Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒәр≥с тақырыбы: 1000¬-қа дей≥н кернеул≥ электрбер≥л≥с. Әуе жел≥лерд≥ монтаждауы және құрылғысы
ƒәр≥ст≥ң мақсаты: Ёлектр бер≥л≥с жел≥с≥н≥ң нег≥з≥г≥ құрылғысы мен монтаждауы. јуа электр жел≥лер≥н монтаждау технологи€сы. ∆оларнаны белг≥леу. Ўұңқырлар қазу. Ѕағаналарды орнату. Қайталап жермен қосу, оқшаулатқыштарды бек≥ту. —ымдарды жалғау. —ымдарды тарту және бек≥ту. »≥лу би≥кт≥г≥н анықтау.

13.1 Ќег≥зг≥ анықтамалар.
Ёлектр энерги€сын қашықтыққа жетк≥зет≥н ауа жел≥с≥ Ц ашық ауады орналасқан және бағаналрға не инженерл≥к құрылыстарға (көп≥рге, жол өтпеге) траверспен, изол€торлармен және жел≥л≥к арматурамен бек≥т≥лген сымдар арқылы электр энерги€сын қашықтыққа жетк≥зуге және таратуға арналған құрылғы.
Ёлектр тогының түр≥не қарай ауа электр жел≥с≥ тұрақты және айнымалы тоқты болып бөл≥нед≥. “ұрақты тоқ ауа электр жел≥с≥ нег≥з≥нде энергетикалық жүйелерд≥ б≥р-б≥р≥мен қосуға және тем≥ржол, трамвай, троллейбус түй≥спе тораптарын қоректенд≥руге қолданылады.
јйнымалы тоқ ауа электр жел≥лер≥ кең таралған. ќлар пайдаланылу мақсатына орай мынадай болып бөл≥нед≥:

1. аса қашықтық ауа электр жел≥лер≥ Ц кернеу≥ 500 к¬ және одан да жоғары келет≥н электр энерги€сын аса қашықтыққа жетк≥зуге арналған желд≥лер. ќлар нег≥з≥нде энергетикалық жүйелерд≥ б≥р-б≥р≥мен байланыстыруда пайдаланылады;

2. магистральдық ауа электр жел≥лер≥ Ц кернеу≥ 220 және 330 к¬ жел≥лер. ќлар электр энерги€сын қуатты электр станци€ларынан қашықтыққа беруге, энергетикалық жүйелерд≥ б≥р-б≥р≥мен пайдалануға, сондай-ақ б≥р энергетикалық жүйедег≥ электр станци€ларын б≥рлест≥руге қолданылады;

3. тарату ауа электр жел≥лер≥ Ц кернеу≥ 35, 110 және 150 к¬ жел≥лер. ќлар кәс≥порындары мен ≥р≥ аудандарды электр энерги€сымен жабдықтауға пайдаланылады;

4. кернеу≥ 20 к¬ және одан да төмен ауа электр жел≥лер≥ электр энерги€сын тұтынушыларға жетк≥зуге қолданылады.

 ернеу≥не орай ЂЁлектр қондырғыларын құру ережелер≥менї (ѕ”Ё) ауа электр жел≥лер≥ 2 топқа бөл≥нед≥: кернеу≥ 1000 ¬-ке дей≥н және кернеу≥ 1000 ¬-тан жоғары.
ћеханикалық жағдайына орай ауа электр жел≥лер≥н≥ң жұмыс режимдер≥ үш түрге ажыратылады:

1. әдеттег≥ Ц сымдар мен арқан сымдар үз≥лмеген;

2. апатты Ц сымдар мен арқан сымдар түгел не б≥рен-саран үз≥лген;

3. монтаждау Ц бағаналарды, сымдарды және арқан сымдарды монтаждау.

