Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒл€ дипломного проектуванн€

¬»ћќ√»

ўодо оформленн€ курсових

та дипломних проект≥в (роб≥т)

 

1. «агальн≥ положенн€

ƒаним документом регламентуютьс€ вимоги до оформленн€ курсових та дипломних проект≥в у коледж≥  Ќ”“ƒ.

ћетою впровадженн€ даного документа Ї застосуванн€ Їдиного п≥дходу до оформленн€ дипломних та курсових проект≥в у вс≥х циклових ком≥с≥€х коледжу.

ƒотриманн€ вимог, наданих в даному документ≥, Ї обовТ€зковим при виконанн≥ та оформленн≥ роб≥т студент≥в коледжу  Ќ”“ƒ вс≥х спец≥альностей та форм навчанн€.

ѕисьмов≥ ≥ндив≥дуальн≥ роботи студент≥в, €к≥ не в≥дпов≥дають даним вимогам, не допускаютьс€ до зах≥сту.

 ер≥вники (консультанти) курсового та дипломного проектуванн€ Ї в≥дпов≥дальними за дотриманн€м даних вимог.

ƒодатков≥ вимоги до оформленн€ граф≥чних роб≥т, фотороб≥т надаютьс€ у в≥дпов≥дних методичних вказ≥вках до виконанн€ курсових та дипломних проект≥в, €к≥ розробл€ютьс€ у циклових ком≥с≥€х.

«агальний контроль за дотриманн€м вимог до оформленн€ курсових та дипломних проект≥в у коледж≥  Ќ”“ƒ зд≥йснюЇтьс€ головами циклових ком≥с≥й.

 

2. «агальн≥ вимоги до оформленн€ текстового матер≥алу

1.1. ќформленн€ кожноњ роботи повинно строго в≥дпов≥дати цим методичним рекомендац≥€м.

1.2. «м≥ст роботи повинен в≥дпов≥дати тем≥.

1.3. ¬иклад тексту повинен в≥дпов≥дати зм≥сту ≥ не повинен зводитис€ до набору непов'€заних м≥ж собою окремих положень, факт≥в.

1.4. ѕри написанн≥ тексту сл≥д звернути увагу на стиль викладу:

Ј не потр≥бно використовувати довгих, заплутаних речень;

Ј не сл≥д користуватись надто часто вживаними, мало ≥нформац≥йними штампами;

Ј сл≥д намагатис€ викладати думки просто ≥ образно;

Ј абзаци не повинн≥ складатис€ з одного реченн€.

Ј курсова, дипломна робота Ц це навчально-наукова робота, не потр≥бно њњ прикрашати р≥зними художн≥ми атрибутами.

3. —труктура текстового матер≥алу

 ожен структурний розд≥л роботи починаЇтьс€ з новоњ стор≥нки. ƒл€ початку нового розд≥лу з новоњ стор≥нки в≥дступи в≥д попереднього розд≥лу заборонено виконувати за допомогою додаванн€ певноњ к≥лькост≥ р€дк≥в клав≥шею "ENTER", дл€ цього використовуйте Ђрозрив стор≥нкиї (Ctrl+Enter).

2.1. “итульний лист

ѕри виконанн≥ курсових та дипломних проект≥в (роб≥т) титульний лист не нумеруЇтьс€, але враховуЇтьс€, що загальна нумерац≥€ стор≥нок у робот≥ починаЇтьс€ з титульного листа. “обто титульний лист маЇ номер 1. ƒл€ титульного листа використовуЇтьс€ спец≥альний бланк установленоњ форми зг≥дно додатк≥в 1,3,5,7,10 (дл€ р≥зних спец≥альностей). «разок бланку титульного листа збер≥гаЇтьс€ в методичному каб≥нет≥, заповнюЇтьс€ власноручно студентами чорною пастою, шрифтом.

2.2 Ћист-завданн€.

«авданн€ на курсовий ≥ дипломний проект (роботу) оформлюЇтьс€ кер≥вниками проект≥в на спец≥альному бланку зг≥дно додатк≥в 2,4,6,8,9,11,12 (дл€ р≥зних спец≥альностей), стор≥нка не нумеруЇтьс€. «разок бланку листа-завданн€ збер≥гаЇтьс€ в методичному каб≥нет≥, заповнюЇтьс€ кер≥вниками проект≥в чорною пастою.

