Лекции.Орг


Поиск:
Дотримання вимог природоохоронного законодавства 4 страница
— забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірок;

— ознайомлювати керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;

— дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання.

Державні інспектори проводять перевірки об'єкта в присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноважених ним осіб.

У разі, якщо державний інспектор не допускається до проведення перевірки, ним складається акт про відмову в проведенні перевірки. В цьому акті зазначаються посада, прізвище, ім'я, по батькові особи керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи, яку ознайомлено з актом та якій вручено акт під розписку, або робиться відмітка щодо відмови від ознайомлення з актом та його отримання. У разі, якщо керівник або уповноважена ним особа суб'єкта господарювання відмовляється від отримання акта про відмову особисто, такий акт із зазначенням в ньому реєстраційного номера передається через канцелярію суб'єкта господарювання або відправляється рекомендованим листом.


4.6. Форми Повідомлення про проведення планової перевірки і Направлення на проведення перевірки. (Додатки 1 і 2).

 

Додаток 1

до Порядку організації та проведення

перевірок суб'єктів господарювання щодо

дотримання вимог природоохоронного

законодавства

 

_________________________________________________

(найменування органу Мінприроди)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(найменування суб’єкта господарювання або

прізвище,ініціали фізичної особи – підприємця,

його місцезнаходження)

 

Повiдомлення

про проведення планової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», частини четвертої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у термін з___________до__________20___року

_____________________________________________________________

буде проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища

__________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких буде проведена перевірка)

__________ ______________ _____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

Печатка

 


Додаток 2

до Порядку організації та проведення

перевірок суб'єктів господарювання щодо

дотримання вимог природоохоронного

законодавства

_______________________________________________________

(найменування органу Мінприроди)

Направлення

на проведення_____________________________перевірки

(тип перевірки)

дотримання вимог природоохоронного законодавства

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

(найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких буде проведена перевірка)

що знаходиться

(місцезнаходження)

Відповідно до статті 20 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та наказу органу Мінприроди від 20 року № __________________

направляються:_______________________________________________

(посади, прізвища, ім'я та по батькові)

 

для проведення у термін з до_______20_____ року____________

(тип перевірки)

перевірки дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Підстави для здійснення перевірки:______________________________

Предмет перевірки:____________________________________________

Попередню перевірку проведено:________________________________

(термін проведення перевірки)

___________ _____________ __________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

 

Печатка

 


5. Порядок проведення і оформлення інспекторської перевірки суб’єктів господарювання.

Навчальні питання.

5.1. Початок перевірки.

5.2. Хід перевірки.

5.3. Оформлення перевірки.

5.4. Форми документів перевірки (Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, Припис, Подання про видачу, зупинення дії або анулювання дозволу, ліміту, квоти).

5.1. Початок перевірки.

Прийшовши на об’єкт, інспектор забов’язаний відрекомендуватися і пред’явити керівнику господарювання або уповноваженій ним особі направлення на перевірку та службове посвідчення, яке засвідчує приналежність посадової особи до органів Мінприроди, а також пояснити мету, завдання і обсяги перевірки.

Робота інспектора продовжується з особою, відповідальною за про­ведення робіт по охороні природи на об'єкті, або особою, визначеною керівництвом об'єкту.

В ході перевірки інспектор зобов'язаний розглянути наявність:

— законодавчих, нормативних і методичних документів з питань охорони навколишнього природного середовища, наказів і розпоряджень по організації природоохоронних робіт на об'єкті і призначення відповідальних посадових осіб за їх проведення;

— підрозділів по охороні природи, положення про них, посадових інструкцій; укомплектованість цих підрозділів кадрами відповідної кваліфікації.

Далі інспектор повинен розглянути:

— структуру виробництва і його склад;

— асортимент і обсяги продукції, що випускається;

— витрати основної і допоміжної сировини і матеріалів, в тому числі і палива, відповідність їх вимогам технологічних регламентів, ГОСТiв, ТУ та іншим стандартам;

— проектну і технічну документацію виробництв;

— звітну документацію з питань охорони навколишнього природного середовища;

— матеріали дозволів і лімітів на викиди і скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та розміщення відходів;

— матеріали плати за забруднення навколишнього природного середовища;

— дані відомчого лабораторного контролю джерел викидів і скидів;

— відомчі нормативні і методичні документи з питань охорони навколишнього природного середовища, утворення і розміщення відходів виробництва тощо;

— стан виконання заходів по виявлених порушеннях при попередніх перевірках;

— основні правила техніки безпеки і промислової санітарії дотримання яких, при огляді виробництв об'єктів дозволить уникнути нещасних випадків і травматизму. Огляд виробництв здійснюється тільки в супроводі відповідального представника об'єкту.

5.2. Хід перевірки.