јуа электр жел≥лер≥ электрл≥к 2 түрл≥ режимде жұмыс ≥стей алады. Ѕ≥р≥нше режимде генератордың не трансформатордың бейтарабы оқшауланған, €ғни олардың орамаларының б≥р-б≥р≥мен қосылған ортақ нүктес≥ жермен қосатын құрылғыға жалғанбаған не құрылғыға үлкен кедерг≥л≥ аппарат арқылы жалғанған. ≈к≥нш≥ режимде бейтарап жерге т≥келей бер≥к қосылады. Ѕұл ауа электр жел≥лер≥ жерге т≥келей бер≥к қосылған бейтарапты жел≥лер деп аталады. ——–ќ-да бұндай жел≥лер кернеу≥ 1000 ¬-ке дей≥н және 110 к¬-тан жоғары жүйелерде қолданылады.
јуа электр жел≥лер≥ бөлшектер≥не түсет≥н механикалық жүк олар өтет≥н жерд≥ң ерекшел≥г≥не және ауданның климаттық жағдайын байланысты келед≥. ——–ќ аймағында желд≥ң жылдамдығына және сымдарды қаптайтын мұздың қалыңдығына орай климаттық жағдайлық аудандарға бөл≥нед≥. ∆ер жылдамдығына орай Ц 7 ауданға, ал сымды қаптайтын мұздың қалыңдығына орай 5 ауданға бөл≥нед≥.
УЁлектр қондырғыларын құру ережелер≥Ф талаптарына сәйкес, ауа электр жел≥лер≥ өтет≥н жерлер адамдардың, транспорттың және ауылшаруашылық техникасының жүру≥не қолайлы болуына байланысты 3 категори€ға бөл≥нед≥:

1. елд≥-мекенд≥ жер. Ѕұған та€у 10 жыл ≥ш≥нде шекарасының ұлғаюын есептеп отырып, қалалардың, қалалардың, ауылдардың, өнеркәс≥п және ауылшаруашылық кәс≥порындардың, порттардың, кеме-айлақтардың, тем≥ржол станци€ларының, са€бақтардың, жаға-жайлардың территори€сы жатады;

2. елс≥з жер. Ѕұған құрылыссыз, б≥рен-саран адамдар баратын және транспорт пен ауылшаруашылық техникасы жүре алатын территори€, сондай-ақ, бақшалар мен баулар, жеке тұрған сирек және уақытша құрылысы бар жер к≥ред≥;

3. жолы қиын жер. “ранспорт пен ауылшаруашылық техникасы өте алмайтын жер.

јуа электр жел≥с≥ т≥рект≥к конструкци€лардан (бағанал мен табандардан), траверстен (не кронштейндерден), сымдардан, изол€торлардан және жел≥л≥к арматуралардан тұрады. —онымен қатар, ауа электр жел≥с≥н≥ң құрамына тұтынушыларды үз≥л≥сс≥з электр энерги€сымен қамтамасыз етуге және жел≥лерд≥ң әдеттег≥ режимде жұмыс ≥стеу≥не қажетт≥ мына құрылғылар к≥ред≥: найзағайдан қорғауға арналған арқан сымдар, жермен қосатын құрылғылар, зар€дсыздандырғыштар.
јуа электр жел≥с≥н≥ң бағаналары Ц жел≥л≥к изол€торлар мен арматура арқылы сымдарды б≥р-б≥р≥нен және жер бет≥нен белг≥л≥ қашықтықта ұстап тұруға арналған құрылғы.
—ымдар ≥л≥нген ек≥ бағананың орталарының арасындағы горизонталь ара-қашықтық бағана аралық не бағана аралықтың ұзындығы деп аталады. Ѕағана аралық қарапайым және анкерл≥к болып бөл≥нед≥. јнкерл≥к бағана аралық Ц ек≥ анкерл≥к бағананың арасындағы қашықтық. Ѕұл ек≥ анкерл≥к бағананың арасындағы б≥рнеше қарапайым бағана аралықтардан тұрады.
»нженерл≥к құрылыстың (байланыс жел≥с≥н≥ң, тас жолдың) не табиғи кедерг≥н≥ң (өзенн≥ң, сайдың) үст≥нен қиып өтет≥н анкерл≥к бағана аралық өтпел≥ деп аталады.
Ѕағана аралығындағы сымның ең төмен нүктес≥ мен жерд≥ң, судың бет≥не не қиып өтет≥н құрылысқа дей≥нг≥ би≥кт≥к, қашықтық жел≥н≥ң габарит≥ деп аталады.
Ѕағана аралығындағы сымның ең төмен нүктес≥ мен сымды көрш≥лес бағаналарға бек≥ткен нүктелер арқылы жүрг≥з≥лген горизонталь сызықтың арасындағы т≥к қашықтық, сымның и≥лу би≥кт≥г≥ деп аталады.
Ўектес бағана аралықтарындағы жел≥ бағыттар арасындағы бұрыш, жел≥н≥ң бұрылыс бұрышы деп аталады.