2.3. «м≥ст

«м≥ст роботи виконуЇ заодно ≥ роль њњ зм≥сту, а тому в ньому обов'€зково вказуютьс€ напроти кожного з пункт≥в номера стор≥нок, на €ких вони починаютьс€. «м≥ст бажано ум≥стити на одну стор≥нку. Ќайчаст≥ше дл€ зм≥сту використовують текст з ≥нтервалом 1,5. Ќе заборонено дл€ покращенн€ вигл€ду зм≥сту використовувати ≥нтервал 2. якщо план не вм≥щуЇтьс€ на одну стор≥нку, то рекомендуЇтьс€ використовувати ≥нтервал 1. –екомендуЇтьс€ використовувати таблицю з прозорими границ€ми дл€ оформленн€ зм≥сту або функц≥ю автоматичного зм≥сту у програм≥ Microsoft Word. ÷е дозвол€Ї набагато покращити вигл€д зм≥сту. Ќомер стор≥нки зм≥сту Ц 3, стор≥нка нумеруЇтьс€ зверху справа (див. ƒодаток 13).

2.4. ¬ступ

¬ступ, кожний розд≥л, висновки, список використаних джерел сл≥д починати з новоњ стор≥нки. –обота, в €к≥й такого под≥лу не буде зроблено, тобто, €кщо вона буде написана суц≥льним текстом, повертаЇтьс€ на доопрацюванн€.

” вступ≥ (1,5-2 стор≥нки тексту дл€ курсових роб≥т, 2-3 стор≥нки тексту дл€ дипломних роб≥т) обірунтовуЇтьс€ актуальн≥сть досл≥джуваноњ теми, з'€совуЇтьс€ ступ≥нь њњ розробленн€ в л≥тератур≥, визначаЇтьс€ мета досл≥дженн€ ≥ коло питань, анал≥з €ких направлений на дос€гненн€ ц≥Їњ мети, вказуЇтьс€ на методолог≥чну основу досл≥дженн€. “ут же варто описати об'Їкт анал≥зу.

Ќомер стор≥нки вступу Ц 4. ÷ифра на стор≥нц≥ зазначаЇтьс€.

2.5. ќсновна частина

¬ основн≥й частин≥ досл≥джуютьс€ суть, структура та ≥нш≥ теоретико-методолог≥чн≥ питанн€ теми; зд≥йснюЇтьс€ анал≥з досл≥джуваного €вища та його елемент≥в у поЇднанн≥ з характеристикою його практичного про€ву; розгл€даютьс€ можлив≥ шл€хи подальшого розвитку даного €вища, робитьс€ спроба спрогнозувати цей розвиток, а також варто спробувати розробити пропозиц≥њ щодо подальшого њхнього ефективного розвитку, щодо оптим≥зац≥њ процесу. ќсновна частина складаЇтьс€ з розд≥л≥в. ўоб кожен розд≥л мав вигл€д завершеного ц≥лого, мав зак≥нчену думку, потр≥бно починати його з м≥н≥-вступу ≥ завершувати м≥н≥-висновками.

” основн≥й частин≥ повинно бути не менше двох-трьох граф≥чних об'Їкт≥в (д≥аграм, таблиць, граф≥к≥в, схем).

2.6. ¬исновки

” висновках до вс≥Їњ роботи (1,5-2 стор≥нки тексту дл€ курсових роб≥т, 2-3 стор≥нки тексту дл€ дипломних роб≥т) сл≥д ч≥тко сформулювати основн≥ п≥дсумки (тезиси) щодо досл≥джуваних проблем теми. ѕри цьому висновки повинн≥ бути короткими, орган≥чно випливати з≥ зм≥сту роботи, а не зач≥пати т≥ аспекти, €к≥ не розкривались. якщо цього не дотримуватись, то зак≥нченн€ буде мати штучний вигл€д, механ≥чно додаватиметьс€ до роботи ≥ пом≥тно знизить њњ €к≥сть.  оли ж у вступ≥ ч≥тко сформульован≥ мета ≥ завданн€, даютьс€ по€сненн€, чому саме т≥, а не ≥нш≥ питанн€ включен≥ в план, коли в основн≥й частин≥ ірунтовно розкриваютьс€ вибран≥ проблеми, а в зак≥нченн≥ ч≥тко сформульован≥ основн≥ висновки, що випливають з тексту, то робота вийде ц≥л≥сною.

