң қалыпты көрсетк≥ш≥

*+оң жақ мықын аймағындағы пальпаци€ланатын ≥с≥к тәр≥зд≥ түз≥л≥с

#6

*!∆едел аппендицитке күмәнданғанда қарсы көрсет≥л≥м қолдануға болмайды

 

* оң жақ мықын аймағына мұз басу

* антибиотиктер

* асқазанды шаю

*+ ≥ш жүрг≥зет≥н дәр≥лер

*жедел түрде лапаротоми€

#7

*!∆едел аппендицитт≥ң клиникалық ағымының ересектер мен балалардағы айырмашылығы:

 

* оң жақ мықын аймағындағы жерг≥л≥кт≥ ауру сез≥м≥

*+ сроки разлити€ разлитого перитонита

*+ жоғарғы лейкоцитоз

*+ айқындалған интоксикаци€

* выраженный мышечный дефанс передней брюшной стенки

#8

*!∆едел аппендицитт≥ң жедел аднекситтен дифференциалды Ц диагностикалық көр≥н≥стер≥:

 

* охерЧ¬олкович симптомы

*+ аурудың орыналасуы мен сипаты

*+ ауру сез≥м≥н≥ң құймышақ пен аралыққа бер≥лу≥

*+ ѕромптовтың оң симптомы

* Ѕартомье Ч ћихельсон симптомы

#9

*!јсқынбаған жедел аппендицитте бақыланатын симптомдар:

 

* ўеткин Ч Ѕлюмберг

*+ Ѕартомье Ч ћихельсон

*+  охер Ч ¬олкович

*+ –овзинг

* ћерфи

#10

*!ќңжақтық төменбөл≥кт≥к пневмони€мен жедел аппендицитт≥ң дифференциалды диагностикасында құнды болып табылады:

 

*+ тыныс алу жүйес≥н≥ң мүшелер≥н аускультаци€лау

*+ эндовидеолапароскопи€

*+ кеуде торының рентгеноскопи€сы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 400 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

725 - | 645 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.27 с.