13.2 Ѕағаналар.
Қолдану мақсатына орай бағаналар аралық, анкерл≥к, бұрыштық, ақырғы және арнайы болып бөл≥нед≥.
јуа электр жел≥с≥ жол арнасының түзу учаскелер≥нде орнатылатын бағаналар аралық деп аталады (13.1.... 13.4. суреттер). ќлар сымдарды би≥кт≥кте көтер≥п ұстап тұруға арналған. Ѕұл бағаналар жел≥ бойымен бағытталатын күштерд≥ң әсер≥не есептел≥нбейд≥.
јуа электр жел≥с≥ жол арнасының түзу учаскелер≥ндег≥ инженерл≥к құрылыстардың (байланыс жел≥лер≥н≥ң, автомобиль тас жолдарының) не табиғи кедерг≥лерд≥ң (өзенн≥ң, сайдың) үст≥нен қиып өтуге арналған бағаналар анкерл≥к деп аталады (5.2.... 5.3. суреттер). ќлар шектес анкерл≥к аралықтардағы сымдар мен арқан сымдарды тарту күштер≥н≥ң айырмасына тең және жел≥ бойымен бағытталған күшт≥ң әсер≥нен болады. ќсы себептен олардың құрылмасы қатты және бер≥к болуы керек.
јуа электр жел≥с≥ жол арнасының бағыты өзгерет≥н жерлерге орнатылатын бағаналар бұрыштық деп аталады. ќлар жел≥н≥ң әдеттег≥ жұмыс режим≥нде шектес бағана аралықтарындағы сымдар мен арқан сымдардың тартылу күштер≥н≥ң тең әсерл≥ күш≥н қабылдайды. Ѕұл күш ≥шк≥ бұрылыс күш≥н≥ң биссектрисасы бойымен бағытталады.
јуа электр жел≥лер≥не тарамдық, айқастырлық, транспозици€лық және т.б. арнайы бағаналар пайдаланылады.
јуа электр жел≥с≥нен тармақ алуға арналған бағана тарамдық деп аталады.
Ѕағаналардағы сымдардың орналасу тәрт≥б≥н өзгертуге арналған бағана, транспозици€лық деп аталады.
≈к≥ бағыттағы ауа электр жел≥лер≥н айқастыруға арналған бағана айқастырлық деп аталады.
∆ерге бек≥т≥лу≥не орай бағаналар жерге т≥келей орнатылатын және ≥рге тасқа орнатылатын болып бөл≥нед≥.
јуа электр жел≥лер≥нде ағаш, тем≥р бетон және металл бағаналар қолданылады.
јғаш бағаналарды дайындауға нег≥з≥нде қарағай, бал қарағай, кейб≥р жағдайларда шырша мен самырсын пайдаланылады. јғаштарды ш≥руден қорғау үш≥н, оларға майлы антисептиктер (креозот май не креозот май мен мазуттың қоспасы) с≥ңд≥р≥лед≥. јнтисепт≥к с≥ңд≥р≥лген ағаш бағаналардың пайдаланылу мерз≥м≥ 15... 25 жылға дей≥н ұзарады.
јғаш бағаналардың түрлер≥ 5.1... 5.2 суреттерде бер≥лген. јғаш бағаналардың нег≥зг≥ бөлшектер≥: т≥реу, қосалқы т≥реу және т≥реу≥ш. Ѕағаналардың пайдаланылу мерз≥м≥н ұзарту үш≥н, тем≥р бетон қосалқы т≥реу қолданылады. јғаш бағаналар кернеу≥ 220 к¬-ке дей≥нг≥ электр жел≥лер≥нде пайдаланылады.
—оңғы кезде ауа электр жел≥лер≥нде тем≥р бетон бағаналар кең қолданылады. ќлардың ағаш бағаналарға қарағанда механикалық бер≥кт≥г≥ жоғары және пайдаланылу мерз≥м≥ ұзақ келед≥. “ем≥р бетон бағаналардың түрлер≥ 5.3. суретте бер≥лген. ќлардың нег≥зг≥ бөлшектер≥ т≥реу, траверстер, арқан сымдар бек≥т≥лет≥н т≥ректер және ригельдер.
ћеталл бағаналар нег≥з≥нде кернеу≥ 110... 500 к¬ ауа электр жел≥лер≥нде, сондай-ақ климаттық жағдайлары ауыр аудандарда, жолы қиын және таулы жерлерде салынатын басқа кернеул≥ электр жел≥лер≥нде де қолданылады. ќлардың түрлер≥ 5.4. суретте бер≥лген. Ѕолат бағаналрдың нег≥зг≥ бөлшектер≥: т≥реу, траверстер және арқан сым бек≥т≥лет≥н т≥рек.