2.7. —писок використаних джерел

” к≥нц≥ роботи наводитьс€ список д≥йсно використаних л≥тературних джерел та ≥нших матер≥ал≥в.

¬≥н складаЇтьс€ у так≥й посл≥довност≥: спочатку навод€тьс€ державн≥ та ур€дов≥ документи, м≥жнародн≥ угоди, пот≥м за алфав≥том перших л≥тер пр≥звищ автор≥в або за назвами роб≥т зазначаютьс€ монограф≥њ, брошури, статистичн≥ дов≥дники, статт≥ з журнал≥в та газет.  ≥льк≥сть використаних джерел приблизно повинна дор≥внювати к≥лькост≥ стор≥нок в робот≥.

—писок використаних л≥тературних джерел необх≥дно робити за загально прийн€тою формою (див. ƒодаток 14).

2.8. ƒодатки

÷ифров≥, ≥нформативн≥ матер≥али, €к≥ не використовуютьс€ в робот≥ при анал≥з≥, а т≥льки п≥дтверджують €к≥сь положенн€, бажано подавати в додатках, €к≥ подаютьс€ в к≥нц≥ роботи, п≥сл€ списку використаних джерел ≥нформац≥њ. ќбс€г додатк≥в у загальному обс€з≥ роботи не враховуЇтьс€. ¬м≥щенн€ додатк≥в в основний текст переобт€жуЇ його зм≥ст ≥ обс€г.

ƒодатки у курсових та дипломних роботах Ї обов'€зковими. Ќа€вн≥сть додатк≥в значно покращуЇ €к≥сть виконанн€ роботи.

3. ¬имоги до оформленн€ текстового матер≥алу

3.1. “екст роботи маЇ бути набраний на комп'ютер≥ та роздрукований з одного боку стандартних аркуш≥в б≥лого паперу A4 (210x297 мм), €к≥ зшиваютьс€ за допомогою спец≥альних папок або пал≥турки.

–обота виконуЇтьс€ украњнською мовою.

ƒл€ зручност≥ сприйн€тт€ на стор≥нц≥ маЇ бути 3-4 абзаци.
–оботу сл≥д уважно вичитати. ”с≥ виправленн€ робити тим же кольором, €ким написано (надруковано) роботу: зафарбувати коректором з подальшим написанн€м зверху. —л≥д пам'€тати, що на одн≥й стор≥нц≥ не повинно бути б≥льше п'€ти виправлень; текст маЇ легко читатис€, особливо це стосуЇтьс€ рукопису.

Ќе допускаютьс€ текстов≥ вставки, доповненн€ на пол€х, зворот≥ аркуша, окремих аркушах.

ѕеренос склад≥в у словах не використовуЇтьс€.

Ќе допускаютьс€ скороченн€ сл≥в, а вживанн€ абрев≥атури дозвол€Їтьс€ п≥сл€ того, €к в текст≥ уже використовувалос€ њњ зм≥стове словосполученн€ з≥ вказ≥вкою в дужках такоњ абрев≥атури. якщо тема роботи така, що необх≥дно використовувати багато абрев≥атур ≥ специф≥чних скорочень, то можна на трет≥й стор≥нц≥, тобто п≥сл€ «м≥сту ≥ перед ¬ступом, подати —писок умовних скорочень.

3.2. Ќумерац≥€: стор≥нки рахуютьс€ з титульноњ, але на титульн≥й стор≥нц≥ та на лист≥-завданн≥ номер не вказуЇтьс€. ѕочинаючи з третьоњ стор≥нки цифра (3, 4...) проставл€Їтьс€ у правому верхньому кут≥ аркуша без крапки ≥ будь-€ких ≥нших граф≥чних позначок. Ќаскр≥зна нумерац≥€ збер≥гаЇтьс€ до останньоњ стор≥нки роботи. “екст ≥ноземною мовою може бути ц≥лком надрукований або вписаний в≥д руки. ” друкованому вар≥ант≥ на одн≥й стор≥нц≥ тексту м≥ститьс€ 38-40 р€дк≥в по 68-70 знак≥в у кожному. ƒрук маЇ бути ч≥тким, чорного кольору. јбзацний в≥дступ маЇ бути однаковим в ус≥й робот≥ - 1,2-1,25 пункт≥в на комп'ютер≥, що приблизно дор≥внюЇ 5 знакам.