Під час проведення перевірки перевіряються наявність та чинність дозвільних документів, які підтверджують право на здійснення господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних ресурсів (розміщення відходів, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) та небезпечними хімічними речовинами, викиди в атмосферне повітря з стаціонарних джерел, спеціальне використання природних ресурсів), транскордонним переміщенням об'єктів рослинного й тваринного світу та інших документів, необхідних для здійснення перевірки.

Крім цього, перевірка здійснюється на території суб'єкта господарювання - на виробничих майданчиках, у цехах, у місцях розташування обладнання, на земельних ділянках, у тому числі, на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, шляхом візуального огляду із застосуванням, у разі необхідності, інструментально-лабораторного, радіаційного та інших методів контролю.

При здійсненні перевірок на об'єктах, діяльність чи експлуатація яких пов'язана із впливом на довкілля шляхом викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти, розміщення відходів i забруднення ґрунтів, проводиться перевірка здійснення суб'єктом господарювання інструментально-лабораторних вимірювань при виробничому контролі за дотриманням встановлених нормативів, а також, у разі необхідності, здійснюється відбір проб та інструментально-лабораторні вимірювання за дотриманням суб'єктами господарювання встановлених нормативів.

Перевірка проводиться за оригіналами або належним чином оформленими копіями документів, наданими керівником або уповноваженою ним особою суб'єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка.

У разі виявлення фальсифікацій або підробок документів державні інспектори зазначають про це в акті перевірки та передають відповідні матеріали до правоохоронних органів згідно із законодавством.

За фактами виявлених під час перевірки порушень державний інспектор має право одержувати усні або письмові пояснення від керівника або уповноваженої ним особи, особи, відповідальної на об'єкті за стан дотримання вимог природоохоронного законодавства. Такі пояснення долучаються до матеріалів перевірки.

Якщо під час перевірки проводиться вилучення в установленому законодавством порядку знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу, транспортних (в тому числі плавучих) засобів, зброї та боєприпасів, обладнання та предметів, що є знаряддям незаконного добування об'єктів рослинного та тваринного світу, незаконно добуті природні ресурси і продукцію, що з них вироблена, складається опис про їх вилучення в двох примірниках відповідно до Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і боєприпасів, затвердженої наказом Мінприроди України від 31.03.2003 N 56/м та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.04.2003 за N 298/7619, про що обов'язково зазначається в акті перевірки.

У разі виявлення під час проведення перевірки порушення вимог природоохоронного законодавства, за які згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративна відповідальність, державні інспектори складають протокол про адміністративне правопорушення відповідно до наказу Мінприроди України від 05.07.2004 N 264 "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за N 934/9533.

При встановленні під час перевірки порушення суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо охорони територіальних і внутрішніх морських вод від забруднення і засмічення (стаття 59-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення), крім акта перевірки, складається протокол про адміністративне правопорушення українською та англійською мовами відповідно до «Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України», затвердженого наказом Мінприроди України від 26.10.95 N 116, зареєстрованого в Мін'юсті України 27.12.95 за N 478/1014.

5.3. Оформлення перевірки.

За результатами проведеної перевірки, в тому числі спільної з іншими органами державного нагляду (контролю), державним інспектором складається акт перевірки вимог природоохоронного законодавства (додаток 3).

Не допускається включення до акта перевірки інформації або висновків, які не підтверджені документально, пропозицій, а також інформації, наданої правоохоронними органами.

В акті перевірки зазначаються:

— дата та місце складання акта перевірки;

— тип перевірки;

— предмет державного нагляду (контролю);

— номер та дата видачі наказу, на підставі якого проводилася перевірка;

— прізвище, ініціали, посада державних інспекторів, які проводили перевірку;

— посади, прізвища та ініціали осіб, які були залучені до перевірки (за наявності);

— посада, прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи суб'єкта господарювання або прізвище фізичної особи - підприємця, що були присутні при перевірці;

— повне найменування суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) та його місцезнаходження;

— у разі, якщо ініціатором перевірки є інший орган влади, — номер, дата звернення і найменування відповідного органу;

— дата початку й закінчення перевірки;

— інформація про здійснення попередньої перевірки (за наявності) та виявлені порушення й недоліки;

— конкретні природоохоронні заходи, які здійснюються на виконання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів;

— стан виконання виданих раніше приписів щодо усунення виявлених порушень (за наявності);

— обставини та суть порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (за наявності) з посиланням на нормативно-правові акти, вимоги яких порушені.

До акта перевірки додаються (за наявності) порівняльні таблиці, графіки, схеми, оформлені належним чином, підписані та надані посадовими особами суб'єкта господарювання, що перевіряється.

В акті перевірки також зазначається інформація, пов'язана з проведенням інструментально — лабораторного контролю (відбір проб та вимірювання безпосередньо на об'єкті перевірки), та зазначаються посилання на акти відбору проб та протоколи вимірювань.