13.3 —ымдар мен арқан сымдар.
јуа электр жел≥лер≥нде қолданылатын сымдарды дайындауға пайдаланылатын материалдардың электр өтк≥зг≥шт≥г≥ жоғары, механикалық бер≥кт≥г≥ жетк≥л≥кт≥, сондай-ақ олар ылғал мен хими€лық заттардың әсер≥не төз≥мд≥, арзан және мол болуы керек. —ымдарды дайындауға мыс, алюминий, болат және алюминий қорытпалары (алдирей, алмелек т.б.) пайдаланылады. јуа электр жел≥лер≥нде изол€ци€сыз б≥р тал және көп тал (б≥р металдан не ек≥ металдан дайындалған), сондай-ақ, қуыс сымдар пайдаланылады.
јуа электр жел≥лер≥нде пайдаланылатын сымдардың көлденең қимасының стандартталған ауданы мынадай болады (мм2): 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800.
ћыс сымдар нег≥з≥нде тем≥ржолдың, трамвайдың, троллейбустың түй≥спел≥ тораптарында және т.б. арнайы жел≥лерде қолданылады.
Ѕ≥р талды сымдардың көлденең қимасының ауданы мынадай болады (мм2): мыс сымның Ц 4... 10; болат сымның Ц 10... 28 (диаметр≥ Ц 3,5... 6 мм); қос металл сымның (бет≥ мыс не алюминий қабатпен қапталған болат сымның) Ц 10... 25.
 өп талды сымдарды тал сымдарды белг≥л≥ тәрт≥ппен ширатып дайындайды. ќлар б≥р не ек≥ металдан дайындалады. ≈к≥ металдан дайындалатын болат Ц алюминий сымдар кең таралған. ќлардың өзег≥ б≥р не көп талды болат сымнан тұрады. Ѕолат өзект≥ң үст≥не алюминий талдар белг≥л≥ тәрт≥ппен ширатылады. Ѕолат өзек сымға жетк≥л≥кт≥ механикалық бер≥кт≥к беред≥. јл сыртқы алюминий талдар сымның электр өтк≥зг≥шт≥г≥н жоғарылатады.
Қуыс сымдар арнайы п≥ш≥нд≥ мыс не алюминий талдарынан и≥лг≥ш түт≥к түр≥нде жасалынады. Ѕұл сымдар өте сирек пайдаланылады.
 өп талды сымдардың маркасы әр≥ппен және санмен белг≥ленед≥. Әр≥п сымның материалын, ал сан көлденең қимасының ауданын көрсетед≥. ћысалы, көлденең қимасының ауданы 120 мм2 мыс сым ћ Ц 120 деп белг≥ленед≥, көлденең қимасының ауданы 95 мм2 алюминий сым Ц ј Ц 95, көлденең қимасының ауданы 25 мм2 болат сым Ц ѕ— Ц 25. ј¬ Ц ≈ маркалы қарапайым алюминий қортпасынан жасалынған сым јЌ, ал қыздырумен бер≥ктенген алюминий қорытпасынан дайындалған сым ј∆ деп белг≥ленед≥ (мысалы, јЌ Ц 25, ј∆ Ц 50). Ѕ≥р талды болат сымдар ѕ—ќ әр≥птермен және сымның диаметр≥н көрсетет≥н санмен белг≥ленед≥. Қос металды сымдардың маркалары олардың өзег≥ мен сыртқы өтк≥зг≥ш қабаттарының материалын және көлденең қимасының ауданын көрсетет≥н б≥рнеше әр≥птермен және сандармен белг≥ленед≥. ћысалы, ј— Ц 70/11 - өзег≥н≥ң көлденең қимасының ауданы 11 мм2, сыртқы өтк≥зг≥ш алюминий қабаттарының көлденең қимасыны ауданы 70 мм2 болат Ц алюминий сым. ≈гер сымның барлық талдарының аралығы бейтарап маймен қорғалған болса, сымның белг≥с≥не  ѕ әр≥птер≥ қосылады (мысалы, ј— ѕ Ц 120 (19), ал егер сымның тек өзег≥ маймен қорғалған болса,  — әр≥птер≥ қосылады (мысалы, ј— — Ц 150 (19). Өзег≥ арнайы қабыршақпен қапталған сым ј—  әр≥птер≥мен белг≥ленед≥.
јуа электр жел≥лер≥нде пайдаланылатын сымдардың көлденең қимасының ауданы мынадай болады: мыс сымдардың Ц 4... 400; алюминий сымдардың Ц 16... 800; болат алюминий сымдардың Ц 10-800; көпталды болат сымдардың Ц 25... 70.
Қуыс сымдардың маркасында олардың материалын көрсетет≥н б≥р≥нш≥ әр≥птен кей≥н ѕ әрп≥ болады, содан кей≥н сан мен сымның көлденең қимасының ауданы көрсет≥лед≥ (мысалы, јѕ Ц 500 Ц көлденең қимасының ауданы 500 мм2 қуыс алюминий сым).
јуа электр жел≥лер≥не найзағайдан қорғауға пайдаланылатын арқан сым болат тал сымдардан ширатылып дайындалады. ћаркасы — әрп≥мен және олардың қимасының ауданын көрсетет≥н санмен белг≥ленед≥.