3.3 ‘ормати лист≥в

¬становлено наступн≥ формати:

Ј аркуш формату ј4 (210х297 мм);

Ј пол€: зл≥ва 30 мм, справа Ц10-15 мм, зверху та знизу Ц не менше €к 20 мм;

Ј м≥жр€дковий ≥нтервал 1,5 на комп'ютер≥, тобто 6-7 мм;

Ј шрифт Times New Roman;

Ј кегль шрифту 14 (1,8 мм) - дл€ всього тексту;

2. ‘”Ќ ÷≤ќЌ”¬јЌЌя — ЋјƒЌ»’ ќƒ»Ќ»÷№

3.4 ќформленн€ розд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в, пункт≥в

Ј назви розд≥л≥в роботи Ц великими л≥терами, з новоњ стор≥нки, нап≥вжирний шрифт кегль 18, крапка в к≥нц≥ назви не ставитьс€;

«аголовки частин «ћ≤—“, ¬—“”ѕ, –ќ«ƒ≤Ћ, ¬»—Ќќ¬ », —ѕ»—ќ  ¬» ќ–»—“јЌ»’ ƒ∆≈–≈Ћ, ƒќƒј“ » друкуютьс€ великими л≥терами, шрифт 18, нап≥вжирний. ѕ≥дкресленн€, оформленн€ ≥ншими кольорами, а також перенос не допускаютьс€.

—лово Д–озд≥л" не пишуть, а пишуть його номер, ставл€ть крапку, а дал≥ у тому ж р€дку вказують назву розд≥лу, в к≥нц≥ крапку не ставл€ть, наприклад:

Ј назви п≥дрозд≥л≥в роботи Ц з великоњ л≥тери, в≥дступивши в≥д попереднього тексту 15 мм, нап≥вжирний шрифт кегль 16, крапка в к≥нц≥ назви не ставитьс€.

ѕ≥дрозд≥ли розпочинаютьс€ з абзацного в≥дступу (не з новоњ стор≥нки), нумеруютьс€ подв≥йними ≥ндексами (наприклад, 2.«). «аголовки п≥дрозд≥л≥в друкуютьс€ у тому ж р€дку п≥сл€ ≥ндексу.  рапку в к≥нц≥ заголовка не ставл€ть. якщо заголовок складаЇтьс€ з двох або б≥льше речень, њх розд≥л€ють крапкою:

2.1 ”крањнськ≥ словотворч≥ одиниц≥. —тил≥стичний аспект

Ј цифри розд≥л≥в / п≥дрозд≥л≥в Ц арабськ≥.

Ј пункти нумерують у межах кожного п≥дрозд≥лу (2.1.3 - трет≥й пункт першого п≥дрозд≥лу другого розд≥лу). «аголовки пункт≥в друкують з великоњ л≥тери, з абзацного в≥дступу в п≥дб≥р до тексту (не пропускаючи р€дк≥в). “акий заголовок можна п≥дкреслити, а в к≥нц≥ його - поставити крапку, наприклад:
2.1.3 —кладен≥ словотворч≥ одиниц≥.
ѕ≥дпункти нумерують в межах кожного пункту за такими ж правилами.

Ј ¬≥дстань м≥ж назвою розд≥лу ≥ наступним текстом, а також м≥ж назвами розд≥лу ≥ п≥дрозд≥лу (параграфа, пункту) дор≥внюЇ 15 мм (шрифт 14, ≥нтервал1,5, через р€док), тобто Ї б≥льшою, н≥ж у текст≥. ¬середин≥ заголовка текстовий ≥нтервал збер≥гаЇтьс€. “обто назва розд≥лу та п≥дрозд≥лу в≥дд≥л€Їтьс€ в≥д основного тексту в≥дстанню 15 мм (шрифт 14, ≥нтервал1,5, через р€док). Ќазва пункту Ц не в≥дд≥л€Їтьс€.