В останній день перевірки два примірника акта перевірки підписуються державними інспекторами, які проводили перевірку, і всіма членами комісії (якщо перевірка проводилася комісією), керівником або уповноваженою особою суб'єкта господарювання. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта перевірки. У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт, про це зазначається в акті перевірки.

Один примірник акта перевірки (з відповідними додатками) передається керівнику (уповноваженій ним особі) суб'єкта господарювання, про що на останній сторінці примірників акта перевірки робиться відповідна відмітка за підписом особи, яка отримала акт перевірки, із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, а також дати одержання акта. Другий примірник акта перевірки зберігається в органі Мінприроди.

У разі, якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб'єкта господарювання відмовляється від отримання акта перевірки особисто, то такий акт передається через канцелярію суб'єкта господарювання (із зазначенням вхідного реєстраційного номера) або відправляється рекомендованим листом.

До примірника акта, який зберігається в органі Мінприроди, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення та вручення адресату акта перевірки.

На підставі акта, який складено за результатами перевірки, протягом п'яти днів з дня її завершення, у разі виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства складається припис про усунення порушень вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища (додаток 4).

Припис щодо усунення порушень природоохоронного законодавства складається у двох примірниках, один з яких не пізніше п'яти робочих днів з дня складення акта надається керівнику суб'єкта господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, другий з підписом такої особи залишається в органі Мінприроди, який здійснював перевірку.

У разі, якщо посадова особа або уповноважений нею представник суб'єкта господарювання відмовляється від отримання приписів особисто, припис відправляється рекомендованим листом.

Строк виконання припису встановлює державний інспектор залежно від виявлених порушень природоохоронного законодавства, але не більше ніж 6 місяців. У разі неможливості виконання приписів у встановлені в них строки суб'єкт господарювання, що перевірявся, може звернутись до органу Мінприроди для їх продовження з обґрунтуванням та підтверджуючими документами, оформленими належним чином.

У разі необхідності видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу, а також встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища відповідний орган Мінприроди вносить подання (додаток 5) про це до Мінприроди чи відповідного територіального органу Мінприроди.

У разі виявлення під час проведення перевірок правопорушень, які містять ознаки злочину, відповідний орган Мінприроди не пізніше 10 робочих днів з дня оформлення відповідних матеріалів щодо такого правопорушення направляє їх до правоохоронних органів.

Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, здійснює орган Мінприроди, який видав припис. Контроль за виконанням приписів, наданих за результатами перевірки, проведеної Державною екологічною інспекцією, може бути покладено на орган Мінприроди відповідної території.


5.4. Форми документів перевірки (Акт перевірки дотримання вимогприродоохоронного законодавства, Припис, Подання про видачу, зупинення дії або анулювання дозволу, ліміту, квоти).

 

Додаток 3

до Порядку організації та проведення

перевірок суб'єктів господарювання щодо

дотримання вимог природоохоронного

законодавства

_______________________________________________________

(найменування органу Мінприроди)

АКТ

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства

«___»_________20___року ________________________

(місце складання акта)

Нами, _______________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали осіб, що проводили перевірку)

із залученням_________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали)

-------------------------------------------------------------------------------------------

у присутності_________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали керівника (уповноваженої ним особи)

_____________________________________________________________

суб'єкта господарювання)

відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та згідно з наказом________від ___ ______ ________20___року N________

_____________________________________________________________

(назва органу Мінприроди)

проведена___________________________ перевірка дотримання вимог

(планова, позапланова)

природоохоронного законодавства_______________________________

(найменування суб'єкта господарювання, що перевірявся)

Місцезнаходження суб’єкта господарювання

__________________________________________________________

Керівник (уповноважена ним особа) суб’єкта господар_____________________________________________________

__________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, тел., факс)

 

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):

_____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, тел., факс)

 

За результатами перевірки встановлено:

_____________________________________

 

Перевірку провели:

____________ _____________ ________________________

(посада) підпис) прізвище, ініціали)

При перевірці були присутні:

____________ ________ _______________

(посада керівника (підпис) (прізвище, ініціали)

суб’єкта господарювання,

уповноваженої ним особи)

 

Акт складено у _____ примірниках.

Акт отримав:

_____________ ___________ ___________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

 


Додаток 4

до Порядку організації та

проведення перевірок суб'єктів

господарювання щодо

дотримання вимог

природоохоронного

законодавства

___________________________

(орган Мінприроди)

_______________________________________

(найменування суб'єкта господарювання,

прізвище та ініціали його керівника)

______________________________________

(поштова адреса)

 

ПРИПИС

від_____N____

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Положення про

__________________________________________________________

(назва органу Мінприроди

затвердженого ________________________________________________

та реквізити наказу Мінприроди, яким це Положення затверджено)

з метою усунення порушень природоохоронного законодавства, виявлених під час перевірки дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, проведеної ____________________20___року,

_____________________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали осіб, що проводили перевірку)

ПРИПИСУЮ(ЄМО):

№ з/п Зміст припису Термін виконання Обґрунтування
       
       
       

Контроль за виконанням припису покласти на __________________________________________________________ (найменування органу Мінприроди)

Цей припис підлягає обов'язковому виконанню у встановлені терміни.

