Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒәр≥с. Ќег≥зг≥ өнд≥р≥ст≥к жабдықтар саның есептеу
∆абдықтар санын есептеу үш≥н мынаны бер≥лу≥ керек:

а) жабдықтың жұмыс ≥стеу режим≥н және жылдық жұмыс ≥стеу уақытының фондың;

б) технологи€лық операци€ларды атқару кез≥ндег≥ уақыт және өн≥м беру нормаларың;

в) жабдықтың жүктемес≥н≥ң көлем≥ң.

∆обалау барысындағы есептеулерде күнт≥збел≥к және режимд≥ уақыт фонды, сондай-ақ жабдықтың жұмыс ≥стеу уақытының жылдық фонды көрсетк≥штер≥ қолданылады.

Ѕ≥р ауысымдық жұмыс ≥стейт≥н кәс≥порында күнт≥збел≥к уақыт фонды былайша есептелед≥:

Fк = 365 × 8,2 = 2993 (6.1)

–ежимд≥к уақыт фонды Ц қабылданған режимге сәйкес жыл бойғы (жоғалтқан уақыттарды есептемегенде) жұмыс ≥стеу сағаттары саны. Ѕұл жерде демалыс, мейрам күндер≥ және мейрам алдындағы 1 сағатқа қысқартылған жұмыс күндер≥ ескер≥лед≥.

Fр = 2993 Ц [(104+8)8,2 + 8] (6.2)

∆абдықтың жұмыс ≥стеу уақытының фонды оның тек өн≥м өнд≥ру үш≥н пайдаланатын уақытын құрайды.

Fжаб = Fр Ц (tрем + tосм + tтехн), (6.3)

 

tрем Ц жабдықтың жыл бойына жоспарланған жөндеу процес≥нде тұру уақыты;

tосм Ц жыл бойына жабдықты техникалық көр≥п күту-қадағалауға кетет≥н уақыттар жиықтығы;

tтехн Ц жабдықтың технологи€лық қажетт≥кте тоқтап тұруын полиграфи€ саласы бойынша қолданылатын нормативтерге сәйкес режимд≥к уақыттың % рет≥нде бер≥лет≥н уақыт.

∆абдықтың нег≥зг≥ жылдық уақыт фонды (басу машиналарға, автоматтандырылған ағымды жел≥лерге),

 

Fнег = Fжаб Ц “пр, (6.4)

пр Ц жыл бойынғы жабдықтың басу үрд≥с≥ алдындағы барлық реттеулерд≥ң уақыты.

≈гер әртүрл≥ басылымдарды жасау барысында өн≥мдерд≥ң белг≥л≥ б≥р технологи€лық операци€ны атқару күрдел≥л≥г≥ б≥рдей сипатта болса, олардың сол операци€дағы уақыт нормасы мен өн≥мд≥к нормасы б≥р қалыпты болады. ћұндай жағдайда жабдықтың жылдық жүктемес≥н барлық өн≥мд≥рд≥ң көлем≥ң (санын) қосып натуралдық б≥рл≥кте беруге болады.

ћұндай есептеу тәс≥л≥н қолданғанда бер≥лген типт≥ жабдықтар санын мына формуламен анықтауға болады:

 

Np = , (6.5)

 

Np Ц бер≥лген типтег≥ машиналардың есептел≥нген саны;

Fжаб Ц жабдықтың б≥р ауысымдық режимде жұмыс ≥стеу жылдық уақытының фонды;

m Ц жабдықтың жұмыс ≥стеу ауысымы;

n Ц машинанаың Np өлшем≥ б≥рл≥г≥нде бер≥лген сағаттық өн≥м шығару нормасы;

“оқтап тұру кездер≥ нормаланатын машиналардың санын мына формула бойынша есептейд≥:

 

Np = , (6.6)

мұндағы Fосн. Ц жабдықтың нег≥зг≥ жұмыс ≥стеу жылдық уақытының фонды.

≈герде белг≥л≥ б≥р операци€дағы күрдел≥л≥г≥ басылымның әрб≥р тобында әртүрл≥ келет≥н (норма уақыты мен өн≥мд≥л≥с≥ б≥рдей емес) өн≥м шығарылу керек болса, алдын-ала ол өн≥мн≥ң күрдел≥л≥г≥н әр позици€да машина-сағат өлшем≥нде жеке есептеп олардың бер≥лген жабдыққа атқарылатындарының күрдел≥л≥к жиынтығын есептеп шығарады.

ћұндай жағдайда жабдықтар саны мына формула бойынша есептелед≥.

 

, (6.7)

≈септеулер нәтижес≥нде цех жабдықтарының жинақтама т≥збес≥ жасалады. ќнда жабдықтың түр≥ тип≥, саны, орнатылу алаңының мөлшер≥, салмағы, қажетт≥ электр қуаты, жабдықтың құны көрсет≥лед≥.

∆абдықтың басу процес≥ндег≥ жүктемес≥ табақ өт≥м≥мен есептелед≥. “абақ өт≥м≥ деп басу машинасынан өткен, басылған таралымдық табақты атайды. ћашинаның форматына және бо€улылығына байланысты табақ өт≥м≥ммен санаған өн≥м мөлшер≥ баспа табақ және бо€улы баспа табақ өлшем≥нде бер≥лген≥нен өзгеше болады.

∆ылдық табақ өт≥м≥н мына формуламен анықтауға болады:

 

“өт≥м = ј ×V× “ × в / р,, (6.8)

ј Ц бұл басылымдардың атау саны;

V Ц басылымның физикалақ басу табақ өлшем≥нде бер≥лген көлем≥;

T Ц басылымның мың дана өлшем≥ндег≥ таралымы;

в Ц басылымның мерз≥мд≥л≥г≥;

р Ц б≥р табақ өт≥м≥нде машинадан шығатын басылым табақ саны.

Ќег≥зг≥: 1[43-44];

Қосымша: 12[34-42]

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 649 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

490 - | 489 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.