Ј ‘ормули, умовн≥ знаки мають бути вписан≥ в текст чорним кольором, ч≥тко, розб≥рливо. –озм≥ри знак≥в дл€ формул рекомендовано так≥: велик≥ л≥тери та цифри - 7-8 мм., мал≥ л≥тери - 4 мм, показники та ≥ндекси - не менше 2 мм (при друкуванн≥ в≥дпов≥дно шрифт 18, 14, ≥ндекс Ц спец≥альною кнопкою на панел≥ ≥нструмент≥в).

Ј “аблиц≥, кресленн€, малюнки, граф≥ки, фотограф≥њ €к в основному текст≥, так ≥ в додатках сл≥д виконувати на стандартних аркушах. ѕ≥дписи та по€сненн€ розм≥щувати безпосередньо п≥д малюнком, фотограф≥Їю тощо.

Ј ≤люстрац≥њ, таблиц≥ бажано подавати в робот≥ одразу ж п≥сл€ тексту, де вони згадан≥ вперше, або на наступн≥й стор≥нц≥. —тор≥нки, на €ких вони розм≥щен≥, включаютьс€ до загальноњ нумерац≥њ стор≥нок. якщо таблиц€, малюнок, кресленн€ за розм≥ром перевищують формат ј4, њх виконують на б≥льших аркушах, але рахують €к одну стор≥нку ≥ розм≥щують у в≥дпов≥дних м≥сц€х п≥сл€ згадуванн€ у текст≥ або у додатках. “ак≥ аркуш≥ складаютьс€ до розм≥ру формату ј4.

‘ормули, таблиц≥, ≥люстрац≥њ (фотограф≥њ, кресленн€, схеми, граф≥ки, карти тощо) нумеруютьс€ посл≥довно у межах розд≥лу:
- формули, р≥вн€нн€ нумеруютьс€ в дужках без слова Ђформулаї, Ђр≥вн€нн€ї, наприклад: (5.3) - трет€ формула п'€того розд≥лу. Ќумерувати рекомендовано формули та р≥вн€нн€, на €к≥ Ї посиланн€ в текст≥. ѕосиланн€ виконуютьс€ таким чином: у формул≥ (5.3)...; ≥з р≥вн€нн€ (3.1) випливаЇ Е; [див формулу (5.3)]. Ќомер формули наводитьс€ б≥л€ правого пол€ стор≥нки навпроти останнього р€дка формули; р≥вн€нн€ ≥ формули варто дл€ наочност≥ вид≥л€ти з тексту в≥льними р€дками (вище ≥ нижче формули залишати один в≥льний р€док). якщо р≥вн€нн€ за розм≥ром перевищуЇ один р€док, його перенос€ть на ≥нший п≥сл€ знак≥в /-1 + 1-1x1:1, номер вказуЇтьс€ на р≥вн≥ останнього р€дка; таблиц≥ та ≥люстрац≥њ нумерують посл≥довно у межах розд≥лу (додатка). Ќомер маЇ складатис€ з номера розд≥лу ≥ пор€дкового номера ≥люстрац≥њ (таблиц≥), м≥ж €кими ставитьс€ крапка, наприклад: "“аблиц€ 1.2" - друга таблиц€ першого розд≥лу; "–исунок 1.2" - другий рисунок першого розд≥лу (≥люстрац≥њ позначають словом Д–исунок"). ѕри цьому номер ≥люстрац≥њ, њњ назву ≥ по€снювальн≥ п≥дписи розм≥щують посл≥довно п≥д ≥люстрац≥Їю, а напис Д“аблиц€" ≥з зазначенн€м номера та њњ назву - над таблицею: слово Д“аблиц€" та њњ номер в правому кут≥ а назва Ц нижче по центру великими буквами, в к≥нц≥ номера та назви крапка не ставитьс€. Ќаприклад:

“аблиц€ 3.2

“≈’Ќ≤ ќ-≈ ќЌќћ≤„Ќ≤ ѕќ ј«Ќ» »

 

ѕри перенос≥ частини таблиц≥ на ≥ншу стор≥нку зверху справа вказують: Дѕродовженн€ таблиц≥ 1.2". якщо в робот≥ одна ≥люстрац≥€ або одна таблиц€, њх нумерують за загальними правилами.