13.4 ∆ел≥л≥к изол€торлар.
∆ел≥л≥к изол€торлар сымдар мен арқан сымдарды изол€ци€лауға және оларға бек≥туге пайдаланылады.
»зол€торларды электр техникалық фарфордан және суарылған арнайы шыныдан дайындайды. ‘арфор изол€торлардың бет≥ глазурьмен қапталынады да арнайы пештерде күйд≥р≥лед≥.
 ернеу≥ 0,38... 35 к¬ ауа электр жел≥лер≥нде штырьл≥к изол€торлар, кернеу≥ 10... 35 к¬ ауа электр жел≥лер≥нде штырьл≥к (5.5. сурет) және аспалы (5.6. сурет) изол€торлар, ал кернеу≥ 35 к¬-тан жоғары ауа электр жел≥лер≥нде тек аспалы изол€торлар қолданылады.
 ернеу≥ 1000 ¬-қа дей≥нг≥ ауа электр жел≥лер≥нде, байланыс жел≥лер≥нде және радио хабар тарату тораптарында мына маркалы изол€торлар пайдаланылады. “‘ (телефондық, фарфор), –‘ (радио хабар тарату тораптық, фарфор), –‘ќ (радио хабар тарату тораптық, фарфор, тарамдық), Ў‘Ќ (штырьл≥к, фарфор, к≥ш≥ кернеул≥к), Ќ— (к≥ш≥ кернеул≥к, шыны). »зол€торлар белг≥с≥ндег≥ әр≥птерден кей≥нг≥ сандар изол€тор орнатылатын штырьд≥ң не ≥лмект≥ң диаметр≥н көрсетед≥ (мысалы, “‘ Ц 20, –‘ Ц 10, –‘ќ Ц 16, Ќ— Ц 18).
 ернеу≥ 1000 ¬-тан жоғары ауа электр жел≥лер≥нде Ў— Ц 10 Ц ј, Ў— Ц 10 Ц ¬, Ў— Ц 10 Ц √, Ў‘ Ц 10 √, Ў∆‘ Ц 10 Ц —, Ў‘ Ц 20 Ц ¬ типт≥ штырьл≥к изол€торлар қолданылады. »зол€тор белг≥с≥ндег≥ әр≥птер мен сандар: Ў Ц штырьл≥к, ‘ не — Ц форфор не шыны, ∆ тем≥р бетон бағаналарда орнатылатын; ј, Ѕ, ¬, √, — Ц конструкци€лық орындалуы; сандар Ц кернеу мөлшер≥, к¬ екен≥н көрсетед≥.