Суб'єкту господарювання, який отримав припис, необхідно направляти інформацію про виконання приписів не пізніше 3 днів після закінчення встановленого терміну виконання кожного пункту приписів до

_____________________________________________________________

(найменування органу Мінприроди)

Припис видав (ли):

_______________________________________________________

(посада, підписи, прізвища та ініціали осіб, які видали припис)

 

Припис до виконання прийняв:

_________________ ___________ ______________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Припис направлено рекомендованим листом з повідомленням про вручення

20____року_____________________________________________

(посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила припис)

 


Додаток 5

до Порядку організації та

проведення перевірок суб'єктів

господарювання щодо

дотримання вимог

природоохоронного

законодавства

___________________________

(орган Мінприроди)

____________________________________

(найменування органу державної влади)

«____»___________20__року

ПОДАННЯ

про видачу, зупинення дії або анулювання дозволу, ліміту, квоти

(необхідне підкреслити)

_____________________________________________________________

(найменування органу Мінприроди, що здійснив перевірку)

у період _______________________здійснено перевірку вимог природоохорони

законодавства

_____________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, його місцезнаходження)

_____________________________________________________________

 

за результатами якої встановлено такі порушення:

_____________________________________________________________

(суть виявлених порушень)

 

Відповідно до_________________________________________________

(нормативно-правовий акт, на підставі якого діє орган Мінприроди)

та___________________________________________________________

(стаття відповідного закону, Кодексу України про адміністративні правопорушення, вимоги якого порушено)

_____________________________________________________________

(найменування органу Мінприроди)

вносить подання про___________________________________________

(видачу, зупинення дії чи анулювання дозволів, лімітів, квот)

Про прийняте рішення просимо повідомити _____________________________________________________________

(найменування органу Мінприроди)


Додатки:

1.Копія акта перевірки на _____арк.

2.Копія (копії) приписів на ____арк.

3.Копія (копії) протоколів про адміністративні правопорушення на __арк.

Керівник (заступник керівника)

органу Мінприроди ____________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

6. Перевірка повітряохоронної діяльності підприємств і нормативи часу при здійсненні інспектування.

Навчальні питання.

6.1. Загальні відомості.

6.2. Стаціонарні джерела забруднення.

6.2.1. Які матеріали і документи повинні розглядатися при перевірці підприємства?

6.2.2. Що обстежується при перевірці виробничих підрозділів підприємства?

6.2.3. Як виявляються наднормативні і надлімітні викиди?

6.2.4. Перевірка санітарно-промислової лабораторії підприємства.

6.2.5. Вимоги до розміщення та обладнання місць відбору проб з газопилових потоків.

6.3. Пересувні джерела забруднення.

6.3.1. Що повинно перевірятися на автопідприємствах?

6.3.2. Операція «Чисте повітря».

6.3.2.1. Загальні положення.

6.3.2.2. Завдання операції.

6.3.2.3. Організація роботи.

6.4. Нормативи часу при перевірці дотримання повітряохоронного законодавства підприємствами.

6.4.1.Підприємства, що мають стаціонарні джерела забруднення.

6.4.2.Автопідприємства.

6.1.Загальні відомості.

Підприємства і об’єкти, які в процесі виробничої діяльності здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, підлягають обов’язковим інспекційним перевіркам.

Перевірка підприємств проводиться згідно з законом України «Про охорону атмосферного повітря» і регламентується рядом нормативно-інструктивних документів.

Періодичність перевірок залежить від категорії підприємств і об’єктів, які можуть мати стаціонарні і пересувні джерела забруднення.

6.2.Стаціонарні джерела забруднення.

6.2.1.Які матеріали і документи повинні розглядатися при перевірці підприємства?

В процесі перевірки стаціонарних джерел забруднення на підприємствах повинні бути розглянуті такі матеріали і висвітленні такі питання:

а) інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу по формі 1-повітря, достовірність і повноту її. Яким методом вона була складена, хто проводив, коли, кількість визначених (організованих, неорганізованих) джерел викидів, оснащених газоочисними установками (ГОУ). Кількість джерел викидів, що вимагають оснащення ГОУ. Карта-схема підприємства з нанесеними на ній джерелами викидів. Відповідність нумерації джерел викидів на карті-схемі і в матеріалах інвентаризації;

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1119 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

841 - | 659 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.