“аблиц€ у раз≥ переносу на ≥ншу стор≥нку повинна м≥стити нумерац≥ю колонок, на кожн≥й стор≥нц≥ таблиц€ ЂзакриваЇтьс€ї горизонтальною л≥н≥Їю, а на нов≥й стор≥нц≥ справа пишетьс€ (наприклад): ѕродовженн€ табл. 2.1, пот≥м нумеруютьс€ колонки.


ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

 ињвський нац≥ональний ун≥верситет технолог≥й та дизайну

 ќЋ≈ƒ∆

ƒопущено до захисту

ƒиректор  оледжу

____________(Ћ.ѕ. ’мелевська)

___________ 20___ р.

 

ƒ»ѕЋќћЌ»… ѕ–ќ≈ “

 

 

“ема ____________ ________________________________________

—пец≥альн≥сть ________________________________________________________

—пец≥ал≥зац≥€ ________________________________________________________

 урс _____ √рупа __________

—тудент ________________________________/_______________/

(ѕ≥дпис) (ѕр≥звище ≤. ѕ.)

 

 ер≥вник дипломного проектуванн€

________________________/_______________/

(ѕ≥дпис) (ѕр≥звище ≤. ѕ.)

 онсультанти:

________________________/_______________/

(ѕ≥дпис) (ѕр≥звище ≤. ѕ.)

________________________/_______________/

(ѕ≥дпис) (ѕр≥звище ≤. ѕ.)

________________________/_______________/

(ѕ≥дпис) (ѕр≥звище ≤. ѕ.)

________________________/_______________/

(ѕ≥дпис) (ѕр≥звище ≤. ѕ.)

________________________/_______________/

(ѕ≥дпис) (ѕр≥звище ≤. ѕ.)

 »ѓ¬

20___


ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

 ињвський нац≥ональний ун≥верситет технолог≥й та дизайну

 ќЋ≈ƒ∆

 

«атверджено

«аступник директора

з навчальноњ роботи

_________(ќ.Ѕ. “аран)

________________ 20___ р.

«ј¬ƒјЌЌя

ƒЋя ƒ»ѕЋќћЌќ√ќ ѕ–ќ≈ “”¬јЌЌя

студенту_______________________________________________________________

(ѕр≥звище, ≥м'€, по - батьков≥)

спец≥альн≥сть __________________________________________________________

спец≥ал≥зац≥€ ____

курс_______ група __________

“≈ћј ______________________________________________________________

«ј¬ƒјЌЌя

____________________________________________

ѕ–ј “»„Ќј „ј—“»Ќј

______

______

______

______

 

ƒата видач≥ завданн€ _____________________“ерм≥н зак≥нченн€ ƒѕ____________________

 ер≥вник дипломного проектуванн€ _________________________ / _____________________/

(ѕр≥звище ≤.ѕ.)

–озгл€нуто на зас≥данн≥ цикловоњ ком≥с≥њ _____________________________________________

ѕротокол є ____ в≥д __________ √олова цикловоњ ком≥с≥њ __________ /__________________/ 

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

 ињвський нац≥ональний ун≥верситет технолог≥й та дизайну

 ќЋ≈ƒ∆

 ”–—ќ¬»… ѕ–ќ≈ “

 

з дисципл≥ни У_____________________________________________Ф

 

 

“≈ћј ѕ–ќ≈ “” __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

—тудент гр.________ спец≥альн≥сть_______________ _________________

(ѕр≥звище ≤. ѕ.)

 

 ер≥вник курсового проектуванн€ _________________________________

(ѕр≥звище ≤. ѕ.)

 

 »ѓ¬

20____


ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

 ињвський нац≥ональний ун≥верситет технолог≥й та дизайну

 ќЋ≈ƒ∆

«ј¬ƒјЌЌя<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
¬заимосв€зь между наукой и философией | јнализ выполнени€ заданий ќ√Ё по математике
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 244 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

738 - | 563 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.047 с.