Ўтырьл≥к изол€торлар бағанының т≥реу≥не не траверсына бек≥т≥лген штырьлерге не ≥лмектерге орнатылады.  ернеу≥ 0,38 к¬ ауа электр жел≥лер≥нде —-12, —-14, —-16, ƒ-14, ƒ-16 типт≥ штырьлер және  ѕ-16,  Ќ-18,  Ќ-20,  Ќ-22,  Ќ-25 типт≥ ≥лмектер пайдаланылады.  ернеу≥ 6... 20 к¬ ауа электр жел≥лер≥нде Ў-22, Ў”-21, Ў”-22, Ў¬-22 типт≥ штырьлер және  ¬-22,  ¬-25,  ¬-28 типт≥ ≥лмектер қолданылады.
»зол€тор шүтырьге не ≥лмекке арнайы май с≥ңд≥р≥лген кенд≥р ж≥пт≥ң не полиэтилен қақпақшалардың көмег≥мен орнатылады. ќл үш≥н штырьге не ≥лмекке кенд≥р ж≥пт≥ орайды, не қақпақшаны киг≥зед≥ де, изол€торды бұрап орнатады.  ернеу≥ 0,38 к¬ электр жел≥лер≥нде ѕ ѕ типт≥, ал кернеу≥ 6... 20 к¬ жел≥лер≥нде   типт≥ қақпақшалар пайдаланылады.
јспалы изол€тор фарфор не шыны табақшадан (изол€ци€лыушы бөлшектен), қақтауға төз≥мд≥ шойыннан жасалған қалпақтан және өзектен тұрады. Қақпақтың ұ€сы не өзек басының құырлмасы изол€торларды б≥р-б≥р≥мен сфералық тоспалы жалғауға мүмк≥нш≥л≥к беред≥. јспалы изол€торларды б≥р-б≥р≥не жалғап изол€торлар т≥збег≥н құрайды. “≥збектег≥ изол€торлар саны нег≥з≥нде электр жел≥с≥н≥ң кернеу≥не байланысты келед≥. јспалы изол€торлар қолданылу орнына орай, әдеттег≥ және лас ауада пайдалыналатын болып бөл≥нед≥. ќлар фарфордан не шыныдан дайындалады. Әдеттег≥ ауада ѕ‘ Ц ¬, ѕ‘ Ц 16 Ц ј, ѕ‘ Ц 20 Ц ј маркалы фарфор және ѕ— Ц 6 Ц ј, ѕ— Ц 12 Ц ј, ѕ— Ц16 Ц ≈, ѕ— Ц 22 Ц ј, ѕ— Ц 30 Ц ¬ маркалы шыны изол€торлар қолданылады. Ћас ауалы аудандарда ѕ‘√ Ц 5 - ј, ѕ‘√ Ц 6 Ц ј,ѕ‘√ - 8 Ц ј маркалы фарфор және ѕ—√ Ц 6 Ц ј, ѕ—√ Ц 12 маркалы шыны изол€торлар пайдаланылады.

13.5 јрматура.
»зол€торларды б≥р-б≥р≥не жалғап, изол€торлар т≥збег≥н құруға, оларға сымдарды бек≥туге, изол€торлар т≥збег≥н бағанаға ≥луге, сымдарды б≥р-б≥р≥мен жалғауға және басқа мақсаттарға арналған бөлшектер Ц арматура деп аталады.
ѕайдаланылу мақсатына байланысты арматураны 3 топқа бөлуге болады.
Ѕ≥р≥нш≥ топқа сымдар мен арқан сымдарда монтаждалатын бөлшектер жатады. ќлардың қатарына тартып тұратын, жалғайтын және ұстап тұратын қыспақтар, аралық т≥реу≥штер және тербелул≥ тежетк≥штер к≥ред≥.
“артып тұратын қыспақтар сымдар мен арқан сымдарды анкерл≥к бағаналарға тартып бек≥туге арналады. ќлар сыналы (Ќ , Ќ   маркалы), болтты және сығымдалынатын болып бөл≥нед≥. Ѕағаналарға болат арқандарды Ќ— маркалы қыспақпен, болат қола сымдарды ЌЅ— маркалы қыспақпен, ал мыс және қола сымдарды ЌћЅ маркалы қыспақпен, қуыс сымдарды Ќјѕ не Ќћѕ маркалы қыспақпен бек≥тедл≥.
Ұстап тұратын қыспақтар аралық бағаналарда сымдар мен арқан сымдарды аспалы изол€торлар т≥збег≥не бек≥туге арналады. —ымдардың көлденең қимасының ауданы 300 мм2 Ц тан кем борлғанда, ѕ√ћ және ѕ√” маркалы ұстап тұратын қыспақтар пайдаланылады.
∆алғайтын қыспақтар бағаналар аралығында және анкерл≥к бағаналдар тұзақтығында сымдарды және арқан сымдарды б≥р-б≥р≥мен жалғауға арналады. Ѕұл қыспақтар сопақша, сығымдалынатын және тұзақтық болып бөл≥нед≥.
јралық т≥реу≥штер ауа электр жел≥с≥н≥ң ж≥ктелген фазаларының сымдарын белг≥л≥ арақашықтықта ұстап тұруға арналады. ќлар сымдарды бек≥т≥лу≥не орай қозғалмайтын және топсалы болып бөл≥нед≥.
“ербелуд≥ тежетк≥ш ауа электр жел≥с≥ сымдарының тербел≥с≥н тежеуге не толық өш≥руге арналады. ќл Ц 2 ұшын шойын жүктер бер≥к бек≥т≥лген қысқа арқан сым.
≈к≥нш≥ топқа т≥ркеуш≥ арматура жатады. ќл қыспақтарды аспалы изол€тор т≥збектер≥не, сондай-ақ изол€тор т≥збектер≥н және арқан сымдарды бағаналар бек≥туге арналады.
Үш≥нш≥ топқа қорғаныш сақиналар және зар€дсыздандырушы мүй≥здер жатады. Қорғаныш сақиналар кернеу≥ 330 к¬-тан жоғары ауа электр жел≥лер≥нде аспалы изол€торлар т≥збег≥н≥ң сымдар жағындағы изол€торларында потенциал мөлшер≥н азайтуға арналады.
јуа электр жел≥лер≥н салу.Ѕағаналарды құрыстыру.Ѕағана орнатылатын шұңқырдың орнын белг≥леу және оны қазу. Ѕағаналарды орнату.Ќайзағайдан қорғау және жермен қосу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3260 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

568 - | 506 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.